Реферат: Райдержадміністрації Лисогор В. МДодаток № 1

до наказу по відділу освіти Гребінківської райдержадміністрації

№112 від 07.06. 2011 року


СКЛАД

комісії відділу освіти Гребінківської райдержадміністрації перевірки знань

посадових осіб і працівників підпорядкованих закладів освіти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (охорона праці, здоров’я, пожежна, радіаційна безпека тощо)


Голова комісії, начальник відділу освіти Гребінківської

райдержадміністрації Лисогор В.М.


Члени комісії

Головний спеціаліст відділу освіти

Гребінківської райдержадміністрації Бігун Н.О.

Інженер з технічного нагляду господарської групи

відділу освіти Гребінківської райдержадміністрації Хребет В.П.

Провідний спеціаліст групи по централізованому

господарському обслуговуванню закладів

освіти обласного підпорядкування при головному

управлінні освіти і науки Маценко Г.В.

Державний інспектор з охорони праці відділення

фонду соціального страхування у Гребінківському районі Богомаз В.В.

Провідний спеціаліст з охорони праці обласного комітету

профспілки працівників освіти і науки Містюк І.Г.

Представник державної районної санітарно- епідеміологічної станції (за згодою).

Представник територіального управління Держпромгірнагляду (за згодою).

Представник департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України в районі (за згодою).

Представник Державного пожежного нагляду Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в області (за згодою) .

Представник територіального штабу Цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій (за згодою).


Додаток 3

до наказу по відділу освіти Гребінківської райдержадміністрації

№112 від 07.06. 2011 року


Екзаменаційні питання з охорони праці

для директорів навчальних закладів та педагогічних працівників системи освіти


Білет 1.

1.Охорона праці в Україні. Законодавчі акти з охорони праці.

2. Електробезпека. Види ураження людини електрострумом.

3. Трудовий договір. Права і обов'язки працівників.

Білет 2

1.Система стандартів безпеки праці, її впровадження в навчальних закладах.

2. Безпека праці. Організаційні та технічні заходи.

3. Класифікація приміщень за категоріями електробезпеки.

Білет 3

1.Державний, відомчий, громадський нагляд за охороною праці.

2.Порядок дії працівників навчального закладу у випадку виникнення пожежі.

3. Мікроклімат виробничих приміщень та його параметри.


Білет 4

1.Управління охороною праці в навчальному закладі.

2.Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Заходи захисту.

3. Номенклатура заходів, які підлягають введенню в колективний договір (угоду).


Білет 5

1. Обов'язки адміністрації в забезпеченні здорових умов праці в навчальному закладі.

2. Інструктажі з охорони праці, їх характеристика.

3. Шум і вібрація. Вплив шуму і вібрації на організм. Засоби захисту.


Білет 6

1.Права працівників на пільги і компенсації за шкідливі умови праці.

2.Інструкції з охорони праці.

3.Захисні засоби з електробезпеки.


Білет 7

1.Відповідальність працівників за порушення вимог охорони праці.

2.Вступний інструктаж з охорони праці з учнями.

3.Гігієна праці та виробнича санітарія в навчальному закладі.


Білет 8

1.Розслідування нещасних випадків з учнями. Складання актів за формою Н-Н.

2.Пожежна безпека і вогнестійкість матеріалів і конструкцій.

3.Перевірка знань працівників з охорони праці.


Білет 9

1.Служба охорони праці в навчальному закладі.

2.Охорона праці жінок та підлітків.

3. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.


Білет 10

1.Закон України «Про охорону праці» про відшкодування потерпілому на виробництві. 2.Попередні та періодичні медичні огляди педагогічних працівників.

3.Заземлення та занулення як захист від ураження електрострумом.


Білет 11

1.Заходи щодо профілактики виробничого та дитячого травматизму в навчальному закладі.

2.Навчання та перевірка знань з охорони праці педагогічних працівників.

3.Норми первинних засобів пожежогасіння в навчальних закладах.


Білет 12

1.Галузеві нормативні акти з охорони праці та їх значення.

2. Порядок введення в експлуатацію навчальних кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень.

3.Захисні засоби з електробезпеки.


Білет 13

1.Управління охороною праці в навчальному закладі.

2..Номенклатура заходів, які підлягають введенню в колективний договір (угоду). 3.Надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.


Білет 14

1.Закон «Про охорону праці» про відповідальність працівників за порушення вимог

безпеки праці.

2.Мікроклімат виробничих приміщень та його параметри.

3.Вступний інструктаж працівників з охорони праці.


Білет 15

1.Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності.

2.Атестація педагогічних працівників з охорони праці.

3. Заходи щодо попередження пожеж у навчальних закладах.


Білет 16

1.Державне управління охороною праці.

2. Позаплановий інструктаж працівників з охорони праці.

3.Вогнегасники, їх класифікація та правила користування.


Білет 17

1.Закон України «Про охорону праці» і соціальне страхування від нещасних випадків. 2.Посадові інструкції з охорони праці в навчальному закладі.

3.Цільовий інструктаж з охорони праці з учнями.


Білет 18

1.Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

2.Первинний інструктаж з охорони праці працівників.

3.Захисні засоби з електробезпеки.


Білет 19

1.Охорона праці та її складові частини.

2.Організація проведення інструктажів з охорони праці з працівниками і учнями в навчальному закладі.

3. Первинні засоби пожежогасіння та їх використання.


Білет 20

1.Порядок розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися під час навчально-виховного процесу.

2.Адміністративно-громадський контроль з охорони праці в навчальному закладі.

3.Заходи безпеки при роботі на персональному комп'ютері.


Білет 21

1.Служба охорони праці в навчальному закладі.

2. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори в навчальному закладі, їх характеристика та засоби захисту.

3. Організація проведення інструктажів з учнями під час проведення позаурочних заходів.


Білет 22

1.Закон України «Про охорону праці» про відшкодування шкоди потерпілому на виробництві.

2.Заходи щодо запобігання нещасних випадків серед учнів під час навчально-виховного процесу.

3. Надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.


Білет 23

1.Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору.

2. Порядок введення в експлуатацію навчальних кабінетів, які підлягали реконструкції. 3.Поняття гігієни праці, виробничої санітарії.


Білет 24

1.Поняття охорони праці та її складових частин.

2.Інструкції з охорони праці на робочих місцях у навчальному закладі.

3. Колективний захист від шкідливих виробничих факторів.


Білет 25

1.Законодавчі акти України, в яких закріплена турбота держави про охорону праці. 2.Цільовий інструктаж з охорони праці працівників.

3.Електротравми та їх види, захист від уражень електрострумом.


Додаток № 2

до наказу по відділу освіти Гребінківської райдержадміністрації

№112 від 07.06. 2011 року

Навчальний план курсу

^ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Назва теми

Кількість годин

1.

Законодавство про працю

2

2.

Законодавство про охорону праці

4

3.

Пожежна безпека

2

4.

Радіаційна безпека

2

5.

Безпека дорожнього руху

2

6.

Електробезпека

2

7.

Вибухонебезпека

2

8.

Безпека поводження на воді

2

9.

Поводження в надзвичайних ситуаціях

2

10.

Цивільний захист

4

11.

Профілактика побутового травматизму

2

12.

Психологія безпеки життєдіяльності

2

13.

Охорона навколишнього середовища

2

14

Гігієна навчання та праці

4

15

Надання першої допомоги у разі нещасного випадку

2
Усього

36ПРОГРАМА

навчання працівників закладів освіти Гребінківського району з безпеки життєдіяльності


Тема 1. Законодавство про працю

Кодекс законів про працю України і охорона праці.

Закон України «Про колективні договори і угоди». Трудовий договір, розробка, укладання та виконання колективного договору (угоди). Трудовий договір і охорона праці. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Правила внутрішнього розпорядку.

Праця жінок та неповнолітніх, права молоді, неповнолітніх у трудових відносинах.

Індивідуальні трудові спори. Порядок і терміни розгляду тру­дових спорів.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Тема 2. Законодавство про охорону праці

Поняття безпеки життєдіяльності. Соціально-економічне значен­ня безпеки життєдіяльності. Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності: Конституція України, Закони України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та про­фесійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про забез­печення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про цивільну оборону», «Про дорожній рух», «Основи законодавства Ук­раїни про охорону здоров'я».

Основні положення цих Законів, їх взаємозв'язок із забезпеченням здорових і безпечних умов навчання та праці. Соціальне страхування.

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Державне управління охороною праці. Органи державного уп­равління охороною праці. Державний нагляд і громадський конт­роль за охороною праці. Нормативно-правові акти з охорони праці.

Служба охорони праці, основні завдання і функціональні обов'язки. Навчання і перевірка знань учасників навчально-виховного процесу. По­ложення про навчання і перевірку знань працівників. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. Служба охорони праці: положен­ня про службу, основні завдання, функціональні обов'язки та права.

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещас­них випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що ста­лися під час навчально-виховного процесу в закладах освіти.

Порядок повідомлення Міністерству освіти і науки України про нещасні випадки, що сталися під час навчально-виховного процесу.

Штрафні санкції за порушення нормативно-правових актів з охорони праці. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Тема 3. Пожежний захист

Закон України «Про пожежну безпеку». Основні документи, що регламентують роботу щодо забезпечення пожежної безпеки навчального закладу, установи, підприємства, організації освіти і науки, Положення про пожежну безпеку для закладів, установ і-організацій системи освіти України.

Пожежна служба: положення про службу, основні завдання, функціональні обов'язки та права.

Основні причини пожеж. Обов'язки керівника та інших посадо­вих осіб щодо забезпечення пожежної безпеки навчального закладу,установи, підприємства, організації освіти і науки. Утримання їх те­риторії, джерела протипожежного водопостачання, протипожежний режим. Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і навчальних приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при проведенні електрогазозварювальних, паяльних та інших робіт з вогнем під час фарбування.

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.

Призначення та місцезнаходження засобів пожежогасіння, про­типожежного обладнання та інвентарю. Правила їх використання. По­рядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону, газорятувальні та інші аварійні служби. Розслідування та облік пожеж, розробка за­ходів щодо запобігання пожеж та загибелі людей на них. Порядок повідомлення Міністерству освіти і науки України про пожежу в нав­чальному закладі, установі, підприємстві, організації освіти і науки.


Тема 4. Радіаційна безпека

Радіонукліди та їх характеристики. Іонізуючі випромінювання (рентгенівське). Джерела опромінювання людини. Радіаційний фон. Радіаційно небезпечні об'єкти в Україні. Принципи і норми радіаційної безпеки. Протирадіаційний захист населення. Індивіду­альні і колективні засоби захисту. Правила поведінки людей на за­бруднених територіях. Профілактика радіаційних уражень. Запобігання накопиченню радіонуклідів в організмі. Служби радіаційної безпеки.

Тема 5. Безпека дорожнього руху

Закон України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху, їх значення в забезпеченні порядку і безпеки дорожнього руху.

Служба безпеки дорожнього руху в управліннях освіти і науки, навчальному закладі: положення про службу, основні завдання, функціональні обов'язки та права. Знаки дорожні та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація. Розмітка дорожня та її характеристика. Засоби регулювання дорож­нього руху. Умови перевезення людей. Вимоги до водіїв і транс­портних засобів. Перевезення дітей. Небезпечні наслідки невико­нання Правил перевезення дітей. Порядок повідомлення Міністер­ству освіти і науки України про дорожньо-транспортні пригоди.

Тема 6. Електробезпека

Електротравматизм. Основні причини та шляхи зниження його рівня. Небезпечні величини електроструму. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії, умов, середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини.

Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія. Допустимі величини опору.

Заходи безпеки при роботі з електроінструментами, понижую­чими трансформаторами, переносними світильниками тощо. Поря­док виконання робіт в діючих електроустановках: наряд-допуск до роботи, інструктаж групи електробезпеки

Тема 7. Вибухонебезпека

Стан та динаміка аварійності у світовій індустрії. Аналіз харак­терних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибу­хами та пожежами хімічних речовин.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неор­ганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку , середовища.

Загальні закономірності залежності масштабів зруйнування і тяжкості наслідків аварій. Фактори, що характеризують небезпеку вибуху.

Вибір засобів контролю управління і протиаварійного захисту. ^Ліквідація аварій. Небезпека петард тощо.

Тема 8. Безпека поводження на воді

Нормативна база безпечного поводження на воді. Правила безпеки поводження на воді: перевірка стану місця плавання, особ­ливостей дна, оцінка несприятливих метеорологічних умов.

Правила дотримання гігієни та заходи щодо попередження .простудних захворювань. Перегрів. Переохолодження. Прийоми ря­тування потерпілих на воді. Надання першої долікарської допомоги.

Тема 9. Поводження в надзвичайних ситуаціях

Характеристика надзвичайних ситуацій. Землетруси. Урагани. Пожежі.

Наслідки аварій і катастроф на АЕС. Наслідки аварій і катаст­роф на підприємствах, що використовують сильнодіючі отруйні ре­човини. Зсуви грунту, селеві потоки. Снігові лавини. Катаст­рофічне затоплення як наслідок паводків, руйнування гребель Порядок повідомлення Міністерству освіти і науки Ук­раїни про надзвичайні ситуації.

Тема 10. Цивільний захист

Прогнозування можливих надзвичайних ситуацій. Планування Дій об'єкту в умовах надзвичайних ситуацій (організація спостереження і розвідки, зв'язок і оповіщення, захист людей індивідуальними, колек­тивними засобами та евакуація, інженерна розвідка і розгородження, пожежогасіння, рятівні роботи, надання невідкладної медичної допо­моги, евакуація і охорона матеріальних цінностей, охорона громадсько­го порядку, матеріальне і транспортне забезпечення). Підготовка керівного складу до дій у надзвичайних ситуаціях. Формування і підго­товка створення необхідних об'єктів невоєнізованих формувань. Підго­товка всіх людей до дій у надзвичайних ситуаціях. Підготовка ма­теріальних та інженерно-технічних засобів до надзвичайних ситуацій.

Тема 11. Профілактика побутового травматизму

Нещасні випадки невиробничого характеру (побутові травми, механічні ушкодження від контакту з тваринами). Запобігання по­бутовому травматизму в житлових та підсобних приміщеннях, на комунально-побутових та торгівельних об'єктах, що обслуговують населення, присадибних ділянках, у місцях відпочинку та масового перебування людей. Порядок розслідування нещасних випадків не­виробничого характеру, в побуті.

Тема 12. Психологія безпеки життєдіяльності

Фізіологічна та психологічна основа навчального та трудового процесу. Пристосування людини до навколишніх умов навчання і праці (промислова етика, ритм і темпи роботи, гімнастика, кімна­ти психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці. Зв'язок «людина-машина», ергономічні вимоги.

Методи пропаганди та агітації з безпеки життєдіяльності. По­садові інструкції, встановлення обов'язків, прав і відповідальності за створення безпечних умов навчання та праці.

Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальні пофарбування. Знаки безпеки. Засоби колективного захисту. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Тема 13. Охорона навколишнього середовища

Законодавчі акти з раціонального природокористування. Відповідальність керівників за порушення в галузі раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища. Ре­сурсозберігаючі технології, екологічна експертиза. Забруднення ат­мосфери, води, земель та прогноз забруднення, науково-технічні проблеми природокористування, провідні екологічно допустимі технології. Очисні споруди. Безвідходні технології. Методи ре культиваційних робіт. Озеленення промислової зони.

Тема 14. Надання першої допомоги при нещасних випадках

Перша допомога, її правильність, доцільність, швидкість, рішучість. Черговість надання першої допомоги.

Медична аптечка, її склад, правила використання медика­ментів. Перша допомога при кровотечі. Зупинка кровотечі.

Прийоми реанімації. Підготовлення потерпілого до реанімації. Непрямий (закритий) масаж серця.

Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дій електричного струму. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах та розтягненні м'язів, по­раненнях, переломах, ушкодженні хребта та кісток тазу, утопленні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей, тепловому та сонячному ударі, при обмороженні та замерзанні, непритомності, травматичному шоці, отруєнні. Правила транспортування потерпілих.
еще рефераты
Еще работы по разное