Реферат: Коди дата (рік, місяць, число) 2011


Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3


КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2011

01

01

Підприємство

ЗАТ «СК «Страхові гарантії»
за ЄДРПОУ

21957067

Територія

Донецька обл..
за КОАТУУ

141013690

Орган державного управлінняза СПОДУ

7794

Галузь

недержавне страхуванння
за ЗКГНГ

96220

Вид економічної діяльності

інші види страхування
за КВЕД

66.03.0

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума


^ Звіт про фінансові результати
за год 2010 р.


Форма № 2

Код за ДКУД

1801003^ I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

7838

3050

Податок на додану вартість

015

( )

( )

Акцизний збір

020

( )

( )025

( )

( )

Інші вирахування з доходу

030

( )

( )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

7838

3050

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 887 )

( 367 )

Валовий:

прибуток

050

6591

2683

збиток

055

( )

( )

Інші операційні доходи

060

435

214

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061Адміністративні витрати

070

( 2134 )

( 1392 )

Витрати на збут

080

( 1456 )

( 853 )

Інші операційні витрати

090

( 314 )

( 84 )

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

3482

568

збиток

105

( )

( )

Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120

63

5

Інші доходи

130

38

1125

Фінансові витрати

140

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

150

( )

( )

Інші витрати

160

( 300 )

( 202 )
^ Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

3283

1496

збиток

175

( )

( )

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 330 )

( 143 )
^ Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

2953

1353

збиток

195

( )

( )

Надзвичайні:

доходи

200витрати

205

( )

( )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( )

( )

Чистий:

прибуток

220

2953

1353

збиток

225

( )

( )
^ Забезпечення матеріального заохочення
226

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


^ Найменування показника

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

96

73

Витрати на оплату праці

240

575

465

Відрахування на соціальні заходи

250

224

166

Амортизація

260

334

246

Інші операційні витрати

270

2765

1427

Разом

280

3994

2377^ III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код
рядка

^ За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник ____________________Родин Д.С._


Головний бухгалтер _________________Афендикова О.Н._


Курсивом позначені вписувані рядки
еще рефераты
Еще работы по разное