Реферат: Назва модуля: Методи прийняття рішень в стохастичному середовищі Код модуля


Назва модуля: Методи прийняття рішень в стохастичному середовищі

Код модуля: ІСМ_6092_С01

Тип модуля: факультативний, за вибором студента

Семестр: VIIІ

Обсяг модуля: загальна кількість годин - 108 (кредитів ЄКТС – 3)

аудиторні години - 72 (лекції – 36, лаб. роб. – 36)

Лектор: к.т.н., доц. Верес Олег Михайлович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати поняття випадкового процесу, основнi типи випадкових процесiв, проблеми та прийоми апроксимації реальних систем за допомогою СМО, структуру СМО та способи визначення її операційних характеристик, особливості різних класів СМО та їх аналізу; основні функції системи управління запасами та їх розподіл за ієрархічними рівнями, структуру узагальненої моделі управління запасами та основні типи моделей управління запасами, особливості та види детермінованих моделей управління запасами; методи стохастичних випробувань та особливості стохастичних автоматів;

уміти робити класифiкацiю станiв дискретного ланцюга Маркова, знаходити ерготичний розподiл; .будувати СМО для реальних систем та їх досліджувати, розраховувати операційні характеристики для декількох варіантів СМО, аналізувати СМО на чутливість до зміни значень її параметрів; визначити тип моделі управління запасами, що відповідає реальній практичній ситуації, визначити оптимальний рівень запасів для детермінованих моделей управління запасами; моделювати випадкові події та дискретні величини, статистично обробляти результати імітаційного моделювання.

^ Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: Основи системного аналізу, Основи дискретної математики, Детерміновані моделі дослідження операцій та оптимізації інформаційних систем, Моделювання складних систем;

кореквізити: - .

10. Зміст модуля:

Ланцюги Маркова. Теорія масового обслуговування. Управління запасами. Стохастичні автомати.

11. Рекомендована література:

Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. — К. : Видавнича група BHV, 2009. — 448 с. : ил.

Катренко А. В. Дослідження операцій : підручник з грифом МОН / Катренко А. В. — Львів : «Магнолія-2006», 2007. — 480 с..

Пономаренко О.І., Пономаренко В.О. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі. - К.: Либідь, 1995.

Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях : замещения и предпочтения / Р. Л. Кини, Х. Райфа. — М. : Радио и связь, 1981. — 560 с.

Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. - М.: Наука, 1979.

Томашевський В. М. . Моделювання систем . — К.: BHV, 2005.- 352 с.


Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування

Підсумковий контроль (60%, залік): тестування (60%).

14. Мова навчання: українська
еще рефераты
Еще работы по разное