Реферат: 1. Назва модуля: Методика навчання української мови


1. Назва модуля: Методика навчання української мови

2. Код модуля: МПН_6_3.2.13_3

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 5, 6, 7

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години – 64 (лекції – 24 год., практичні заняття – 26 год., лабораторні – 14 год.)

6. Лектор: Роєнко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Торчинська Тамара Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: основні теоретичні засади кожного розділу методики; методи і прийоми розкриття суті певних мовних і мовленнєвих явищ; типи і структуру уроків різних за змістом та дидактичною метою; систему вправ і методику їх проведення при вивченні певних мовних і мовленнєвих явищ, доцільність їх використання на певному етапі засвоєння знань; вимоги шкільної програми по кожному з розділів та зміст навчального матеріалу в шкільних підручниках для 1-4 класів; прийоми дослідження якості роботи вчителя, рівень знань, сформованості умінь, навичок учнів з кожного розділу шкільної програми;

вміти: здійснювати спостереження й аналіз різних типів показових уроків досвідчених учителів під керівництвом методиста; добирати систему вправ та методику проведення залежно від етапу навчання учнів, засвоєння знань, формування умінь та навичок.

^ 8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: сучасна українська мова з практикумом, дитяча література

^ 10. Зміст модуля: Методика навчання грамоти. Наукові основи методики української мови та її місце серед інших наук. Основні методи, прийоми та види робіт з навчання грамоти. Три періоди навчання грамоти, їх етапи, основні завдання кожного з них. Методика класного читання. Читання як вид мовленнєвої діяльності. Процес роботи над художнім твором в початкових класах. Особливості методики читання творів різних жанрів. Методика проведення узагальнюючих уроків читання. Організація позакласного читання. Методика розвитку зв’язного мовлення учнів. Завдання та шляхи розвитку мовлення молодших школярів. Зв’язне мовлення і завдання його розвитку; усний та письмовий переказ. Методика роботи над словом. Синтаксична робота в системі розвитку мовлення учнів. Текст, його структура. Побудова текстів, їх аналіз, редагування. Твори, їх класифікація і методика проведення в початковій школі. Методика вивчення елементів фонетики, словотвору, граматики, орфографії, лексикології. Лінгвістична основа навчання молодших школярів української мови у взаємозв’язку всіх мовних рівнів. Засвоєння елементів фонетики у тісному зв’язку з орфоепією та графікою. Система вивчення морфемної будови слова. Методика вивчення частин мови. Методика роботи над елементами синтаксису та пунктуації. Методика вивчення орфографії. Умови формування орфографічної навички. Методика вивчення орфографії.

^ 11. Рекомендована література:

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації − К.: Початкова школа, 2002. − 86 с.

Кравчук Д.М. Писемне мовлення учнів 1-3 класів: Посібник для вчителів. – К.: Рад шк., 1984. – 145 с.

Методика викладання української мови / За ред. С.І.Дорошенка. – К: Вища школа, 1992. – 247 с.

Програма для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи. – К.: Поч. шк., 2003. − 124 с.

Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. – К.: Поч. шк, 2001. − 130 с.

Українська мова з методикою навчання в початкових класах. Інтегрований курс / За ред А.П. Каніщенко. – К.: Промінь, 2003. − 289 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (80%): усне опитування, домашня самостійна робота, індивідуальне навчально-дослідне завдання

Підсумковий контроль (20%, екзамен): тестування, контрольна робота

14. Мова навчання: українська
еще рефераты
Еще работы по разное