Реферат: Річний план роботи Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи на 2011-2012 навчальний рік ербуватівка 2011ВІДДІЛ ОСВІТИ ЮР’ЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВЕРБУВАТІВСЬКА НЕПОВНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол № ___ від ______2011 р.

Голова педагогічної ради

С.П. Свінцова

РІЧНИЙ ПЛАН

роботи

Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи

на 2011-2012 навчальний рік


ЕРБУВАТІВКА 2011


ЗМІСТ

Розділ 1

Вступ
1.1.

Аналіз роботи школи за 2010- 2011навчальний рік
1.2.

1.3.

Основні напрямки роботи та завдання школи на 2011 – 2012 навч. рік

Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2011-2012 навчальний рік.

Розділ 2

Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов’язків
2.1.

Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками школи
2.2.

Розподіл обов’язків між різними рівнями управління
2.3.

Розподіл кабінетів за класами та вчителями

Розділ 3

Виконання Законів України
3.1.

Виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальні середню освіту”, “Про мови”
3.2.

Соціальний захист дітей

Розділ 4

Управління діяльністю педагогічного колективу
4.1.

Педагогічні ради
4.2.

4.3

Наради при директорові

Наради у заступника директора з виховної роботи

Розділ 5

Правовиховна, правоосвітня та профілактична робота.

Розділ 6

Навчально-методична робота. Підвищення кваліфікації колективу
6.1.

Організаційна робота. Навчальний план
6.2.

Робота з фахівцями-початківцями
6.3.

Атестація педагогічних працівників
6.4.

Робота з кадровим резервом

Розділ 7

Військово-патріотичне виховання. Цивільна оборона

Розділ 8

Організація контрольно-аналітичної діяльністі
8.1.

Контроль документації
8.2.

Проведення контрольних робіт і зрізів знань за текстами адміністрації
8.3.

Контрольно-аналітична діяльність

Розділ 9

Діяльність Ради школи. Робота з батьками, громадськістю

Розділ 10

Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці.
10.1.

Охорона здоров’я та життя дітей.
10.2.

Охорона праці.

Розділ 11

Фінансово-господарська діяльність

ДОДАТКИ


І. ВСТУП


Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2010-2011 навчальний рік             Педагогічний  колектив Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої  школи  у  2010-2011  навчальному  році  працював  над  втіленням  у  життя  законодавства  про  реформування  і  розвиток  загальноосвітньої  школи  та  практичною  реалізацією  основних  положень  Національної  доктрини  розвитку  освіти  України.

В  основу  діяльності  школи  покладено  діючі  законодавчі  та  освітні  нормативні  документи  України. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- статут  школи,   зареєстрований  Юр'ївською районною державною адміністрацією від 05.02.1999р. за №56.

- правила внутрішнього трудового розпорядку,   затверджені  зборами  трудового   колективу  у  березні  2001 року.

Типові  документи  відповідають  діючому  законодавству,  всім  нормативним  документам,  що  регламентують  перебування  учнів  у  закладі  освіти,  Конвенції ООН "Про права дитини".

            Продовжувалася  робота  над  втіленням  Концепції  12-річної  середньої  загальноосвітньої  школи.  Забезпечувалося  право  дітей  6-18  років  на  повну  загальну  середню  освіту.

Педагогічний  колектив  спрямовує  свою  діяльність  на  реалізацію  проблемних  питань  школи  та  села.

Основними  напрямками  роботи  школи  є:  вивчення  історії  рідного  краю,  ознайомлення  учнів  з  культурною  спадщиною  українського  народу,  з  народними  традиціями,  формування  в  учнів  кращих  якостей  національного  характеру,  виховання  громадянина  України;  використання  сучасних  інформаційних  технологій  в  управлінській  діяльності  та  навчально-виховному  процесі  загальноосвітньої  школи.

У  школі  навчалося  96  учнів  у  9-ти  класах.

         15  учнів  закінчили  навчальний  рік  із  високим  рівнем  знань (15,6 %),  достатнім  -  28  учнів  (29,1%),  53  учні - з  середнім  рівнем  знань  (55,2%), з початковим рівнем – 2 учні (2,08%).  Якість  знань  - 44,8%. За результатами річного оцінювання 5 учнів 3-4 класів та 8 учні 5-8 класів нагороджені Похвальним листом, 2 учні 9 класу отримали свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою ( Захарцова О., Свінцов В.)

            Із  9 випускників  9-го  класу  здобуватиме  повну  середню  освіту  у  навчальних  закладах  І-ІІ  рівня  акредитації  - 4 учні,  у  ПТУ  - 4 учні, в 10 класі – 1 учень.

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти облдержадміністрації, відділу освіти Юр'ївської райдержадміністрації на основі навчального плану школи та навчальних програм з предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Викладання навчальних дисциплін здійснювалось державною мовою.

На вивчення предметів навчального плану в 2010-2011 навчальному році було виділено 240 годин. Із них 13,5 годин на вивчення російської мови, додаткові заняття з фізкультури та індивідуальні заняття.

У  школі  приділяється  увага   допрофільній  підготовці. Учні 2-4 класів мали змогу вивчати курс «Сходинки до інформатики», а 9 – « Інформатика».

            Навчальні екскурсії в 1-4 класах та навчальні екскурсії і навчальна  практика  у  5-8-х  класах  проведена  у  відповідності  до  рекомендацій  Міністерства  освіти  і  науки  України.

Документація  школи  (фіксація  рівня  навчальних  досягнень  учнів  у  класних  журналах,  особових  справах)  ведеться  з  дотриманням  єдиного  мовного  режиму.

Систематично  проводиться  перевірка  дотримання  єдиного  мовного  режиму:  стану  ведення  учнівських  зошитів,  щоденників.

Проведення  та  оцінювання  практичних,  лабораторних,  самостійних  робіт,  проводяться  згідно  з  навчальними  програмами  та  оцінюються  згідно  з  критеріями  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  і  враховується  при  тематичному  оцінюванні.

            В школі  створюються  умови  для  розвитку  здібностей  обдарованих  дітей  та  заохочення  їх  до  творчої  самостійної  роботи.  Але, на жаль, в минулому навчальному році учні школи не стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад. Тому вчителям-предметникам слід посилити роботу з обдарованими та здібними учнями, активізувати позакласну роботу з навчальних дисциплін, роботу предметних гуртків.

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ № 58 від 31.08.2010р. по школі «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію в 2010-2011 навчальному році».

В школі організовано роботу методичної ради, методичного осередку, методичного об'єднання вчителів початкових класів та методичного об'єднання класних керівників.

Методична рада школи всю роботу спрямовувала на організацію роботи педагогів над науково-методичною проблемою, координувала роботу методичних об'єднань, методичного осередку, творчої групи вчителів. Протягом року було проведено 5 засідань методичної ради, на яких обговорювалися наступні питання:

Організація роботи школи молодого вчителя, молодого класного керівника;

Апробація електронних навчальних посібників;

Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально-виховному процесі;

Дослідна та експериментальна робота вчителів школи.

Робота направлена була на створення психологічних умов для розвитку творчого вчителя, вивчення, узагальнення, розповсюдження передового педагогічного досвіду вчителів школи.

Методичний осередок школи керувався у своїй роботі такими пріоритетними напрямками:

удосконалення методик навчально-виховного процесу, орієнтованих на особистість учня;

використання нетрадиційних інноваційних технологій в процесі навчання;

запровадження активних форм узагальнення досвіду вчителів школи та ін..

В роботі методичного осередку приймали участь 10 педагогів, з них 3 – вчителі вищої категорії, 1- вчителі другої категорії, 6- спеціалісти. Вчителі приймали участь у проведенні предметних тижнів(Крупська Т.О. – тиждень іноземних мов, Ситник Г.М. – тиждень історії та права, Куліш Л.І. – тиждень математики), педагогічних рад.

Вчителями методичного осередку накопичено певний досвід по особистісному підходу до учнів, впровадженню нових технологій та інновацій. Ці проблеми розглядались під час дискусій, обміну досвідом.

Протягом року проведено 5 засідань методичного осередку, на яких розглянуто питання:

Сучасна освіта. Якій їй бути? (Проблемний стіл із запро­шенням працівників методичного кабінету району).

Робота вчителів по вихованню творчих здібностей та умінь учнів.

Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефек­тивності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій

Освітній орієнтир — програма (аналіз виконання навчальних програм). Моніторинговий аналіз річних контроль­них робіт

До складу методоб'єднання вчителів початкових класів входять 4 вчителі, з них 3 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Організаційна та навчально-виховна робота в 1-4 класах спрямовувалася на формування у молодших школярів вміння вчитися, основних компетентностей, яких потребує сучасне життя, для забезпечення подальшого становлення особистості школяра, умови для його самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей. Методична робота спрямована на методологічну переорієнтацію навчання, на розвиток особистості учня, на варіативність організації навчально-виховного процесу, уміння вибору інтерактивних технологій. Протягом року було проведено 5 засідань методичного об'єднання, на яких розглядалися питання :

Обговорення програм, вивчення нормативних документів, які регламентують роботу початкової школи

Виховання розумної особистості, яка вміє самостійно вчитись

Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи

Розвиток творчих здібностей молодших школярів;

Свою роботу учителі п/ класів спрямували на розвиток творчих здібностей дітей, виховання у них активної життєвої позиції. Тому традиційними стали у школі: Свято Осені, Свято Миколая, новорічний ранок, Стрітення, Для любої матусі, День Матері, Свято піонерської каші, Свято Букваря, Прощання з початковою школою, День Захисту дітей. Учні початкової школи є активними учасниками конкурсів малюнків « Рідний край», «Природа очима дітей», «Будуємо нову Дніпропетровщину», « Україна –Батьківщина », Славні захисники Вітчизни.

Учителями початкових класів було проведено ряд відкритих уроків та виховних заходів: «Осінь, до побачення !», «Свято Букваря» ( Бойко О.О.), виховна година « Знання для Вітчизни» ( Свінцова С. П.), Свято Миколая ( Бойко Г.М.), Прощання з початковою школою ( Свінцова С.П.).

Учні початкової школи з великим захопленням приймають участь у волонтерській роботі. Кожен клас – це група, яка опікується над людьми похилого віку, вітає їх зі святами, приходить з концертами. Учні стали учасниками акцій « Поруч живе ветеран», «Рука допомлоги».

Одним з напрямків роботи школи є краєзнавчий. Понад 30 років у школі діє історико-краєзнавчий музей, який є справжнім центром навчально -виховної роботи. Матеріали музею – це скарбниця для проведення уроків та виховних заходів. Діти продовжили роботу по збору матеріалів для книги « Шляхами подвигу і слави». Разом з учителями відвідали та записали свідчення ветеранів Великої Вітчизняної війни», відвідали виховну годину « Пам’ять вічна».. На базі музею учителями початкової школи було проведено ряд виховних заходів: урок мужності « Не згасне пам'яті вогонь». «орденоносці нашого села», « Декоративно - прикладне мистецтво», Моє рідне село та його люди» (3 клас), «Вишика нашого краю», «Вони захищали Вітчизну», (2 клас), « З попелу забуття» , « А на тім рушникові», « Подорож до давньої української хати» (3 клас), « Стежинами партизанської слави» ( 4 клас).

Учні початкових класів активні учасники танцювального гуртка, охоче відвідують заняття з вокалу. Вони активні учасники художньої самодіяльності, приймають участь у концертах та шкільних святах. Жителям села подобаються танці « Україна», « Веснянка», у їхньому виконанні.

Щорічно у районі приходить конкурс « Міс Аліса». Нашу школу на ньому представляла учениця 3 класу Крива Аліна, яка виборола звання «Віце міс Аліса».

Багато уваги приділяється зміцненню здоров' я дітей .На перервах проводяться рухливі ігри на спортивному майданчику, щоденно заняття починаються з ранкової гімнастики і обов'язкові фізкультхвилинки під час уроків. .

Методичне об'єднання класних керівників працювало під проводом Крупської Т.О.. До його складу ввійшло 5 класних керівників. Пріоритетними напрямками роботи є формування соціально-активного, здібного, духовно збагаченого громадянина України; створення умов для розвитку та самореалізації учня; пізнання та вивчення історії рідного краю, збереження історичних, культурних цінностей; відродження українських звичаїв, обрядів, свят, традицій; вивчення природи рідного краю, розвиток бережливого ставлення до неї; зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров'я молоді, запровадження здоров'язберігаючих технологій освітнього процесу.

Протягом року на засіданнях обговорювалися наступні питання:

Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності гуртків та секцій за інтересами.

Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та

підлітків на основі гуманізації сучасної школи .

Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки.

Діагностика - психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня і спосіб вироблення моделі роботи з кожним конкретним колективом школярів

Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв'язання конфліктів

Згідно з річним планом було організовано роботу Школи молодого вчителя: видано наказ про призначення педагогів-наставників, проведено співбесіди з молодими вчителями про планування навчального матеріалу, вивчення нормативних документів про освіту, вивчено вимоги до сучасного уроку, планування задач уроку, управління процесом навчання на уроці. Було організовано взаємовідвідування уроків молодих учителів та наставників.

Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є атестація та курсова перепідготовка. В 2010-2011 н.р. перепідготовку пройшли учителі Крупська Г.М., Крупська Т.О., Борисенко Ю.В.. Атестація педагогічних працівників 2010-2010 навчального року проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації медпрацівників; закріплення вчителів за членами атестаційної комісії, оформлення методичних папок для накопичення матеріалів на період атестації вчителів; складання графіка проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів, вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі, серед учнів та їх батьків.

За підсумками атестації 2010-2011 навчального року кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» підтверджено Борисенко Ю.В. (вчитель основ здоров’я) та нагороджено грамотою МОН. Кількість  працівників,  які  працюють   у  закладі,  24  особи.  З  них  педагогічних  працівників  20 осіб .  Із  них  мають  кваліфікаційні  категорії:  вища  категорія  -  7,  І категорія -1, ІІ  категорія  -  1,  спеціаліст  -  11.  Звання  учитель-методист  мають  2  учителі., старший вчитель -1 учитель.

Вищу  освіту  мають  16  учителів, вищу базову -2, с/спеціальну  -  2.

У  школі  сформовано  резерв  керівних  кадрів:  на  посаду  директора  школи  -  Бойко Ганна Миколаївна (вчитель початкових класів),  заступника  з  навчально-виховної  роботи  -  Малай О.Г.  (учитель  початкових класів).

У  школі  проводиться  робота  щодо  комп’ютеризації  закладу,  впровадження  нових  інформаційних  технологій  у  навчально-виховний  процес  та  адміністративну  діяльність.  Кількість  комп’ютерів  в  школі  -  5 шт.  Більшість  програмного  забезпечення  ліцензоване.  У  школі  є  вихід  у  світові  інформаційні  мережі.  Ефективно  використовується  можливість  виходу  в  Інтернет.

У  школі  проводиться  робота  щодо  поповнення  бібліотеки  підручниками,  художньою  та  методичною  літературою.  Розподіл  та  використання  підручників  проводиться  пропорційно  до  кількості  учнів  у  класах.  Всі  підручники,  які  використовуються,  мають  гриф  МОН,  застарілі  підручники  використовуються  з  депозиту  за  потребою.  Підручники,  які  вийшли  з  використання  та  застарілі  за  змістом,  списані.

  Навчальний  план  виконано,  варіативна  складова  реалізована  повністю.  З  усіх  навчальних  предметів  є  навчальні  програми.  Календарно-тематичне  планування  з  навчальних  предметів  відповідає  діючим  програмам.

У  закладі  проведено  підписку  на  серію  фахових періодичних  видань,  збірник  наказів МОН  України,  обласних періодичних видань «Нива знань», «Джерело». Навчально-методичні  матеріали  для  учнів  (підручники,  посібники,  додаткова  література,  робочі  зошити,  атласи,  контурні  карти,  практикуми  тощо),  зміст  яких  відповідає  нормативним  документам,  рекомендаціям  Міністерства  освіти  і  науки  України  закуповується  за  батьківські  кошти.

Із  2002  року  у  школі  діє  дитячо-юнацька  організація  „ШАНС”.  У  її  складі  два  дитячі об’єднання:  „Країна  Барвінкова”  -  об’єднання  учнів  1-4  кл.,  „Вогник”  -  об’єднання  учнів  5-9  кл..

Головний  напрямок  роботи  дитячої  організації  -  національно-патріотичне  виховання,  вивчення  історії  рідного  краю,  звичаїв  свого  народу;   туристсько-краєзнавча  робота.  Юні  барвінчата ,  крокуючи  стежинами  Країни  Барвінкової,  дізнаються  про  історію  свого  рідного  селища,  школи,  походження  власного  роду,  традиції,  вчаться  шанувати  героїчне  минуле  свого  народу,  вчаться  бути  сильними,  сміливими,  спритними.  Продовжується  пошукова  робота  по  вивченню  історії  рідної  школи,  села  Вербуватівка та  народознавчих  звичаїв  і  обрядів.

Процес державоутворення в Україні, загальна демократизація і гуманізація суспільства потребують змін у вихованні підростаючого покоління.

Стратегічною метою виховання особистості є її підготовка до виконання комплексу соціальних ролей, необхідні для суспільного життя: діяча сім'янина, товариша.

Національна доктрина розвитку освіти України У XXI столітті та Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти визначили пріоритетні завдання виховання й основні напрямки їх виконання на сучасному етапі.

Адміністрація Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи та творчий союз вчителів продовжують працювати над втіленням в практику роботи школи педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського та ідей гуманізації. Мета якої прагне досягти колектив: створення атмосфери підтримки учнів, розвитку їхніх здібностей та можливостей становлення особистості.

Виховна робота у Вербуватівській НСШ включає в себе такі компоненти:

виховання в процесі навчання;

позакласна виховна робота;

позанавчальна діяльність;

позашкільна виховна робота;

формування стилю відносин у шкільному колективі; створення соціально-психологічного клімату;

робота з батьками та громадськістю.

Відповідно для реалізації роботи над проблемами ставились такі виховні завдання:

формування особистості патріота України, який усвідомлює свою незалежність до сучасної Європейської цивілізації;

виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;

забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

формування в учнів національної свідомості, людської гідності;

виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я;

розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, при цьому відійти від орієнтації на «середнього» вихованця. Серед загальноприйнятих основних напрямків виховання у Вербуватівській школі є пріоритетними: екологічне виховання, громадське виховання, правове виховання, фізичне виховання, виховання інноваційної особистості.

Використовуючи матеріали популярної літератури, наукової літератури, класні керівники та психолог Бражнікова Т.В. проводили дослідження психолого-фізіологічних особливостей учнів. При цьому підбиралися професійні методи, які дозволяють досягти мети: вивчати психолого-фізіологічні особливості кожного учня для забезпечення подальшої продуктивної індивідуальної, групової навчально-виховної роботи з учнями, результатом став ряд психолого-педагогічних консиліумів «Адаптація учнів 1 класу», «Адаптація учнів 5 класу», де вчителі змогли отримати цінну, грунтовану характеристику на кожну дитину, відповідно зробити висновки і вибрати оптимальні методи, форми навчально-виховної роботи, діти з інтересом ідуть на контакти при дослідженнях, тестуваннях, анкетуваннях, адже загальним девізом цієї роботи є гасло: «Пізнай себе».

Учні школи, працюють в гуртках: хореографічному гуртку (керівник Жданова З.Я.), шкільному хорі (керівник Ситник В.Я.), музичній школі (вчитель Ситник В.Я.), краєзнавчому гуртку (керівник Ситник Г.М.).

Школа пишається своїми традиціями, тож відповідно до цього обрані форми включають в себе

- масові форми (вікторини, КВК, заочні подорожі, змагання);

тематичні вечори проводяться до знаменних дат та згідно календаря школи. Осінній бал, Мудрий порадник – вчитель, Міс Аліса, Новорічна казка, Все від жінки…, День Святого Валентина,Свято Стрітення, Свято Матері, День захисту дітей, Шевченківські дні, День рідної мови, тощо;

групові (огляд преси, класні години, години спілкування, інформаційні дайджести);

індивідуальні (відповідно до нахилів інтересів учнів)

Становлення особистості відбувається поступово в двох вікових організаціях учнівського самоврядування:

- піонерська організація «Вогник» (5-9 класи)

- дитяча організація «Барвінчата» (1-4 класи)

Турбота про живе й прекрасне поступово ввійшла в життя дітей. Досвід підтверджує, що добрі почуття своїм корінням сягають у дитинство, а людяність, доброта, лагідність народжуються в праці, турботах, хвилювання про красу навколишнього світу. В школі стали традиційними такі акції:

акція «Першоцвіт»

акція «Посади своє дерево»

акція «Школа – мій рідний дім»

У нас працюють волонтерські загони, які надають посильну допомогу ветеранам, вчителям пенсіонерам одиноким, доглядають за пам'ятниками села.

Важливим є те, що діти усвідомлюють величину своєї роботи і розуміють, що це далеко не все, що потрібно робити. За звітний період педагогічний колектив школи приділяв значну увагу роботі у вихованні достойних майбутніх громадян своєї країни у дусі поваги до закону та символів держави. За програмами «Громадське виховання», «Профілактика злочинності » , «Діти Дніпропетровщини» створено план спільних дій. На виконання згаданих завдань було проведено таку роботу:

уточнено банк даних про учнів, схильних до правопорушень;

спланована профілактична робота на рік;

проведено бесіди, індивідуальні розмови, зустрічі з батьками учнів, що схильні до правопорушень та бродяжництва (Ковальов С., П'єлик В., Іваненко Ю.). Постійно проводились рейди в сім'ї таких дітей.

У кожному класі ведеться робота по профілактиці злочинності серед учнівської молоді: з учнями 1-9 класі відповідно до їх віку проводяться бесіди на вказану тематику: «Закон і кара?» , «Що таке злочин?», «В чому корінь зла?». На початку року кожен класний керівник визначає учнів, які дуже легко потрапляють під чуткий вплив. Систематично проводяться контроль за поведінкою та навчанням таких учнів.

Оскільки здоров'я наших дітей - це здоров'я нації в майбутньому, в школі проходить методичний огляд дітей лікарями Юр'ївської лікарні, постійно проводяться заходи на виконання програм «Здоров'я через освіту», «Репродуктивне здоров'я нації». Учні школи-постійні учасники районних спортивних змагань, у вересні традиційно проводилось тиждень фізкультури, день здоров'я, по на шкільних свята проводяться спортивні естафети, першість з футболу та ін. Класні керівники здійснюють навчально-виховний процес на основні використання рухливих народних ігор, святкової обрядовості, багатовікового досвіду культури та здоров'я народу.

Діти приймають активну участь у конкурсах малюнків «Здоровою сім'єю у XXI століття», «Шкідливі звички і краса - несумісні!»». В школі створено Наркопост, який пропонує здоровий спосіб життя, висвітлює небезпеку захоплення тютюнопалінням, наркоманією, алкоголізмом. Проводяться бесіди по профілактиці шкідливих звичок.

Адміністрація школи, педагогічний колектив перебуває в атмосфері порозуміння та співпраці з батьківською громадськістю, батьківською радою (голова Вільхова В.В.). Створюють умови для незалежного навчально-виховного процесу. Для батьків проводяться лекції, анкетування, бесіди.

В 2011-2012 н.р. педагогічний колектив продовжить роботу по підвищенню моральної культури учнів, розвитку творчих здібностей дітей, розвитку фізичних здібностей, громадянсько-патріотичного виховання.

У  школі  працює  історико-краєзнавчий  музей , заснований Заслуженим учителем України Кальницькою Галиною Омелянівною.

Проводиться  систематична  робота  з  органами  охорони  здоров’я  щодо  виявлення  дітей  з  особливими  потребами  (щорічні  медичні  огляди).

Здійснюється  соціальний  захист  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,    дітей  з малозабезпечених сімей, із неблагонадійних сімей (забезпечення  шкільною  формою  і  навчальним  приладдям, безкоштовним гарячим харчуванням, путівками в дитячі табори).

У  закладі  створені:  рада  школи,  батьківський  комітет,  профспілковий  комітет,  які  функціонують  у  тісній  співпраці  з  адміністрацією  та  педагогічним  колективом  школи. 

Систематично  проводяться  загальноосвітні  та  батьківські  збори.  Документація  про  роботу  даних  структур  управління  оформлена.

Педагогічний  колектив  співпрацює  в  тісному  зв’язку  з  батьками.  Раз  на  чверть  проводяться  класні  батьківські  збори  з  питань  навчання,  поведінки  учнів,  планування  класних  виховних  заходів,  господарських  питань,  пов’язаних  з  ремонтом  та  обладнанням  класних  приміщень,  матеріального  стану  малозабезпечених  родин,  морального  та  матеріального  стану  неблагонадійних  родин.

Засідання  батьківського  комітету  школи  проводяться  щомісяця.  Розглядаються  питання  навчання  та  поведінки  учнів,  схильних  до  правопорушень,  з  неблагонадійних  родин,  надання  матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  та  багатодітним  сім’ям,  дітям-сиротам,  господарські  питання  школи.

Учителі  та  учні  школи  беруть  активну  участь  у  громадському  житті  села. Депутатом  сільської  ради  є  Бойко Г.М., Бойко О.О., Малай О.Г., Ситник Г.М., Крупська Т.О..

Недостатньо  працювала  в  минулому  навчальному  році  школа  з  питань:

-  підвищення  професійного  рівня  педагогів  шляхом власної науково-дослідницької  діяльності; 

-  відсутність  послідовності  та  наступності  у  роботі  з  учнями  всередині  дитячої  організації  при  переході  їх  з  одного  об’єднання  в  інше.

Зусилля  адміністрації  спрямовані  на  створення  атмосфери  співробітництва,  взаємодопомоги,  розкутості,  прояву  ініціативи,  творчого  підходу,  самостійності  в  роботі  як  учителів,  так  і  учнів.

Адміністрація  школи  в  тісному  контакті  із  профкомом  сприятимуть  зростанню  авторитету  вчителя,  престижності  його  предмета,  покращення  умов  його  роботи,  матеріального  стану,  створюватимуть  і  підтримуватимуть  в  педколективі  вимогливість,  творчий  мікроклімат,  атмосферу  чуйності  і  доброзичливості,  сприятимуть  дальшому  втіленню  в  життя  шкільного  колективу  демократичних  засад,  дбатимуть  про  перспективний  розвиток  школи.         

Проаналізувавши стан викладання, рівень знань та вихованості учнів за 2010-2011 н.р., діяльність педагогічного колективу в 2011-2012 н.р. направити на розв'язання наступних пріоритетних завдань школи.

^ 1.2. Пріоритетні завдання школи на 2011-20112н.р.

1.Забезпечення виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, виконання державних програм по здійсненню початкової, базової та загальної середньої освіти. Забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовкою до професійного самовизначення.


2. Підвищувати якість навчально-виховного процесу, рівень підготовленості учнів з усіх навчальних предметів на основі передових досягнень педагогічної науки, запровадження інноваційних технологій, посилення дієвості методичної роботи та психологічної служби. Працювати над впровадженням до профільної підготовки в базовій школі.


3. Посилити персональну відповідальність кожного педагога за збереження життя і здоров’я дітей, навчального майна та приміщень, обладнання кабінетів, шкільної їдальні, спортивного інвентарю. Продовжити дієву роботу з пропаганди здорового способу життя, попередженню інфекційних захворювань, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед школярів.


4. Продовжити роботу по виконанню державної та регіональної програм “Освіта. Україна ХХІ століття”, концепції 12-річної загальної середньої освіти.


5. Розпочати цілеспрямовану роботу над провідною науково-методичною обласною проблемою “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості ”, відповідно до якої здійснювати роботу над провідною загальношкільною проблемою “Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини”. Продовжити роботу над програмами “Громадянське виховання”, “Творча обдарованість”, “Обдаровані діти – надія України”, “Здоров’я – через освіту”.


6. Надати більшої дієвості виховній та позакласній роботі з учнями, забезпечити їх моральний, культурний та фізичний розвиток, посилити індивідуальну роботу з дітьми на основі психологічних досліджень. Підвищити роль ради школи, батьківських комітетів, громадськості, спрямувати їх зусилля на розв’язання нагальних потреб школи, покращення її матеріальної бази.


1.3.Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2011-2012 навчальний рік.

Головна мета колективу школи в 2011-2012 навчальному році:

^ Забезпечити безперебійний навчально – виховний процес у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах

( директор, адміністрація, співробітники)

І. Навчальна робота

1.Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах на районному та обласному рівні

(Стеценко Л.Л.)

2 . Підвищити результативність навчальної роботи в допрофільному навчанні. (Стеценко Л.Л., Свінцова С.П. та вчителі- предметники)

3. Здійснювати підтримку і педагогічний супровід дітей з особливими здібностями.

(Стеценко Л.Л., Свінцова С.П. та вчителі-предметники, класні керівники)

4. Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень.

(ЗДНР за розподілом)

ІІ.Виховна та соціальна робота

Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП .

(заступник ДВР, класні керівники)

Виховувати дітей у дусі любові до України, рідного села, Юр’ївського району, школи.

(заступник директора з вих.. роб.., класні керівники)

Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання.

(заступник директора з вих.. роботи, класні керівники)

ІІІ. Методична робота.

Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, практики та методики виховання, психології, етики, формування в молодих учителів посадових умінь і навичок.

(Стеценко Л.Л., методрада)

Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь.

(Стеценко Л.Л., методрада)

Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня .

(Стеценко Л.Л., методрада)

ІV. Господарча діяльність.

Скласти загально шкільний план оновлення матеріальної бази та ремонту навчальних кабінетів.

(Свінцова С.П.)

Вжити всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання енергоресурсів.

(Свінцова С.П.)

Забезпечити поповнення матеріальної бази для продовження комп'ютеризації усіх діяльності школи.

(Свінцова С.П.)

^ V. Адміністративна діяльність

Забезпечити адекватну оцінку особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи.

(адміністрація, профком)

Розділ 2. Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов’язків

2.1. Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками школи

^ Зміст роботи

Посади

Директор Свінцова С.П.

Заступник з НВР Стеценко Л.Л.

Педагог-організатор

^ 1. Організаційно- педагогічні заходи


Підбір і розтановка педкадрів, техперсоналу

+Встановлення розпорядку, режиму роботи школи і окремих її ланок

+Складання розкладу уроків, факультативних занять, екзаменів
+
Організація чергування по школі
+
Комплектування класів, ГПД, факультативів, гуртків, наукових товариств

+Ведення табелю заробітної плати
+
Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в школі

+Контроль за виконанням і дотриманням Правил внутрішнього контролю, розпорядку і дотриманням ТБ

+Створення, організація шкільних навчально-методичних кабінетів та методичного кабінету
+
Організація і проведення підготовки екзаменів
+
<
еще рефераты
Еще работы по разное