Реферат: Розділ 1 огляд літератури за темою


РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ


Дослідження методів управління використанням ресурсів на

підприємствах будівельного комплексу та суміжних організаціях

Управління виробництвом на підприємстві повинно використовувати наукові досягнення в галузі організації системи функціональних обов’язків менеджерів. Необхідність застосування сучасних технологій для виробництва і збуту продукції в ринкових умовах вимагає від управлінського персоналу дій, адекватних реакції ринкового середовища. Організаційна структура підприємства залежить від виду продукції та технології, що використовується для її виробництва. Функціональні обов’язки підрозділів підприємства створюються у відповідності до прийнятої концептуальної схеми управління на підприємстві, але, за будь-що, потрібно здійснювати різні функціональні види діяльності: фінансову, виробничу, менеджерську, маркетингову тощо. Функції, які повинні виконуватись на підприємстві, як загальні так і специфічні, взаємопов’язані між собою і упорядковані прийнятою системою управління. Взаємовідносини між підрозділами підприємства є складними і на основі вивчення важелів мотивації дій підрозділів визначаються стратегії поведінки управлінського персоналу.

Аналізу і удосконаленню методів управління організацією та ресурсами присвячено багато публікацій [2-4, 9, 15-17, 19, 21, 27, 29-30, 32, 35-37, 42-49, 56-69, 72, 82-90, 97, 108- 110, 113, 117, 121-122, 127].

Так у роботі [108] пропонується першочергове вирішення проблем удосконалення організації системи управління підприємством в умовах реформування економіки України, головними з яких є:

вирішення задач адаптації до роботи в нових ринкових умовах;

створення єдиних показників функціонування підприємств на галузевих ринках;

забезпечення необхідною кількістю спеціалістів з метою переходу до нових умов господарювання.

Для їх вирішення пропонується створити корпоративні інформаційні системи на рівні корпорацій, що дасть змогу зменшити витрати при проведенні цих робіт на кожному підприємстві. Результатом реалізації проекту цієї системи є створення інтегрованої системи управління підприємствами з подальшим її доповненням засобами галузевого аналізу і автоматизації підготовки інформації.

Пропозиції автора цієї роботи є цінними, але вони потребують детального обґрунтування, як в концептуальному, так і в практичному аспектах.

Розвиток виробництва продукції та послуг на підприємствах забезпечується реалізацією інвестиційних проектів, і тому організації управління проектами приділяється велика увага. У роботі [16] визначається, що для ефективної реалізації проекту має значення: а) лідерство в управлінні проектами, б) аксіоми проектного менеджменту, в) стадії виконання проекту, г) підходи до управління, д) фактори ефективності.

Розглянуті такі питання: мотиваційно-орієнтований менеджмент (стратегії, взаємодії, мотивація, принципи, стилі управління); організаційні структури управління проектами (задачі лідера, варіанти структур і критерії прийняття рішень, керівники проектів, матрична структура управління, перехід до проектно-орієнтованого управління); лідерство у створенні команди проекту (структура, задачі, платформа, характеристики стадій розвитку команди, вибір лідера); управління конфліктами в проектах (види конфліктів, їх післядії, сили конфлікту, управління конфліктами); лідерство через управління якістю в проектах (задачі, система якості, організація робіт для забезпечення якості); комунікаційний менеджмент (основні функції лідера, моделі і технології, міжособова комунікація, комунікація в проектних організаціях); лідерство в управлінні закупівлями (типи тендерних комітетів, визначення лідером проекту складу тендерного комітету, права та обов’язки учасників тендерів, управління контактами та процесом поставок); лідерство в управлінні людськими ресурсами проекту (фактори, кадри, управління кадрами, побудова лідером системи управління персоналом, планування людських ресурсів, лідерство менеджера); практичне лідерство в проектах – крок за кроком. Ця робота авторів є корисною для працівників-маркетологів, які розробляють і впроваджують маркетинговий менеджмент. В книзі все викладено на якісному рівні , але не наведено кількісних методів.

Вырезано

Для приобретения полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте www.mydisser.com


У роботі [85] визначається роль конкуренції у підвищенні ефективності функціонування природних монополій.

Для створення ефективного природного конкурентного середовища необхідно виконувати такі умови:

відокремлення регульованих і нерегульованих органів;

доступність інформації для регульованих органів;

реорганізація потенційно конкурентних сегментів;

визначення відповідальності всіх сегментів ринку;

реконструкція управління компаніями;

відповідність інвестиційних процесів вимогам ринку;

удосконалення ціноутворення.

Можливість використання особливих типів конкуренції, як засобів підвищення ефективності роботи, необхідно враховувати при розробці стратегій реформування природної монополії.

Такий підхід, на думку автора, буде корисним для підвищення якості продукції (послуг) і конкурентноздатності на ринку.

Реально оцінити такі пропозиції можна лише в разі аналізу конкретних прикладів, але автор їх не наводить.

У роботі [105] зазначається, що в умовах жорсткої конкуренції зайняти нові позиції на ринку можна лише за рахунок активізації маркетингової оперативності суб’єктів зовнішньоторговельної діяльності, чіткої організації роботи з забезпечення експорту продукції, дотримання договірної платіжної дисципліни, підвищення якості та технічного рівня продукції, оптимізації цін на продукцію.

Український експорт все ще далеко не є типовим для країн сучасної розвиненої економіки, до його складу входять головним чином сировина і продукція з малою доданою вартістю, низьким ступенем обробки. Постійне зниження світових цін на такі види продукції веде до спаду надходжень від її експорту.

Експортна продукція підприємств України ще не зовсім відповідає європейським стандартам якості виробів і сертифікації виробів.

Недостатня рекламна діяльність та низький рівень маркетингових досліджень ринку знижує попит на українську продукцію, неякісний рівень сервісного обслуговування знижує зацікавленість споживачів у придбанні товарів. Україні потрібна підтримка для забезпечення конкурентноздатності своєї економіки на світовому ринку.

Робота цікава своїм аналізом і пропозиціями, її можна використати для постановки задач маркетинговим службам вітчизняних будівельних підприємств у фінансово-виробничих відносинах при формуванні портфелю замовлень в інших країнах світу.

Ринок завжди утворює непередбачене середовище , яке впливає на показники діяльності підприємства, умови виробництва і реалізації виробленої продукції.

Управління підприємством , ресурсами з урахуванням ризиків викладено в роботах [ 20, 28, 41, 44, 53, 71, 79, 92, 116]. Будівельна організація мусить оцінити рівень нестабільності середовища і створити стратегію своєї поведінки адекватно обставинам[116].

Автори пропонують таку процедуру визначення оцінки:

Визначення умов діяльності будівельної фірми на найближчі 5-7 років;

Згідно з прийнятою шкалою визначають основні характеристики цих умов;

Визначення зв’язків між цими обставинами і проведення ранжирування значень за показником стабільності.

Кожній події зіставляється величина рангу і згідно з прийнятою шкалою важливості рангів визначається можливість проведення робіт надалі. Таким чином може здійснюватися управління за результатами. Якщо використати такий підхід, то це дає можливість практично оцінити ситуацію і прийняти відповідне рішення, але наслідки прийнятого рішення не аналізуються.

Важливо врахувати особливості функціонування підприємств в конкурентному середовищі, де конкурент і підприємство може мати специфічні відносини. У роботі [3] показано: якщо сторони мають протилежні цілі, то для виявлення оптимальних стратегій їхньої поведінки можна застосувати метод теорії матричних ігор. Якщо сторони мають свої інтереси, які можна виявити шляхом отримання прибутків у залежності від застосування власних стратегій, то така ситуація може бути зображена у вигляді матричної гри. В цих випадках застосовуються змішані стратегії, використання яких пов’язане з функціонуванням підприємства протягом певного періоду часу. Успіх будь якого підприємства залежить не тільки від його поведінки, а й від впливу на це підприємство навколишнього середовища. Визначення стратегій поведінки підприємства залежить від поведінки конкурентів, технологій виробництва і величини ризиків. Отже визначення оптимальних стратегій поведінки підприємств з розвитку виробництва продукції будівництва пов’язане з необхідністю проведення наукових досліджень стану ринку і можливостей застосування сучасних технологій управління.

У роботі [59] зазначається, що проблема збалансованості попиту і пропозицій вирішується на основі вивчення цих процесів. Для прогнозування попиту споживачів і замовників та обґрунтування потреби в будівельній продукції потрібно проводити дослідження ринку за напрямами:

визначення можливостей задоволення споживачів і замовників;

вивчення умов впливу конкурентного середовища;

з’ясування стану ринку будівельної продукції.

Кон’юнктура ринку споживання будівельної продукції характеризується динамікою обсягів, структурою виробництва, замовлень, забезпеченням ресурсами, ціновою політикою. Для аналізу стану ринку потрібно використовувати наукові підходи, статистичні дослідження, які дають основу для визначення прогнозів попиту. На основі науково обґрунтованих прогнозів можна розробляти відповідні бізнес-плани. Такий підхід є сучасним, але для його реалізації потрібно провести відповідні дослідження.

У роботі [114] відзначається, що в Україні спостерігається поступове зростання замовлення послуг на будівництво. На думку автора це свідчить про наближення масової стабілізації суб’єктів господарювання. Чисто монетарна політика призводить до зростання заборгованості, неймовірного податкового тиску на слабкого вітчизняного виробника. Настає період переорієнтації хворої економіки на політику накопичення активів суб’єктами господарювання. Це пов’язано з розширенням інноваційної діяльності для можливості впровадження новітніх технологій, які дадуть змогу виробити конкурентноспроможну будівельну продукцію. Поряд з цим повинна відбуватися трансформація будівельного комплексу при якій капітальні вкладення будуть спрямовуватися в житлову нерухомість. Необхідно проводити дослідження процесів житлового будівництва і визначити потреби населення у житловій площі. Для реального розвитку ефективного житлового будівництва необхідно визначити платоспроможний попит на житло і вплив конкурентного середовища на ефективність роботи будівельного виробництва. Автор монографії звертає увагу на необхідність проведення наукових досліджень в галузі управління будівельним виробництвом.

Зростання впливу корпоративних відносин на збут продукції підприємств на ринках та конкурентна боротьба між ними визначені в роботі [64]. Одним з найбільш поширених факторів, що об’єднують самостійні підприємства в єдину групу, автор вважає корпоративні права, які дають можливість застосувати здорові конкурентні відносини. Тому зараз актуальним є питання розвитку законотворчої бази для сектора економіки. Держава при цьому повинна активно підтримувати цей процес і впроваджувати відповідні закони.

При порушенні прав покупців потрібно приймати рішення по дотриманню прав споживачів і продавців. Особливу увагу потрібно звернути на дотримання прав на акції при зміні власності.

Важливе значення має моніторинг розвитку ринку будівельної продукції в Україні [45]. Відзначається, що у зв’язку зі зменшенням інвестицій у капітальне будівництво значна кількість підприємств з виробництва будівельних матеріалів зменшила випуск продукції до 10–20%. На етапі переходу України до ринку відбувалися позитивні зрушення: обсяг виробництва залізобетону зріс за рік на 5%, цементу – на 9%, віконного скла - на 15,5%, цегли – на 0,1%, листів азбоцементу – на 9,6%. Забезпечення будівництва якісними сучасним будівельними матеріалами означає випуск конкурентноздатної продукції. Для цього потрібно розгорнути науково-технологічні пошуки, впроваджувати їх позитивні результати в практику, запровадити гнучкі системи виробництва і збуту продукції. Пропонується, з цією метою, впровадження певних засобів, в тому числі, впровадження моніторингу матеріальної бази будівельного комплексу.

Пропозиції авторів слушні і заслуговують на увагу, але вони потребують розробки кількісних методів з визначенням прогнозів по залученню фінансових ресурсів і використання інвестицій.

В роботі [9] відзначається про таке, що розвиток промисловості будівельних матеріалів зі збільшенням обсягів капітальних вкладень, будівельно-монтажних і ремонтних робіт, можливий тільки за умов покращення економічної кон’юнктури та збільшення попиту на якісну продукцію будівельної галузі. Автор відзначає підвищення попиту на будівельне скло, санітарно-керамічні вироби сучасних форм, лінолеум, керамічні плитки, але в той же час він звертає увагу на те, що втрата ринків збуту цементу призведе до гальмування виробництва продукції галузі.

Таким чином, розвиток виробництва будівельних матеріалів на кожному підприємстві залежить від стану конкурентного середовища, якості виробленої продукції та попиту на цю продукцію.

У роботі [82] пропонується використати методологію виробничих функцій для визначення залежностей між економічними показниками і факторами, що на них впливають. Автор вважає, що споживання продукції має залежність від таких факторів: реальних відсоткових ставок, постійного доходу, тимчасового доходу, часу, відносної ціни.

Пропонуються види залежностей для інвестиційних витрат від обсягів житлового будівництва, урядових витрат на товари та послуги, чистого обсягу експорту, валового внутрішнього продукту, сукупного попиту, блоку доходів, урядових надходжень та боргів, попиту пропозицій та грошей, цін, витрат на оплату праці. Стаття носить теоретичний характер. Пропозиції використання виробничих функцій типу Кобба-Дугласа не проілюстровані і не підкріплені конкретними розрахунками. Тому цікаві пропозиції авторів потребують обґрунтування правомірності їх застосування на практиці.

У роботі [67] розглянуті критерії економічної ефективності інвестицій і наведена методика визначення впливу різних факторів на величину показника ефективності. На основі статистичної інформації за методом найменших квадратів визначається регресійна модель і обчислюються коефіцієнти еластичності, які і показують величину впливу кожного фактора на ефективність інвестицій. Наводиться конкретний приклад застосування цього методу для визначення залежності чистої ефективності інвестицій від рентабельності, фондовіддачі, прибутковості акцій для об’єктів будівництва.

Запропоновану методику можна вдосконалити і використати для визначення ефективності інвестицій в ринковому середовищі, системі будівельна продукція – фінанси.

У книжці [66] розглянуті методи лінійного і нелінійного програмування в контексті застосування їх для розв’язку економічних задач та розробки управлінських рішень. Наведені також основні економіко-математичні моделі у відповідності до рівнів і галузей економіки.

Розглянуто метод найменших квадратів та процедура відбору функції, яка виражає залежність економічного показника від факторів, методи прогнозування економічних показників та попиту на товари. Ці методи можуть бути використані для дослідження ринку та вирішення маркетингових задач.

У роботі [17] розглядається продукційне правило АВС- аналізу, в якому обсяги виробництва кожного виду продукції розташовуються в порядку їх спаду накопичувальним підсумком їх питомої ваги у зазначеному обсязі виробництва. Знаходиться залежність збуту від цієї питомої ваги.

Отриманий графік розбивається на три зони:

зона А – значне зростання збуту;

зона В – зменшення темпів зростання збуту;

зона С – повільне зростання збуту.

Таке зображення дає змогу визначити ті види продукції, які дають найбільший вплив на збут продукції.

Проведений такий аналіз в галузі будівельних матеріалів показав, що переважна кількість організацій – частка галузі будівельних матеріалів 74,2%, має розрахунковий ступінь втрати стійкості від помірного до незадовільного.

Отже, за допомогою методу АВС - аналізу можливо проводити діагностику стану галузі в інвестиційному середовищі та обчислювати величини ризиків при досягненні поставлених цілей, що в свою чергу дає змогу

знайти шляхи по удосконаленню системи управління підприємством.

^ 1.2. Дослідження маркетингового напрямку

Успішне функціонування будівельного підприємства в ринковому середовищі залежить від його стратегічної поведінки на ринку збуту продукції та наданні послуг. Підприємства будівельного комплексу повинні враховувати попит споживачів на їх продукцію (послуги) та свої можливості по забезпеченню останніх якісною продукцією. Для цього дуже корисно вивчити ті фактори, які мають важливе значення при здійсненні виробничих та збутових функцій у конкурентному середовищі та організувати спеціальні маркетингові служби, які разом з менеджерами підприємств, використовуючи пропозиції маркетингових досліджень, розробляють оптимальну поведінку кожного підприємства для досягнення поставленої мети.

Вырезано

Для приобретения полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте www.mydisser.com


Приділено увагу управлінню маркетинговими каналами і продажем продукції, інтеграції постачальних ланцюгів і логістиці маркетингу, взаємовідносинам між ринками та постачальниками, інтеграційним маркетинговим комунікаціям і направленому маркетингу (протистояння просуненню товарів на ринок, реклама, PR, персональний продаж і прямий маркетинг).

Важливим розділом є управління маркетинговими процесами: впровадження взаємодіючого мультиканального маркетингу, стратегічні маркетингові процеси.

Всі теми супроводжуються конкретними практичними прикладами. Ця робота є корисною при маркетингових дослідженнях на якісному рівні, та в ній не наведено кількісних методів для визначення оцінок ефективності маркетингової діяльності підприємств в ринкових середовищах.

У книзі [129] розглянуті характеристики стратегій, які визначаються ринком, бізнесом і маркетингом, ситуаційний аналіз, прогнозування, сегментація ринків, цільові ринки і позитивні стратегії, відносні стратегії, планування випуску нових товарів, ринково зосереджені нові програми розвитку, стратегії ціноутворення, просунення товару на ринок та стратегія продажу, торгові зусилля, маркетинговий менеджмент, впровадження і управління ринкових стратегій, ринкові стратегії і контроль. Цікавим є розділ підготовки інформації, аналізу дій: інформація повинна бути своєчасною та точно відображати економічні показники (прибутку, вартості). Вона поділяється на регулярну, внутрішню і зовнішню по ресурсам та інформацію, що може бути отриманою за допомогою розв’язку маркетингових задач.

До аналізу інформації відносяться упорядкування, стандартизація та обробка. Створюються системи управління інформацією та системи її обробки (моделювання, аналіз). На основі обробки інформації отримують рішення, які можна рекомендувати до впровадження.

Визначаються критерії оцінки дій отриманих рішень на основі оцінки впливу факторів на цільові рішення. При плануванні виробництва нової продукції необхідно враховувати корпоративні і бізнесові стратегії, які впливають на ринок споживання продукції, що планується. В цій книзі велика увага приділяється якісним методам маркетингу і незначна – кількісним методам. Матеріал цієї книги дуже корисний при визначенні факторів, які впливають на ефективність маркетингових рішень.

В книзі [130] розглядаються такі задачі:

критерії розв’язку задач маркетингу, де наводяться методи послідовного аналізу, кількісні дослідження, використання Інтернету;

методи обробки інформації, до яких відноситься концепція вимірювань, використання шкал, питань, базових прикладів, приклади визначень;

аналіз даних, де коротко наведені особливості процесів підготовки даних, статистичні зв’язки та розбіжності, кореляція, регресія та множинний аналіз даних;

маркетингові дослідження, основні з яких такі: співставлення результатів досліджень, управління маркетинговими дослідженнями і поведінкою покупців.

До недоліків книги можна віднести те, що в ній питання маркетингових досліджень наведені на якісному рівні і лише прості приклади аналізуються на кількісному рівні. Наприклад, аналізується продаж товару в залежності від часу за допомогою лінійної залежності (стор.551-568). Цікавим є матеріал, в якому аналізується види маркетингу і засоби виявлення намірів до здійснення закупівлі товару. Багато цікавих прикладів наведено з різних аспектів життя.

У книзі [131] визначаються задачі маркетингу і методи їх розв’язку на якісному рівні. Ці задачі є традиційними для дослідження маркетингу та включають: підготовку інформації, вивчення поведінки покупців, просунення продукції на ринок, сегментацію ринку тощо.

Представлена ідеологія кількісного дослідження маркетингових проблем, що складається з таких етапів:

розробка та пропозиція гіпотез;

з’ясування наявності проблем;

створення системи питань для з’ясування задач;

знаходження кількісних методів розв’язку поставлених задач;

навчання кількісним методам дослідження;

генерація ідей;

концепція розвитку маркетингу;

розробка тестів для з’ясування ступеня ефективності застосування розроблених рішень.

Для визначення впливу стохастичних факторів на виконання рішення рекомендується використовувати теорію ймовірностей. Також розглянуті питання розробки рішень по маркетингу за допомогою методу опитувань, обробка яких може бути проведена за допомогою стохастичних методів. У цій книзі також наведено методи аналізу даних: ранжирування, частота та її характеристики, розподіл даних, таблиці. Окремий розділ присвячений проектам, які розробляються на основі системного аналізу.

Книга корисна для маркетологів з точки зору визначення умов і факторів, які супроводжують розробку рішень з маркетингу.

У книзі [133] розглянуті основи локального і глобального маркетингу: обґрунтування, культурні фундації, іноземні дослідження, розвиток експорту, лізингові стратегії, локальний маркетинг (поведінка покупців, сегментація і позиціювання), стаціонарні розвинуті ринки, маркетингу в нових великих ринках, та у ринках, які можуть з’явитись. Представлено глобальний менеджмент з виробництва продуктів та надання послуг, визначенню цін, розподілу та інтеграції, реклами, просунення товарів, посередницький та персональний продаж, організація глобального маркетингу. Наведені конкретні приклади з використанням комп’ютерів. Розглянуто стратегію просування глобалізації ринків на яких потрібні спільні замовники, глобальні канали та маркетинг, що має бути перетворений до цих потреб. Розглянуті економічні обґрунтування та технології просування глобалізації за допомогою урядів.

Стратегії в перспективі розрізняються по важливості на три фази:

іноземна фаза, в якій використовуються іноземні ринкові потенціали;

локальна маркетингова фаза, в якій проводиться аналіз замовників і покупців;

глобальний менеджмент, який згуртовує рух назад до головних цілей і перспективних ресурсів.

Ця книга дає напрямки для сполучення глобальних і локальних інтересів учасників ринку, а від цього залежать маркетингові дослідження.

У монографії [134] розглянуті теми: етапи маркетингових досліджень, формулювання задач дослідження, підготовка, аналіз інформації, звіти.

В першій частині розглянуті основні положення по дослідженню маркетингових процесів, інтернаціональний маркетинг, поведінка споживачів, гіпотези, застосування Інтернету в маркетингу, послідовний аналіз великих маркетингових характеристик. В другій частині досліджується постановка задач і методи їх розв’язання в загальному вигляді з частковим врахуванням специфіки маркетингових особливостей: статистичні методи визначення характеристик різних натуральних процесів; середнє значення, коваріації, дисперсії, оцінка гіпотези за критерієм Фішера, множинна регресія, динамічні ряди, статистичний контроль, використання Інтернету та комп’ютерів.

Вырезано

Для приобретения полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте www.mydisser.com


У книзі [70] розглянуті такі теми:

Маркетинг у системі управління підприємством (сутність маркетингу та менеджменту, його основи, характеристики та функції: планування, організація, контроль, мотивація).

Сутність та методологічні основи маркетингового менеджменту (цілі, завдання, еволюція, характеристики процесу управління бізнесом).

Управління маркетинговими дослідженнями та оцінкою ринкових можливостей підприємства (мета та завдання, структура і процес, інформаційні аспекти, комплексне дослідження ринків, аналіз ринкових можливостей і вибір цільових ринків, товарорух).

Формування маркетингової стратегії і планування маркетингових програм (сутність планування, завдання, принципи, формування маркетингової стратегії, планування програм маркетингу та його місце в бізнес-плані підприємства).

Управління товаром (сутність маркетингової товарної політики, конкурентоспроможність продукції та її оцінка, інновації в товарній політиці, управління товаром і його життєвий цикл, маркетингове управління послугами).

Управління ціноутворенням (сутність маркетингової цінової політики, встановлення ціни на товари чи послуги, управління цінами, ініціювання змін цін і реакція на цінові зміни).

Управління розподілом товарів (сутність та політика, функції і формування каналів розподілу, управління торгівлею, маркетингова логістика).

Управління комплексом маркетингових комунікацій (сутність, розробка і реалізація маркетингових комунікацій, реклама, PR, персональний продаж і прямий маркетинг).

Організація маркетингу на підприємстві (сутність та основні принципи організації структури, еволюція розвитку, взаємодія структур).

Контроль маркетингової діяльності.

У книзі наведені тільки якісні методи маркетингових досліджень і відсутні кількісні методи.

У роботі [65] визначаються такі завдання маркетингу: виявлення та вивчення економічних інтересів виробників і споживачів, визначення сфер розбіжностей їх економічних інтересів, пошук і знаходження механізмів мінімізації сфер цих розбіжностей шляхом розробки ринково-продуктивної стратегії. Специфіка сучасного маркетингового середовища полягає в динамічності зміни факторів, які впливають на діяльність підприємства. Потрібно враховувати ці зміни.

Досягнення успіхів підприємства на шляху до ринку може бути більш ефективним, якщо замість жорсткої конкурентної боротьби піти шляхом домовленостей.

Для підвищення ефективності управління маркетинговими комунікаційними процесами потрібно створити високо еластичну і динамічну організаційну структуру управління підприємством. Структура напрямку маркетингу на підприємстві залежить від багатьох факторів. Ці фактори потрібно вивчити і використати з користю для організації. Для цього потрібно застосувати системний підхід, за яким з певною метою досліджуються підрозділи та їх взаємозв’язки, які аналізуються а потім синтезуються в певну систему. Такий підхід є прогресивним, але потрібно пам’ятати про необхідність введення регуляторних функцій держави для обмеження негативного

монопольного впливу підприємств на ринок споживання продукції та послуг.

У роботі [33] розглянуті маркетингові дослідження ринку праці, які дають можливість визначити попит і пропозиції робочої сили з метою зменшення невизначеності. Досліджені суб’єкти ринку праці такі як держава, підприємство, організація. Ці дослідження на ринку праці мають конкретний характер. Наведено також загальні положення маркетингу. Застосування загальних засобів маркетингу може бути корисним і для визначення стабільності попиту на продукцію та послуги.

У роботі [22] маркетинг визначається як напрямок діяльності підприємства, який направлений на задоволення попиту шляхом обміну. Для з’ясування стратегічної позиції підприємства потрібно враховувати стан споживачів продукції, проаналізувати загальну ситуацію в Україні та інших країнах. Велике значення має замовлення на продукцію підприємства, що трохи зменшує напругу в обігових коштах підприємства. Рівень конкуренції в галузі, де діє підприємство, дуже високий, але масштаби дозволяють йому виробляти продукцію у великих кількостях і це дає змогу зменшити її собівартість і підвищити свою конкурентноздатність.

У роботі автор піднімає питання поєднання маркетингових пошуків зі співпрацею з споживачами. Це важливе положення для підвищення конкурентоспроможності підприємства, організації на відповідному ринку.

У роботі [77] відзначається важливість участі статистичної служби в маркетинговій діяльності. Маркетинг може мати загальний характер інформування про статистику опитування населення та складання статистичної звітності. Статистичні служби повинні інформувати своїх споживачів про нові види послуг, які їх можуть зацікавити. Основні дії маркетингу полягають в зборі, обробці та розповсюдженні інформації серед споживачів продукції. Потреба користувача є головним мотивом для проведення статистичних досліджень. Отже, впровадження маркетингу у всі сфери статистичної діяльності є одним із найважливіших напрямків розвитку статистики. У роботі також визначається важливість поєднання статистики і маркетингу.

У роботі [94] пропонується використати маркетингові дослідження з метою управління засобів житлового господарства міста.

Для управління попитом використовуються такі стратегії: порядок замовлень послуг, стимулювання попиту за рахунок зміни тарифів, цін і проведення реклами.

Для формування пропозицій пропонується враховувати сезонність робіт, стимулювання в роботі, надання пільг, організація спільної діяльності ряду невеликих організацій різних форм власності. Взагалі рекомендується проводити комплексне впровадження засобів, які регулюють ринок попиту і пропозицій в напрямі збалансованості. Такий підхід є раціональною стратегією використання маркетингових досліджень на практиці.

У роботі [91] пропонується використовувати проектну модель організації служби маркетингу інвестиційно-будівельної компанії. В ній враховані такі найголовніші завдання служби маркетингу: розробка стратегічних цілей і мотивацій інвестиційної діяльності будівельно-інвестиційної компанії; оцінка інвестиційного клімату та пошук об’єктів прибуткової нерухомості; оцінка відповідності обсягів і характеру інвестицій; здійснення виробничо-технологічної і фінансово-економічної експертизи; розробка програм фінансування і втілення проекту. Автори пропонують розв’язувати задачі з вивчення і досягнення поставлених цілей, визначення головних факторів та структури компанії.

Запропонована схема організації служби стратегічного планування і маркетингу. Робота є цікавою постановкою задач маркетингу в якісному вигляді, але в ній немає досліджень на кількісному рівні.

У роботі [101] наведено метод структуризації витрат комплексу маркетингу і складання маркетингового бюджету будівельної організації. В промисловому виробництві маркетингові витрати можна вважати сумою таких складових: витрати на рекламу, на маркетингові дослідження та на стимулювання збуту. Для будівельної організації витрати на маркетинг мають такі складові: одночасні витрати на маркетинг, постійна складова витрат та змінна складова. Запропоновано підхід до оптимізації маркетингового бюджету на основі представлення балансового прибутку від витрат на маркетинг у вигляді функції, яка задається першим членам її розкладу в ряд по ортогональним функціям. Коефіцієнти цього ряду обчислюються за відомими формулами теорії її представлення в ортогональних функціях на основі статистичних даних.

Метод цікавий, але не доведено, що він кращий за метод найменших квадратів. Адже за певних широких припущень метод найменших квадратів є найкращим.

У роботі [102] наведено впровадження методу економіко-статистичного моделювання для визначення залежностей балансового прибутку від витрат на маркетингові дослідження в практику діяльності маркетингових підрозділів будівельних генпідрядних організацій. При впровадженні цього методу використовувались всього три члени розкладу функції прибутку по ортогональним поліномам. Тому зробити висновки про переваги цього методу перед методом найменших квадратів не є можливим.

У роботі [104] визначені головні задачі служби управління маркетингом:

аналіз, планування, контроль маркетингових заходів в управлінській і виробничій системах будівельної організації;

встановлення довготривалих виробничих, фінансових та інших стратегічних орієнтирів для забезпечення прибуткового довготривалого і стабільного функціонування будівельної організації.

Для забезпечення ефективності маркетингових заходів система управління маркетингом формує такі підсистеми: інформації, планування, контролю, організаційної структури. Велике значення для маркетингових досліджень має ціноутворення. Цінова політика будь-якої будівельної організації залежить від багатьох факторів: типу ринку, виробничого спрямування, обсягів і спеціалізації робіт. Для реалізації комплексу маркетингових цілей і заходів потрібно забезпечити функціонування маркетингової служби, яка пристосована до реагування на зміни ринкових відносин. Такий підхід співпадає з системним аналізом і допомагає будівельній організації подолати несприятливі можливі дії ринку.

У роботі [112] зазначається, що на етапі встановлення в Україні ринкових відносин вагомою стає маркетингова діяльність та її складова - реклама.

Перевагами реклами можна вважати: незначні обмеження стосовно змісту рекламного звернення; необмеженість творчих ідей; можливість віднесення частини витрат на рекламу на собівартість.

До недоліків можна віднести: обмеження стосовно місця розміщення; високий рівень конкуренції з іншими рекламними зверненнями; упереджене ставлення споживачів до реклами.

Великого значення на сучасному етапі набуває сегмент інтересу, де здійснюється спроба реалізації опосередкованого комп’ютерного гіпермедійного середовища, що має унікальні можливості для реклами.

Воно може використовуватися як новий засіб комунікацій та як глобальний віртуальний електронний ринок, що не має територіальних і часових обмежень.
еще рефераты
Еще работы по разное