Реферат: Фізична культура


Фізична культура_____________________________________________

Віктор Качуровський,

завідуючий навчально-методичним кабінетом

фізичної культури та ДП


Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предмета передбачено:

у 5-7 класах – 2,5 год. на тиждень (у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національних меншин та в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов – 2 год.); у 8-9 класах – 3 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66);

у 10 класах – 2 години на тиждень (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2010 № 1/9-543);

у 11 класах – 2 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 № 342);

у 10 класах спортивного та військово-спортивного профілів – 5 год. на тиждень (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2010 № 1/9-543);

у 11 класах спортивного профілю – 5 год. на тиждень ( наказ МОН України від 20.05.03. № 306).

У 5-7 класах можливі наступні варіанти розподілу годин:

перший: 1-й тиждень – 2 год;

2-й тиждень – 3 год (І і ІІ семестри);

другий: І-й семестр – по 2 год на тиждень;

ІІ-й семестр – по 3 год на тиждень (або навпаки);

третій: під час вивчення навчального матеріалу на стадіонах і спортивних майданчиках шкіл (перша та четверта чверті) – 3 год;

під час вивчення навчального матеріалу у спортивних залах шкіл (друга та третя чверті) – 2 год;

З минулого навчального року у 5-9 класах запроваджена нова навчальна програма з фізичної культури (авт. І.Ю.Круцевич та інші, в-во «Літера», 2009 р.). Звертаємо увагу на те, що змістове наповнення фізичної культури за новою програмою навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому, обов’язковим є включення засобів теоретичної і загально-фізичної підготовки, які передбачені програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 5-6 класах учні мають опанувати 5-6 варіативних модулів, у 7-8 класах – 3-5 модулів у 9 класі – 3-4 модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Однак не виключається можливість вмотивованого збільшення або зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

У цьому навчальному році запроваджується нова навчальна програма і для старшої школи. Навчальна програма «Фізична культура. 10-11 класи» (авт. І.Ю.Круцевич та інші, в-во «Літера», 2010р.) побудована за тими ж принципами, що і програма для 5-9 класів. За цією програмою змістове наповнення навчальний заклад також формує самостійно з варіативних модулів.

Варіативні модулі є логічним продовженням тих, які освоювалися в середній школі (6 та 7 роки вивчення). Однак не виключається можливість вивчення матеріалу, розпочинаючи з першого року вивчення модуля. При цьому, слід зробити корекцію кількості навчальних годи передбачених на вивчення та орієнтовних навчальних нормативів, зважаючи на вік учнів. Учні 10 класу за рік мають опанувати 2-3 варіативні модулі по 20 – 35 годин кожен.

У 2010-2011 навчальному році учні 11 класів навчатимуться за програмою „Основи здоров’я і фізична культура” для загальноосвітніх навчальних закладів.1-11 класи (за редакцією М.Д.Зубалія, „Початкова школа”, 2001р.).

Класи спортивного профілю навчаються за “Навчальною програмою з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи.”, рекомендованої МОН України (лист МОН України від 14.01.04 № 1/11-95), яка надрукована в журналі “Фізичне виховання в школі”, № 2, 2004 р.

Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Таким учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року ставиться «Зараховано».

Окрім того, за наявності умов, для учнів спеціальних медичних груп організовуються два додаткових заняття за програмами «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи (авт. Майєр В.І., Дерев’янко В.В.) та «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (авт. Майєр В.І., Дерев’янко В.В.).

Рекомендації стосовно організації та проведення навчальних занять з учнями, які за станом здоров’я відносяться до спеціальної медичної групи, містяться у збірнику методичних рекомендаціях щодо організації та змісту навчально-виховного процесу у закладах освіти Київщини в 2009-2010 навчальному році (С. 241–246).

Розподіл учнів на медичні групи здійснюється відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 р. № 518/674.

Вивчення предмета у 10-11 класах здійснюється окремо для юнаків і дівчат. Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 (додаток 2). При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах також варто проводити для дівчат і хлопців окремо.

Для популяризації фізкультурної освіти та з метою виявлення рівня фізичної підготовки випускників, перевірки знань випускників щодо фізкультурно-спортивної діяльності та вміння використовувати їх для збереження та поліпшення свого здоров’я Міністерство освіти і науки запровадило Державну підсумкову атестацію з фізичної культури в 11-му класі за вибором учнів. До проходження державної підсумкової атестації з фізичної культури допускаються учні основної медичної групи.

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення модуля. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у змаганнях всіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Наприклад, якщо учень (учениця) виконав (ла) залікову вправу на певний рівень, але, при цьому, його (її) особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель може виставити оцінку, на 1-2 бали вищу за ту, яка передбачається контрольними навчальними нормативами. Водночас зазначаємо, що відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 року № 371, визначення високого рівня навчальних досягнень, зокрема оцінки 12 балів, передбачає знання та уміння в межах навчальної програми і не передбачає участі школярів у олімпіадах, конкурсах тощо.

Для попередження нещасних випадків слід дотримуватись вимог безпеки під час проведення занять а, особливо, при складанні контрольних навчальних нормативів, коли учні виконують вправи з максимальним навантаженням. При складанні нормативів потрібно дотримуватись таких вимог:

Контрольні навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

Кожній заліковій вправі передує спеціальна підготовка (не менше як на двох заняттях).

Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після – відновлювальні вправи.

Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом контрольних навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ з максимальною інтенсивністю

Акцентуємо увагу, що відповідно до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 року № 455, педагогічні працівники мають право на вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи.

Учитель фізичної культури зобов’язаний правильно оформлювати шкільну документацію. Класний журнал слід вести відповідно до наказу МОН України від 03.06.2008 р. № 496 “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів”:

до класного журналу з предмета „Фізична культура” виставляються наступні оцінки: поточні, корегуючи (у разі потреби), тематичні, семестрові, річні та підсумкові.

у разі не атестації учня робиться відповідний запис н/а;

учням СМГ при виставленні тематичних, семестрових та річних балів робиться запис зар. (зараховано);

у випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять фізичними вправами, під час виставлення тематичних, семестрових та річних балів робиться відповідний запис зв (звільнений (а);

якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми (або семестру), не виконав навчальної програми, у колонку “Тема” (“Семестр”) виставляється н/а (не атестований);

семестрова оцінка може підлягати коригуванню, а тематична – ні. Скоригована семестрова оцінка виставляється до класного журналу без дати в колонку з надписом “Скоригована” поруч із колонкою “І семестр” або “ІІ семестр”.

колонка для виставлення скоригованих оцінок відводиться навіть за відсутності учнів, які бажають їх коригувати.

Варіанти заповнення класного журналі і приклади формування плану-конспекту уроку фізичної культури наведені в методичних рекомендаціях щодо організації та змісту навчально-виховного процесу у закладах освіти Київщини в 2008-2009 навчальному році (С. 190-192).

До класного журналу обов’язково слід записувати домашні завдання з фізичної культури. Завдання повинні бути реальними для виконання учнем у домашніх та ін. умовах.

Наприкінці навчального року вчитель підбиває підсумки виконання навчальної програми.

Якісний рівень роботи з фізичного виховання в школі значною мірою залежить від планування. Усі документи планування навчально-виховного процесу з фізичної культури можна поділити на Державні документи і документацію, що складає вчитель фізичної культури.

Державні документи – типові навчальні плани, що зумовлюють кількість годин, відведених на вивчення кожного навчального предмета) і навчальні програми з предмета.

До документації планування навчально-виховного процесу, що складає вчитель фізичної культури належать:

план фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів навчального закладу;

графіки розподілу і проходження навчального матеріалу;

план-конспект уроку або системи уроків.

протоколи шкільних спортивних змагань тощо.

Для поліпшення організації роботи вчителів фізичної культури та вчителів початкової школи, які викладають фізичну культуру в школі першого ступеня, рекомендуємо користуватися Робочим журналом учителя фізичної культури (далі – Журнал), який підготовлений відповідно до чинної програми предмета «Фізична культура» (Біла Церква, 2010, уклад. В.С. Качуровський).

Журнал складається із двох частин: частина 1 – «Планування навчально-виховного процесу з фізичної культури» і частина 2 – «Облік навчальних досягнень учнів».


Якісний рівень навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі значною мірою залежить від планування. Правильно спланувати роботу – означає передбачити зміст, форми і методи цієї роботи, врахувати індивідуальні особливості організму учнів, рівень їхньої фізичної підготовленості, стан здоров’я тощо.

Частина 1 Робочого журналу вчителя фізичної культури «Планування навчально-виховного процесу з фізичної культури» спрямована на допомогу вчителю під час планування навчально-виховного процесу і містить такі бланки: річний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів загальноосвітнього навчального закладу; річний план-графік розподілу навчального матеріалу з фізичної культури; календарний план-графік проходження навчального матеріалу в першому та другому семестрах.

^ Річний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів загальноосвітнього навчального закладу можна складати в такій послідовності:

Вивчити районний (міський) план спортивно-масових заходів серед учнів і на підставі цього календарного плану визначити, які заходи будуть проводитися і в який термін.

Визначити періоди, які зайняті районними (міськими) змаганнями і вільні періоди.

Здійснити ефективний розподіл шкільних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів у вільні періоди, із урахуванням загального річного плану роботи закладу освіти і терміну, потрібного для формування та підготовки відповідної команди до участі в районних (міських) змаганнях.

Під час складання річного плану розподілу навчального матеріалу доцільно дотримуватися наступного алгоритму:

Вивчити пояснювальну записку навчальної програми.

Проаналізувати зміст програмового матеріалу.

Урахувати кліматичні умови регіону і навчально-матеріальну базу навчального закладу.

Знати кількість тижнів (уроків) у кожному семестрі.

Визначити, який модуль (тема) буде вивчатися в певному семестрі.

Скласти річний план розподілу навчального матеріалу із дотриманням

а) по вертикалі:

відповідність кількості годин, запланованих на вивчення навчального матеріалу кількості годин на фізичну культури в семестрі;

доцільність поєднання навчального матеріалу в кожному семестрі.

б) по горизонталі:

відповідність запланованих на вивчення навчального матеріалу годин загальній кількості годин, відведених на кожний модуль (тему) на рік;

доцільність вивчення матеріалу в певному семестрі.

План проходження навчального матеріалу укладається відповідно до річного плану розподілу навчального матеріалу у наступному рекомендованому порядку:

Встановити основні та допоміжні завдання на кожен урок із запланованих модулів (тем) навчальної програми;

У колонці «Модуль (тема). Зміст навчального матеріалу» вказати модуль (тему), який (яка) буде вивчатися і, з наступного рядка, почати виписувати відповідний навчальний матеріал (новий матеріал записується щоразу з нового рядка);

У колонці «Номер уроку. Дата проведення» записати № уроку, дату його проведення в певному класі (висота колонки дозволяє зробити запис кількох класів однієї паралелі);

У клітинках, що відповідають конкретним вправам (або іншим видам навчальної діяльності) і номерам уроків розміщуються певні умовні позначки, які зазначають завдання, що будуть вирішуватися під час проведення даного уроку. Кожен учитель може користуватися різними позначками (символами, буквами, штрихуванням, виділенням кольоровими маркерами тощо). Деякі автори літератури з теорії і методики фізичного виховання пропонують такі позначки:

«П» ­­­– повторення вправ, «ПР» – попереднє розучування, «З» – закріплення, «У» – удосконалення, «К» ­­­– контроль, «ДЗ» ­­­– домашнє завдання, якщо вивчатиметься основний матеріал, то проставляються великі букви, якщо допоміжний ­­­– маленькі [24, с. 186];

«В» – вивчити, «З» – закріпити, «У» – удосконалити, «К» ­­­– контроль, «+» – використання конкретної рухової дії на уроці, інколи біля «+» проставляють уточнюючу інформацію (довжину дистанції, кількість повторень, час виконання тощо) [4, с. 68].

Під час планування проходження навчального матеріалу по горизонталі має бути дотримано наступності засвоєння матеріалу, забезпечено випереджаючий розвиток фізичних якостей, поступове підвищення навантаження, періодичне повторення вивченого. По вертикалі – використання різноманітних засобів навчання, різнобічний вплив на опорно-руховий апарат, відповідність обсягу навчального матеріалу тривалості уроку.


Перша частина надасть учителю допомогу під час планування навчально-виховного процесу з фізичної культури. До неї увійшли такі бланки:

«План фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на навчальний рік»;

«Річний план-графік розподілу навчального матеріалу»;

«Календарний план-графік проходження навчального матеріалу».^ Друга частина журналу допоможе вчителю в оцінюванні навчальних досягнень школярів під час навчальних занять і містить наступні бланки: «Загальні відомості про класи»; «Розклад навчальних занять»; «Облік навчальних досягнень учнів»; ^ «Орієнтовні навчальні нормативи з модулів (тем) навчальної програми».
Використання даного журналу у навчально-виховному процесі сприятиме ефективній організації праці вчителя.

На виконання Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки та з метою створення умов забезпечення фізіологічної норми тижневої рухової активності школярів (п. 4 додатку до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.11.2008 р. № 1078 «Про затвердження заходів, спрямованих на реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України»), рекомендуємо, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 року № 1/9-152 «Про рекомендації щодо введення у межах затвердженого фонду заробітної плати до штатних розписів денних загальноосвітніх навчальних закладів посади керівника секції спортивного напряму», у загальноосвітніх навчальних закладах ввести посаду керівника спортивної секції.

Вкотре звертаємо увагу методичних працівників районів (міст), адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів на те, що в організації гурткової та інших форм позакласної роботи: факультативів, групових та індивідуальних занять, слід використовувати навчальні програми і навчально-методичні видання, які мають грифи Міністерства освіти і науки України або схвалені науково-методичною радою КОІПОПК. Зазначаємо, що вчитель фізичної культури (сам або у співавторстві) може розробляти програму для забезпечення варіативної складової навчального плану, після чого обов'язково подати її на розгляд науково-методичної ради інституту, за рішенням ради апробувати програму у навчальному закладі, далі – подати на затвердження відповідно до встановленого порядку: спецкурси, курси за вибором – в Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, факультативи і гуртки – в КОІПОПК. За бажанням автора, останні типи програм можуть також отримувати гриф МОН України.
Предмет "Фізична культура" належить до найбільш травмонебезпечних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах. Тому вчителям потрібно особливу увагу звернути на безпеку життєдіяльності під час проведення занять.
Відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, Державних санітарних правил і норм ДсанПіН 5.5.2.008-01, у спортивному залі площею до 288 м2 допускається одночасні заняття не більше ніж з одним класом.

З метою інформування учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року розроблено навчальну програму курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012».

Вивчення курсу передбачається у 10-11 класах. На його освоєння відводиться 9 годин.

З метою підвищення фахового рівня вчителів фізичної культури, виявлення, вивчення та поширення позитивного досвіду нестандартних підходів щодо розвитку фізичних якостей учнів проводяться різноманітні конкурси фахової майстерності. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №270 від 06.04.2006 р. „Про Всеукраїнський конкурс на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу” та Договору про взаємодію Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і Федерації футболу України щодо розвитку шкільного футболу в загальноосвітніх навчальних закладах України в 2009-2012 роках у листопаді 2010 року буде проведено фінал Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу.

Згідно затверджених Умов проведення зазначеного конкурсу для відбору фіналістів необхідно надіслати відповідні матеріали (відеозйомка уроків, плани-конспекти уроків, методичні розробки з теми (до 10 арк.) на електронних та паперових носіях) не пізніше 01 жовтня 2010 року до Всеукраїнського оргкомітету на адресу: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного 37, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, каб. 303. (Лист ІІТЗО МОНУ №1.4/18-1365 від 07.04.10 р.).

Література
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, Державні санітарні правила і норми ДсанПіН 5.5.2.008-01 // Директор школи. – 2002. – № 38. – С. 8.

Національна Доктрина розвитку освіти (витяги) // Фізичне виховання в школі. – 2002. – № 14 – С. 6–7.

Основи здоров’я і фізична культура. Програма загальноосвітніх навчальних закладів. 1–11 класи. – Початкова школа. – 2001. – 112 с.

Арєф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту). – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. – 384с.

Бех І. Сучасні психолого-педагогічні вимоги до уроку // Фізичне виховання в школі. – 1999. – № 4. – С. 6.

Борисенко А.Ф. Система фізичного виховання учнів початкових класів // Початкова школа. – 2001. ­– № 5. – С. 30 – 32.

Васьков Ю. Основні функції та мета шкільної фізичної культури // Завуч. – 2004. – № 8. – С. 9–11.

Качуровський В.С. Рекомендації щодо організації безпечних занять з атлетичної гімнастики // Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освітити педагогічних кадрів. – 2007. – № 5 (79) – С. 31 – 38.

Круцевич Т.Ю. Оцінка як один із факторів підвищення мотивації учнів до фізичної активності //Фізичне виховання в школі. – 1999. – № 1. – С. 47 – 50.

Варвінська Н. А. Профілактика спортивного травматизму. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 35 с.

Волинець Ю. Й. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності під час занять фізичними вправами та при проведенні спортивно-масових заходів в загальносвітніх навчальних закладах / Ю. Й. Волинець, М. В. Нижник – Харків : СПД ФО Співак Т.К., 2006. – 80 с.

Дегтяр В. Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму : навчально-методичний посібник для закладів освіти. – К. : Науковий світ, 2002.

Деминский А. Ц. Развитие способностей спортивной деятельности. –Донецк : Донеччина, 1996. – 352 с.

Зайцева В. М. Теорія спортивного тренування з основами методик : підручн. для студ. IV курсу ВУЗів з фак. фізичн. вихован. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 174 с.

Конох А. П. Туризм / А. П. Конох, Ф. Ф. Товстопятко, С. А. Некрасов – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – 132 с.

Крачило М. П. Краєзнавство і туризм : навч. посібник. – К. : Вища школа, 1994.

Кудряшов Є. В. Педагогічний контроль за структурою фізичної підготовленості волейболісток // метод. рекомен. для студ. ін-тів та фак. фізичн. вихов. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 30 с.

Маліков М. В. Методи оцінки функціонального стану і фізичної працездатності організму : (Методичний посібник для викладачів і студентів вищих закладів освіти). – Запоріжжя, 2001. – 85 с.

Маліков М. В. Фізіологія фізичних вправ. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 112 с.

Очкалов О. Ф. Техніка виконання та методика навчання базовим вправам на гімнастичних снарядах. – Луганськ : Альма-матер, 2001. – 66 с.

Родионов А. В. Психологические основы подготовки баскетболистов / А. В. Родионов, В. И. Воронова – К. : Изд. Здоровье, 1989. – 134 с.

Хапко В. Е. Волейбол – юным. К. : Здоров’я, 1987. – 120 с.

Цапенко В. А. Теория спортивной тренировки с основами методик. – Запорожье : ЗГУ, 2003. – 154 с.

Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. 2. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002, – 382.
еще рефераты
Еще работы по разное