Реферат: Навчальна програма з предмету «Методика роботи з хореографічним колективом» Викладач: Андрієнко Ліна Вікторівна Пояснювальна записка
Навчальна програма

з предмету

«Методика роботи з хореографічним колективом»


Викладач: Андрієнко Ліна Вікторівна

Пояснювальна записка

Сучасний рівень та умови роботи аматорських хореографічних колективів вимагають від майбутніх спеціалістів різнобічних знань і навичок із організаційної та навчально-виховної роботи в цих колективах.

Предмет «Методика роботи з колективом» викладається на III та IV курсах спеціальності "5.020202 «(Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія» і є одним із важливих у підготовці керівника аматорського хореографічного колективу.

Навчальна дисципліна «Методика роботи з колективом» ставить за мету ознайомлення студентів з основами педагогічного процесу, методикою і практикою викладання у хореографічних колективах, багатогранною діяльністю керівника колективу, особливостями організації роботи з різними категоріями учасників хореографічних колективів, специфікою та методикою роботи з дітьми.

Основне завдання курсу - підвищення рівня теоретичних знань з методики організації роботи з хореографічним колективом, закріплення практичних навичок щодо цього, підготовка студента до майбутньої діяльності в якості керівника аматорського хореографічного колективу. Найважливіші моменти у цій діяльності:

- організація, становлення та розвиток колективу;

- здійснення в ньому навчально-виховної роботи;

- організація і проведення концертних виступів.

Програма передбачає вивчення найбільш важливих тем, які допоможуть студентам оволодіти сучасною методикою навчально-виховної та репетиційної роботи в колективі.

Досконале вивчення дисципліни сприяє розвитку у студентів знань, які допоможуть розв'язати завдання стосовно проблеми адаптації у середовищі пов'язаних з роботою у колективі та його керівництвом.

Курс тісно пов'язаний дисциплінами таким, як «Педагогіка», «Вікова психологія», «Класичний танець», «Народно-сценічний танець», «Композиція та постановка танцю», «Сучасний та бальний танець», «Методика викладання хореографії», іншими предметами спеціального циклу.

Вивчення курсу передбачає проведення лекційних, практичних, семінарських занять, а також самостійне вивчення окремих тем. По завершенню курсу проводиться семестровий екзамен. Теми курсу виносяться на державний іспит «Композиція і постановка танцю та методика керівництва хореографічним колективом».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

напрямки розвитку сучасної науки про методи керівництва колективом;

загальні вимоги до організації роботи в аматорських колективах;

закономірності розвитку аматорського колективу;

роль керівника в хореографічному колективі;

особливості самоврядування у колективі та його функції.

методами стимуляції діяльності хореографічного колективу;

уміти:

застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності при керівництві хореографічним колективом;

планувати роботу в колективах;

проводити навчально-виховну роботу;

організовувати концертну діяльність хореографічного колективу, участь у конкурсах, фестивалях.

Розподіл годин

^ Курс семестр

III

IV

Всього
5

6

7

8
Всього

-

60

48

-

108

аудиторних40

34

.

74

лекційних

-

24

26

-

50

практичних

-

10

8

-

18

семінарські6

-

-

6

самостійних

-

20

14

-

34

Форми підсумкового контролю

Семестровий екзамен

Державний екзамен


^ Вступ. Предмет і завдання курсу

Мета предмету, значення і завдання. Зміст курсу і структура навчальної дисципліни. Взаємозв'язок з дисциплінами циклу: «Класичний танець», «Композиція і постановка танцю», «Методика викладання хореографії», «Практика керівництва хореографічного колективу» та значення для підготовки майбутніх керівників аматорських хореографічних колективів.

Організація навчального процесу, методи вивчення навчальної дисципліни, форми контролю знань. Ознайомлення з навчальною літературою на допомогу вивченню курсу.

^ РОЗДІЛ І.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ З ХОРЕОГРАФІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

Тема 1.1. Типи та функції хореографічного колективу. Колектив як особливий тип міжособистісних відносин

Роль і значення хореографічних колективів в естетичному та художньому вихованні. Особливості організації хореографічного колективу.

Типи хореографічних колективів. Диференціація їх за віком учнів, спрямованістю роботи, напрямом хореографічного мистецтва. Функції хореографічного колективу: соціально-педагогічна; навчально-виховна; художньо-творча; концертна та популяризаторська.

Діяльність хореографічного колективу. Творча характеристика колективу. Етапи розвитку та структура міжособистісних стосунків в колективі. Специфічність дитячого хореографічного колективу. Роль особистості керівника в навчально-виховній роботі дитячого хореографічного колективу.

^ Запитання для самоперевірки:

1. У чому спільність та відмінність різних за типами хореографічних колективів?

2. Які функції хореографічного колективу є специфічними, а які загальними?

3. В чому полягає специфіка діяльності керівника дитячого хореографічного колективу?

Завдання для самостійної роботи:

1. Скласти психологічну характеристику конфліктів між учасниками колективу в формі повідомлення.

^ Тема 1.2 Особистість керівника хореографічного колективу. Основні характеристики стилю викладання

Багатофункціональний аспект діяльності художнього керівника хореографічного колективу. Моральні та особистісні риси керівника хореографічного колективу. Основні характеристики стилю та манери викладання. Стилі роботи керівника колективу: авторитарний, директивний, колегіальний, демократичний, ліберальний, анархічний. Характеристика понять «педагогічна техніка» та «педагогічний такт».

^ Запитання для самоперевірки:

1. Які напрямки роботи художнього керівника хореографічного колективу є пріоритетними?

2. Які моральні та особистісні риси керівника допомагають у професійній діяльності хореографа?

3. Що таке «стиль викладання»? Назвати основні характеристики стилю.

4. Що спільного у визначенні понять «педагогічна техніка» та «педагогічний такт»?

Завдання для самостійної роботи:

Записати в конспект тлумачення слів: «особистість», «індивідуальність», «характер», «темперамент».

^ Тема 1.3. Методи та принципи хореографічного навчання

Диференційний підхід до вибору форм та методів навчання. Різновиди форм організації навчальної роботи та типи уроків хореографії. Педагогічні засоби в навчальному процесі і вербальні, наочні, репродуктивні, пошукові, стимуляції і мотивації. Педагогічні методи, які використовуються в хореографічному навчанні (словесні: бесіди, розмова, лекція, запитання та відповіді, обговорення чи дискусії, історії (приклади) та інформації, особистий показ та пояснення, наочність, методи індивідуального підходу, поєднання навчання та гри, навчально-творчі завдання).

^ Запитання для самоперевірки:

1. Який взаємозв'язок та взаємозалежність між індивідуальним, особистісним та диференційним підходами у навчанні?

2. За допомогою яких, форм здійснюється навчально-виховний процес у хореографічному колективі?

3. Які методи хореографічного навчання використовуються на уроках хореографії?

4. Які основні принципи навчання в хореографічному колективі?

Завдання для самостійної роботи:

Проаналізуйте принципи навчання які використовує керівник хореографічного колективу під час проходження Вашої практики.

^ Тема 1.4. Методика виховної роботи керівника хореографічного колективу

Поєднання виховного та навчального процесів в хореографічному навчанні. Сутність виховної роботи. Зміст, структура, характеристика складових частин виховного процесу. Напрями виховної роботи керівника колективу. Методи та засоби виховання учасників хореографічного колективу. Формування суспільних поглядів та колективної відповідальності.

Запитання для самоперевірки:

1. У чому полягає сутність виховної роботи керівника хореографічного

2. Які складові виховного процесу?

3. Яка роль морального та естетичного виховання в процесі хореографічного навчання?

4. У чому відмінність методів виховання від методів навчання?

5. Які є види та форми виховної діяльності керівника хореографічного колективу за межами навчального процесу?

Завдання для самостійної роботи:

1. Записати у конспекті тлумачення слів: «переконання», «свідомість», «самосвідомість», «соціалізація особистості», «навіювання».

2. Визначити методи виховної роботи на заняттях хореографічного колективу під час ознайомчої практики.

3. Провести аналіз та записати в конспект хід проведеної роботи.

Тема 1.5. Організація та планування роботи в хореографічному колективі

Загальні принципи створення та функціонування хореографічного колективу. Заходи з організації та створення хореографічного колективу. Умови: матеріально-технічне забезпечення, розклад занять, програми предметів. Структура колективу за віковою класифікацією. Планування концертної діяльності та підсумкових форм контролю; джерела фінансування діяльності колективу.

Планування роботи. Види планів: перспективний, поточні (річний, квартальний, місячний). Структура планів: організаційно-управлінська робота, учбово-методична та концертно-творча діяльність хореографічного колективу. Облік проведеної роботи; форми обліку: журнал обліку занять, плани навчання та виховання, план-конспект уроку.

Особливості організації та планування роботи хореографічного колективу, створеного на комерційній основі.

Запитання для самоперевірки:

1. З яких розділів складається план роботи хореографічного колективу?

2. Які є види планів?

3. Охарактеризуйте структуру та зміст річного плану.

4. Назвіть форми обліку роботи хореографічного колективу.

Завдання для самостійної роботи:

1. Скласти річний план навчально-виховного процесу в хореографічному колективі.

Практичне заняття.

1. Скласти план-конспект заняття або план репетицій хореографічного колективу (за вибором студента).

Підсумкове семінарське заняття на тему: «Теоретичні та методологічні основи роботи з хореографічним колективом»

1. Роль і значення хореографічних колективів в естетичному та художньому вихованні.

2. Методи виховання та навчання в хореографічному колективі.

3. Методи індивідуального та колективного виховання.

4. Сутність: індивідуального, особистісного, диференційного підходів у навчанні та вихованні учнів хореографічного колективу.

5. Майстерність хореографа-викладача в реалізації методу індивідуального підходу до учнів.

6. Процес виховання та набуття навичок індивідуальної виконавської майстерності.


^ РОЗДІЛ П.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ

Тема 7. Організація набору та система професійних вимог до учасників хореографічного колективу

Вікова класифікація членів хореографічного колективу: дошкільний вік, молодший шкільний вік, підлітковий вік, рання юність. Фізичні та соціально-психологічні ознаки різних вікових груп. Особливості кістково-м'язової системи та опорно-рухового апарату; розвиток уявлення, уваги, мислення, пам'яті у дітей.

Організація набору учасників до аматорського хореографічного колективу. Вимоги до вступників: зріст і пропорції тіла; виворітність і гнучкість, стрибок і елевація, координація і відчуття музики та ритму. Професійні сценічні здібності (виворітність гнучкість, стопа, стрибок, «танцювальний крок»), музикальність та ритмічність виконання вправ.

Вимоги до учнів під час набору до спеціалізованих хореографічних закладів: зріст і пропорції тіла (доліхоморфна, брахіморфна, мезоморфна форми).

^ Запитання для самоперевірки:

1. Які організаційні дії керівника колективу в проведенні набору в хореографічний колектив?

2. За якою віковою класифікацією визначаються і формуються групи в хореографічному колективі?

3. Що враховується в процесі навчання різних вікових груп?

4. Які основні фізичні якості та сценічні здібності складають систему професійних вимог?

Завдання для самостійної роботи:

1. Проаналізувати склад хореографічного колективу, в якому проходить практику з метою визначення форм навчання за віковою класифікацією.

Практичне заняття

1. Скласти оголошення або інформаційний лист про проведення набору в хореографічний колектив.

^ Тема 8. Методика проведення хореографічних занять з дітьми дошкільного віку (3-6 років)

Методи та прийоми хореографічного навчання (фізичний, сенсорний та інтелектуальний розвиток дітей). Врахування психофізіологічних особливостей розвитку дітей 3-6 років. Гра та її значення в процесі навчання. Музичні ігри та ритмічні вправи.

Зміст, мета, основні завдання хореографічного навчання дітей дошкільного віку. Структура заняття. Співвідношення частин уроку. Вправи: колективні, ритмічні, біля станка і партерна гімнастика. Танцювальні елементи, етюди і вправи для розвитку артистичності.

^ Запитання для самоперевірки:

1. Які психофізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку? Як вони впливають на навчальну діяльність?

2. Яке значення має гра в процесі хореографічного навчання дошкільної групи дітей?

3. Якими принципами повинен керуватися викладач-хореограф, готуючись до занять з дітьми дошкільного віку?

Завдання для самостійної роботи:

1. Проаналізувати методику проведення ігор з дошкільною групою з метою розвитку музично-слухового сприйняття, артистичності, рухової імпровізації та музично-ритмічного тренування. Підібрати одну з ігор.

Практичне заняття

1. Провести одну з ігор для дітей 3-6 років з метою розвитку музично-слухового сприйняття, артистичності, рухової імпровізації та музично-ритмічного тренування.

^ Тема 9. Методика проведення хореографічних занять з дітьми молодшого шкільного віку (7-Ю років)

Психофізіологічна характеристика розвитку молодшого школяра, соціальна ситуація, фізичний розвиток, сприйняття і увага, мислення, пам'ять і уява.

Специфіка хореографічного навчання дітей 7-10 років, формування особистості, усвідомлення почуттів, імпульсивність та ситуативна поведінка.

Виховна робота з дітьми молодшого шкільного віку.

Зміст та структура уроку. Тривалість уроку і періодичність занять. Складові частини уроку: етюдно-постановочна робота і репетиційна робота. Поєднання індивідуальних та групових форм навчання. Вивчення основ класичного, сучасного, бального та народно-сценічного танців. Виховання виразності та емоційності, танцювальності та координації рухів частин тіла у вихованців на заняттях.

^ Запитання для самоперевірки:

1. Які психофізіологічні особливості характерні для розвитку дитини молодшого шкільного віку?

2. Якими методами навчання користується викладач-хореограф в роботі з молодшими школярами?

3. Які складові частини та основні завдання роботи з дітьми молодшого шкільного віку?

4. За якими принципами ускладнюється програма хореографічного навчання даної вікової категорії?

Завдання для самостійної роботи:

1. Охарактеризувати стан розвитку дитини молодшого шкільного віку.

2. Розкрити методи навчання молодших школярів.

3. Назвати складові частини та завдання роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

Тема 10. Методика проведення хореографічних занять з підлітками (11-15 років)

Мета та завдання хореографічного навчання підлітків. Медичні та соціально-психологічні зміни в розвитку підлітків (фізичний розвиток, криза 13-ти років, стосунки з однолітками, розвиток пізнавальних процесів). Врахування індивідуальних і психофізичних вікових відмінностей між хлопчиками та дівчатками в навчальному процесі. Особистісно-орієнований підхід і методика індивідуальної роботи з вихованцями колективу. Значення особистості викладача у виховній роботі з підлітками.

Структура та зміст хореографічного навчання. Програми навчання з хореографії та складові уроку, його частини. Етюдно-постановочна робота і репетиційний процес. Виступи та концертна діяльність підлітків.

^ Запитання для самоперевірки:

1. В чому полягає роль особистості викладача в процесі спілкування та навчання підлітків?

2. Які основні структурні компоненти хореографічного навчання підлітків?

Завдання для самостійної роботи:

Виявити структурні компоненти хореографічного навчання підлітків та оформити матеріал у вигляді схеми..

^ Практичне заняття

1. Розробити план-конспект одного із занять для дітей 11-15 років. , Тема 11. Методика проведення занять з дітьми ранньої юності (15-18 років)

Мета та завдання хореографічного навчання дітей ранньої юності. Врахування індивідуальних і психологічних вікових відмінностей. Методика індивідуальної роботи з вихованцями колективу. Значення особистості викладача у виховній роботі з дітьми ранньої юності. Структура та зміст хореографічного навчання. Складові частини уроку. Постановочна робота і репетиційний процес. Виступи та концертна діяльність.

^ Запитання для самоперевірки:

1. В чому полягає роль викладача в процесі спілкування та навчання дітей ранньої юності?

2. Які основні структурні компоненти хореографічного навчання підлітків та молоді?

Практичне заняття

1. Підбір вправ-тестів для оцінювання фізичних та сценічних здібностей. Методика визначення зовнішніх фізичних і сценічних здібностей дітей під час прийому до хореографічного колективу.

^ Підсумкове семінарське заняття на тему: «Особливості навчально-виховного процесу в хореографічному колективі»

1. Види та форми організації хореографічних занять - уроки, репетиції: групові, мало групові, індивідуальні.

2. Диференцїйованний підхід до вибору форм та методів навчання - залежно від завдань, змісту, умов праці, віку учнів.

3. Співвідношення частин уроку та розподіл навантаження в процесі навчання з різними за віком учнями.

4. Складові компоненти підготовки викладача до занять: програма, план проведення та частини уроку, робота з концертмейстером.

^ РОЗДІЛ ІІI.

ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ

Тема 12. Розвиток музичності на уроках.

Музичний супровід та вимоги до нього в навчальному процесі

Естетичні, пізнавальні та виховні можливості музичного мистецтва. Значення розвитку музикальності у вихованців хореографічного колективу. Методика проведення музич«о-ритмічних вправ та рухів у різних за віком групах дітей. Музичний супровід уроків. Добір музичного матеріалу для репертуару відповідно напряму хореографічного мистецтва.

Музичний супровід та вимоги до нього. Принципи контрастності в музиці та його значення в роботі з хореографічним колективом.

Сприйняття учнями музичного твору відповідно до віку і терміну навчання. Різноманіття музичного матеріалу.

Робота викладача з концертмейстером по підготовці та проведенню занять.

^ Запитання для самоперевірки:

1. Які засоби виховання художньо-естетичного смаку використовує викладач-хореограф під час проведення занять?

2. Який зв'язок між музичним супроводом і формуванням у дітей здібностей?

3. Яка роль викладача при доборі музичного репертуару хореографічного колективу?

4. Що характерно для музичного оформлення уроку хореографії?

Завдання для самостійної роботи:

1. Проаналізувати роботу викладача з концертмейстером.

Тема 13. Виконавська майстерність та культура уваги виконавців хореографічного колективу

Виконавська майстерність, як критерій професіоналізму вихованця хореографічного колективу. Набуття виконавської майстерності в навчальному та художньо-творчому процесах. Поняття стилю та манери виконання.

Критерії виконавської майстерності: точність техніки танцю, легкість виконання рухів, культура уваги та дисциплінованість.

Особистий показ, індивідуальний підхід — їх значення. Набуття навичок стилю та манери виконання.

Культура уваги та уявлення. Шляхи та прийоми розвитку уваги на уроках. Виховання волі та витримки учнів хореографічного колективу.

Запитання для самоперевірки:

1. Що таке виконавська майстерність?

2. За допомогою яких критеріїв визначають майстерність артиста-професіонала?

3. Які методи навчання сприяють формуванню індивідуальної виконавської майстерності учнів?

Завдання для самостійної роботи:

1. Скласти творчий портрет улюбленого артиста балету. Визначити головні складові його успіху в хореографії.

2. Записати в конспект тлумачення слів «увага», «воля», «витримка».

Тема 14. Репертуар та принципи його формування

Репертуар, як основа навчально-виховної та творчої роботи в хореографічному колективі. Направленість репертуару за змістом, тематикою, формами та жанром танців.

Принципи добору репертуару: зацікавленість, доступність, художній рівень. Джерела репертуару: література, живопис, скульптура, фольклор, сучасність.

Принципи побудови хореографічної програми колективу: пропорційність і контрастність, динаміка та емоційність.

Зміст репертуару дитячого хореографічного колективу.

Художній задум автора дитячих хореографічних композицій.

Своєрідність дитячого репертуару. Доступність змісту і форми творів, урахування віку і рівня підготовленості учасників дитячого танцю.

Запитання для самоперевірки:

1. Що таке «репертуар»? його роль в навчально-виховному процесі хореографічного колективу?

2. Які основні принципи створення репертуару?

3. В чому своєрідність репертуару для дітей?

4. Які джерела творчого задуму балетмейстера хореографічного номеру?

Завдання для самостійної роботи:

Ознайомитись із роботою одного із хореографічних колективів міста. Матеріал використати для практичного заняття.

^ Практичне заняття

1. Охарактеризувати та записати в конспект репертуар одного хореографічного колективу за схемою: кількість номерів чи композицій; склад та вік учасників колективу; ідейно-тематична направленість; порядок номерів; ставлення виконавців до виступу (на основі підібраного заздалегідь матеріалу).

^ Тема 15. Постановочна робота в хореографічному колективі

Зміст та завдання постановочної роботи в хореографічному колективі.

Підготовка до постановочної роботи: Визначення теми, складових частин постановки. Добір учасників для майбутньої постановочної роботи.

Аналіз творчих та матеріальних можливостей колективу. Планування репетицій. Добір музичного матеріалу та робота з концертмейстером.

Складові частини та етапи постановочної .роботи. Визначення ідейно-художньої концепції хореографічного номеру. Лексичний хореографічний текст.

Написання лібрето. Сценарно-композиційний план хореографічного номеру.

Проведення репетицій, робота над хореографічними образами. Постановка етюду майбутньої композиції. Своєрідність постановки дитячого номеру. Сюжетно-ігрове вирішення. Вимоги до костюму та музики.

Запитання для самоперевірки:

1. Які завдання вирішує організатор постановочної роботи?

2. За допомогою яких художньо-виражальних засобів постановник дитячого номеру досягає поставленої мети?

3. Які основні етапи постановочної роботи?

Завдання для самостійної роботи:

1. Назвати етапи та складові частини постановочної роботи.

2. Розкрити зміст та завдання хореографічної роботи.

3. Показати своєрідність постановки дитячого номеру.

Практичне заняття

1. Оформити запис танцю, поставленого в хореографічному колективі під час проходженні навчальної практики.

Тема 16. Концертна діяльність хореографічного колективу та її види

Значення концертно-творчої діяльності хореографічного колективу. Принципи проведення та підготовки концертних виступів, оглядів хореографічного колективу. Види концертних виступів (тематичні концерти, творчі звіти та огляди, фестивалі, конкурси).

Специфіка концертної діяльності дитячого хореографічного колективу. Заохочення до виступу і зацікавленість та нагорода за навчання. Систематичність виступів з метою удосконалення виконавської майстерності. Емоційний настрій як засіб формування психологічного клімату колективу.

Організаційна та репетиційна підготовка до концертного виступу. Якість музичного матеріалу, репетиція з оркестром. Сценографія та костюми виконавців. Оформлення програм, афіш, буклетів, запрошень на концерт. Прогін номерів на сцені.

^ Запитання для самоперевірки:

1. Які види концертних виступів є складовою творчої діяльності хореографічного колективу?

2. В чому полягає специфіка концертної діяльності дитячого хореографічного колективу?

3. З яких етапів складається організаційна та репетиційна робота керівника колективу по підготовці та проведенню концертних виступів?

Завдання для самостійної роботи:

1. Законспектувати положення та вимоги щодо участі в конкурсі чи фестивалі хореографічного мистецтва (за вибором).

2. Розробити та оформити макет запрошення до звітного концерту дитячого хореографічного колективу.

^ Практичне заняття

1. Скласти план підготовки репетиції та проведення концертного виступу хореографічного колективу.

Розділ IV. Специфіка балетмейстерської роботи в колективах аматорських та професійних

Тема 17. Особливості роботи балетмейстера в колективах

Загальна характеристика роботи балетмейстера з танцювальним колективом.

Ансамбль танцю. Особливості роботи балетмейстера в професійному ансамблі танцю. Особливості роботи балетмейстера в аматорському ансамблі танцю.

Ансамблі пісні та танцю. Структура та методика репетиційної та концертної роботи в ансамблі пісні та танцю.

Народний хор. Особливості роботи балетмейстера з народним хором.

Український музинно-драматичний театр. Хореографія, як один з основних компонентів музичної вистави.

Особливості роботи балетмейстера в українському музично-драматичному театрі.

Роль та значення балетмейстера в інших сферах діяльності (фігурне катання, художня та спортивна гімнастика, синхронне плавання тощо).

Запитання для самоперевірки:

1. В чому полягають особливості роботи балетмейстера в ансамблі танцю?

2. В чому відміна між ансамблем пісні і танцю та народним хором?

3. Які особливі питання висуває українська музична вистава перед хореографією?

Завдання для самостійної роботи:

1. Підготувати повідомлення та підібрати відео матеріал про відомих балетмейстерів керівників професійних та аматорських колективів.

^ Практичне заняття

1. Виступи з повідомленнями, перегляд відео матеріалів про відомих балетмейстерів керівників професійних та аматорських колективів.

^ РОЗДІЛ V.

ОСНОВИ ДИХАННЯ В ХОРЕОГРАФІЇ

Тема 18. Необхідність виховання вірного дихання

Відомості про анатомію і фізіологію органів дихання. Носове дихання. Дихання і хореографічні вправи. Основи організації правильного дихання на заняттях хореографії. Гігієнічні вимоги до танцювального залу.

Запитання для самоперевірки:

1. Яка задача постановки дихання?

2. Які є два види дихання?

3. В чому полягає значення носового дихання?

Завдання для самостійної роботи:

Скласти вправи для розвитку дихання.


Література

1. Зубатов СЛ. Методика роботи з хореографічним колективом. - К., 1997.

2. Антипова І.М. Танцювальний гурток в клубі. - К.: Мистецтво, 1964

3. Балет: Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1981. - С. 623.

4. Березова Г.О. Хореографічна робота з дошкільнятами. - К.: Музична Україна, 1989.

5. Березова Г.О. Класичний танець в дитячих хореографічних колективах. -К.: Музична Україна, 1977.

6. Боголюбська М.С. Учебно-воспитательная работа в детских

s

самодеятельных колективах. - М., 1982.

7. Бондаренко Л.А. Ритміка і танець. - К.: Музична Україна, 1989.

8. Бондаренко, Л.А. Методика хореографічної роботи в школі. - К.: Музична Україна, 1968.

9. Ваганова, А.Я. Основы классического танца. - Ленинград, 2000. Ю.Голдрич, O.G. Методика роботи з хореографічним колективом. - Львів:

«Сполох», 2007. - С. 92.

Н.Дмитренко А. Работа методиста-хореографа. - К.: Укрсовпроф 12.3абродський М.М. Основи вікової психології/Навчальна книга. -К.:

Богдан, 2001

13.Захаров Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. —М., 1963. 14.3имина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. - М.: Владос, 2000. ІЗ.Колногузенко Б.М. Методика роботи з хореографічним колективом.Харків: ХДАК, 2004

Іб.Колногузенко Б.М. Хореографічна культура режисера. - Харків: 1991 17.Конорова Е.В. Танец и ритмика в начальной школе. - М., 1960. 18.Котлановский А. Общеразвивающие и специальные упражнения. - М.:

1973.-С.307.

19.Лисицкая Т. Хореография в гимнастике.-М.: Фізкультура и спорт, 1984.

20. Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографи.- М.: Искусство, 1979. - С. 183.

21. Музыка и хореография современного балета/выпуск №5. - Л.: Музыка, 1987.-С.248

22.Попова Е.Я. Основы обучения дыханию в хореографии. - М.:

Искусство, 1968.-С.38.

23.Руднева С., Фиш Е. Музыкальное движение. - СПб., 2000. - С. 311. 24.Смаглій Г.А. Самоосвіта і навчально-методична робота педагога. -

Харків: 2001

25.Сосина В. Азбука ритмічної гімнастики. - К.: Здоровье, 1986. - С. 64. 26.Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства.

Академия педагогических наук. — М.: 1958.
еще рефераты
Еще работы по разное