Реферат: Програма курсу " аудит в сфері корпоративних прав" системи постійного удосконалення професійних знань аудиторів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол засідання

Аудиторської палати України

27.06.2002 № 111


зі змінами та доповненнями

протокол засідання

Аудиторської палати України

27.02.2003 № 120

ПРОГРАМА КУРСУ
“АУДИТ В СФЕРІ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ”

системи постійного удосконалення професійних знань аудиторів УкраїниНАЗВА ТА ЗМІСТ ТЕМИ
Всього

Лекц.
Практ.*
1

Правове поле корпоративних відносин в Україні

10

10
1.1

Законодавче регулювання корпоративних відносин (чинне законодавство України з питань державного регулювання фондового ринку, емісії цінних паперів, діяльності акціонерних товариств та професійних учасників фондового ринку тощо)

4

4
1.2

Особливості діяльності суб’єктів корпоративних відносин (правовий статус, установчі документи, організація, структура, підпорядкованість, діяльність ревізійних комісій, легітимність рішень, внутрішній аудит, захист прав акціонерів, емісійна та дивідендна політика)

4

4
1.3

Регуляторні органи корпоративних відносин (ДКЦПФР, її права та сфера діяльності). Вимоги ДКЦПФР до аудиторського висновку по фінансовій звітності акціонерних товариств та емітентів облігацій

2

2
2

Планування аудиту фінансової звітності господарських товариств

6

3

3

2.1

Ознайомлення з бізнесом клієнта. Діяльність по укладенню угоди. Професійна етика, права та обов’язки аудитора. Контроль за якістю аудиту

2

1

1

2.2

Вивчення системи бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю клієнта, оцінка аудиторського ризику та визначення суттєвості

2

1

1

2.3

Загальний план та програма аудиту

2

1

1

3

Методика аудиту фінансової звітності господарських товариств

16

8

8

3.1

Методика аудиту необоротних активів (нематеріальних активів, основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших)

2

1

1

3.2

Методика аудиту оборотних активів (запасів, дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій, грошових коштів, інших оборотних активів). Аудит витрат майбутніх періодів

2

1

1

3.3

Методика аудиту зобов’язань та власного капіталу. Аудит доходів майбутніх періодів

4

2

2

3.4

Методика аудиту фінансових результатів діяльності учасників фондового ринку. Аудит циклу продаж, формування доходів та витрат. Аудит процесу виробництва, формування собівартості

4

2

2

3.5

Методика аудиту консолідованої фінансової звітності. Аудит специфічних операцій учасників фондового ринку

2

1

1

3.6

Аналіз стану обліку та показників фінансової звітності

2

1

1

4

Завершальний етап аудиту фінансової звітності

6

4

2

4.1

Оцінка подальших подій, дотримання принципу безперервності функціонування та інші питання завершення аудиту

1

1
4.2

Аудиторський висновок

4

2

2

4.3

Спеціальні області аудиту та супутні послуги

1

1
5

Тестування (40 закритих тестів)

2
2
ВСЬОГО

40

25

15

* - в основу практичних занять покладено розв’язання наскрізного завдання
еще рефераты
Еще работы по разное