Реферат: Зпрограми підготовки магістрів керівників проектів та програм

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


МАТЕРІАЛИ
З ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ДО ДЕРЖАВНОГО
ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.000003

«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

(денна та заочна форми навчання)


Одеса – 2009


Затверджено на засіданні Науково-методичної ради Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (протокол №1, від 16.09.2009 р.).


Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності 8.000003 “Управління проектами”. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 13 с.


© Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ЗМІСТ:1.

З програми підготовки магістрів керівників проектів та програм…………………………………………………..


4


2.

Нормативні дисципліни……………………………………

6


2.1

Кафедра управління проектами ……………………………….

6
^ 1. З «ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ КЕРІВНИКІВ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ»


1. Для прийому державних іспитів та захисту магістерських робіт створюється державна екзаменаційна комісія. Персональний склад комісії затверджується наказом директора інституту. Головою державної комісії з кожної спеціальності призначається найбільш висококваліфікований фахівець виробництва з цієї ж спеціальності або вчений, який не працює у даному навчальному закладі. Голова комісії за поданням ректора (директора) вищого навчального закладу затверджується МОН України.

До складу державної комісії входять професори або доценти кафедр (викладачі циклових комісій), які формують профіль підготовки спеціалістів, спеціальних наук, окремих загальнонаукових і загально інженерних дисциплін, економіки і організації виробництва, а також охорони праці. За необхідності до складу комісії можуть бути залучені інші кваліфіковані фахівці відповідного профілю.


2. Оцінка знань слухачів здійснюється за 100-бальною шкалою:Академічна

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

85-100

66-84

50-65

0-49

Національна

відмінно

добре

задовільно

незадовільно3. Оцінка «відмінно» виставляється слухачам, які виявили різнобічні, систематичні та глибокі знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою навчання, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури та ознайомились з додатковою літературою, розуміють взаємозв’язок основних понять теми, їх значення для професії державного службовця і виявили творчі здібності у використанні програмного матеріалу.

4. Оцінка «добре» виставляється слухачам, які виявили повне знання програмного матеріалу, успішно виконали завдання навчальної програми, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури, виявили систематичний характер знань з теми іспиту, здатні самостійно їх поповнювати та оновлювати в процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

5. Оцінка «задовільно» виставляється слухачам, які виявили знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і професійної роботи, здатні виконувати завдання навчальної програми і знайомі з основною літературою, що рекомендована програмою, але допустили незначні огріхи у відповідях при складанні іспиту чи при виконанні екзаменаційних завдань та мають необхідні знання і спроможні за допомогою викладача виправити допущені помилки.

6. Оцінка «незадовільно» виставляється слухачам, які виявили прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, припустилися принципових помилок у виконанні завдань, передбачених програмою, не здатні продовжувати навчання або розпочати професійну діяльність по закінченню навчання без додаткових занять за відповідною програмою.

7. Структура екзаменаційного білету складається з трьох питань: теоретичних з нормативної частини навчального плану та практичного.

8. Слухачам забороняється заходити до аудиторії, в якій проводиться іспит, після 30 хвилин з початку іспиту. Слухачам не дозволяється залишати екзаменаційну аудиторію протягом перших 30 хвилин іспиту, за винятком, якщо вони завершили всі передбачені іспитом процедури і на цій підставі отримали дозвіл екзаменатора.

9. Слухачам забороняється брати до екзаменаційної аудиторії будь-які книжки, зошити, папери, а також портфелі, сумки, інші речі, в яких ці книжки або папери можуть знаходитися.

Будь-який слухач, який здійснив:

а) спробу занести ці речі до екзаменаційної кімнати або ж скористатися цими матеріалами під час іспиту

б) спробу отримати безпосередньо чи опосередковано допомогу іншого слухача, або допомогти іншому слухачеві

буде позбавлений права складати іспит. На вимогу екзаменатора слухач повинен терміново залишити екзаменаційну аудиторію.

10. Під час проведення іспиту слухачам забороняється спілкуватися між собою. Всі питання з’ясовуються через екзаменатора.

11. Слухачам, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу, склали державний іспит, надається кваліфікація магістра керівника проектів та програм і видається диплом встановленого зразка.

12. Диплом з відзнакою отримують слухачі, які мають оцінку «відмінно» з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін (модулів), а з інших навчальних дисциплін (модулів) - оцінку «добре», склали державний іспит і захистили магістерську роботу з оцінкою «відмінно».

13. Слухачі, які не виконали всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки магістрів, до державних іспитів не допускаються та відраховуються з інституту наказом директора без права поновлення.

14. Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської роботи з поважних причин, директором інституту дозволяється повторне складання державних іспитів та захист магістерської роботи на наступний навчальний рік.


^ 2. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Кафедра управління проектами


Дисципліни: Формування проектної команди. Планування проектної діяльності. Планування проектних дій. Прийняття проектних рішень. Виконання проектних дій.


Наука і наукові дослідження. Основні поняття і визначення.

Вибір і обґрунтування теми наукового дослідження.

Реалізація результатів наукових досліджень.

Оцінка ефективності наукових досліджень.

Методологія теоретичних досліджень.

Методологія експериментальних досліджень.

Планування наукових досліджень.

Організація наукових досліджень.

Аналіз результатів наукових досліджень.

Оформлення результатів наукових досліджень.

Існуючі визначення поняття «проект».

Основні ознаки проекту.

Поняття програма. Види програм. Відмінність програми від проекту.

Проект як об’єкт управління і його характеристики.

Класифікація проектів (клас, тип, вид, діяльність, складність, масштаб)

Визначення поняття «ціль проекту» і його результатів.

Структуризація проекту, структурні моделі проектів.

Принципи декомпозиції проекту.

Поняття життєвого циклу проекту. Концептуальна і узагальнена схеми життєвого циклу проекту. Фази проекту, їх склад та зміст.

Учасники проекту, їх склад, функції і взаємодія в процесі розробки проекту.

Навколишнє середовище проекту. Зовнішні і внутрішні фактори впливу на проект.

Процеси в проектах. Дві категорії процесів в проекті (по pmbok).

Групи процесів в фазах проекту, їх перетину в часі (по pmbok).

Взаємодія між процесами. Процеси ініціалізації (по pmbok).

Процеси планування. Основні процеси, додаткові процеси підтримки (по pmbok).

Процеси виконання і здійснення контролю. Процеси закриття проекту (по pmbok).

Створення інформаційної системи проекту на основі баз і банків даних.

Критерії відбору проекту.

План маркетингу проекту.

Ініціація проекту, критерії прийнятності проекту.

Концепція проекту. Системне представлення про проект.

Розробка задуму проекту.

Бізнес-план проекту і його зміст.

Комерційна (фінансова), бюджетна і економічна ефективність проекту.

Ініціалізація предметної області проекту. Вхідні данні. Методи і засоби. Результати. (по pmbok).

Планування змісту проекту. Вхідні данні. Методи і засоби. Результати. (по pmbok). Розробка предметної області проекту. Розгляд альтернативних варіантів.

Визначення змісту проекту. Вхідні данні. Методи і засоби. Результати. (по pmbok).

Перевірка змісту проекту (по pmbok).

Контроль за змінами змісту проекту (по pmbok).

Визначення діяльності. Вхідні данні. Методи і засоби. Результати. (по pmbok). Визначення робіт проекту.

Завдання послідовності робіт. Вхідні данні. Методи і засоби. Результати. (по pmbok).

Оцінка тривалості робіт. Вхідні данні. Методи і засоби. Результати. (по pmbok).

Розробка календарного плану. Вхідні данні. Методи і засоби. Результати. (по pmbok).

Контроль за виконанням календарного плану. Вхідні данні. Методи і засоби. Результати. (по pmbok).

Розклад проекту. Методи і засоби, які застосовуються при розробці розкладу проекту.

Планування ресурсів. Вхідні данні. Методи і засоби. Результати (по pmbok).

Оцінка вартості. Вхідні данні. Методи і засоби. Результати (по pmbok).

Визначення бюджету проекту. Вхідні данні. Методи і засоби. Результати (по pmbok).

Контроль вартості. Вхідні данні. Методи і засоби. Результати (по pmbok).

Якість. Основні поняття і визначення. Методи і види діяльності по забезпеченню якості.

Стандартизація. Характеристика і методи стандартизації.

Міжнародні стандарти ISO 9000-2000, ISO 9001- 2000.

Сертифікація. Основні цілі і принципи сертифікації.

Сертифікація продукції, послуг, систем якості.

Забезпечення якості проекту. Управлінський і технічний аспекти забезпечення якості. Показники оцінки якості проекту.

Методи і засоби планування і забезпечення контролю якості проекту.

Що означає поняття «організація» стосовно організації управління проектом?

Принципова схема організації управління проектом.

Функції управління проектом. Базові та інтеграційні функції. Зміст функцій управління проектом.

Види організаційних структур в управлінні проектом.

Сітьові матриці. Правила побудови сітьових матриць.

Матриця поділу адміністративних задач управління (матриця РАЗУ).

Інформаційно-технологічна модель управління (ІТМУ).

Поняття «Команда проекту». Основні характеристики команди проекту.

Класифікація типів проектних команд.

Основні функції команди проекту.

Організаційні аспекти формування команди проекту.

Етапи формування команди проекту.

Стратегії формування команди проекту.

Принципи організації ефективної роботи команди проекту.

Основні принципи управління команди проекту.

Кількісне та якісне планування команди проекту.

Мотивація та стимулювання команди проекту. Особливості групової мотивації.

Психологічні аспекти управління персоналом. Основні психологічні характеристики команди проекту.

Залучення, відбір та оцінка команди проекту.

Організація взаємодії в проектній команді.

Стратегії управління колорпінтами в проектній команді.

Технологія організації спільної діяльності команди проекту.

Організаційна культура команди. Типологія стилів управління командою.

Методи формування команди проекту.

Визначення міждисциплінарних груп (МДГ).

ЗУН необхідні в роботі МДГ.

Основні вимоги, які висуваються до управлінських рішень.

Склад команди проекту: ролі та функції.

Роль, задачі та функції менеджера проекту.

Основні складові управління взаємодією проектної команди.

Типологія конфліктів в проектних командах.

Звітність по ефективності виконання проекту в проектних командах.

Сутність та об’єкт технічного аналізу.

Сутність та об’єкт комерційного аналізу.

Сутність та об’єкт інституційного аналізу.

Сутність та об’єкт соціального аналізу.

Сутність та об’єкт економічного аналізу.

Сутність інструментарію аналізу інвестиційних проектів.

Аналіз ситуації «з проектом» та «без проекту».

Просто норма прибутку.

Дисконтовані критерії. Ставка проценту.

Чиста поточна цінність (NPV).

Індекс прибутку (PI).

Відношення вигод до витрат (BCR).

Внутрішня норма прибутковості (IRR).

Період окупності.

Порівняння проектів. Конфлікт критеріїв ефективності.

Сутність та зміст фінансового аналізу. Форми фінансової звітності.

Потоки грошових коштів.

Фінансові коефіцієнти ліквідності.

Коефіцієнти рентабельності.

Коефіцієнти платоспроможності.

Що таке акціонерні інвестиції.

Що таке боргове фінансування. Джерела фінансування..

Що таке власні фінансові кошти.

Що таке залучені кошти.

Засоби фінансування проекту.

Призначення кошторису. Методи визначення кошторисної вартості.

Що таке іноземні інвестиції.

Що таке позикові кошти.

Що означають непевність і ризик? Основні їх види.

Методи аналізу ризиків. Хто і як має здійснювати цей аналіз?

Як можна знизити ризик і невизначеність проекту.

Як ранжирують ризики за ступенем важливості.

Сутність методу Монте-Карло щодо аналізу ризиків.

Які методи управління ризиками застосовують на основних фазах
і етапах життєвого циклу проекту.

Сутність аналізу чутливості. На якому етапі проекту здійснюють
аналіз чутливості.

Основні типи інструментів управління проектними ризиками.

Що таке банківська гарантія?

Для чого надаються юридичні гарантії при виконанні контрактів?

Що таке фінансові гарантії?

Переваги і недоліки функціональної, матричної та проектної струк­тур управління.

Назвіть чинники, які враховують під час вибору структури управління.

Роль людського чинника у проект-менеджменті.

Стилі поведінки людей. Як досягти успіху?

Дати визначення поняття «інвестиції».

Розкрийте поняття «інвестиційне середовище».

Визначити основні задачі та функції фондової біржі.

Розкрийте поняття «цінні папери».

Проаналізуйте відомі інструменти грошового ринку (порівняльна характеристика).

Прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах повної визначеності: метод аналізу ієрархій.

Прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах повної визначеності: метод адитивної оптимізації.

Прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах невизначеності: критерії вибору альтернатив.

Прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах невизначеності і конфлікту інтересів: розв’язання ігор у чистих стратегіях.

Прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах невизначеності і конфлікту інтересів: інтерпретація ігри як оптимізаційної задачі лінійного програмування.

Управління запасами: загальна постановка задачі; класифікація і основні характеристики систем управління запасами.

Проектування і оптимальне управління системами масового обслуговування: загальна постановка задачі; класифікація систем масового обслуговування.

Проектування і оптимальне управління системами масового обслуговування: характеристики оптимальності систем масового обслуговування.

Поняття ф`ючерсного контракту.

Поняття «маржинальної торгівлі».

Представити та вказати у чому полягає основне значення індексу Доу-Джонса.

Фінансові посередники. Чи потрібні вони? Обґрунтуйте свою думку.


Література:


Ахметов К.С. - Практика управления проектами. -М.: ИТД "Русская Редакция", 2004. -257 с.

Білоконь А.І., Тріфонов І.В.- Управління проектами і програмами реструктуризації. -Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. -139 с.

Бочок М. та ін. - Управління регіоном:Навч.посібник. -Чернігів: Сіверянська думка, 2001. - 279 с.

Бушуев С.Д.,Морозов В.В. - Управление закупками в проектах:Учеб.пособие.В 2-х т.Т.1. / , . -К. : УкрИНТЭИ , 1999. -184 с.

Бушуев С.Д.,Гурин Э.А. - Инвестиционные инструменты проектного менеджмента / Бушуев С.Д.,Гурин Э.А. , . -К : УкрИНТЭИ , 1998. -182с.

Бушуев С.Д., Морозов В.В. - Динамическое лидерство в управлении проектами/

Бушуев С.Д., Морозов В.В.-К: Укр.ассоциация управления проектами, 1999. -310 с.

Бушуєв С.Д.,Рибак А.I. - Методичнi вказiвки до практичних занять з курсу:"Методологiя,методи та засоби проектного менеджменту" / Бушуєв С.Д.,Рибак А.I., - К : УАДУ , 1999. - 64с.

Василенко В.О. - Антикризове управління підприємством:Навч.посібник.-2-е вид., випр. і доп. -К.: ЦНЛ, 2005. -501с.

Верзух Э. - Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА: Пер. с англ. -М.: ИД "Вильямс", 2008. -471 с.

Волков И.М., Грачева М.В. - Проектный анализ: Учебник/ Волков И.М., Грачева М.В.. -М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 423 с.

Волков И.М., Грачева М.В. - Проектный анализ: Продвинутый курс: Учеб.пособие. -М.: ИНФРА-М, 2004. -494 с. -(Учебники Экономического ф-та МГУ им. М.В.Ломоносова).

Воропаев В.И. - Управление проектами в России/ Воропаев В.И.. -М: Альянс, 1995. -225 с.

Герасенко В.П.- Прогнозирование и планирование экономики:Практикум. -Минск: ООО "Новое знание", 2001. -191 с.

Глобалізація та управління проектами у ХХІ столітті: Матер. наук.-практич. конф. 9-10 жовтня 2003р./За заг. ред. А.Чемериса. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2003. -206 с.

Грашина М., Дункан В.Основы управления проектами. -СПб.: Питер, 2006. -204 с.

Збірник основних документів про прийом вступників на навчання за спеціальністю "Управління проектами"/За заг. ред. А.М.Пойченка. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - 17 с.

Капитанов В.П. - Проектный процесс: управление и обоснование: Учеб.пособие. -Севастополь: ООО ПП "Арт-принт", 2008. - 253 с.

Капитанов В.П. -Проектный процесс: управление и обоснование: Учеб.пособие. -Севастополь: ООО ПП "Арт-принт", 2008. -253 с.

Каюк П.В. - Управління проектами впровадження інформаційних технологій у проектно-орієнтованих організаціях:Автореферат дисертації. -К.: КНУБіА, 2004. -16 с.

Керiвництво з основ Проектного Менеджменту (PMBOK) /Пер.з англ. / Iнститут проектного менеджменту . -К : Вiпол , 1999 . -195с.

Кобиляцький Л.С. - Управління проектами:Навч. посібник. -К.: МАУП, 2002 -198 с.

Кучеренко В.Р., Маркітан О.С. - Управління діловими проектами:Навч.посібник. -К.: ЦНЛ, 2005. -279 с.

Мазур И.И.,Шапиро В.Д.- Управление проектами:Справочник/ Мазур И.И.,Шапиро В.Д.. -М: Высшая школа, 2001. -874 с.

Матвіїшин Є.Г.,Чемерис А.О. - Інвестіційні інструменти проектного менеджменту:Навч.-методич.посібник. - Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2001. -71с.

Методологія, методи і засоби проектного менеджменту: Робоча навч.програма для спец. "УП"/Укл. В.В.Андріанов. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. - 19 с.

Основи управління проектами та бізнес планування: Метод. вказівки до лабораторних робіт для спец. "МО"/Укл. В.П.Капітанов. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2006. -22 с.

Попов Ю.И., Яковенко О.В.-Управление проектами:Учеб.пособие. -М.: ИНФРА-М, 2005. -208 с.

Портни Стэнли И.- Управление проектами для "чайников":Пер. с англ. -М.: Диалектика, 2007. -358 с.

Професійна психологія та етика: Програма навч.дисципліни для спец. "Управління проектами"/Укл. А.М.Ананьєв. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2003. -13 с.

Путеводитель в мир управления проектами/Ред.Вильям Р.Дункан;Пер.с англ.под ред.Ю.Л.Эткинда / -Екатеринбург : УГТУ , 1998. -191с

Рибак А.I. - Методичнi вказiвки до вивчення модуля "Вступ до проектного менеджменту" / Рибак А.I. , . -Одеса : Од.фiлiал УАДУ , 1998 -29 с.

Савченко Н.Н. - Технико-экономический анализ проектных решений:Учеб. издание. -М.: Экзамен, 2002. -127 с.

Толковый словарь по управлению проектами/Сост.В.Д.Шапиро,М.В.Шейнберг / , . -СПб : ДваТрИ , 1993. -171с.

Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. - Управління проектами: Підручник. -К.: ЦНЛ, 2003. -221 с.

Управління проектами: Навч.посібник/ Л.О.Збаразська, В.С.Рижиков, І.Ю.Єрфорт, О.Ю.Єрфорт. -К.: ЦУЛ, 2008. -167 с.

Управління проектами та розвиток виробництва:Зб.наук.праць № 1 (21)/2007. -К.: ВАТ "Поліпринт", 2007. -178 с.

Управління проектами та розвиток виробництва:Зб.наук.праць № 2 (22)/2007. -К.: ВАТ "Поліпринт", 2007. -192 с.

Управление проектами/Под ред. Дж.К.Пинто:Пер. с англ. - СПб: Питер, 2004. - 463 с.


Навчальне видання


Підготовлено викладачами та співробітниками

Одеського регіонального інституту державного управління

Національної академії державного управління

при Президентові України.


МАТЕРІАЛИ
^ З ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ДО ДЕРЖАВНОГО
ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.000003

“УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”

(денна та заочна форми навчання)


Відповідальний за випуск О.І. Чебан


Здано до набору ____ . .2009.

Підписано до друку ____. .2009.


Формат 60х84/16. Папір друкарський. Гарнітура “Таймс”.

Друк цифровий. Обл.-вид. арк.1,3. Тираж __ прим. Замов. №


Видавництво Одеського регіонального інституту державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

65009, Одеса, вул. Генуєзька,22.
еще рефераты
Еще работы по разное