Реферат: Методика розрахунку середніх цін виробників промислової продукції за основними видами харчових продуктів, напоїв передмова 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
09.10.2009 N 370 МЕТОДИКА
РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНІХ ЦІН ВИРОБНИКІВ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ Передмова
Методика розроблена з метою забезпечення проведення розрахунків середніх цін виробників промислової продукції за основними видами харчових продуктів, напоїв, поглибленого вивчення інфляційних процесів та аналізу цінової динаміки у промисловому виробництві порівняно з динамікою цін на продукти харчування, напої на споживчому ринку країни, створення інформаційної бази для прогнозування й управління процесами ціноутворення.

Методика розроблена відповідно до Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 1413-р, та з урахуванням рекомендацій міжнародних експертів.
^ 1. Загальні положення
Показники статистики цін виробників промислової продукції займають одне з чільних місць у системі показників статистики цін. Статистика цін виробників промислової продукції характеризується сукупністю таких взаємопов'язаних та взаємодоповнюючих показників:

- індекси цін виробників промислової продукції (ІЦВ);

- середні ціни виробників промислової продукції.

Середні ціни виробників промислової продукції характеризують узагальнене значення ціни у вибірковій сукупності. Середні ціни враховують не тільки зміну конкретних цін на окремі товари, але і структурні та асортиментні зрушення, а також сезонні коливання і т. ін.

На відміну від індексів цін на зміни середніх цін, крім цінових факторів, впливає також зміна структури виробництва окремих видів товарів.

Середні ціни виробників промислової продукції визначаються на основі зареєстрованих цін за переліком товарів-представників, які використовуються для розрахунку ІЦВ на державному рівні, і репрезентативних для характеристики видів промислової діяльності країни.

Розрахунки середніх цін виробників промислової продукції складаються з таких основних етапів:

• формування переліку товарів-представників;

• розрахунки оптимальної кількості цін для товарів-представників;

• розрахунки середніх цін виробників промислової продукції за основними видами харчових продуктів, напоїв.
^ 2. Словник термінів
При розрахунках середніх цін виробників промислової продукції використовується така термінологія.

Базове підприємство - підприємство промисловості, де проводиться спостереження за цінами на промислові товари.

^ Вид товару - конкретний товар (марка, артикул).

Індекс цін - відносний показник, який характеризує зміну цін у часі (індекс динаміки) або у просторі (територіальний індекс).

^ Поточна (звітна) ціна - ціна у визначений період часу на базовому підприємстві на момент її реєстрації.

Середня ціна товару-представника - середній рівень ціни, розрахований на основі поточних (звітних) цін на конкретні товари (марки, артикули) в базових промислових підприємствах.

Товар-представник - це сукупність видів товарів (марок, артикулів), які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни цін.

^ Трансфертні ціни - це ціни на товари (послуги), які діють між структурними підрозділами підприємства (корпорації).

Ціна - грошове відображення вартості товару (марки, артикулу) за одиницю виміру.

Ціна виробника - це сума, яку отримує виробник від покупця за одиницю виробленої продукції у вигляді товару (послуги) без урахування податків (ПДВ, акцизний збір) і транспортних витрат, які нараховуються виробником окремо.
^ 3. Джерела інформації, які використовуються для розрахунку середніх цін виробників промислової продукції
• Форма N 1-ціни(пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції" - ціни реалізації за одиницю виміру конкретного товару (марки, артикулу) на 20-е число звітного місяця без ПДВ та акцизного збору.

• Форма N 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" - дані про виробництво видів продукції у вартісному виразі.
^ 4. Формування переліку товарів-представників
Перелік товарів-представників для розрахунку середніх цін виробників промислової продукції за основними видами харчових продуктів, напоїв формується на основі товарів-представників, за якими проводяться розрахунки індексів цін виробників промислової продукції.

Перелік визначається Держкомстатом централізовано за участю фахівців Мінекономіки та Міагрополітики. У набір включені основні продукти харчування та напої, які мають значну частку обсягів у загальному виробництві (див. додаток).

Розрахунки середніх цін виробників здійснюється на основі інформації про ціни, отриманої від базових промислових підприємств, на відібрані для спостереження за змінами цін конкретні товари (марки, артикули) станом на 20-е число або у найближчий до вказаної дати день. Конкретні товари (марки, артикули) відбираються так, щоб вартість їх випуску складала не менше 25 - 30 % вартості випуску товару-представника.

До переліку товарів (марок, артикулів) не включається продукція:

- спостереження за якою проводиться менше, ніж на трьох підприємствах;

- з дуже високим (низьким) рівнем цін;

- виготовлена з давальницької сировини;

- реалізована за трансфертними цінами.
^ 5. Розрахунки оптимальної кількості цін для товарів-представників
Для визначення середніх цін здійснюються розрахунки оптимальної кількості цін на основі діючої вибірки.

Оптимальна кількість цін розраховується за формулою:

 

 

(ta х s)2 

 

no ______ 

(1) 

 

 

(d х )2 

 де:

no - оптимальна кількість цін;

ta- коефіцієнт довіри, при відносній граничній похибці вибірки 5 % з імовірністю 95 % дорівнює 1,96 (таблиця значень функції при різних значеннях ta у випадку нормального розподілення сукупності);

s - середнє квадратичне відхилення, призначене для вимірювання варіації рівня цін у вибірковій сукупності;

d - відносна величина граничної похибки вибірки;

  - середня ціна товару-представника.

Значення d та ta є постійними величинами відповідно до заданих умов.

Значення та s потребують додаткових розрахунків.

Спочатку розраховується середня ціна за формулою середньої арифметичної незваженої:

 

 

Sx 

 

 ___ 

(2) 

 

 

nв 

 де:

x - ціна конкретного товару;

пв- кількість цін конкретних товарів у вибірковій сукупності.

Потім розраховується середнє квадратичне відхилення цін у вибірці:

- для великих за обсягом вибірок (20 і більше елементів) за формулою:

 

 

 
 

 

(3) 

 

 

 - для менших за обсягом вибірок за формулою:

 

 

 
  

 

(4) 

 

 

 Оптимальна кількість цін залежить від однорідності діючої вибіркової сукупності. Це пов'язано з тим, що більш однорідні, тобто близькі значення цін конкретних товарів, потребують меншу кількість цін, а неоднорідні - більшу.

Ступінь однорідності даних у вибірковій сукупності визначається за допомогою коефіцієнта варіації за формулою:

 

  

__ 

(5) 

 

 

 

 Якщо коефіцієнт варіації перевищує 33 %, то вибірка є неоднорідною та потребує виключення нетипових даних, як правило, перших та останніх значень ранжованого ряду.

Умовний приклад розрахунку середньої ціни товару-представника () та середнього квадратичного відхилення цін (s).

Код товару за НПП 

Код марки, артикулу 

Код підприємства 

Ціна за одиницю виміру (грн.), у звітному місяці 

x -  

(x - )2 15.11.11 

001 

ХХХХХХХ1 

1900 

310 

96359 

 

 

001 

ХХХХХХХ2 

2200 

10 

109 

 

 

001 

ХХХХХХХ3 

2100 

110 

12192 

 

 

001 

ХХХХХХХ4 

2500 

-290 

83859 

 

 

001 

ХХХХХХХ5 

2300 

-90 

8025 

 

 

001 

ХХХХХХХ6 

2400 

-190 

35942 

 

 

001 

ХХХХХХХ7 

2400 

-190 

35942 

 

 

001 

ХХХХХХХ8 

2380 

-170 

28759 

 

 

001 

ХХХХХХХ9 

1900 

310 

96359 

 

 

001 

ХХХХХХ10 

2445 

-235 

55029 

 

 

001 

ХХХХХХ11 

1900 

310 

96359 

 

 

001 

ХХХХХХ12 

2100 

110 

12192 

 

 

Середня арифметична 

2210 

225,86 Середня ціна за товаром-представником розраховується формулою (2):

 

 

1900 + 2200 + 2100 + 2500 + 2300 + 2400 + ..... + 2100 

 

 

  ______________________________________________ 2210 грн. 

 

 

12 

 

 Середнє квадратичне відхилення розраховується за формулою (3):

 225,86 грн. У наведеному прикладі оптимальна кількість цін, необхідних для здійснення розрахунків середніх цін за товаром-представником відповідно до формули (1), буде дорівнювати:

 

 

(196 х 225,86)2 

 

195965 

 

 

 

 

no ____________ ______ 16,04 

» 

16 

 

 

(0,05 х 2210)2 

 

12215 

 

 

 

 Таким чином, при граничній похибці вибірки 5 % з імовірністю 95 % для розрахунку середніх цін за товаром-представником (код 15.11.11 за НПП) потрібно зібрати 16 цін.

Ступінь однорідності даних, тобто коефіцієнт варіації, у наведеному прикладі відповідно до формули (5) становить:

 

 

225,86 

 

 

 

 

______ 0,1022, 

або 

10,2 % 

 

 

2210 

 

 

 

 Це означає, що отримані дані можна оцінити як однорідні та використовувати для розрахунку середніх цін.

Розрахунки цих показників здійснюються на державному рівні фахівцями центрального апарату Держкомстату.
^ 6. Розрахунки середніх цін виробників промислової продукції за основними видами харчових продуктів, напоїв
Розрахунки середніх цін виробників промислової продукції за основними видами харчових продуктів, напоїв проводяться на основі оптимальної кількості цін на відібрані для спостереження конкретні товари (марки, артикули) за формулою середньої геометричної незваженої:

 , де:

 - середня ціна за товаром-представником;

p1...n- поточна (звітна) ціна конкретного товару (марки, артикулу);

n - кількість цін конкретних товарів (марок, артикулів), відібраних для розрахунку середніх цін, що належать до відповідних товарів-представників.

Умовний приклад розрахунку середніх цін виробників за товаром-представником 15.11.11 "Яловичина і телятина свіжі (парні) чи охолоджені".

Назва товару-представника 

Код за КВЕД 

Код товару за НПП 

Код марки, артикулу 

Код регіону 

Код підприємства 

Ціна за одиницю виміру (грн.) у звітному місяця 

Середня ціна за одиницю виміру (грн.) у звітному місяці 

Яловичина і телятина свіжі (парні) чи охолоджені 

15.1 

15.11.11 

000 

00 

00000000 2171,99 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

00 

00000001  

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

21 

ххххххх1 

1900 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

26 

ххххххх2 

2200 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

46 

ххххххх3 

2100 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

46 

ххххххх4 

2500 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

51 

ххххххх5 

2300 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

59 

ххххххх6 

2400 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

63 

ххххххх7 

2400 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

65 

ххххххх8 

2380 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

65 

ххххххх9 

1900 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

68 

хххххх10 

2445 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

68 

хххххх11 

1900 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

71 

хххххх12 

1800 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

73 

хххххх13 

2300 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

74 

хххххх14 

2100 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

80 

хххххх15 

2100 

 

яловичина I кат. 

15.1 

15.11.11 

001 

80 

хххххх16 

2200 

  
 

 

 2171,99 грн. Тобто, середня ціна на яловичину і телятину свіжі (парні) чи охолоджені у звітному місяці становила 2171,99 грн.

 


Додаток ^ Перелік товарів-представників, за якими розраховуються середні ціни виробників
1

Яловичина і телятина свіжі (парні) чи охолоджені

2

Свинина свіжа (парна) чи охолоджена

3

М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені

4

Вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки

5

Ковбаси напівкопчені

6

Соки (крім апельсинового) натуральні

7

Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані

8

Олії соняшникова і сафлорова, рафіновані та їх фракції

9

Молоко оброблене рідке

10

Молоко і вершки сухі

11

Масло вершкове жирністю до 85 %

12

Сири тверді

13

Кефір неароматизований, без додання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів

14

Сметана неароматизована, без додання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів

15

Борошно пшеничне

16

Борошно житнє

17

Крупи пшоняні

18

Крупи гречані

19

Хліб житній

20

Хліб пшеничний

21

Хліб житньо-пшеничний і пшенично-житній

22

Печиво солодке і вафлі

23

Цукор білий кристалічний

24

Вироби макаронні без начинки, не піддані тепловому обробленню чи не приготовлені будь-яким іншим способом

25

Коньяк, бренді

26

Горілка, спирт питний з вмістом спирту менше 45,4 об. %; спирти, отриманні дистилюванням з фруктів, крім лікерів, джина, вина виноградного

27

Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об. %

28

Пиво солодове, включаючи пиво безалкогольне і пиво з вмістом алкоголю меншим 0,5 %

29

Води мінеральні та води газовані інші, непідсолоджені та неароматизовані

30

Напої безалкогольні 
еще рефераты
Еще работы по разное