Реферат: Програма для вступу на освітньо кваліфікаційний рівень „спеціаліст" за спеціальністю „механізація сільського господарства" Дубляни 2011ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


“ ЗАТВЕРДЖУЮ ”
Ректор Львівського національного

аграрного університету


академік НААНУ_____________В.В. Снітинський


“_____” _______________ 2011 р.


ПРОГРАМА

ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ „СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „МЕХАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА”


Дубляни - 2011

1. Вища математика – Елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії. Диференціальне числення функції однієї та декількох змінних. Комплексні числа. Інтегральне числення функції однієї та декількох змінних. Диференціальні рівняння, системи диференціальних рівнянь. Ряди числові і функціональні, гармонійний аналіз.

2. Фізика – Фізичні основи класичної механіки. Основи молекулярної фізики і термодинаміки. Електрика та магнетизм. Фізика коливань і хвиль. Оптика. Елементи фізики атома і квантової механіки. Елементи фізики твердого тіла. Елементи теорії відносності. Елементи фізики атомного ядра та ядерної енергетики.

3. Хімія – Будова атомів, молекул, речовин, їх агрегатний стан. Хімічні реакції. Розчини електролітів та неелектролітів. Поняття рН. Електрохімічні процеси. Хімічні джерела електричної енергії. Корозія і захист металів і сплавів.

4. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка – Ортогональні проекції на взаємоперпендикулярні площини. Властивості проекцій геометричних елементів. Позиційні та метричні задачі. Аксонометрія. Проекційне креслення. Вигляди, розрізи та перерізи. Ескізи та робочі креслення. Елементи конструктивних з’єднань. Складальне креслення. Деталювання.

5. Прикладна математика – Математичні моделі інженерних задач, які описуються рівняннями і системами диференційних рівнянь та наближені методи їх розв’язку. Використання випадкових величин для розв’язання задач теорії надійності та масового обслуговування. Елементи теорії випадкових процесів. Задачі оптимізації, методи їх розв’язку та побудова алгоритмів програм розв’язку інженерних задач на ЕОМ.

6. Інформатика і комп’ютерна техніка – Структура ПЕОМ. Операційна система. Система автоматизованого проектування. Електронні таблиці. Основи мови програмування і створення простих програм для інженерних розрахунків. Редактори тексту. Поняття про бази даних. Інтегровані системи. Графічні редактори та спеціалізовані пакети програм.

7. Матеріалознавство і ТКМ – Основи виробництва чорних і кольорових металів та сплавів. Матеріалознавство і основи термічної обробки сплавів. Основи ливарного виробництва. Основи обробки металів та сплавів тиском. Зварювання та паяння металів та сплавів. Неметалеві конструкційні матеріали. Основи обробки конструкційних матеріалів різанням на верстатах.

8. Теоретична механіка – Аналітична механіка та основні принципи динаміки системи (принцип Даламбера, принцип можливих переміщень, загальне рівняння динаміки). Диференційні рівняння руху механічної системи в узагальнених координатах. Теорія удару. Теорія коливань механічної системи.

9. Теорія механізмів і машин – Характеристика сучасних механізмів. Елементи структурного, кінематичного та динамічного аналізів. Тертя в кінематичних парах. Фрикційні механізми. Зубчасті механізми. Кулачкові механізми.

10. Механіка матеріалів і конструкцій – Основні моделі міцності. Розтяг і стиск. Зсув і кручення. Напружений та деформований стан в точці та теорії міцності. Згин. Стійкість стержнів. Динаміка пружних систем.

11. Деталі машин і основи конструювання – Основи конструювання і розрахунку деталей машин. Зубчасті передачі. Пасові передачі. Фрикційні передачі і варіатори. Ланцюгові передачі. Вали і осі. Підшипники ковзання. Підшипники кочення. Складальні одиниці з гумовими елементами. Муфти. З’єднання. Пружини. Корпусні деталі. Змащувальні пристрої. САПР.

12. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання - Методичні основи стандартизації, вплив її на якість продукції. Взаємозамінність. Допуски і посадки гладких з’єднань. Точність обробки деталей при виготовленні і відновленні. Нормування точності розмірів, які входять в розмірні ланцюги. Класифікація, будова і вибір вимірювальних засобів лінійних і просторових параметрів.

13. Загальна електротехніка – Електричні кола постійного та змінного струму та їх перехідні процеси. Магнітні кола. Електричні вимірювання та прилади. Електричні машини та трансформатори. Основи електроніки.

14. Гідравліка і сільськогосподарське водопостачання – Фізичні властивості рідин. Рівняння Бернуллі. Режими руху рідин. Втрати напору на тертя та на місцевих опорах. Гідравлічний розрахунок трубопроводів. Витікання рідини через отвори та насадки. Лопатеві насоси. Об’ємні насоси. Гідропередачі. Гідротурбіни. Малі ГЕС. Норма та режими водопостачання. Системи водопостачання. Джерела води. Водозабірні споруди. Внутрішній водопровід.

15. Теплотехніка та теплопостачання сільського господарства – Закони термодинаміки. Процеси і цикли теплових машин. Способи та закони теплообміну. Основи масообміну. Джерела теплової енергії, паливо, процеси горіння. Котельні установки, їх конструкції, устаткування. Дизельні електростанції. Компресорні установки. Тепловий та повітряний режим. Системи опалення і вентиляції, кондиціювання. Гаряче водопостачання с.г. об’єктів. Сушіння, зберігання с.г. продуктів. Холодильні установки. Газопостачання. Поновлювані джерела енергії. Системи теплопостачання с.г.

16. Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів – Основні фізико-механічні і технологічні властивості зернових, бобових, овочевих та інших культур. Особливості методів випробування с.г. матеріалів. Механіко-технологічні властивості мінеральних добрив. Фізико-механічні та технологічні властивості грунтів.

17. Технологія виробництва продукції рослинництва – Поняття про грунт і його родючість. Склад і властивості грунту. Ерозія грунту. Охорона, наукове обгрунтування і раціональне використання грунтів. Меліорація земель і їх види. Фактори життя рослин і способи їх регулювання. Основні закони землеробства. Бур’яни, їх шкідливість та заходи боротьби з ними. Наукові основи сівозмін. Класифікація і значення сівозмін. Обробіток грунту. Технологічні операції, які здійснюються під час вирощування сільськогосподарських культур. Значення добрив для підвищення врожайності і якості продукції с.г. культур. Органічні, мінеральні, бактеріальні добрива. Вапнування і гіпсування грунту. Система добрив у сівозміні. Зернові, зернобобові, коренеплоди і бульбоплоди, олійні і прядивні культури. Технологія вирощування та збирання.

18. Технологія виробництва продукції тваринництва – Основи племінної роботи у тваринництві. Хімічний склад кормів та значення поживних речовин корму. Технологія заготівля силосу, сінажу, трав’яного борошна та сіна, фактори які впливають на якість цих кормів. Культурні пасовища та зелений конвеєр. Концентровані, грубі корми та коренебульбоплоди, підготовка їх до згодовування. Мікроклімат тваринницьких приміщень. Зоотехнічні вимоги до питної води. Очищення та знезараження води. Прибирання та зберігання гною. Господарські та біологічні особливості великої рогатої худоби, свиней, овець, коней та сільськогосподарської птиці. Технологія виробництва продукції скотарства, свинарства, вівчарства, конярства та птахівництва.

19. Переробка та зберігання с.г. продукції. Основні технології післязбиральної обробки зернових, зернобобових, круп’яних, олійних та інших культур продовольчого та насінного призначення. Очистка. Теоретичні основи зерносушіння. Активне вентилювання зернових мас. Основи перерубки зерна. Технологія виготовлення борошна, крупи, хліба. Особливості післязбиральної обробки та зберігання олійних і ефіроолійних культур. Основи виробництва та зберігання комбікормів. Технологія зберігання та переробки цукрових буряків. Основи первинної обробки сировини льону. Збирання, післязбиральна обробка та зберігання тютюну, махорки, хмелю. Характеристика картоплі як об’єкту зберігання. Способи та режими зберігання бульб. Особливості збирання, товарної обробки та зберігання окремих видів овочів, плодів, основи переробки овочів, фруктів, ягід. Методи і способи переробки. Короткі технологічні схеми найголовніших продуктів переробки. Переробка картоплі. Основи виноробства.

20. Трактори та автомобілі – Конструкція, робота, теорія та розрахунок базових енергетичних засобів с.г. Застосування в існуючих типах двигунів нетрадиційних палив. Нетрадиційні джерела енергії. Ергономічні аспекти взаємодії людини з мобільними енергетичними засобами.

21. Сільськогосподарські та меліоративні машини – Машини для обробітку грунту. Машини для сівби та садіння. Машини для підготовки та внесення добрив. Машин для захисту рослин. Машини для заготівлі кормів. Машини для збирання зернових. Машини для збирання буряків, картоплі, овочів, плодів і ягід. Меліоративні машини.

22. Машини та обладнання для тваринництва – Класифікація та аналіз технічних засобів, їх будова і принцип дії. Машини та обладнання для утримання тварин, одержання та первинної переробки продукції. Комбіновані та універсальні машини та агрегати.

23. Підйомно-транспортні машини – Машин періодичної дії. Транспортуючі машини безперервної дії (стрічкові, ковшові, гвинтові, коливальні транспортери, пневмотранспортні установки). Бункери і самопливний транспорт. Навантажувальні машини. Рейковий і безрейковий транспорт. Експлуатація підйомно-транспортних машин.

24. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали – Експлуатаційні властивості та застосування палив. Експлуатаційні властивості та застосування спеціальних рідин. Основні напрямки удосконалення паливно-мастильних матеріалів, основи раціонального, економічного та безпечного їх використання. Ремонтно-експлуатаційні матеріали.

26. Гідропривод с.г. техніки – Загальна характеристика привода. Насоси і гідромотори. Гідродвигуни. Гідророзподильники. Кондиціонери. Гідромісткості. Типи об’ємних гідроприводів. Робочі рідини. Вибір гідропристроїв гідропривода.

27. Електрообладнання і засоби автоматизації с.г. техніки – Основні поняття та визначення автоматики. Характеристики автоматичних систем та їх елементів. Основи теорії елементів автоматичних систем. Технічні засоби автоматики. Характеристики лінійних автоматичних систем та методи аналізу їх роботи. Автоматизація с.г. виробничих процесів.

28. Надійність та ремонт с.г. техніки – Основні поняття та інженерно-фізичні основи надійності. Математичні основи надійності. Випробування машин на надійність. Методи забезпечення і підвищення надійності машин. Основні терміни і означення. Виробничий і технологічний процес ремонту машин та обладнання. Загальні методи усунення дефектів деталей. Складання вузлів і агрегатів машин. Обкатування і випробування. Економічна доцільність виробництва відновлення деталей.

29. Машиновикористання в землеробстві – Машині агрегати, їх класифікація і умови використання. Експлуатаційні властивості машинних агрегатів. Кінематика машинних агрегатів. Продуктивність і виробіток машинних агрегатів, експлуатаційні витрати. Обгрунтування раціонального складу машинних агрегатів. Використання машин у механізованих технологічних процесах. Теоретичні основи технічної експлуатації. Матеріально-технічне забезпечення експлуатації машин.

30. Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції – Механізація переробки зерна на борошно і крупу. Обладнання для виробництва хлібобулочних виробів. Машини для виробництва рослинної олії. Механізація процесів переробки та зберігання овочевої і плодоягідної продукції. Механізація квасильно-засолювальних цехів. Обладнання для фасування продукції. Механізація виробництва ковбасних виробів. Механізація переробки молока і виробництва молокопродуктів. Механізація виробництва консервів.

31. Машиновикористання в тваринництві – Сучасні вимоги до системи Л-М-Т. Основи проектування, нормативна документація. Проектування ПТЛ кормоприготувальних цехів, комбікормових цехів, роздачі корму, прибирання і утилізації екскрементів. Технічний і енергетичний розрахунок доїльних систем. Проектування ПТЛ доїння і первинного обробітку молока. Проектування ПТЛ напування тварин, систем мікроклімату. ПТЛ у птахівництві і вівчарстві. Техніко-економічна оцінка ПТЛ. Технічна експлуатація фермського обладнання, технічне обслуговування. Монтаж і пусконалагодження фермського обладнання.

32. Основи охорони праці – Основи теорії безпеки праці. Правові та організаційні основи охорони праці. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Основи безпеки виробничих процесів. Основи вибухопожежної безпеки. Основи електробезпеки. Безпека при ліквідації аварій та катастроф та надання долікарської допомоги потерпілим.


еще рефераты
Еще работы по разное