Реферат: Навчально-тематичний план курсу "Менеджмент" 4 Програма курсу "Менеджмент" 5 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів до семінарських та практичних занять 11 Список літератури 25НавчальноМетодичне забезпечення курсу Менеджмент”

Міністерство освіти і науки України

Київський Національний Економічний Університет


Навчально-Методичне забезпечення

курсу “Менеджмент”


для бакалаврів економіки


Укладачі:

Соболь С.М., канд. ек. наук, доцент

Шершньова З. Є., канд. ек. наук, доцент


КИЇВ КНЕУ 2000
Зміст


Стор.


Вступ 2

Навчально-тематичний план курсу "Менеджмент" 4

Програма курсу "Менеджмент" 5

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів до семінарських та практичних занять 11

Список літератури 25

Тексти лекцій з курсу "Менеджмент"

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту

Тема 2. Прийняття управлінських рішень
^ Тема 3. Планування в організації
Тема 4. Організація як функція управління

Тема 5. Мотивація

Тема 6. Лідирування

Тема 7. Система і процес контролю

Тема 8. Комунікації


Вступ


Можливо багато хто з Вас задавався питанням, чому деякі компанії досягають успіху у бізнесі, а інші - зазнають невдачі? Чим визначається успіх організації і що можна зробити для його досягнення? Щоб знайти відповіді на ці запитання, виникла і розвивається наука менеджменту.

У сучасному широкому розумінні менеджмент - це одночасно система наукових знань, мистецтва та досвіду, втілених у діяльності професійних керівників по досягненню цілей організації шляхом використання праці, інтелекту та мотивів поведінки інших людей. Знання, особисті якості та досвід менеджера взаємно впливають одне на одного. При цьому їх оптимальна комбінація змінюється стосовно:

- рівня відповідальності менеджера (вищий, середній, нижчий);

- функції, яку виконує менеджер (виробнича, інноваційна, фінансова, кадрова, маркетингова, облікова, інформаційна тощо);

- сфери (галузі), у якій здійснює свою діяльність організація (виробнича, невиробнича, адміністративна, аграрна тощо).

Це означає, що не існує однакових для всіх компаній шляхів та засобів досягнення успіху. Проте в діяльності всіх менеджерів, незважаючи на те, яку посаду вони обіймають, які функції виконують, у якій сфері працюють, є дещо спільне. Саме це спільне, що визначає закономірності управління, що складає фундамент менеджменту як науки, і є предметом курсу "Менеджмент". Конкретно в рамках цього курсу вивчаються: зміст основних функцій управління (планування, організації, керування, контролю); аналізуються механізми, способи та інструменти реалізації кожної функції; досліджуються підходи до їх ефективного застосування.

Основними цілями курсу “Менеджмент” є:

1) усвідомлення сутності основних понять і категорій науки управління та загальних закономірностей формування, функціонування і розвитку систем управління;

2) отримання фундаментальних знань про зміст та процеси реалізації функцій управління;

3) розвиток та закріплення навичок використання прийомів, способів та інструментів управління, що виправдали себе на практиці;

4) створення бази для вивчення в майбутньому спеціальних управлінських дисциплін.

Досягненню цілей курсу підпорядкована логіка його викладання, яка реалізує найпоширений у світовій практиці процесний підхід. Цей підхід передбачає послідовне вивчення кожної функції управління за схемою: сутність; основні елементи та етапи; інструменти та механізми їх ефективної реалізації.

Сучасна система підготовки менеджерів базується на тому, що менеджмент - це професія з усіма її атрибутами: рівнем кваліфікації, знаннями, функціями, майстерністю. Але кандидати на цю професію повинні мати певні здібності (вміти будувати стосунки з людьми, долати конфліктні ситуації, приймати раціональні управлінські рішення тощо). Все це обумовлює особливості методики викладання курсу, яка передбачає поєднання лекцій з активними формами навчання. Разом з тим в процесі вивчення курсу “Менеджмент” наголос робиться на самостійну індивідуальну роботу слухачів.

Після вивчення курсу “Менеджмент” слухачі повинні мати цілісне уявлення про процес управління будь-якою організацією і його основні етапи, а також володіти практичними способами та прийомами управління, які широко використовують як іноземні так і вітчизняні фірми.

^ Навчально-тематичний план курсу “Менеджмент”Теми курсу

Форма навчання

Очна

Вечірня

Заочна

Кількість годин на

лекції

семінарсько-практичні заняття

самостійну роботу

консультаційно-реферативну роботу

індивідуальну роботу

всього

лекції

семінарсько-практичні заняття

самостійну роботу

всього

лекції

семінарсько-практичні заняття

всього

Тема 1 Поняття і сутність менеджменту

22

2211

55

22

22
44

11
11

Тема 2 Прийняття управлінських рішень

44

2222

88

44

22
66

22
22

Тема 3 Планування в організації

22

2222

66

22

22
44

22
22

Тема 4 Організація як функція управління

44

2222

88

44

22
46

22
22

Тема 5 Мотивація

22

2211

55

22

22
44

11
11

Тема 6 Лідирування

22

2211

55

22

22
44

11
11

Тема 7 Система і процес контролю

22

2222

66

22

22
44

22
22

Тема 8 Комунікації

22

2211

55

22

22
44

11
11

Разом

220

216112

448

220

116
336

112
112


^ Програма курсу “Менеджмент”


Тема 1. Поняття і сутність менеджменту


Поняття «менеджмент» і необхідність управління організаціями. Співвідношення категорій «управління», «менеджмент», «адміністрування», «керування». Організація, цілі її діяльності та критерії успіху. Поділ праці в організації та необхідність управління. Характеристика різних поглядів на сутність менеджменту. Поняття «менеджмент» у широкому та вузькому розумінні. Менеджмент як наука і мистецтво. Функції менеджменту, цикл менеджменту.

^ Менеджмент як вид професійної діяльності. Ознаки діяльності менеджера. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, маркетинг. Рівні менеджменту: вищий, середній, нижчий. Ролі менеджера в організації: міжособові; інформаційні; пов`язані з прийняттям рішень. Якості менеджера: технічні здібності; аналітичні здібності; здібності взаємодіяти з людьми; діагностичні здібності; концептуальні здібності. Співвідношення якостей, необхідних менеджеру на різних рівнях управління.

^ Еволюція управлінської думки. Передумови виникнення науки управління. Класична теорія менеджменту: школа наукового управління; адміністративна школа управління. Неокласична теорія менеджменту: школа поведінки та школа людських стосунків. Кількісна теорія менеджменту: школа науки управління. Інтегровані підходи до управління: процесний підхід до управління; системний підхід до управління; ситуаційний підхід до управління. Сучасні напрямки розвитку науки управління: тенденція підсилення технократичного аспекту менеджменту; орієнтація на технічні та технологічні нововведення; гуманізація управління; поєднання інтересів бізнесу, суспільства та людини; інтернаціоналізація менеджменту.

^ Тема 2. Прийняття управлінських рішень

Основи теорії прийняття рішень. Розширене та вузьке поняття “прийняття рішень”. Фактори, що впливають на процес прийняття рішень. Місце прийняття рішень в процесі управління. Моделі теорії прийняття рішень: класична; поведінкова; ірраціональна.

^ Процес прийняття рішень. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Етапи раціональної технології прийняття рішень: діагноз проблеми; накопичення інформації про проблему; опрацювання альтернативних варіантів; оцінка альтернатив; прийняття рішення. Людський та організаційний фактори у процесі прийняття рішення. Індивідуальне та групове прийняття рішень. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів.

^ Методи обґрунтування управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. Кількісні та якісні методи. Можливості та сфери застосування аналітичних, статистичних, теоретико-ігрових методів та методів математичного програмування. Інструменти обґрунтування управлінських рішень. Сутність та цілі використання платіжної матриці. Побудова “дерева рішень” та вибір оптимального варіанту. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. Теоретико-ігрові методи. Переваги та недоліки використання кількісних методів. Експертні методи прийняття рішень.

^ Тема 3. Планування в організації

Сутність планування як функції управління. Поняття “планування”. Місце планування з-поміж функцій управління. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення цілей; розробка стратегії; надання стратегії конкретної форми. Типи планів в організації. Ситуаційні фактори планування: рівень управління; життєвий цикл організації; ступінь невизначеності середовища.

^ Цілі управлінського планування. Поняття “мета” в управлінні та класифікація цілей організації. Вимоги до слушно сформульованих цілей. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями (концепція МВО). Зміст основних етапів управління за цілями. Переваги та недоліки управління за цілями.

^ Стратегічне планування. Поняття “стратегія”. Значення та необхідність розробки стратегії. Елементи стратегії. Рівні стратегії: загальнокорпоративна стратегія; стратегія бізнесу; функціональна стратегія. Піраміда стратегій. Процес формулювання стратегії. Визначення місії фірми. Зовнішній аналіз: сприятливі можливості та загрози. Внутрішній аналіз: сильні та слабкі сторони організації. SWOT-аналіз. Визначення конкретних цілей діяльності організації. Аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії. Методи вибору загальнокорпоративної стратегії. Вибір стратегії бізнесу (типові стратегії М. Портера). Функціональні стратегії. Надання стратегії конкретної форми. Тактичні та оперативні плани. Програми. Політика. Стандартні операційні процедури. Правила.


^ Тема 4. Організація як функція управління


Сутність функції організації. Сутність функції організації та її місце в системі управління. Поняття “організаційна діяльність”. Складові організаційної діяльності. Організаційна структура як результат організаційної діяльності: ступінь складності; ступінь формалізації, ступінь централізації.

^ Основи теорії організації. Класична теорія організації: принципи організації А. Файоля; модель бюрократичної організації М. Вебера. Характеристики “ідеальної бюрократії”. Сильні та слабкі сторони бюрократичної моделі організації. Поведінковий підхід в теорії організації: організаційна теорія Р. Лайкерта. Переваги та недоліки поведінкового підходу в теорії організації. Ситуаційний підхід в теорії організації: ситуаційні фактори формування організаційної структури (технологія розміри організації; середовище; стратегія). Результати досліджень взаємозв’язків технологія – структура Дж. Вудворд і Ч. Перроу. Вплив розмірів організації на її структуру. Механістична і органічна структура Т.Барнса і Дж. Сталкера. Характер впливу середовища на структуру організації в концепції Лоуренса-Лорша. Взаємозв’язок стратегії і структури. Форми організаційних рішень за Г. Мінцбергом (проста структура, машинна бюрократія, професійна бюрократія, дивізіональна форма, адхократія).

^ Основи організаційного проектування. Проектування робіт в організації: аналіз виробничих операцій; проектування робіт. Методи перепроектування робіт: ротація робіт; формування робочих модулів; розширення роботи; збагачення роботи; використання альтернативних графіків; створення інтегрованих робочих команд; створення автономних робочих команд; «гуртки якості». Модель характеристик роботи Р. Хекмана. Департаменталізація. Базові схеми департаменталізації: функціональна; продуктова; географічна; за групами споживачів. Делегування повноважень. Елементи процесу делегування. Типи повноважень: лінійні; штабні; функціональні. Діапазон контролю. Типи посадових зв’язків підлеглий–керівник за В.А. Грайкунасом. Фактори, що впливають на частоту та кількість посадових зв’язків. Висока та плоска структури управління. Механізми координації. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації; тимчасові робочі групи; комісії. Нетрадиційні засоби координації.

^ Типи організаційних структур управління. Лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, дивізіональна, матрична організаційні структури. Фактори формування організаційної структури управління. Переваги та недоліки різних типів організаційних структур. Методи вибору типу організаційної структури.

^ Управління організаційними змінами. Сутність організаційних змін. Процес організаційних змін. Модель процесу організаційних змін К. Левіна. Етапи процесу організаційних змін: визначення необхідності змін; визначення цілей організаційних змін; діагноз; планування змін і вибір техніки змін; здійснення змін; оцінка змін. Причини опору організаційним змінам і методи подолання опору змінам. Вибір тактики проведення організаційних змін.


^ Тема 5. Мотивація


Поняття і сутність мотивації. Організація як соціальна система. Значення людського фактору в управлінні. Поняття “мотивація”. Взаємозв`язок потреб, спонукань, цілей і дій робітника в моделі процесу мотивації. Внутрішнє і зовнішнє винагородження як інструменти мотивації. Історичний аспект мотивації.

^ Змістовні теорії мотивації. Сутність змістовного підходу до мативації. Теорія ”ієрархії потреб” А. Маслоу. Теорія ERG К. Альдерфера. Теорія потреб Д. МакКлеланда. Теорія “мотиваційної гігієни” Ф. Герцберга. Метод збагачення праці.

^ Процесні теорії мотивації. Сутність процесного підходу до мотивації. Теорія “очікувань” В. Врума. Теорія справедливості С. Адамса. Модель Портера-Лоулера.


^ Тема 6. Лідирування


Поняття і сутність лідирування. Вертикальний поділ праці в організації та необхідність керування. Поняття “повноваження”, “вплив” та “влада”. Форми влади та впливу, їх переваги та недоліки. Ілюзія влади. Поняття “лідирування”.

^ Поведінкові теорії лідирування. Класифікація підходів до вивчення процесів лідирування в організації. Підхід до лідирування з позиції особистих якостей керівника. Поведінковий підхід до лідирування. Поняття “стиль керування” та “континуум стилів керування”. “Теорія Х” і “Теорія Y” Д. МакГрегора. Автократично-демократичний континуум стилів керування Танненбаума-Шмідта. Ліберальний стиль керування. Континуум стилів керування Р. Лайкерта. Двомірне трактування стилів керування вченими університету штату Огайо. Таблиця стилів керування Р. Блейка та Дж. Моутон. Основні та додаткові стилі керування за Р. Блейком та Дж. Моутон.

^ Ситуаційний підхід до лідирування. Ситуаційна модель керування Ф. Фідлера. Модель “шлях - мета” Т. Мітчела та Р. Хауса. Теорія життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара.


^ Тема 7. Система і процес контролю


Поняття та процес контролю. Поняття “контроль” та його місце в системі управління організацією. Модель процесу контролю. Етапи процесу контролю. Вимірювання реальних процесів, що здійснюються в організації (основні методи вимірювання, їх переваги і недоліки; об’єкти управлінського контролю). Порівняння результатів реального виконання з встановленими стандартами. Реакція на порівняння (можливі варіанти дій керівника). Види управлінського контролю: випереджаючий; поточний; заключний. Характеристики ефективної системи контролю. Дисфункціональний ефект системи контролю.

Інструменти управлінського контролю. Основні складові фінансового контролю. Фінансовий аналіз. Аналіз фінансової звітності (баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух готівки). Аналіз фінансових коефіцієнтів (коефіцієнти ліквідності, платоспроможності, прибутковості). Аналіз беззбитковості. Визначення точки беззбитковості. Поняття «бюджет» і його сутність як інструменту контролю. Цілі складання бюджетів. Типологія бюджетів. Процедура складання бюджетів (бюджетування). Переваги та недоліки бюджетного контролю. Зовнішній та внутрішній аудит. Інструменти операційного контролю. Механізм складання графіку Гантта. Сутнісна характеристика сітьового графіку. Метод оцінки та перегляду планів (метод PERT). Метод критичного шляху (CPN). Загальна характеристика систем управління запасами та методів статистичного контролю якості.

^ Контроль поведінки робітників в організації. Модель процесу контролю поведінки робітників. Змістовна характеристика основних етапів контролю поведінки робітників. Підходи до оцінки діяльності виконавців в організації (за абсолютними стандартами; за відносними стандартами; за критерієм ступеня досягнення цілей організації). Складові прямого управлінського контролю поведінки робітників (винагородження; підвищення кваліфікації; підсилення мотивації; дисциплінарний вплив). Непрямий управлінський контроль поведінки робітників (селекція кадрів; організаційна культура; формалізація; тренінг).

^ Тема 8. Комунікації

Процес комунікації. Поняття “комунікація” та її роль в системі управління. Модель процесу комунікації. Основні етапи процесу комунікації (формування концепції обміну інформацією; кодування та вибір каналу; передавання повідомлення; декодування; усвідомлення змісту ідеї відправника; зворотній зв’язок). Змістовна характеристика етапів процесу комунікації.

^ Міжособові та організаційні комунікації. Основні методи міжособових комунікацій: усна; письмова; невербальна. Переваги і недоліки кожного з методів міжособових комунікацій. Поняття «організаційні комунікації». Формальні і неформальні комунікації в організації. Міжрівневі, горизонтальні та діагональні комунікації. Комунікаційні мережі. Базові типи комунікаційних мереж і критерії ефективності їх застосування. Мережа неформальних комунікацій.

^ Управління комунікаційними процесами. Перешкоди на шляху до ефективної комунікації: фільтрація; вибіркове сприйняття; семантичні перешкоди; поганий зворотній зв’язок; соціокультурні відмінності між відправником та одержувачем повідомлення; інформаційні перевантаження. Методи подолання перешкод до ефективної комунікації. “Вікно Джохарі”. Стиль міжособових комунікацій. Стратегії підвищення ефективності комунікацій.

^ Методичне забезпечення самостійної роботи студентів до семінарських та практичних занять


Методичне забезпечення самостійної роботи студентів по вивченню курсу “Менеджмент” розроблено з урахуванням заходів, які передбачають:

- виділення по кожній темі навчальних цілей. Вони спрямовують процес навчання та чітко визначають, про що саме студенти мають дізнатися, вивчаючи тему. Вони нібито встановлюють “планку рівня знань” по кожній темі:

формулювання контрольних запитань. Вони концентрують увагу студентів на найбільш суттєвих питаннях, вказують на важливі аспекти теми, допомагають засвоїти матеріал;

формулювання питань для обговорення. Вони сприяють активізації творчої роботи, критичному оцінюванню здобутих знань, вивченню не лише теоретичних, але і практичних проблем управлінської діяльності;

виконання студентам завдань по кожній темі. Вони формують навички роботи зі спеціальною літературою, спрямовують на розуміння практики управління організацією;

використання різноманітних засобів активізації творчої діяльності студентів.Тема 1. Поняття і сутність менеджменту


I. Навчальні цілі:

З`ясувати причини, що обумовлюють необхідність управління організацією.

Ідентифікувати функції менеджменту та їх взаємозв`язки в межах циклу менеджменту.

Виділити ознаки діяльності менеджера, з`ясувати ролі, які виконують менеджери в організації та ідентифікувати якості, що необхідні менеджеру.

З`ясувати логіку розвитку науки управління та формування її сучасних перспектив.

Підвести студентів до сучасного розуміння сутності менеджменту.


II. Контрольні запитання:

Що таке організація та які загальні риси мають всі організації? Чому організацією необхідно управляти?

Як Ви розумієте категорії “результативність” та “ефективність”? Чим вони відрізняються?

Поясніть сутність менеджменту як процесу здійснення функцій управління. Як Ви розумієте погляд на менеджмент як на мистецтво управління?

Які ознаки діяльності менеджера? Назвіть основні сфери менеджменту та охарактеризуйте рівні менеджменту.

Які ролі виконують менеджери в організації? Як Ви їх розумієте? Наведіть приклади. Які якості необхідні менеджеру?

У чому сутність ідей представників школи наукового управління?

Що нового в науку управління внесла адміністративна школа? У чому виявляється обмеженість класичної теорії менеджменту?

Як Ви оцінюєте внесок в теорію та практику менеджменту школи поведінки та школи людських відносин?

Визначте вплив кількісної школи на розвиток управлінської думки.

Сформулюйте причини виникнення інтегрованих підходів до управління. Поясніть сутність процесного підходу до управління.

Розкрийте основні положення системного підходу до управління.

Які визначні риси ситуаційного підходу до управління?

Охарактеризуйте сучасні напрямки розвитку науки управління.


III. Питання для обговорення:

Чи погоджуєтеся Ви з визначенням менеджменту, яке обговорювалося на лекції? Як би Ви особисто визначили поняття “менеджмент”?

Які переваги та у чому обмеженість визначення менеджменту як процесу здійснення функцій управління?

Як Ви гадаєте: менеджмент - це більше наука або мистецтво?

Як співвідносяться поняття “менеджер” та “бізнесмен”?

Що є спільного між різними підходами до управління?

Чи мають “управлінські заходи старих часів” яку-небудь вартість сьогодні? Поясніть свою точку зору.

Яка з теорій менеджменту, на Вашу думку, має найкращі перспективи у майбутньому?^ Тема 2. Прийняття управлінських рішень

I. Навчальні цілі:

Визначити поняття “прийняття рішення” та з`ясувати місце цього процесу у системі управління.

З`ясувати сутність класичної, поведінкової та ірраціональної моделей прийняття рішень.

Ідентифікувати етапи раціональної технології прийняття рішень та визначити їх зміст.

Класифікувати методи обґрунтування управлінських рішень.

Ідентифікувати сфери та можливості використання різних методів обґрунтування управлінських рішень.

З`ясувати сутність методу “платіжна матриця”.

Розкрити механізм використання методу “дерево рішень”.

Засвоїти методику обґрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності (теоретико-ігрові методи).

II. Контрольні запитання:

Що розуміється під процесом прийняття рішень в теорії управління?

На яких припущеннях побудована класична модель прийняття рішень?

Чим відрізняються між собою поведінкова та класична моделі прийняття рішень?

Як Ви розумієте категорії “обмежена раціональність” та “досягнення удоволення”?

Що є характерною рисою ірраціональної моделі прийняття рішень?

З яких етапів складається раціональна технологія прийняття рішення?

У якій послідовності здійснюється процес оцінки альтернативних варіантів?

Які методи творчого пошуку альтернативних варіантів Ви знаєте?

Як можна класифікувати методи обґрунтування управлінських рішень?

За яких умов доцільно використовувати:

аналітичні методи;

статистичні методи;

методи математичного програмування;

теоретико-ігрові методи;

експертні методи.

У чому сутність методу “платіжна матриця”?

Поясніть механізм використання методу “дерево рішень”.

Які критерії використовуються для рішення задач в теорії статистичних рішень?

Як формується основна задача теорії ігор?

Що таке ціна гри та сідлова точка?

Як Ви розумієте категорії “чиста стратегія” та “змішана стратегія”?

Які експертні методи використовуються для обґрунтування управлінських рішень?


III. Питання для обговорення:

Які з етапів раціональної технології прийняття рішень найчастіше не реалізуються на практиці? Чому?

У яких випадках доцільно використовувати групове прийняття рішень, а у яких - індивідуальне?


IV. Завдання:

Сформулюйте фактори, що визначають якість прийнятого рішення, спираючись на знання змісту етапів раціональної технології прийняття рішення.

Складіть задачу на використання одного з критеріїв теорії статистичних рішень.

Розв`яжіть задачу з теорії ігор:

Задача.

Компанії А і В конкурують у галузі збуту однакових товарів у трьох містах, які розташовані за такою схемою:


10 км 10км1 місто 2 місто 3 місто


Відстань між сусідніми містами дорівнює 10 км. Якщо чисельність населення всіх трьох міст прийняти за 1, то в першому та третьому містах мешкає по 1/4, а в другому - 1/2 Кожна з компаній, бажаючи захопити якомога більший ринок збуту товарів, вирішила побудувати магазин в одному з цих міст. При цьому місцева влада заборонила компанії А будівництво магазину в 3-ому місті.

Стратегія кожної з компаній полягає у виборі міста для будівництва магазину. Виграш компанії А вимірюється її обігом у відсотках (якщо компанія А отримає N % обігу, то компанія В втрачає N % обігу). Обіг кожної компанії залежить від відстані між покупцями і магазинами таким чином - компанії А належить:

80% обігу в кожному місті, до якого ближче її магазин;

60% обігу в кожному місті, однаково віддаленому від обох магазинів;

40% обігу в кожному місті, до якого ближче магазин компанії В.

Потрібно побудувати платіжну матрицю гри і відповісти на такі запитання:

Чи має ця матриця сідлову точку? Якщо да, то яку стратегію Ви би порекомендували компанії А?

Якщо компанія В дізнається про зміст цієї матриці і вважатиме її такою, що правильно відображає дійсність, то якими будуть її дії?Тема 3. Планування в організації


I. Навчальні цілі:

З`ясувати сутність планування як функції управління.

Виділити основні етапи процесу планування та типи планів в організації.

Класифікувати цілі управлінського планування.

З`ясувати механізм управління за цілями та визначити його сильні та слабкі сторони.

З`ясувати сутність поняття “стратегія” і визначити основні елементи та рівні стратегії.

Розкрити зміст етапів процесу формування стратегії.

Засвоїти методологію використання найбільш поширених інструментів вибору загальнокорпоративної стратегії та стратегії бізнесу.

Класифікувати типи планів впровадження стратегії та ідентифікувати їх особливості.


II. Контрольні запитання:

Як Ви розумієте сутність планування як функції управління?

У якій послідовності здійснюється процес планування?

Які типи планів в організації Ви знаєте?

Які ситуаційні фактори впливають на вибір типу планів. Поясніть механізм цього впливу.

За якими критеріями та як класифікують організаційні цілі?

Які вимоги потрібно враховувати при визначенні цілей організації.

У чому полягає сутність процесу управління за цілями? Чим відрізняється традиційний процес постановки цілей від методу управління за цілями?

Охарактеризуйте етапи процесу управління за цілями.

Визначте переваги та недоліки методу управління за цілями.

Що Ви розумієте під терміном “стратегія”?

Чому необхідно визначати стратегію? З яких елементів складається стратегія?

Дайте порівняльну характеристику рівнів стратегії.

В якій послідовності здійснюється процес формулювання стратегії?

Що таке місія організації? Як її визначають? Наведіть приклади місії організації.

З якою метою в процесі стратегічного планування здійснюється аналіз зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей організації?

Як можна класифікувати загальнокорпоративні стратегії?

У чому полягає сутність: методу “пакетного менеджменту”; моделі життєвого циклу; нової матриці BCG, як методів вибору загальнокорпоративної стратегії?

Як Ви розумієте сутність стратегії контролю над витратами?

За яких умов організація обирає стратегію диференціації?

Чим обумовлений вибір організацією стратегії фокусування?

У чому Ви бачите різницю між програмами та проектами?

Чим відрізняються політика, стандартні операційні процедури і правила?


III. Питання для обговорення:

Чи може організація мати більш ніж одну місію?

Що Ви розумієте під процесом “оптимізація мети”?

Чи погоджуєтеся Ви з твердженням, що планування та визначення мети - це аналогічні процеси? Поясніть свою точку зору.

Що визначає вибір організацією стратегії контролю над витратами?

З якими ризиками пов`язаний вибір стратегії диференціації?


IV. Завдання:

Сформулюйте ключові фактори успіху для організації по ремонту телевізійної техніки для населення (4-5 факторів).

Проаналізуйте наведені приклади місії фірми на відповідність вимогам до слушно сформульованої місії:

а) місія фірми AVIS, що займається прокатом автомобілів: “Стати швидко зростаючою компанією з найбільш високим рівнем прибутку серед всіх компаній, які займаються прокатом та орендою транспортних засобів без водіїв”;

б) місія невеликого рекламного агентства: “Стати найавторитетнішою компанією у своєму географічному регіоні, яка пропонує вичерпний асортимент рекламних послуг у справі забезпечення творчих контактів виробників продукції або послуг з їх клієнтами”.

Наведіть приклади вітчизняних підприємств (організацій), які вибрали: або стратегію контролю над витратами, або стратегію диференціації, або стратегію фокусування.Тема 4. Організація як функція управління


I. Навчальні цілі:

З`ясувати сутність та зміст функції організації .

Розкрити основні положення класичної теорії організації, поведінкового та ситуаційного підходів в теорії організації.

Дати характеристику складових процесу організаційної діяльності.

Визначити базисні типи організаційних структур управління.

З`ясувати, як впливають різні ситуаційні фактори на параметри організаційної структури.

З`ясувати сутність організаційних змін.

Ідентифікувати фактори, які заважають організаційним змінам.

Визначити стратегії подолання опору організаційним змінам.


II. Контрольні запитання:

Як Ви розумієте категорії “організація”, “організаційна діяльність”, “організаційна структура”? Як вони пов`язані між собою?

У чому сутність функції організації та яка її роль у системі управління?

Розкрийте основні положення класичного, поведінкового та ситуаційного підходів у теорії організації.

З яких етапів складається процес проектування робіт в організації?

Які методи перепроектування робіт Ви знаєте?

Розкрийте зміст моделі характеристики роботи Р. Хекмена.

У який спосіб може здійснюватися групування організаційних одиниць?

Поясніть зміст процесу делегування повноважень. Які типи повноважень Ви знаєте? Дайте їх загальну характеристику.

Що таке діапазон контролю? Які фактори визначають розміри діапазону контролю?

Що Ви розумієте під високою та плоскою структурами?

За допомогою яких механізмів здійснюється координація діяльності співробітників та структурних одиниць організації?

Дайте загальну характеристику базисних типів організаційних структур управління (лінійної, функціональної, лінійно-функціональної, дивізіональної , матричної).

Які фактори впливають на параметри організаційної структури управління? Поясніть механізми цього впливу.

Які Ви знаєте методи вибору типу організаційної структури управління?

У чому сутність моделі організаційних змін К. Левіна?

Назвіть основні причини опору організаційним змінам.

Які Ви знаєте стратегії подолання опору організаційним змінам?


III. Питання для обговорення:

Чому лінійний тип організаційної структури не використовують великі організації?

Чим пояснюється широке розповсюдження лінійно-функціональної структури на вітчизняних підприємствах?

Як Ви гадаєте, якому типові організаційної структури віддають перевагу більшість робітників в організації? Чому?

Чому у моделі організаційних змін К. Левіна виділені як самостійні стадії “розморожування” та “заморожування”?

Які з етапів процесу організаційних змін зустрічають найбільший опір? Чому?


IV. Завдання:

На основі відомих Вам параметрів зовнішнього середовища класифікуйте його характерні типи. Які типи організаційних структур їм найбільш відповідають?

Заповніть таблицю вибору організаційних рішень:
Організаційні рішення

Сильні сторони

Коли використовувати? (умови)

ЛінійнаЛінійно-функціональнаДивізіональнаМатрична

Тема 5. Мотивація


I. Навчальні цілі:

Розкрити природу процесу мотивації.

Охарактеризувати взаємозв`язки між ключовими параметрами моделі процесу мотивації.

Пояснити сутність змістовних теорій мотивації, визначити їх сильні та слабкі сторони.

Охарактеризувати основні процесні теорії мотивації, визначити їх переваги та недоліки.

З`ясувати, як теорії мотивації можна використати у практичній діяльності менеджера.


II. Контрольні запитання:

Як Ви розумієте категорію “мотивація”?

Як пов`язані між собою потреби, спонукання, дії та цілі у моделі процесу мотивації?

У чому сутність змістовних теорій мотивації?

На яких припущеннях побудована теорія “ієрархії потреб” А. Маслоу?

В якій послідовності задовольняються потреби людини згідно з теорією А. Маслоу?

Що розуміється під “гігієнічними” та що-під “мотиваційними факторами в теорії Ф. Герцберга? Як вони пов`язані між собою?

Охарактеризуйте зміст методу “збагачення праці”.

У чому сутність теорії потреб Д. МакКлеланда?

Чим відрізняються процесні теорії мотивації від змістовних?

Від чого залежить сила прагнення до отримання винагородження відповідно до “теорії сподівань”?

Як пов`язані між собою фактори у моделі “теорії сподівань”?

Як Ви розумієте сутність “теорії справедливості” С.Адамса?

Які змінні фігурують у моделі Портера - Лоулера? Як пов`язані між собою елементи моделі Портера -Лоулера?

У чому Ви бачите практичну цінність змістовних та процесних теорій мотивації?


III. Питання для обговорення:

Які, з Вашої точки зору, недоліки: теорії “ієрархії потреб”; теорії “мотиваційн
еще рефераты
Еще работы по разное