Реферат: План Сучасні інформаційні технології в освітній діяльності. Електронні навчально-методичні комплекси та їх значення в умовах інформатизації освітиВикористання мультимедійних інтерактивних

технологій в навчальному процесі


План

Сучасні інформаційні технології в освітній діяльності.

Електронні навчально-методичні комплекси та їх значення в умовах інформатизації освіти.

Роль модульної системи в інтенсифікації процесу навчання.

Демонстраційні WEB-ресурси.

Метод проектів у підготовці майбутніх фахівців.

Методика створення і застосування навчальних модулів при викладанні математики.

Електронні підручники в освітньому процесі.

Роль тестування в інтенсифікації навчальної діяльності.

Мультимедіа-технології .

Інтерактивність як засіб успішного навчання.

Гурткова робота – складова творчої самостійності.

Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів засобами комп’ютерних презентацій.

Методика створення і використання електронних навчальних посібників.

Аналіз сучасних програмних продуктів.Гуманістична спрямованість освіти нашої доби полягає в постановці мети – розвинути людину, її особистісні якості, адже розвиток людини визначає розвиток суспільства. Нині актуальним є створення нових освітніх технологій, які мають сприяти загальному розвиткові особистості, формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості.

Впровадження інноваційних технологій в умовах тотальної інформатизації освіти вважається на даний час прогресивним кроком, підвищує мотивацію навчання і сприяє інтенсифікації навчальної діяльності. Сьогодні до інноваційних технологій можна віднести і використання комп’ютерних моделюючих систем, і впровадження ситуаційних та кейсових технологій, і вирішення фахових задач за допомогою комплексного використання знань з загальноосвітніх та фахових дисциплін.

Новітні методи ґрунтуються на принципах, які фактично змушують переглянути ролі викладача і студента. Зобов’язання викладача при застосуванні інноваційних технологій полягає в тому, щоб створити в навчальній аудиторії такі умови, які б дозволили розвинути у студентів вміння критично мислити, аналізувати, спонукати їх до того, щоб в процесі дискусії поділитися власними думками, ідеями, знаннями та досвідом. Зобов’язання студента полягає в тому, щоб збагачуючи своєю творчою енергією навчальний процес, прийняти на себе частку відповідальності за його результативність. При цьому студенти повинні усвідомлювати, що викладач знаходиться в аудиторії для того, щоб допомогти їм, і вони мають скористатися цим у повній мірі, проте основна відповідальність за те, чому вони навчились, лежить на них.

В традиційній системі освіти склалися принципи управління технократичного типу, що характеризують організацію виробничих процесів. Її метою є постачання на ринок ще одного різновиду товару – професійно підготовлених кадрів. За цією схемою викладач розглядається як суб’єкт, а студент як об’єкт педагогічної дії. В цій системі освіти здійснюється не саморозвиток особистості, а механічне засвоєння готових знань, зразків.

^ Методологічною основою інноваційного підходу в освіті стає гуманістична тенденція розвитку людини, що ґрунтується на принципах вільного індивідуального творчого розвитку особистості, з урахуванням індивідуальних можливостей. Інновації освіти мають забезпечити умови для випереджального зростання потреб людини протягом усього її життя. Розвиток індивідуальності розглядається як вища духовна цінність суспільства, як головна продуктивна сила, в якій проявляється органічна єдність мети і засобу. Традиційний тип освіти характеризується постійним відтворенням певних знань та навичок. Цей тип був спрямований на підтримку і відтворення досвіду людини та соціальної системи в цілому. Сутність традиційної освіти полягає у відтворенні педагогічного досвіду згідно із заданим зразком.

Інноваційна освіта стосується не лише розробки і впровадження нововведень – нового змісту, нових педагогічних технологій, а й процесу всебічного реформування освіти, якісних змін у способі діяльності особи, стилі її життя. Інноваційна система за основну мету приймає засвоєння способів діяльності людини в незнайомій ситуації, наданні досвіду творчої самостійної діяльності та створення умов для зростання і розширення особистого досвіду.


В час розбудови та переходу України до ринкових відносин пріоритетним завданням вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації є підготовка конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців. Розв’язання цього завдання потребує педагогічного обґрунтування змісту й технологій підготовки молодших спеціалістів, які б володіли високим рівнем професійних знань, умінь і навичок і могли б працювати в умовах постійного впровадження науково-технічних досягнень. Враховуючи це, потрібно спрямувати навчальний процес в русло інтенсифікації та комп’ютеризації освіти.

Відповідно до сучасних вимог професійно-освітньої діяльності я систематично працюю над розробкою комплексів, навчально-методичних посібників, практикумів, спеціальних рекомендацій, методичних розробок, спрямованих на впровадження в навчальний процес інтенсивних форм і методів здобуття знань і умінь.

^ Навчальна діяльність – це складний процес, який на сучасному етапі ставить перед викладачем ряд проблем, що потребують якісного розв’язання: інтенсифікація навчання, активізація пізнавальної діяльності, забезпечення цілісності, універсальності та системності знань. Саме з цією метою розробляються та впроваджуються нові інформаційні технології навчання із застосуванням персональних комп’ютерів. Проблема застосування комп’ютера в навчальному процесі має три аспекти: перший відноситься до теорії навчання, другий – до технології комп’ютерного навчання, а третій – до проектування навчаючих програм. Що стосується першого аспекту, то теорія навчання повинна бути узгоджена з навчальною діяльністю і спиратися на якісно новий, порівняно з традиційним, аналіз основних компонентів діяльностей викладача і студента, безпосередньо зв’язаних з процесом керування навчанням. При розгляді другого аспекту потрібно мати на увазі, що технологія навчання є зв’язною ланкою між теорією навчання і її практичною реалізацією. Щодо аспекту, пов’язаного з проектуванням навчальних програм, то це, без перебільшення, основна ланка в комп’ютеризації навчання. Тому з метою керування навчальною діяльністю розробила електронний навчально-методичний комплекс „Інформатика і комп’ютерна техніка”, який містить такі структурні компоненти:
Прямування України до Болонського процесу, вимоги держави і суспільства щодо якості підготовки фахівців, стрімке збільшення навчального матеріалу з одночасними тенденціями зменшення часу на його вивчення вимагає пошуку шляхів інтенсифікації навчання. Одним із можливих шляхів вирішення цієї проблеми є використання інноваційних технології навчання, зокрема модульної технології. Як відомо, модульне навчання забезпечує гнучке управління діяльністю студентів, трансформацію такого управління в самоуправлінні. В модульному навчанні інтегровані теоретико-практичні напрацювання, оптимізація, індивідуалізація і диференціація навчання.

Сутність модульного навчання полягає в тому, що відносно невелику частину навчального матеріалу можна брати як автономну тему і вільно включати в програму курсу. Модульне навчання ставить своєю метою те, що студенти самостійно досягають конкретних результатів навчально-пізнавальної діяльності в процесі індивідуальної роботи. Я створила електронні модулі, які є мікросистемою комп’ютерно-орієнтованого середовища такого зразка:На сучасному етапі розвитку освіти значна увага приділяється новим інформаційним технологіям навчання, які дозволяють демонструвати якість підготовки студентів до занять. Інформатика та інформаційні технології здійснюють своєрідний вплив на систему освіти в цілому. При обговоренні цієї проблеми природно виникає цілий спектр питань. Чи існує цілісна педагогічна стратегія цього нововведення? В чому конкретно проявляються переваги інформаційних технологій в освіті? Як впливає на мислення учня чи студента інформатика та інформаційні методи? Як змінюються методи викладання окремих предметів в умовах інформаційних технологій? Це далеко не повний перелік питань, які стоять на порядку денному освітніх закладів. Однією з новітніх методик є навчально-демонстраційні WEB-ресурси. Я сконструювала такий ресурс, який містить web-технології, комп’ютерні проекти, інтелект-конференції:

Велике значення у формуванні творчих здібностей студентів має метод проектного навчання, який дає можливість самостійно застосовувати здобуті знання на практиці.

Система контролю знань, умінь та навичок є невід’ємною складовою цілісного процесу навчальної діяльності. Контроль дозволяє говорити про ступінь засвоєння навчального матеріалу, забезпечує міцність знань, стимулює діяльність студентів. Обов’язковими педагогічними вимогами до контролю є: об’єктивність, систематичність, адекватність, всебічність, індивідуалізація, диференціація, своєчасність, різноманітність видів і методів, поєднання оцінки викладача і студента (система стимулювання). Особливу увагу слід звернути на необхідність взаємозв’язку рівнів знань та вимог до них для об’єктивного оцінювання:

Інформаційні технології навчання вже важко уявити без технологій мультимедіа (від англійського терміну multimedia – багатокомпонентне середовище) – об’єднання кількох засобів подання інформації в одній комп’ютерній системі: тексту, звуку, графіки, мультиплікації, відео, ілюстрацій (зображень), просторового моделювання. Інші форми мультимедіа, такі як подання інформації у вигляді слайдів і магнітного запису, інтерактивне відео та відеопродукція використовуються досить давно. Технологічний процес та розвиток комп’ютерної техніки зробили можливою одночасну презентацію інформації у вербальній та невербальній формах. Завдяки цьому учасники навчального процесу можуть опановувати складними системно-структурними явищами тієї чи іншої галузі знання у мультимедійному середовищі, що використовує можливості комп’ютерної анімації і спирається на внутрішню модальність конкретного індивіда. Саме такі персональні комп’ютери, здатні працювати зі звуковою та відеоінформацією, маніпулювати нею для одержання спеціальних ефектів, синтезувати і відтворювати звуки та відеоінформацію, створювати всі види графічної інформації, включаючи анімаційні зображення, і поєднувати все це в єдиному поданні мультимедіа, складають матеріально-технічну основу лабораторії мультимедійних засобів навчання.

Зручний інтерактивний продукт можна змоделювати на прикладі навчального практикуму, який дає можливість подати всі заняття в електронному варіанті.


Для розвитку індивідуальних здібностей студентів велике значення має проведення гурткової роботи із використанням власного бачення тієї чи іншої проблеми. Викладач повинен пам’ятати, що потрібно передати майбутнім фахівцям не лише суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання пізнавальних і практичних завдань. Навчальний процес треба будувати так, щоб викладач був помічником, консультантом, здійснював контроль в процесі навчання, надаючи максимальні можливості для самостійної, творчої роботи студентів. Це особливо зручно зреалізувати на заняттях гуртка.Електронні навчально методичні комплекси можна розробляти для різних дисциплін. Наприклад, при викладанні вищої математики досить зручно і наглядно розв’язувати задачі лінійного програмування з використанням електронних таблиць.Сучасною проблемою інноваційних технологій є розробка електронних підручників.^ Електронний підручни
еще рефераты
Еще работы по разное