Реферат: Тематичний план лекцій з модуля №1(для вітчизняних та іноземних студентів)


“Гігієна та екологія”

для студентів ІІІ курсу медичного факультету

Спеціальності 7.110101 – “Лікувальна справа”, 7.110104 – „Педіатрія”, 7.110105 – „Медико - профілактична справа”


Навчальний час, що відводиться на вивчення гігієни та екології

Назва дисципліни

Кількість годин

кредити

всього

Аудиторних

СПРС

лекцій

практ. занять

Гігієна та екологія


6,5

195

20

100

75

Кількість годин V семестр

3,6

107

12

54

41

Кількість годин VІ семестр

2,9

88

8

46

34


^ Тематичний план лекцій з

МОДУЛЯ №1(для вітчизняних та іноземних студентів)


№ з/п

Тема

Кількість годин

1.

Вступ до гігієни та екології. Гігієна як наука. Екологія як наука. Навколишнє середовище та здоров'я людини. Біосфера її структура та еволюція. Гігієнічне значення атмосфери, гідросфери, літосфери.

2

2.

Сонячна радіація її гігієнічне значення. Використання складових сонячної радіації. Гігієна погоди та клімату. Акліматизація, геліометеотропні реакції та їх профілактика.

2

3.

Гігієна населених місць. Проблеми урбанізації. Гігієна житла, мікроклімату, опалення, вентиляції, природного та штучного освітлення. Вода як фактор здоров’я, її гігієнічне та епідеміологічне значення. Організація питного водопостачання. Екологічні проблеми та санітарна охорона водних об’єктів. Грунт та здоров'я. Основи санітарної очистки населених місць

2

4.

Харчування, як фактор здоров'я , теорії харчування функції харчових речовин. Наукові основи раціонального харчування. Захворювання пов’язані з порушенням основ раціонального харчування та вживанням недоброякісних продуктів, їх профілактика.

2

5

Гігієна та фізіологія праці. Класифікація шкідливих факторів трудового процесу та виробничого середовища . Професійні захворювання та отруєння, загальні заходи їх профілактики. Санітарне законодавство в галузі охорони праці. Особливості гігієни праці медичних працівників різного фаху.

2

6

Гігієна дітей та підлітків. Основні закономірності росту і розвитку дитячого організму . Методи оцінки стану здоров'я та фізичного розвитку дітей і підлітків. Гігієнічні основи планування та улаштування дошкільних і шкільних закладів. Гігієнічна оцінка режиму дня та навчально-виховного процесу дітей різних вікових груп. Гігієна трудового та фізичного виховання і навчання дітей та підлітків.

2

разом:

12


Тематичний план лекцій з

МОДУЛЯ №2 (для вітчизняних студентів)


№ з/п

Тема

Кількість годин

1.

Гігієна лікувально-профілактичних закладів, їх планування та устаткування. Сучасні проблеми лікарняного будівнийццтва. Гігієнічні заходи оптимізації умов перебування хворих у лікувально-профілактичних установах. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій.

2

2

Іонізуюче випромінювання як чинник навколишнього середовища та виробнича шкідливість. Проблема забруднення навколишнього середовища радіонуклідами. Гігієнічне нормування іонізуючих випромінювань як основа протирадіаційного захисту. Променеві ураження організму та умови їх виникнення

2

3

Основи організації санітарно-гігієнічних заходів при надзвичайних ситуаціях. Гігієна польового розміщення потерпілого населення і цивільних формувань та умови їх праці при ліквідації наслідків катастроф. Організація і проведення санітарного нагляду за харчуванням та водопостачанням цивільних формувань і потерпілого населення у польових умовах при надзвичайних ситуаціях. Контроль за повноцінністю і безпечністю харчування та водопостачання у польових умовах.

2

4

Здоровий спосіб життя та особиста гігієна. Фізична культура та основи загартовування. Поняття про психогігієну, медичну біоритмологію та хроногігієну. Гігієнічна оцінка засобів догляду за ротовою порожниною. Гігієна одягу та взуття. Миючі засоби, їх гігієнічна характеристика. Профілактика алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, тютюнопаління.

2

Разом:

8


Тематичний план лекцій з

МОДУЛЯ №2 (для іноземних студентів)


№ з/п

Тема

Кількість годин

1.

Гігієна лікувально-профілактичних закладів, їх планування та устаткування. Сучасні проблеми лікарняного будівнийццтва. Гігієнічні заходи оптимізації умов перебування хворих у лікувально-профілактичних установах. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій.

2

2

Іонізуюче випромінювання як чинник навколишнього середовища та виробнича шкідливість. Проблема забруднення навколишнього середовища радіонуклідами. Гігієнічне нормування іонізуючих випромінювань як основа протирадіаційного захисту. Променеві ураження організму та умови їх виникнення

2

3

Гігієнічна характеристика клімату та погоди жарких і тропічних широт (особливості сонячної радіації, добових і сезонних коливань параметрів мікроклімату). Особливості впливу тропічного клімату на умови життя, працездатність і здоров’я населення. Особливості планування та забудови і санітарного благоустрою населених місць в умовах аридного і гумідного тропічного клімату. Гігієнічні, токсикологічні та епідеміологічні проблеми харчування населення тропічних регіонів. Гігієна води та особливості водопостачання населення в умоваах тропічного клімату.

2

4

Здоровий спосіб життя та особиста гігієна. Фізична культура та основи загартовування. Поняття про психогігієну, медичну біоритмологію та хроногігієну. Гігієнічна оцінка засобів догляду за ротовою порожниною. Гігієна одягу та взуття. Миючі засоби, їх гігієнічна характеристика. Профілактика алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, тютюнопаління.

2

Разом:

12


7. Тематичний план практичних занять з

МОДУЛЯ №1 (для вітчизняних та іноземних студентів)


№ з/п

Тема

Кількість годин

1.

Вступне заняття. Місце і значення гігієни в системі медичних наук та практичній діяльності лікаря. Методи гігієнічних досліджень. Організація навчально-дослідницької роботи. Структура СЕС. Санітарне законодавство.

3

2.

Гігієнічні оцінка променистої енергії. Методи визначення інтенсивності та профілактичної дози ультрафіолетового (УФ) випромінювання і його використання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища.

3

3.

Методика визначення та гігієнічна оцінка температури, вологості, швидкості руху повітря і їх впливу на теплообмін. Дослідження барометричного тиску.

3

4.

Методика визначення та гігієнічна оцінка природного та штучного освітлення приміщень.

3

5.

Методика визначення концентрації СО2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного забруднення повітря та вентиляції приміщень. Необхідний та фактичний об’єм і кратність вентиляції, їх наукове обґрунтування.

3

6.

Гігієнічна оцінка комплексного впливу параметрів мікроклімату на теплообмін людини (кататермометрія, еквівалентно-ефективні, результуючі температури). Методика гігієнічної оцінки кліматопогодних умов на здоров’я людини. Акліматизація. Профілактика метеотропних реакцій.

3

7.

Методика санітарного обстеження джерел водопостачання та відбору проб води для бактеріологічного і санітарно-хімічного дослідження. Методика оцінки питної води за результатом лабораторного аналізу проб.

3

8.

Методи і засоби очистки, знезараження води при централізованому і децентралізованому водопостачанні.

3

9.

Методика гігієнічної оцінки ґрунту за даними санітарного обстеження ділянки та результатами лабораторного аналізу проб. Санітарна очистка населених місць. Загальна схема та споруди для очистки побутових стічних вод.

3

10.

Методика розрахунку енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах.

3

11.

Методика вивчення та оцінка харчового статусу людини і медичного контролю за забезпеченням організму вітамінами.

3

12.

Оцінка адекватності харчування організованих колективів за меню-розкладкою.

3

13.

Методика експертної оцінки харчових продуктів і готових страв за результатами їх лабораторного аналізу. Методика розслідування випадків харчових отруєнь.

3

14.

Методика гігієнічної оцінки важкості та напруженості праці з метою профілактики перевтоми та підвищення працездатності. Гігієнічні вимоги до режиму праці. Санітарне законодавство про охорону праці.(Кзпп України)

3

15.

Методика гігієнічної оцінки небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища та реакція організму на їх вплив. Схема токсикологічного експерименту. Методика гігієнічної оцінки шуму та вібрації.

3

16.

Методика оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків. Методи визначення вікових психофізіологічних особливостей дітей та підлітків. Гігієнічна оцінка режиму дня та навчально-виховного процесу дітей різних вікових груп.

3

17.

Методика гігієнічної оцінки устаткування та утримання навчально-виховних установ для дітей і підлітків .

3

18.

Підсумковий модульний контроль

3
^ Контроль практичної підготовки

2
Тестовий контроль теоретичної підготовки

1

Разом:

54^ Тематичний план практичних занять з
МОДУЛЯ №2. (для вітчизняних студентів)

№ з/п

Тема

Кількість годин

1.

Основи запобіжного санітарного нагляду. Методика експертизи будівельних проектів. Методика «читання» та гігієнічної оцінки будівельних креслень. Загальна методика поточного санітарного нагляду. Методи санітарного обстеження об’єкта та оформлення акта обстеження чи санітарного опису.

3

2.

Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів лікарні за матеріалами проекту.

3

3.

Особливості планування та облаштування спеціалізованих лікарень та відділень.

3

4.

Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та гігієна праці медичних працівників в лікувально-профілактичних закладах.

3

5.

Лікарсько-санітарний нагляд за організацією харчування в лікувальних закладах (обстеження харчоблоку лікарні з оформленням акта обстеження).

3

6.

Методика та засоби радіаційного контролю і протирадіаційного захисту персоналу та радіаційної безпеки населення при використанні іонізуючих випромінювань у виробництві, наукових дослідженнях, лікувальних закладах. Розрахункові методи оцінки радіаційної безпеки та параметрів захисту від зовнішнього опромінення.

3

7.

Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах.

3

8.

Гігієна польового розміщення цивільних формувань та умови їх праці при ліквідації наслідків катастроф.

3

9.

Організації та проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях. Оцінка якості води польовими методами (очищення, знезараження, дезактивація).

3

10.

Організація і проведення санітарного нагляду за повноцінністю та безпечністю харчування цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях. Організація і проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах при надзвичайних ситуаціях за допомогою табельних засобів

3

11.

Гігієна праці особового складу військ при обслуговуванні об’єктів озброєння військової техніки, радіолокаційних станцій.

3

12

Психогігієнічні основи повсякденної діяльності людини.

3

13

Наукові основи медичної біоритмології та хроногігієни.

3

14.

Гігієнічна оцінка миючих засобів, тканин та побутового, виробничого і лікарняного одягу

3

15.

Підсумковий модульний контроль- практичної підготовки

2
- теоретичної підготовки

2

Разом:

46

Тематичний план практичних занять з

МОДУЛЯ №2. (для іноземних студентів)

№ з/п

Тема

Кількість годин

1.

Основи запобіжного санітарного нагляду. Методика експертизи будівельних проектів. Методика «читання» та гігієнічної оцінки будівельних креслень. Загальна методика поточного санітарного нагляду. Методи санітарного обстеження об’єкта та оформлення акта обстеження чи санітарного опису.

3

2.

Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів лікарні за матеріалами проекту.

3

3.

Особливості планування та облаштування спеціалізованих лікарень та відділень.

3

4.

Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та гігієна праці медичних працівників в лікувально-профілактичних закладах.

3

5.

Лікарсько-санітарний нагляд за організацією харчування в лікувальних закладах (обстеження харчоблоку лікарні з оформленням акта обстеження).

3

6.

Методика та засоби радіаційного контролю і протирадіаційного захисту персоналу та радіаційної безпеки населення при використанні іонізуючих випромінювань у виробництві, наукових дослідженнях, лікувальних закладах. Розрахункові методи оцінки радіаційної безпеки та параметрів захисту від зовнішнього опромінення.

3

7.

Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах.

3

8.

Гігієнічні, токсикологічні та епідеміологічні проблеми харчування населення тропічних регіонів.

Організація і проведення санітарної експертизи харчових продуктів і готової їжі в країнах тропічного поясу. Методи медичного контролю за харчуванням населення країн тропічного регіону.

3

9.

Організація і проведення санітарного нагляду за водопостачанням населення в умовах аридних та гумідних зон тропіків. Організація і проведення розвідки водних ресурсів та джерел водопостачання в умовах тропічного клімату.

3

10.

Організація і проведення санітарного нагляду за методами очистки, знезараження та спеціальними методами кондиціонування вводи в умовах тропіків.

3

11.

Організація та режим праці в умовах аридного і гумідного клімату тропічної зони.

3

12

Психогігієнічні основи повсякденної діяльності людини, гігієнічні аспекти медичної біоритмології.

3

13

Наукові основи медичної біоритмології та хроногігієни.

3

14.

Гігієнічна оцінка миючих засобів, тканин та побутового, виробничого і лікарняного одягу

3

15.

Підсумковий модульний контроль- практичної підготовки

2
- теоретичної підготовки

2

Разом:

46


8. Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС) з

^ МОДУЛЯ №1 (для вітчизняних та іноземних студентів)

№ з/п

Тема

Кількість годин

Вид

контролю

.

^ Підготовка до практичних занять - теоретична та опрацювання практичних навичок

17

Поточний контроль на практичних заняттях

.

^ Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану лекцій і практичних занять:

1

Історія виникнення, основні етапи розвитку та сучасний стан гігієни.

1

Підсумковий модульний контроль

2

Гігієнічне значення складових біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфери). Біогеохімічні цикли.

1

-//-

3

Ендемічний зоб як гігієнічна проблема, його етіологія, профілактика (продукти моря, йодована сіль). Ендемічний флюороз та карієс як гігієнічна проблема, їх профілактика (дефторування, фторування води).

2

-//-

4

Поняття про гігієнічний норматив та принципи гігієнічного нормування.

2

-//-.

5

Методи консервування харчових продуктів, їх гігієнічна характеристика. Харчові добавки, їх гігієнічна характеристика.

2

-//-

6

Теоретичні аспекти та методика профілактики аліментарних та аліментарно-зумовлених захворювань. Гігієнічні основи лікувально-дієтичного та лікувально-профілактичного харчування.Гігієнічний нагляд за харчуванням різних вікових груп, професій, хворих в стаціонарах, оздоровчих закладах. Парентеральне харчування, його гігієнічне обґрунтування.

2

-//-

7

Методика розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь. Попередні та періодичні медичні огляди як заходи їх профілактики.

2

-//-

8

Медико-санітарні частини та оздоровчі пункти промислових підприємств,гігієнічні аспекти їх роботи.

2

-//-

9

Методи дослідження та оцінка впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я дітей і підлітків. Визначення групи здоров’я та фізичного розвитку.

2
.

Індивідуально-дослідницька самостійна робота

4

-//-

.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1.

2

Підсумковий модульний

контроль

Разом:

41

^ Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС) з

МОДУЛЯ №2 (для вітчизняних студентів)

№ з/п

Тема

Кількість годин

Вид

контролю

1.

Підготовка до практичних занять (теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок)

14

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:
Методика визначення та гігієнічної оцінки коефіцієнта природної освітленості (КПО) за допомогою графіків Данилюка та часу інсоляції приміщень будівель за архітектурно-планувальними кресленнями.

2

Підсумковий модульний контроль
Радіаційне забруднення довкілля. Гігієнічні аспекти аварії на Чорнобильській АЕС.

4

-//-
Природні та антропогенні катастрофи. Організація санітарно – гігієнічних заходів при надзвичайних ситуаціях.

2

-//-
Організація і проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій

2

-//-
Здоровий спосіб життя та особиста гігієна. Фізична культура і основи загартовування. Профілактика алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, тютюнопаління. Гігієнічна оцінка миючих засобів і лазень.

4

-//-

3.

Індивідуально-дослідницька самостійна робота

4

-//-

4.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 4.

2

Підсумковий модульний контроль

Разом:

34

^ Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС) з

МОДУЛЯ №2 (для іноземних студентів)


№ з/п

Тема

Кількість годин

Вид

контролю

1.

Підготовка до практичних занять (теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок)

14

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:
Методика визначення та гігієнічної оцінки коефіцієнта природної освітленості (КПО) за допомогою графіків Данилюка та часу інсоляції приміщень будівель за архітектурно-планувальними кресленнями.

2

Підсумковий модульний контроль
Радіаційне забруднення довкілля. Гігієнічні аспекти аварії на Чорнобильській АЕС.

4

-//-
Гігієнічна оцінка впливу тропічного клімату на умови життя, працездатність і здоров’я населення.

4

-//-
Здоровий спосіб життя та особиста гігієна. Фізична культура і основи загартовування. Профілактика алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, тютюнопаління. Гігієнічна оцінка миючих засобів і лазень.

4

-//-

3.

Індивідуально-дослідницька самостійна робота

4

-//-

4.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 4.

2

Підсумковий модульний контроль

Разом:

34еще рефераты
Еще работы по разное