Реферат: Затверджено

Затверджено
на засіданні кафедри

Протокол № 2

від 21 вересня 2005р

Тематика

магістерських робіт

для спеціальності “Облік і аудит” на 2005-2006н.р.

Прикарпатського національного університету

ім. В.СтефаникаМетодичні аспекти обліку, аналізу та контролю діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

Особливості обліку капіталу і результатів діяльності спільних підприємств.

Особливості організації обліку, аналізу та контролю витрат і фінансових результатів на підприємствах малого бізнесу.

Організація обліку та аудиту власного капіталу і аналіз ефективності його використання в господарській діяльності підприємства.

Організація обліку та аудиту власного капіталу і аналіз ефективності його використання в господарській діяльності акціонерних товариств.

Особливості обліку прибутку та його використання в акціонерних товариствах.

Організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з бюджетом з податку на прибуток.

Організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість.

Організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з позабюджетними державними фондами.

Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій.

Організація і методика обліку, аудиту та аналізу вексельних операцій в системі розрахунків на підприємстві.

Організація і методика обліку, аудиту та аналізу операцій з цінними паперами.

Організація і методика обліку, аудиту та аналізу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Організація і методика обліку, аудиту та аналізу операцій з експорту товарів, робіт, послуг.

Організація і методика обліку, аудиту та аналізу операцій з імпорту товарів, робіт, послуг.

Організація і методика обліку та аудиту валютних операцій.

Організація і методика обліку та аудиту бартерних (товарообмінних) операцій і аналіз їх ефективності в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Методичні аспекти складання фінансової звітності підприємств, її аналіз і аудит.

Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз її показників.

Удосконалення обліку, аналізу й контролю діяльності допоміжних виробництв.

Організаційно-методичні аспекти обліку витрат підприємства та їх аналіз і контроль.

Удосконалення обліку, аналізу та аудиту накладних витрат.

Організація і методика обліку, контролю і аналізу собівартості продукції за неповними витратами для прогнозування і прийняття управлінських рішень.

Організаційні аспекти обліку, контролю та аналізу за центрами відповідальності.

Організація і методика обліку, аудиту та аналізу формування власного капіталу на підприємствах.

Організація і методика обліку та аудиту виробничих запасів та аналіз їх використання.

Організація і методика обліку та аналізу операцій з українською давальницькою сировиною по переробці за кордоном.

Організація і методика обліку та аналізу операцій з іноземною давальницькою сировиною по переробці в Україні.

Методика та організація обліку, контролю і аналізу поточних зобов’язань.

Організація і методика обліку і аудиту дебіторської заборгованості.

Організація і методика обліку та контролю розрахунків з підзвітними особами.

Методика і організація обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань.

Методика та організація зведеного обліку витрат, аудит та аналіз собівартості продукції.

Методика та організація обліку, аудиту та аналізу витрат за замовленнями та процесами виробництва (позамовний та попроцесний метод).

Організація обліку, аудиту та аналізу нематеріальних активів.

Методика та організація обліку і контролю фінансових та інших витрат підприємства.

Організація і методика обліку та аудиту капітальних інвестицій та аналіз їх ефективності.

Організація і методика обліку і контролю фінансових інвестицій підприємства.

Методика складання звіту про фінансові результати та його аудит і аналіз.

Організація і методика обліку, контролю та аналізу формування валових витрат і валових доходів підприємств.

Організація обліку розрахунків з персоналом підприємства та їх аудит і аналіз.

Організація і методика обліку, аудиту та аналізу розрахунків з постачальниками.

Організація і методика обліку, контролю та аналізу ефективності використання основних засобів.

Організація і методика обліку, експертного дослідження операцій з грошовими коштами та аналіз грошових потоків.

Облік, аналіз та методика проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями.

Методика і техніка обліку, розподілу та аналізу загальновиробничих витрат.

Удосконалення обліку і аналізу загальногосподарських витрат і витрат на збут.

Теоретичні і практичні аспекти обліку і аудиту витрат на поліпшення основних засобів.

Організація і методика обліку і аудиту операційної оренди основних засобів.

Удосконалення обліку і аудиту інших (крім основних засобів) необоротних матеріальних активів.

Організація і методика обліку і аудиту операцій з давальницькою сировиною.

Організація і методика обліку і аудиту розрахунків з бюджетом по місцевих податках і зборах.

Критична оцінка стану обліку і аналізу витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємстві.

Організація і методика обліку і аналізу витрат на брак у виробництві.

Методика і техніка обліку розподілу і аналіз у транспортно-заготівельних витрат.

Удосконалення обліку і аналізу додаткового капіталу.

Методичні і практичні аспекти обліку і аудиту цільового фінансування і цільових надходжень.

Організація і методика обліку і аналізу фінансової оренди основних засобів.

Теоретичні і практичні аспекти обліку і аудиту взаємовідносин з дочірніми підприємствами.

Методика і техніка обліку і аудиту розрахунків підприємства з покупцями і замовниками.

Організація внутрішньовиробничого обліку, аналізу і контролю на підприємстві.

Організація, методика і техніка складання фінансової звітності підприємства та аналіз його фінансового стану.

Удосконалення обліку, аудиту і аналізу наявності та руху основних засобів.

Удосконалення обліку, аудиту і аналізу операцій з вибуття основних засобів.

65. Особливості обліку, аналізу і контролю доходів, витрат і фінансових результатів підприємствами окремих галузей економіки.

Організація обліку, аналізу і контролю коштів цільового фінансування.

Облік, аналіз і аудит доходів і витрат в будівельних організаціях.

Особливості організації обліку і внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах.

Організація обліку і внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів.

Облік, аналіз і аудит вексельних операцій.

Особливості обліку і оподаткування операцій з основними фондами і капітальними інвестиціями.

Особливості організації обліку і звітності та аналізу діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Облік, аналіз і контроль розрахунків з дебіторами і кредиторами підприємства.

Облік податку на додану вартість та аналіз і аудиту розрахунків з бюджетом.

Особливості обліку власного капіталу підприємства (державного, комунального, господарського товариства), аналіз і контроль за його формуванням та динамікою.

Особливості обліку, аналізу і контролю доходів, витрат і фінансових результатів підприємств окремих галузей економіки.

Облік, аналіз і контроль орендних операцій.

Облік, аналіз і аудит фінансових інвестицій.

Консолідована фінансова звітність в системі управління компанією.

Становлення (формування) і підвищення ефективності функціонування реального власника і господаря на селі (на матеріалах Івано-Франківської області)

81. Вдосконалення методики формування і аналізу основних показників бухгалтерської звітності.

82. Облік, аналіз і контроль основних засобів і нематеріальних активів в банківських установах.


Завідувач кафедрою

обліку і аудиту

Прикарпатського національного

університету ім. В.Стефаника Баланюк І.Ф.
еще рефераты
Еще работы по разное