Реферат: Договір № про використання криптографічних засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України
Договір № __про використання криптографічних засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України


м. ___________

Національний банк України (далі - Виконавець) в особі заступника начальника Центральної розрахункової палати Національного банку України Годік Марини Маратівни, яка діє на підставі Довіреності, засвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Козярик Н.С. від 17.08.2006. № 4638, та ______________ (далі - Замовник)

(найменування банку)

в особі __________________

(посада) (найменування філії, якщо договір укладає філія)

___________________, який діє на підставі

(прізвище, ім'я, по батькові) (назва документа)

від _________№ _________ (далі - Сторони), уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику апаратно-програмні засоби криптографічного захисту інформації згідно з актом про приймання-передавання для використання їх у системі електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП).

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Виконавець має право:

- перевіряти Замовника щодо користування, зберігання, обліку засобів захисту, а також виконання організаційних та інших вимог щодо захисту інформації в СЕП;

- зупиняти обслуговування Замовника у разі порушень правил роботи із засобами захисту або передавання (навіть тимчасово) отриманих Замовником засобів захисту третім особам, установам чи організаціям;

- запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення послуг, що надаються Замовнику;

- надсилати електронне розрахункове повідомлення до територіального управління Національного банку України, що обслуговує кореспондентський (консолідований кореспондентський) рахунок банку (філії), для списання коштів у разі ненадходження від Замовника оплати за виконані Виконавцем роботи та надані послуги в сумі та в строк, що обумовлені в розділі 3 цього договору (1).

(1) Якщо Замовник є банківська установа.


2.2. Замовник має право:

- користуватися наданими засобами криптографічного захисту інформації в СЕП;

- отримувати від Виконавця консультації з питань, пов'язаних з експлуатацією та зберіганням засобів захисту;

- використовувати наданий генератор ключів для генерації ключів криптографічного захисту для робочих місць системи автоматизації банку та СЕП згідно з діючою технологією.

2.3. Виконавець бере на себе обов'язки:

- правильно та своєчасно надавати Замовнику засоби захисту інформації з потрібною документацією до них та консультації з питань захисту і правил користування засобами захисту;

- своєчасно інформувати Замовника про зміни ключової системи захисту в СЕП;

- своєчасно інформувати Замовника про зміни, які планується вносити в систему захисту інформації Національного банку України;

- здійснювати заміну апаратури криптографічного захисту в разі виходу її з ладу та безкоштовний ремонт, крім випадків, зазначених у пункті 3.2 цього договору;

- забезпечувати своєчасну заміну генератора ключів електронного цифрового підпису в разі його пошкодження або виходу з ладу, крім випадків, зазначених у пункті 3.2 цього договору.

2.4. Замовник бере на себе обов'язки:

- не передавати (навіть тимчасово) отримані ним апаратно-програмні засоби захисту інформації, які використовуються в СЕП, третім особам, установам чи організаціям;

- дотримуватися технологічної дисципліни в роботі із засобами захисту, забезпечувати їх експлуатацію і зберігання згідно з наданими Виконавцем інструкціями. Негайно інформувати Виконавця про виникнення порушень умов зберігання та використання засобів захисту і вживати заходів для їх усунення;

- утримувати апаратно-програмні засоби захисту інформації в належному стані;

- забезпечувати цілісність голографічної наклейки на апаратурі криптографічного захисту інформації;

- не використовувати надані засоби захисту інформації для завдань, які не обумовлені наявними інструкціями;

- забезпечувати наявність потрібних технічних засобів для підключення апаратури захисту інформації згідно з вимогами Виконавця;

- забезпечувати транспортування апаратури захисту інформації до місця її встановлення в Замовника та до місця її заміни у Виконавця;

- своєчасно здійснювати оплату Виконавцеві за виконані роботи та надані послуги;

- передати (повернути) Виконавцю засоби захисту інформації та документацію до них протягом трьох робочих днів після припинення дії цього договору;

- сплачувати Виконавцеві встановлену нормативно-правовими актами Національного банку України суму за проведення фахівцями Національного банку аналізу в разі:

- повторно виявлених у Замовника порушень умов зберігання і використання засобів захисту в СЕП;

- втрати або пошкодження апаратури криптографічного захисту інформації (далі - АКЗІ) у СЕП;

- пошкодження голографічної наклейки на АКЗІ;

- втрати або пошкодження смарт-картки для АКЗІ;

- втрати або пошкодження генератора ключів та його повторного надання на заміну втраченого або пошкодженого генератора ключів у СЕП.


3. Порядок розрахунків

3.1. Виконавець щомісяця до 26 числа надсилає Замовнику засобами системи електронної пошти Національного банку України акт виконаних робіт за виконані роботи та надані послуги згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку України. У разі внесення Національним банком України змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). Замовник має здійснити оплату за актом виконаних робіт (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи та надані послуги з підписами та відбитком печатки Виконавець надсилає іногородньому Замовнику засобами поштового зв'язку.

3.2. Розрахунок за виконані роботи, надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

3.3. У разі ненадходження оплати від Замовника протягом місяця Виконавець без додаткового погодження надсилає електронне розрахункове повідомлення до територіального управління Національного банку України, що обслуговує кореспондентський (консолідований кореспондентський) рахунок банку (філії), для списання суми згідно з розрахунком. У реквізиті "Призначення платежу" електронного розрахункового повідомлення Виконавець, зокрема, зазначає номер, дату договору, за яким має здійснюватися договірне списання (2).

(2) Якщо Замовник є банківською установою.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за правильне та своєчасне надання засобів захисту інформації Замовнику для забезпечення можливості роботи в СЕП.

4.2. Замовник відшкодовує Виконавцеві фактичні збитки за втрачені засоби захисту інформації (викрадені, загублені тощо) або ті, що вийшли з ладу (у результаті механічних та інших пошкоджень, пов'язаних з порушенням технології використання), якщо встановлено вину Замовника.

4.3. За затримку оплати за виконані роботи та надані послуги Замовник сплачує Виконавці пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що діяла в період, за який сплачується пеня.

4.4. У разі порушення умов зберігання та використання засобів захисту інформації Замовник відшкодовує Виконавцеві пов'язані з цим фактичні збитки.

4.5. У разі не виконання зобов'язань, щодо своєчасної оплати за виконані роботи та надані послуги Замовник сплачує Виконавцеві суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення і три проценти річних з простроченої суми.

5. Обставини непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме пожежі стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим договором продовжується на час дії таких обставин.

5.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 5.1 цього договору, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

5.3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноважений органом.

6. Порядок зміни та розірвання договору

6.1. Усі зміни до цього договору в період його дії вносяться додатковими договорами, що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.

6.2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це другій Стороні.

6.3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

6.4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або в разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

6.5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, що зазначені в розділі 10 цього договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до двадцяти днів після їх зміни письмово повідомляє про це другу Сторону. Сторона, яка одержала це повідомлення, має письмово повідомити другу Сторону про його одержання.

7. Порядок розгляду спорів

7.1. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у суді.

8. Строк дії договору

8.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та укладений строком на рік. Дія договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України.

8.2. Якщо жодна із Сторін не заявить письмово документом, підписаним уповноваженим представником Сторони, про припинення дії Договору за один місяць до закінчення терміну його дії, то Договір автоматично продовжується на кожний наступний рік.

9. Інші умови договору

9.1. Цей договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9.2. Взаємовідносини Сторін, що не визначені цим договором, регулюються законодавством України.


10. Місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний коди за ЄДРПОУ Сторін:


11. Для розв'язання всіх питань, пов'язаних з виконанням цього договору, відповідальними представниками є:

Примітка.

Апаратура криптографічного захисту інформації, що є власністю Національного банку України, надається безпосереднім учасникам СЕП.

Архивный текст документа:
еще рефераты
Еще работы по разное