Реферат: Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів
Міністерство освіти і науки України


Програми для 5-10 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для

розумово відсталих учнів


Соціально-побутове орієнтування


Київ

2009


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-5571 від 16.08.2009)


Відповідальний за випуск :


Програми підготували: Мерсіянова Г. М., Гіренко Н.А.


© Міністерство освіти

і науки України, 2009


^ Пояснювальна записка


Соціальні трансформації сьогодення диктують необхідність вирішення проблеми адаптації молодого покоління до сучасного середовища. У спеціальному навчальному закладі для розумово відсталих дітей це завдання розглядається в системі корекційних занять з соціально-побутового орієнтування. Метою навчального предмета «Соціально-побутове орієнтування» і є підготовка дітей з вадами інтелектуального розвитку до самостійного життя, організації власного побуту, шляхом формування у них відповідних знань та практичних умінь, а також навичок життєвої та соціальної компетентності: виконання норм і правил культурної поведінки в суспільстві, родині, вирішення життєво необхідних побутових завдань, а саме догляд за житлом та одягом, харчування, лікування. Формування навичок соціальної компетентності здійснюється при знайомстві учнів з умовами користування транспортом, засобами зв’язку, оволодінням елементами правової культури. Моделювання особистісних компетентностей закладені в формуванні здорового способу життя, організації та проведенні змістовного дозвілля. Саме компетентнісний підхід до вивчення предмета «Соціально-побутове орієнтування може забезпечити підготовку школярів до свідомого і самостійного вирішення різноманітних життєвих проблем.

Даний предмет вивчається в спеціальній школі, починаючи з п’ятого класу. В кожному класі зміст матеріалу програми представлений за розділами: «Догляд за житлом», «Засоби зв’язку»,«Культура харчування», «Медична допомога», «Родина. Родинні стосунки» та ін. . У кожному розділі визначені теми, зміст матеріалу, практичні роботи, екскурсії, а також вимоги до знань і умінь учнів.

Основними методами навчання є розповідь, бесіда практичні вправи, екскурсії. На заняттях необхідно використовувати різноманітні наочні засоби та моделювання життєвих ситуації.

В більшості розділів соціально-побутового орієнтування передбачено виконання практичних робіт. Кожен учень повинен оволодіти основними способами догляду за одягом, приготування їжі, навчитися складати ділові папери, надавати першу медичну допомогу, прибирати житло тощо. Успішність виконання практичних завдань, як переконливо доведено наявними дослідженнями з методики навчання розумово відсталих школярів, залежить від того наскільки учні розуміють мету діяльності, зміст та засоби одержання результату. Тому, щоб навчити учнів усвідомлено виконувати практичне завдання, необхідно формувати у них уміння орієнтуватися в трудовій діяльності, планувати її, здійснювати в процесі роботи самоконтроль, застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.

Орієнтування в завданні передбачає навчання учнів здійснювати аналіз об’єкта роботи. Планування послідовності виконання практичного завдання, на початку навчання, здійснюється вчителем, потім план учні складають в колективній бесіді. Наступним етапом є складання плану з частковою допомогою вчителя і, нарешті, самостійне планування послідовності та способу виконання практичного завдання. Значна увага приділяється додержанню учнями, в процесі практичної діяльності, санітарно-гігієнічних норм та правил безпеки праці.

^ Моделювання реальної ситуації (сюжетно-рольову гру) рекомендується проводити на етапі закріплення пройденого матеріалу. Відображаючи в грі конкретні життєві ситуації, учні використовують засвоєні ними знання і уміння. Вчитель організує гру і керує нею згідно плану. При цьому педагог не повинен давати прямих вказівок, як діяти ,в тій або іншій ситуації, а прагне ставити дітей перед необхідністю самостійно вибирати правильне рішення. При підготовці до проведення сюжетно-рольової гри, вчитель визначає текст, репліки і частину реквізиту. Моделювання реальної ситуації вимагає розділення ролей між учасниками, які вступають у відносини між собою, що знаходить віддзеркалення в діях і репліках. Моделі, які пропонуються учням, відрізняються не тільки за змістом, але й ступенем складності. Це може бути: а)ситуація за участю двох дітей які виконують 1-2 прості дії, майже без реплік; б) ситуація, в якій беруть участь декілька школярів, які виконують дії і говорять репліки; в) ситуація з вибором рішення, де задіяні кілька учнів, які висловлюють репліки і виконують різноманітні дії. Моделювання реальної ситуації доцільно здійснювати під час вивчення таких розділів: «Культура поведінки», «Торгівля», «Медична допомога», «Установи та організації».

Проведення екскурсій з соціально-побутового орієнтування має бути чітко сплановане, визначені маршрут та транспортні засоби. Корисно під час екскурсії організувати спілкування з працівниками даного підприємства. Наприкінці екскурсії доцільно провести бесіду, під час якої вчитель з’ясовує, що учні зрозуміли та запам’ятали з побаченого. Екскурсія планується при вивченні таких розділів, як «Засоби зв’язку», «Торгівля», «Транспорт», «Установи та організації». Екскурсія може передувати вивченню нової теми (вступна екскурсія), в процесі такої екскурсії учні спостерігають, знайомляться з предметом наступного вивчення. Під час поточної екскурсії вивчений матеріал конкретизується та закріплюється. Підсумкова екскурсія передбачає завершення роботи над темою.

В ході екскурсії учні спілкуються зі знайомими людьми (під час відвідування різних служб школи, організації режимних моментів). Спілкування з незнайомими людьми може відбуватися як у приміщенні школи (наприклад зустрічі з робітниками виробництва), так і поза межами навчального закладу (установах та організаціях). Вступаючи в ділове спілкування з оточуючими, учні закріплюють знання, що одержали на заняттях з соціально-побутового орієнтування і розширюють свій соціальний досвід. Навчаючи учнів спілкуванню, вчитель пояснює, як правильно почати розмову, будувати запитання, розвивати діалог, одержувати відомості для виконання практичного завдання, переходити з позиції запитуючого на позицію слухаючого, враховувати одержану інформацію.

На уроках соціально-побутового орієнтування потрібно використовувати знання учнів з математики, рідної мови, географії, основ здоров'я, та ін., одержаних ними під час вивчення відповідних навчальних предметів.

Значну увагу на уроках соціально-побутового орієнтування слід приділяти розвиткові усного мовлення, практичному застосуванню знань та навичок, набутих на уроках рідної мови. На всіх етапах заняття необхідно слідкувати за повнотою усних відповідей учнів, послідовністю викладу, умінням дітей правильно будувати фразу, речення, обґрунтувати висновок. Під час вивчення матеріалу з розділу «Працевлаштування», доцільно здійснити закріплення навичок складання ділових паперів, з урахуванням різних життєвих ситуацій, спираючись на знання і вміння, що одержані учнями на уроках рідної мови.

Деякий матеріал з соціально-побутового орієнтування учням доцільно записувати у спеціальний зошит короткі відомості, правила, рецепти, корисні поради. робити зарисовки, вклейки ( готових невеликих ) текстів, тощо.

Вивчення кожного розділу соціально-побутового орієнтування завершується оцінюванням навчальних досягнень учнів. Наприклад, у 5 класі вивчення розділу «Догляд за одягом» (6 год.) закінчується виконанням практичної роботи, в ході якої учні обґрунтовують свої дії. Щодо оцінювання навчальних досягнень, то воно може здійснюватись у різний спосіб: тести-завдання, програмовий контроль, кінцевий результат практичної діяльності, фрагменти сюжетно-рольової гри як підсумок комунікативних здібностей учнів, та ін.

Соціально-побутове орієнтування учнів повинно мати своє логічне продовження в системі позакласної роботи. Оскільки, лише комплексна, спільна діяльність вчителя й вихователя дозволить досягти бажаних результатів. При цьому програма з соціально-побутового орієнтування має слугувати орієнтиром для вихователя при доборі матеріалу, визначенні його тематики, обсягу й послідовності вивчення. Однак вихователь у своїй діяльності не повинен використовувати форми й методи навчання застосовані вчителем. Вихователь має здійснювати закріплення одержаних учнями знань і вмінь у процесі практичної роботи, формувати на їх основі міцні навички. Так, при опрацюванні матеріалу розділу «Догляд за житлом» вчитель навчає дітей правилам прибирання квартири, а вихователь, організовуючи діяльність учнів із самообслуговування, повторює з ними ці правила, слідкує за процесом прибирання.

Зв’язок вчителя з вихователем здійснюється також при спільному проведенні окремих екскурсій і деяких підсумкових практичних занять, які можна об’єднати з позакласними заходами, що дозволить закріпити засвоєне на практиці й одночасно перевірити, що і як сприйняли учні на заняттях. Така взаємодія навчальної та позакласної роботи сприятиме удосконаленню знань і навичок учнів, успішному застосуванню їх у побуті.

Розподіл часу на проходження програмового матеріалу і порядок вивчення тем наведений орієнтовно. Зміст деяких тем та кількість годин, відведених на них, можуть змінюватись залежно від місцевих умов. При тематичному плануванні доцільно враховуватися період року й потреби школи.

При доборі матеріалів з розділу «Установи й організації» бажано передбачити ознайомлення дітей не лише з об’єктами найближчого оточення, але й з об’єктами, що знаходяться на території, де будуть проживати учні після закінчення школи.

Практичні та теоретичні заняття з соціально-побутового орієнтування необхідно проводити у спеціально обладнаному приміщенні у вигляді блоку, що включає три кімнати. Це класна кімната для теоретичних занять: стіл вчителя, дошка, технічні засоби навчання, столи для проведення практичних занять. Особлива увага приділяється кімнаті, що має кухонне обладнання. Тут установлюються електричні та газові плити, мийниця для миття посуду, шафи для зберігання електроприладів, кухонного устаткування, миючих засобів, холодильник, робочі столи. Кімната-вітальня, інтер’єр якої має бути зразком смаку і відповідати сучасним естетичним вимогам. До устаткування входить також аптечка, з необхідними медичними засобами та інвентар для прибирання приміщення, збирання сміття, харчових відходів.

Для ефективного проведення уроків з соціально-побутового орієнтування потрібно мати достатню кількість обладнання та матеріалів, що забезпечить виконання практичних робіт усіма учнями з урахуванням правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Програма складена з урахуванням вікових та психофізичних особливостей розвитку учнів спеціального навчального закладу і базується на принципах систематичності, послідовності, логічного викладення матеріалу з прогнозованим результатом.


^ Орієнтовний розподіл годин за розділами програмиНазви розділів

Кількість годин

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10кл.

Вступне заняття

1

-

-

-

-

-

Особиста гігієна

4

4

2

2

2

2

Догляд за одягом і взуттям

6

8

12

6

6

6

Культура харчування

12

16

14

14

14

14

Культура поведінки

4

4

4

4

4

4

Догляд за житлом

2

10

8

4

6

6

Транспорт

2

6

6

4

4

2

Торгівля

4

4

2

4

6

4

Родина. Родинні стосунки.

-

2

4

6

6

6

Засоби зв’язку

-

8

4

4

4

4

Медична допомога

-

4

6

6

4

4

Установи, організації, підприємства.

-

4

4

4

4

2

Бюджет родини

-

-

4

12

10

8

Працевлаштування

-

-

-

-

-

8

Всього

35

70

70

70

70

70Програма підготовлена, доопрацьована та доповнена на основі існуючої програми з соціально-побутового орієнтування для учнів 5-10 класів спеціального загальноосвітнього закладу для розумово відсталих дітей.


Програмап\п

К-

сть

годЗміст навчального матеріалуНавчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розви-

вальної роботи та очікувані ре-

зультати1


2


3


4


5


6


7


8


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13
1


4


6


12


4


2


2


4


4


8


16


2


4


10


6


4


8


4


4


2


12


14


4


4


10


6


2


4


6


4


4


2


6


14


6


4


4


4


4


4


6


4


12


2


6


14


6


4


6


4


6


4


4


4


10


2


6


12


6


4


6


4


6


4


4


4


8


8


8
Вступне заняття

Приміщення для соціально побутового оріентування, правила поведінки в ньому. Дотримання правил безпеки і санітарно-гігієнічних вимог під час навчання.


^ Особиста гігієна


Правила особистої гігієни (розши-

рення знань). Послідовність виконання ранкового і вечірнього туалету.

Догляд за волоссям (миття, зачіс-

ка). Миття голови (переодичність). Добір мила, шампуні залежно від стану волоссся.Причісування волосся. Добір зачіски. Засоби боротьби з лупою..

Гігієна зору. Гігієна читання. Гігієна зору під час користування

телевізором. Освітлення приміщенн. Охорона зору при читанні й перегляді телевізійних передач.-


^ Догляд за одягом та взуттям


Види одягу и головних уборів, їх

Призначення ( повсякденний, святковий, спортивний). Добирати одяг за сезоном.

Повсякденний догляд за одягом

(попередження забруднення, чи-

щення). Сушіння мокрого одягу

Види взуття, їх призначення, дог-

ляд за взуттям (сушіння, чищення,

креми, готування сезонного взуття

до зберігання). Добирання кремів для взуття. Чистити замшеве, валяне та текстильне взуття, сушити мокре взуття


^ Культура харчування

Продукти харчування (хліб, м’ясо,

овочі, фрукти). Різноманітність

продуктів харчування, їх значення

для здоров’я людини.

Біологічна цінність основних про-

дуктів харчування. Вітаміни в основних продуктах харчування.


Приготування їжі. Сніданок.При-

готування простих і комбінованих

бутербродів, відварювання яєць,

приготування яєчні, салату, вінег-

рету, заварювання чаю.


Кухонні речі та прибори, посуд.

Правила користування і догляду за

ними. Хімічні засоби догляду за

посудом.


Сервірування столу до сніданку з урахуванням різного меню.


^ Культура поведінки

Осанка. Постава при ходьбі, у по-

ложенні сидячи і стоячи.


Форми звертання до старших і од-

нолітків при зуcтрічі та розставан-

ні.


Поведінка в школі, класі, бібліоте-

ці, їдальні.


Розмова зі старшими й однолітка-

ми (форма звертання, прохання,

запитання до старших і однолітків)


^ Догляд за житлом

Види житлових приміщень у місті

й селі. Варіанти квартир. Житло-

вий будинок і підсобні приміщен-

ня. Інтернат та його приміщення. Види опалення. Поштова адреса.


Транспорт

Види транспорту ( розширення та уточнення знань). Поїзд, електричка, автобус, тролейбус, метро, літак, велосипед та ін.

Проїзд до школи-інтернату(марш-

рут). Транспорт у місті, селі, селищі.


Поведінка у транспорті.

.Правила дорожнього руху. Оплата проїзду.


Торгівля

Види торгівлі.Магазини, їх назви, призначення, відділи, асортиметн товарів. Кіоски. Ринок (відкритий, закритий), розташування продукції.

Універмаги. Спеціалізовані магазини. Супермаркети та ін. Місце розташування. Обслуговуючий персонал ( продавці, касири, консультанти та ін.)

Порядок купівлі товарів у різних

магазинах (на місцевому матеріа-

лі).

Екскурсії

Екскурсії до магазинів, крамниць, на ринок.


^ Особиста гігієна

Загартування організму (зарядка,

обтирання, сезонний одяг, фізку-

льтурні заняття).

Догляд за руками (догляд за нігтя-

ми і шкірою рук). Косметичні засоби для догляду за руками ( креми, ласьйони). Добір косметичних засобів ( спосіб застосування, термін виготовлння)

Догляд за ногами (догляд за нігтя-

ми і шкірою ніг). Косметичні засоби для догляду за ногами. Добір косметичних засобів (спосіб застосування, термін виготовлення)


^ Догляд за одягом


Дрібний ремонт одягу(пришиван-

ня гудзиків, вішалок, петель і гач-

ків, зашивання розпоротого шва). Ручні швейні голки, Розміри голок. Нитки для шиття. Підбір голок, ниток залежно від виду ремонту. Правила безпечної праці з голкою, ножицями ( повторення)


Прання виробів з кольорових бавовняних і шовкових тканин. Миючі засоби. Підбір миючх засобів з урахуванням якості тканини.

Електрична праска. Правила безпечної праці з електропраскою.

Прасування виробів ( фартухів, косинок,серветок та ін.) з бавовняних і шовкових тканин .


^ Культура харчування та техно -

логія приготування кулінарних страв

Режим харчування. Гігієна приготування їжі. Зберігання продуктів харчування і готової їжі.


Приготування страв із крупи, макаронних виробів, картоплі та інших овочів,

молока й молочних продуктів.


Сервірування стола до вечері.


Родина

Склад сім’ї учнів: імена, по-бать-

кові, вік, місце роботи членів сім’ї.

Родина: мати, батько, брат, бабуся.

Особисті стосунки в родині. Походження та значення своїх імен.


^ Культура поведінки


Поведінка в кіно, театрі, клубі, за-

лах музею, бібліотеці та інших ус-

тановах.


Поведінка за столом.Користування столовими приборами серветкою, уміння сидіти за столом та красиво вживати їжу.


^ Догляд за житлом


Гігієнічні вимоги до житлового

приміщення і заходи їх забезпе-

чення. Основні правила організа-

ції робочого місця школяра.


Щоденне прибирання квартири

(сухе й вологе ). Пилосос.


Догляд за підлогою залежно від

покриття (лак, мастика, олійна фарба, лінолеум). Засоби догляду

за підлогою.

Догляд за кімнатними рослинами.


.


Транспорт

Основні транспортні засоби.

Користування міським транспор-

том. Оплата проїзду на всіх видах

міського транспорту (разовий, проїзний квитки).Компостування


Найбільш раціональні маршрути

пересування в різні точки міста,

селища, в найближчі населені пун-кти.


.


Торгівля


Продовольчі та спеціалізовані ма-

газини. Види товарів, їх можлива

вартість. Придбання товарів. Ціни.

Види упаковок. Розфасовка щодо виду товарів, виміри ( грами, кілограми, літри,тощо)


Екскурсія в спеціалізовані мага-

зини.


^ Засоби зв’язку

Основні засоби зв’язку(пошта,те-

леграф, телефон, мобільний зв’я- зок).


Види поштових відправлень(лис-

ти, бандеролі, посилки, грошові

перекази, телеграми).


Види листів (закриті, відкриті,про-

сті, рекомендовані), порядок від-

правлення листів різних видів.Ва-

ртість пересилки.Написання адре-

си на конверті.


Телеграф.Види телеграфних пос-

луг.Тарифи. Заповнення телеграф- них бланків. Складання тексту те-леграм.


^ Медична допомога


Медичні установи: поліклініки, аптеки, диспансери, лікарні та їх

призначення. Працівники медич-

них установ (лікарі, медичні сест-

ри, молодший медичний персонал,

реєстратори, працівники аптеки).


Види медичної допомоги: «швидка допомога», обслуговування дома,

амбулаторний прийом, госпіталізація. Виклик «швидкої допомоги» й лікаря додому.


Екскурсія до поліклініки..


^ Установи й організації


Дитячі ясла, дитсад, школа. Цент-

ри дитячої творчості, клуби. Їх призначення.


Професійні навчально-виховні за-

клади, групи.


Екскурсія


Екскурсія в центр дитячої творчос-

ті, клуб.


^ Особиста гігієна


Особиста гігієна підлітка . Раціональне харчування для забезпечення здоров'я .


Догляд за одягом


Ремонт розірваних місць одягу,

штопання.


Прання бавовняної білизни вручну

і за допомогою пральної машини.


Прасування білизни, брюк, спор-

тивного одягу.


Чищення одягу.Види послуг.Пра-

вила користування ними.


Прання дрібних предметів з білої бавовняної тканини вручну і за допомогою пральної машини.

Екскурсія до прального комбінату.


^ Культура харчування та технологія приготування кулінарних страв


Приготування їжі. Обід. Закуски,

перші і другі страви з овочів, риб-

них і м’ясних продуктів. Треті страви. Мікрохвильова піч. Будова та призначення, правила безпеки.Способи обробки овочевих, рибних продуктів. Рецепти у кулінарних посібниках


Сервірування стола до обіду.


.


Сім’я

Склад сім'ї. Родинні стосунки

Допомога батькам у догляді за молодшими дітьми: одягання, роздягання, проведення різних ігор, прибирання іграшок, прогулянки тощо.

Організація ігор, прогулянок.


^ Культура поведінки


Правила поведінка в гостях. Подарунки. Види подарунків, їх вибір та вручення. Одержання подарунків


Культура поведінки в кафе, ресто-

рані.


^ Догляд за житлом.


Регулярне й сезонне прибирання

житлового приміщення.


Готування квартири до зими і літа.

Санітарне оброблення помешкан-ня в разі необхідності.


Догляд за меблями залежно від

його покриття(м’яка оббивка, по-

ліровка, лак та ін.)


Прибирання приміщення, чищен-

ня м’яких меблів, миття дзеркал,

вікон, утеплення вікон. Правила топлення печей. Миючі засоби,


Транспорт


Приміський залізничний транс-

порт.Приміський вокзал.Розклад

руху поїздів. Напрямки.


Порядок придбання квитків та по-

садка на приміські поїзди.


Екскурсія


Екскурсія на приміський залізнич-

ний вокзал.


Торгівля

Універмаги і спеціалізовані пром-

товарні магазини. Їх відділи. При-

значення магазинів. Вартість де-

яких товарів. Порядок придбання

товарів. Касовий чек.Види упаковки. Анотація, характеристика (якість, спосіб експлуатації, розмір тощо)


Екскурсія

Екскурсія до промтоварного магазину


^ Засоби зв’язку

Види бандеролей (прості, цінні,

рекомендовані). Порядок від-

правлення бандеролей.. Упакування. Заповнення бланків за зразком..


Екскурсія на пошту. Заповнення

бланків на відправлення бандеро-

лей.


^ Медична допомога


Домашня аптечка. Зміст домашньої аптечки: перевязувальні матеріали, дизенфікуючі засоби, ліки знеболюючі, термометр. Інформація про ліки на упаковці ( призначення, спосіб застосування, термін придатності).

Самолікування та його шкідливість.

Лікарські рослини.

Практичні роботи, екскурсія


Приготування відварів й настоїв

із лікарських рослин, екскурсія до

аптеки.


^ Промислові підприємства та під-

приємства сільського господар-

ства


Промислові підприємства, сільсь-

когосподарські об’єкти.

Форми виробництва. Види продукції.

Назви робітничих спеціальностей.

Зарплата. Пенсії та умови її призначення.. Стаж роботи.


Екскурсії

Екскурсії на промислові підприєм-

ства, на окремі сільськогосподар-

ські об’єкти.


^ Бюджет сім’ї


Бюджет сім’ї. Джерела прибутку.

Заробітна плата членів сім’ї. Прожитковий мінімум. Матеріальні потреби членів родини. Доручення на одержання зарплти. Бажання, потреби, можливості.

Практичні роботи

Вправи з визначення прибутку

сім’ї. Складання доручення на

одержання зарплати.


^ Особиста гігієна


Догляд за шкірою обличчя. Косме-

тичні засоби (лосьйони, креми, то-

що) їх характеристика. Правила користування залежно від характеристики на упаковках.Застосування косметичних засобів залежно від мети, стану шкіри, пори року.


.


^ Догляд за одягом


Прання одягу із шерстяних і син -

тетичніх тканин у домашніх умо-

вах.

Прасування блузок, сорочок, су –

конь.

Пральний комбінат. Підготовка речей до здавання для прання. Правила користування (мітка, заповнення бланків, оплата ). Види послуг. Пральня самообслуговування.


. Екскурсія до пральні.


^ Культура харчування


Приготування виробів з тіста (млинці, печиво, вареник).


Консервування овочів, фруктів і

ягід ( квашення соління, пастеризування.). Приготування варення.


Складання меню сніданку, обіду,

вечері, на день, на тиждень.


Практичні роботи


Приготування млинців, печива та

інших виробів з тіста. Консерву-

вання овочів, фруктів, ягід.Вправи

у складанні меню.


^ Сім’я. Догляд за немовлям.


Догляд за немовлям (годування із

соски і ложечки, купання, одяган-

ня пеленання, прибирання постелі,

правила утримання дитячого посу-

ду, іграшок).


Практичні роботи


Вправи у купанні, одяганні, пеле-

нанні ляльки; миття дитячого по-

суду, іграшок.


^ Культура поведінки


Культура спілкування юнака й дів-

чини при знайомстві, у громадських місцях, вдома


Зовнішній вигляд молодих людей. Косметичні засоби. Прикраси, зачіска, одяг ( добирати враховуючи вік, характер майбутнього заходу.


^ Догляд за житлом


Прибирання кухні,санвузла,догляд за ванною, унітазом, раковинами.

Миючі засоби, що використовую-

ться при прибиранні кухні й санвузла ( назви, види упаковок). Інструкції до миючих засобів ( призначення, спосіб застосування, застереження) на упаковках.


Транспорт


Міжміський залізничний транс-

порт. Вокзали. Довідкова служба

вокзалів. Розклад руху поїздів.


Види пасажирських вагонів. Пра-

вила перевезення багажу. Прид-

бання залізничних квитків. Камера

зберігання багажу ( види камер, місце знаходження, термін зберігання, вартість)


Екскурсія


Екскурсія на залізничний вокзал.


Торгівля


Універмаги, спеціалізовані магази-

ни (книгарні, спортивні магазини, тканини, взуття, одяг тощо), продовольчі магазини.Вартість основних промислових та

продовольчих товарів.


Практичні роботи, екскурсія


Екскурсія в різні магазини..Вправи у рахуванні вартості покупок.


^ Засоби зв’язку


Телефон. Користування міським

телефоном-автоматом, квартир-

ним телефоном. Користування те-

лефонним довідником. Культура

розмови по телефону. Виклик мі-

ліції, пожежної, аварійних служб при витоку газу, пошкодженні водопроводу, несправності

електромережі; одержання довідок

по телефону, служба точного часу

(«Годинник, що говорить»).

Мобільний зв'язок.

Міжміський телефонний зв’язок.

Порядок користування автоматич-

ним телефонним зв’язком. Замов-

лення міжміської телефонної роз-

мови. Тарифи на телефонні розмо-

ви.


Екскурсія


Екскурсія на переговорний пункт, до магазину мобільного зв'язку.


^ Медична допомога


Перша допомога при ранах.Зупин-

ка кровотечі. Види пов’язок.


Перша допомога при забоях, виви-

хах, переломах.


Судинна недостатність. Непритом-

ність, колапс. Перша допомога.


Практичні роботи, екскурсія.


.

Ознайомлення з травматологічним

пунктом.


^ Установи та організації


Підприємства побутового обслуго-

вування: «Служба побуту»,

«Ремонт житла» та інші. Види послуг. Правила користування послугами. Професії працівників. Розклад роботи, Термін виконання замовлення, вартість виконання замовлення.


Екскурсія


Екскурсія на підприємство побутового обслуговування населення.


^ Бюджет сім’ї


Основні статті витрат (харчування,

утримання житла, придбання одя-

гу і взуття, культурні потреби, до-

помога родичам).

Витрати на харчування.Книга вит-

рат. Планування витрат на день, на два, на тиждень, з урахуванням бюджету і складу сім’ї.

Великі покупки (одяг, меблі, взут-

тя тощо).


Практичні роботи


Вправи у веденні книги витрат, плануванні витрат на день, два,

тиждень ( на конкретних прикла-

дах). Вправи у плануванні великих

покупок (на конкретних прикла-

дах).


Особиста гігієна


Шкідливість куріння.


Шкідливість алкоголю.


^ Догляд за одягом та взуттям


Вибір одягу та взуття при купівлі.

Розміри одягу та взуття. Інстркції на упаковках. Гарантіні строки носіння, умови повернення.

Журнал мод.


Систематичний догляд за одягом і

взуттям (щоденний, сезонний). Види плям: фруктові, від олії, фарби, крові, молока, шоколаду, кави,


Виведення дрібних плям з одягу в

домашніх умовах (засоби, правила

виведення). Техніка безпеки при

користуванні засобами для виве-

дення плям.


Практичні роботи, екскурсії


Екскурсія в спеціалізований мага-

зин, визначення розмірів одягу і

взуття, примірювання одягу та

взуття.


^ Культура харчування


Основні компоненти їжі та їх роль

у харчуванні дитини. Харчування

дітей ясельного віку. Дієтичне харчування. Дитяче харчування: види упаковок, рекомендації на упаковках. Готування страв для дітей ясельного віку.


.


^ Сімейні стосунки


Шлюб і сім’я. Правові основи

шлюбу. Функції сім’ї. Морально-етичні основи шлюбу. Конфліктні ситуації.


Гігієна шлюбу.


^ Культура поведінки


Правила спілкування.


Прийом гостей.


Догляд за житлом

Раціональне розташування меблів

у квартирі. Інтер’єр: добір штор, тюлі, світильників. Призначення кімнат.

Частковий ремонт квартири (побілка стелі, замазування щілин, фарбування рам, дверей, підлоги).


Дрібний ремонт (вбивання цвяхів,

вкручування шурупів).


Практичні роботи


Вправи у раціональному розташу-

ванні меблів, доборі деталей інтер’

єра.


Транспорт


Міжміський автотранспорт. Авто-

вокзал. Основні автобусні маршрути. Розклад руху автобусів.

Придбання квитків. Вартість

проїзду.


Водний транспорт. Основні марш-

рути. Розклад. Придбання квитків. Вартість проїзду.


Екскурсія

Екскурсія на автобусну станцію чи

в порт.


Торгівля


Ринок. Роль ринку у забезпеченні

населення продуктами харчування

й реалізації сільськогосподарських

продуктів. Відділи ринку. Ціни на товари.

Правила торгівлі на ринку. Права поживача.


Екскурсія


Екскурсія на ринок.


^ Засоби зв’язку


Посилки. Види упаковок. Правила упакування івідправлення. Заповнення бланків.

Вартість відправки посилок.


Грошові перекази. Види переказів

(поштові, телеграфні). Заповнення

бланків.Вартість відправлення пе-

реказів.


Комп’ютер, як засіб зв’язку (фак-

си, інтернет).


Екскурсія до поштового відділення.


^ Медична допомога


Перша медична допомога при не- щасних випадках (опіках, обморо -жуванні, отруєнні, тепловому і со-

нячному ударах).


Перша допомога потопаючим.


Глистяні захворювання і заходи їх

запобігання.


.


.


^ Установи та організації


Міська і сільська Ради. Виконкоми

міських і сільських Рад. Їх функції, відділи


Екскурсія

Екскурсія у виконком міської чи

сільської Ради.


^ Бюджет сім’ї


Утримання житла:

- оплата житлової площі; запов-

нення квитанцій;

- оплата комунальних послуг;

заповнення квитанцій;

- оплата за електроенергію (зняття

показників лічильників; підрахунок вартості витраченої електроенергії; заповнення квитанцій;

- плата за газ (зняття показників

лічильника, підрахунок вартості

спожитого газу; заповнення кви-

танцій);

- плата за користування квартир-

ним телефоном.

Практичні роботи

Заповнення квитанцій на оплату

житлової площі та комунальних

послуг. Зняття показників лічиль-

ників, підрахунок вартості витраченої електроенергії та газу. Заповнення квитанцій


^ Особиста гігієна


Випадкові статеві стосунки. Їх наслідки.


Наркотична залежність.


Догляд за одягом та взуттям


Стиль одягу, використання одягу за призначенням, оздоблення одягу.


Оновлення одягу (заміна дрібних

деталей).


Характеристика догляду за текс-

тильними матеріалами.


Практичні роботи


Розпізнавання стандартних знаків

догляду за текстильними вироба-

ми.


^ Культура харчування

Національні страви. Приготування національних страв.

Повсякденні та святкові страви.

Меню святкового столу.

Обрядова їжа.

Сервірування святкового столу


Практичні роботи

Приготування національних страв:

повсякденних, святкових, обрядо-

вих; складання меню святкового

столу.


^ Сімейні стосунки


Сім’я. Обов’язки членів сім’ї. Мо-

рально-етичні норми. Сімейні традиції, дозвілля та відпочинок


Культура поведінки

Товаришування і дружба.


Любов як вище людське почуття.


^ Догляд за житлом


Художнє оформлення інтер’єру

(освітлення сучасної квартири, ко-

лір у квартирі, шпалери та худож-

ній текстиль, твори
еще рефераты
Еще работы по разное