Реферат: За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна "Державне регулювання економіки"має код вф-06 І викладається в обсязі 3 кредитів ects. ІІ. Розподіл навчального часуОпис кредитного модуля (дисципліни)


ВФ -06 «Державне регулювання економіки»


Статус кредитного модуля (дисципліни) за вільним вибором студентів

Лектор Кавтиш Оксана Петрівна, ст. викладач

Факультет менеджменту і маркетингу

Кафедра економіки і підприємництва


І. Загальні відомісті


Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки “Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна “Державне регулювання економіки” відноситься до вибіркової частини програми, циклу природничо-наукової підготовки.

Дисципліна “Державне регулювання економіки” грунтується на знаннях, одержаних при вивченні дисциплін “Політична економія”, “Історія економіки та економічної думки”, “Правознавство”, “Регіональна економіка”, “Фінанси”, “Гроші і кредит”, “Економіка підприємства”, “Мікроекономіка”, “Менеджмент” і є практичною основою для оволодіння знаннями з дисциплін професійної підготовки: “Макроекономіка”, “Податкова система”, “Аналіз господарської діяльності”, “Інвестування” та інших.

За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна “Державне регулювання економіки”має код ВФ-06 і викладається в обсязі 3 кредитів ECTS.


ІІ. Розподіл навчального часуСеместр

Код

кредитного

модуля

Всього

(кредит./

год)

Розподіл за видами

занять

СРС

МКР

(кількість)

Індив.

завдання

Семестро-ва

атестація

Лекції

Практичнікі

Лабор./

комп.

практ.

8

ВФ-06

3/108

28

14

-

66

1

-

залікІІІ. Мета і завдання дисципліни


Метою навчальної дисципліни є розкриття методології, методики, інструментів та організаційних основ державного регулювання економіки.

Відповідно до мети головними завданнями модуля є:

розкрити сутність, мету, принципи і функції державного регулювання економіки;

ознайомити з сучасними проблемами державного регулювання економіки, а також із світовим досвідом впливу держав на соціально-економічні процеси;

охарактеризувати засоби, сфери й об’єкти державного регулювання економіки;

звернути увагу на Закони України, законодавчі нормативні акти, концептуальні підходи до створення державної системи регулювання економіки;

розкрити сутність, функції, методологію та методику соціально-економічного планування, державного прогнозування і макроекономічного програмування;

показати сутність і специфіку розмежування функцій державного регулювання за рівнями управління;

сформувати навички самостійного аналізу та побудови логічних схем.


Після вивчення навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» студент повинен :

знати наукові основи, основні поняття, категорії, закономірності, принципи державного регулювання економіки;

розуміти сутність, зміст державного регулювання економіки, його багатофункціональний характер;

уміти давати оцінку комплексу проблем, які виникають у процесі державного регулювання економіки;

мати навички науково-аналітичного опрацювання цих проблем з позицій державних інтересів.


Вивчення навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки бакалаврів.


ІV. Зміст навчальної дисципліни


Тема 1. Державне регулювання економіки як функція держави

1. Сутність державного регулювання, його необхідність і практичне значення.

2. Історичний аспект зародження державного макроекономічного регулювання.

3. Напрями політики державного регулювання економіки.


Тема 2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни

1. Сутність соціально-економічної стратегії.

2. Соціально-економічне прогнозування.

3. Макроекономічне планування.

4. Державне програмно-цільове планування.


Тема 3. Фінансова політика

1. Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави.

2. Бюджетно-податкова політика.

3. Податки та податкова система в структурі інструментів державного регулювання економіки.

Тема 4. Структурна та інвестиційна політика

1.Державне регулювання структурних зрушень в економіці.

2.Основні напрями державного регулювання інвестиційної діяльності.

3. Залучення іноземних інвестицій та регулювання умов здійснення інвестицій за межі держави.


Тема 5. Науково-технічна та інноваційна політика

1.Необхідність, сутність, основні цілі, принципи та завдання державної науково-технічної політики, її організаційно-структурні засади.

2. Форми та методи реалізації науково-технічної політики.

3. Методи державного регулювання інноваційних процесів.


Тема 6. Державне регулювання підприємництва

1.Механізм державного регулювання підприємництва.

2.Фінансові важелі державної підприємницької політики.


Тема 7. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1.Необхідність, сутність та принципи зовнішньоекономічної політики Української держави.

2. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на функціонування зовнішньоекономічного сектору.

3. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання.


Тема 8. Державне регулювання цін та інфляції

1.Сутність та форми державного втручання в процеси ціноутворення.

2. Методи державного регулювання цін:

3. Антиінфляційна політика.


Тема 9. Регіональна економічна політика

1. Регіональна економічна політика, її сутність та завдання.

2. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави.


Тема 10. Суспільний сектор економіки як об'єкт державного регу

лювання

1. Сектор загального державного управління.

2. Ефективність суспільного сектору економіки.


Тема 11. Соціальна політика

1.Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи.

2. Основні завдання та показники соціальної політики.


Тема 12. Державне регулювання природоохоронної діяльності

1. Державне екологічне регулювання.

2. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності.


V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення


Повноцінне оволодіння студентами тем навчальної дисципліни відбувається під час аудиторних занять, індивідуальної та самостійної роботи згідно з навчальним планом.

Важливе місце відводиться самостійній роботі студенті, яка в рамках Болонського процесу розглядається як один із найважливіших елементів нових освітніх технологій.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою навчальною програмою для засвоєння студентами під час самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується під час аудиторних навчальних занять.


Список основної та додаткової літератури

Основна література

Підручники, навчальні посібники

Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. - К.: КНЕУ, 2000.- 316 с.

Дідківська Л. І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес. 2000. - 209 с.

Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої щколи України І. Р. Михасюка. - Львіський національний університет ім. І. Франка, Львів: "Українські технології", 1999. - 640 с.

Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. - К.: Вікар, 2003. - 262 с.

Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: Навч. Посібник. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2007. – 432 с.* * *

Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.- 328 с. [Тема 16. Змішана економічна система. Держава та її функції у розвинутій економіці. - С.246 - 259].

Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с. [ Глава 19. Держава та її економічні функції.- С. 437 - 454 ].

Курш П. В., Максименко І.А. Регулювання економіки: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2007. – 424 с.

Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник/ За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пудовкіної. - К.: КНЕУ, 1999. - 368 с. [ Розділ 2 ].

Основи економічної теорії: політекономічний аспект:Підручник / Г.Н. Климко, В.П.Нестеренко, Л.О Каніщенко та ін.; За ред Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища шк. - Знання, 1997 [ Розділ 37.]

Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т. Кривенка. - К.: КНЕУ, 2001.- 508 с. [ Тема 15. Держава та її економічні функції, с. 257-279; Тема 20. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва, с. 358-370].


Додаткова література


Монографії


Бандур С.І., Заяць Т.А., Терон І.В. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика. - К.: РВПС України НАН України. - ТОВ "ПРИНТ ЕКСПРЕС", 2002.-250 с.

Біла С. Структурна політика в системі державного регулювання трансформаційної економіки: монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 408 с.

Варналій З.С., Кузнєцова І.С. Державна регуляторна політика у сфері малого підприємництва. - К.: Ін-т екон. прогнозування, 2002. - 102 с.

Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 392 с.

Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. Інноваційна стратегія українських реформ. - К.: Знання україни, 2002. - 326 с.

Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1998. - 300 с.

Дербін Е., Кілієвич О. Економічна теорія і державний сектор: теорія,практика,термінологія, джерела.- К.: Вид-во УАДУ,1997. 110 с.

Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / За ред. акад. НАН України В.М. Геєця. - Х. Форт, 2000. - 432 с.

Єщенко П.С., Кваснюк Б.Є., Бірюков О.А. Нова модель держави. - Слов'янськ, 2002. - 143 с.

Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. - 608 с.

Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період. - Харків: Форт, 2000. - 296 с.

Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. - 362 с.

Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. - К.: Поліграфкнига, 1998. - 304 с.

Панасюк Б.Я. Державне регулювання економікою. - К.: Інститут аграрної економіки, 2000. - 58 с.

Система регуляторів перехідної економіки України: Монографія / Ред. кол.: В.І. Кононенко ( відп. Ред.) та ін. - К.: НАН України, Інститут економіки, 1999. - 333 с.

Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення. - К.: НДФІ, 2001. - 372 с.

Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. - К.: Логос, 1999. - 500 с.

Фінансово-кредитні важелі регулювання економіки України в перехідний період / Відп. ред. А.І. Даниленко. - К., 1998. - 241 с.

Шабліста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки.: Монографія. - К.: Інститут економіки НАН України, 2000. - 217 с.

* * *

Государственное регулирование рыночной экономики: Учеб. Пособие. - М.: Дело, 2001. - 280 с.

Государство и рынок: американская модель / Под ред. д.э.н., проф. М.А. Портного и д.э.н., проф. В.Б. Супяна. - М.: Анкил, 1999. - 436 с.

Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / За ред. Ю. Немеца, Г. Райта. Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 542 с.

Курс жономики: Учебник / Под ред. Б.А.Райзберга. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 720 с. [ Часть ІУ].

Отчет о мировом развитии. 1997 // Государство в меняющемся мире. - 1997. - 118 с.

Основы экономической теории. Политэкономия: Учебник / Под ред. Д.Д. Москвина. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 528 с. [ Глава 17. Государственное регулирование процесса общественного воспроизводства. - С. 365 - 397 ].

Серёгина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2002. - 288 с.

Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора: Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. - К.: Основи, 1998. - 854 с.

Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. - М.: Издательство БЕК, 1997. - 332 с.

Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: основы взаимодействия: учебник для вузов. - М.:ОАО "НПО "Издательство "Экономика" - 382 с.

Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: (власть и бизнес) / Отд. Экон. РАН; науч.-ред. совет изд-ва "Экономика". - М.: ОАО "Издательство "Экономика", 1999. - 414 с.

Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика: Учебник для вузов. - М.: ГУ ВШЭ, 2000.- 367 с.VI. Мова

Викладання здійснюється українською мовою.


^ VII. Методика оцінювання


Бально-рейтингова система оцінювання якості навчально – пізнавальної діяльності студентів розроблена у відповідності з загально університетськими методичними рекомендаціями щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів». Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.


Рейтинг студента складається з балів, що отримуються за відповіді на практичних заняттях, експрес-контролі на практичних заняттях, балів по МКР.


Система рейтингових балів та критерії оцінювання:

1.Робота на практичних заняттях:

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює

10 балів х 4 = 40 балів.

1.1. Експрес-контроль:

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів за експрес- контроль дорівнює:

10 балів х 4 = 40 балів.

a. Всі завдання зроблено вірно і обгрунтовано — 10 балів

b. 4/5 завдань зроблено вірно —9 балів;

c. 3/5 завдань зроблено вірно —7 балів;

d. 2/5 завдань зроблено вірно — 5 бали;

e. 1/5 завдань зроблено вірно — 3 бали;

f. вірно зроблено менше 1/5 завдань — 0 балів.


2.Модульний контроль:

Ваговий бал – 20. Максимальна кількість балів за всі модульні контрольні роботи дорівнює

20 балів х 1 = 20 балів.

a. Всі завдання зроблено вірно і обгрунтовано — 20 балів

b. 4/5 завдань зроблено вірно — 16 балів;

c. 3/5 завдань зроблено вірно — 12 балів;

d. 2/5 завдань зроблено вірно — 8 бали;

e. 1/5 завдань зроблено вірно — 4 бали;

f. вірно зроблено менше 1/5 завдань — 0 балів.


3. Штрафні бали за:

- відсутність на лекції — -1 бал

- відсутність на практичному занятті — -2 бали

- виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з

дисципліни надається від 5 до 10 балів


Розрахунок шкали R рейтингу :

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

^ Rс= 40+20 + 40 =100 балів

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модулю менше 60 балів, забов’язані виконувати залікову контрольну роботу.

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD≥60), мають можливості:

отримати залікову оцінку (залік) так званим «автоматом»

відповідно до набраного рейтингу;

виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки;

у разі отримання оцінки, більшої ніж «автоматом» з рейтингу, студент отримає оцінку за результатами залікової контрольної

роботи.


Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка переводиться згідно з таблицею:


RD

Оцінка ECTS та визначення

Оцінка традиційна

95…100

А

Відмінно

85…94

В

Добре

75…84

С

65…74

D

Задовільно

60…64

E

RD<60

FX

незадовільно

RD <40

F

не допущенийVIIІ.Організація

Навчання з дисципліни проходить у групах, визначених деканатом у відповідності до розкладу занять.

Семестрова атестація проводиться на основі відомостей, підготовлених деканатом.еще рефераты
Еще работы по разное