Реферат: Методичного об'єднання


Вимоги до плану роботи

методичного об'єднання

План роботи МО складається на навчальний рік з метою реалізації завдань, які покладені на МО, а також завдань, визначених річним планом роботи. План розглядається на засіданнях МО і представляється адміністрації на затвердження. Він складається орієнтовно з таких розділів:

І. Вступ

У цьому розділі голова МО коротко аналізує виконання плану роботи МО за минулий навчальний рік, її вплив на підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Відзначаються здобутки в роботі, причини та шляхи усунення недоліків у роботі.

Вказуються основні напрями роботи МО на наступний навчальний рік, визначається роль кожного члена МО в розробці колективної науково-методичної проблеми.

ІІ. Список членів методичного об'єднання

Список містить анкетні дані про кожного вчителя.

ІІІ. Підвищення фахового і методичного рівня членів МО

Вказується тема, над якою працює кожен член МО, форма її завершення (виступ, реферат, розробки та ін.)

ІУ. Тематика засідань

Орієнтовні теоретичні і практичні питання:

аналіз рівня знань, умінь, навичок учнів, труднощі в опануванні програмовим матеріалом;

розробка заходів із підвищення ефективності навчально-виховного процесу, дотримання державних стандартів освіти;

ознайомлення, вивчення й аналіз нормативних та інструктивно-методичних матеріалів, програм і вироблення рекомендацій з їх впровадження в навчально-виховний процес;

ознайомлення, вивчення й аналіз підручників та вироблення рекомендацій і заходів щодо їх впровадження в навчально-виховний процес, звіти про апробацію підручників;

теорія та методики навчання предметів; різних видів занять (уроків, факультативних, гурткових занять, позакласних заходів з предмета);

проблеми й основні шляхи впровадження в освітній процес нових, у тому числі, комп'ютерних технологій, інтенсивних форм і методів навчання;

форми організації самостійної роботи учнів на уроках і поза школою;

методика ліквідації прогалин у навчальних досягненнях учнів;

методи стимулювання навчальної діяльності учнів;

робота з творчо обдарованими дітьми;

шляхи подолання перевантажень учнів;

оптимальні методи і прийоми здійснення моніторингових досліджень;

пропаганда й шляхи впровадження перспективного педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій;

розробка окремих тем, уроків, розділів програм, розв'язування завдань державних підсумкових атестацій;

ефективність використання можливостей кабінету, виготовлення наочності, саморобних приладів, дидактичних матеріалів тощо;

створення умов для забезпечення виконання санітарно-гігієнічних вимог;

виявлення, вивчення, узагальнення й пропаганда кращого досвіду вчителів (звіти вчителів, що атестуються, відгуки МО);

організація самоосвіти вчителів, звіт про роботу над навчально-педагогічною проблемою, звіт про курсову підготовку;

вимоги до ведення шкільної документації, тематичної атестації та дотримання інших нормативних документів;

ознайомлення з новинками фахової періодичної преси та новинками методичної літератури;

звіти про роботу творчих груп, динамічних груп, творчі звіти вчителів, які мають звання;

^ У. Вивчення та поширення

перспективного педагогічного досвіду

Тематика вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду вчителів даного навчального закладу чи вивчення та впровадження досвіду роботи педагогів міста, області.

Участь учителів у педагогічних читаннях, конференціях, семінарах, конкурсі “Вчитель року”. Взаємовідвідування уроків, проведення відкритих уроків, випуск методичних бюлетнів, рекомендацій та ін.

^ УІ. Робота з учителями-початківцями

Проводиться за наявності в колективі молодих спеціалістів, передбачаються конкретні заходи методичного характеру, планується робота наставників.

^ УІІ. Вивчення рівня вихованості,

знань, умінь і навичок учнів

Планування й тематика, методика проведення підсумкових контрольних робіт, тематичних атестацій.

Аналіз результатів підсумкових зрізів (тестувань) за І та ІІ семестри (кількісна і якісна оцінка), виявлення труднощів учнів у засвоєнні програмового матеріалу, вироблення рекомендацій для усунення виявлених недоліків, корекція методики викладання предмета.

Організація взаємоперевірки шкільної документації.

Аналіз рівня вихованості (анкетування, тестування, спостереження, дослідження та ін.).

^ УІІІ. Організація позакласної роботи

У цьому розділі слід передбачити роботу учнівських гуртків, клубів, товариств, надання методичної допомоги в проведенні конкурсів, олімпіад, виставок, екскурсій тощо.

Примітки:

перше організаційне засідання проводиться в позаурочний час;

на першому засідання обирають голову й секретаря терміном на один рік;

обговорюють проект плану роботи МО і доповнюють його, обмінюються досвідом з питань підготовки до нового навчального року;

одна з доповідей, які розглядаються на засіданнях, повинна підпорядковуватися темі відкритого уроку (заходу);

на кожному із чотирьох засідань відкриті уроки (заходи) повинні бути різні за типами з найбільш важких і складних тем програми; такі уроки мають бути випереджувальними;

на кожному засіданні виробляються і приймаються чіткі рекомендації з питання, теми, що обговорюється, впровадження чи використання яких перевіряє голова МО (заступник директора, директор школи);

на останньому засідання підбиваються підсумки діяльності МО за рік та визначаються завдання на наступний навчальний рік;

на засіданнях розглядаються питання атестації педагогічних працівників.

Основні форми роботи

Доповідь, виступ, інформація, повідомлення, звіт.

Дискусія, круглий стіл, методичний турнір, модель уроку, ділова (дидактична) гра, методичний фестиваль, методичний ярмарок, методичний аукціон, методичний ринг, методичний міст, методична естафета, аукціон ідей, уроки-панорами, презентація педагогічних новинок та ін.

Психолого-педагогічний семінар, науково-педагогічна конференція, творча групи, педагогічні читання, читацька і глядацька конференція, “педагогічні олімпіади”, педагогічний КВК. “мозковий штурм”, школа передового досвіду, групове наставництво, індивідуальне наставництво, консультація, співбесіда, методичні виставки, бюлетні, стінгазети, методичні оперативки.

Документація методичного об’єднання

План роботи.

Протоколи засідань з обов’язковим винесенням рішень, пропозицій, рекомендацій.

Розробки уроків, заходів, реферати, звіти та ін.


Перелік матеріалів, які повинні бути в методичному кабінеті

Конституція України, Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, урядові документи з питань освіти, а також:

план роботи закладу;

навчальні плани, програми;

накази про організацію методичної роботи;

методичні рекомендації щодо вивчення предметів;

матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій;

Документація шкільних методичних об’єднань, а також:

матеріали “Сучасний урок – все про нього”;

матеріали роботи над науково-методичною проблемою;

матеріали до тематичних атестацій з різних предметів;

матеріали “На допомогу вчителю”, “Молодому вчителю”.

Графіки проведення методичних заходів з педагогічними працівниками:

план-розклад індивідуальних і колективних форм методичної роботи;

перспективний план курсової перепідготовки;

матеріали діагностування педагогічних працівників.

Матеріали щодо атестації педагогічних працівників:

заяви;

атестаційні листи за 5 років;

матеріали засідань атестаційної комісії, протоколи;

плани роботи з учителями, які отримали рекомендації під час атестації;

накази про підсумки атестації.

Науково-методична література (виставка, картотека).

Матеріали з позакласної та позашкільної роботи:

матеріали виховної роботи;

сценарії позашкільних заходів;

матеріали підсумків олімпіад;

графік проведення додаткових занять, консультацій, гуртків, факультативів;

Банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій:

матеріали впровадження у практику роботи закладу інноваційних педагогічних технологій;

матеріали перспективного педагогічного досвіду;

матеріали дослідно-експериментальної діяльності закладу;

банк даних про якісний склад педагогічних кадрів;

Підшивки інструктивних збірників МОН України, педагогічних періодичних видань.


Орієнтовна тематика роботи майстер-класів:

методи і прийоми навчання, зорієнтовані на формування творчої особистості;

прийоми мотивації та стимулювання навчальної діяльності учнів;

врахування індивідуальних особливостей дитини у процесі навчання;

диференційований підхід до планування уроку;

створення ситуацій успіху в організації навчальної діяльності школярів;

раціональне використання навчального часу уроку, попередження перевантаження учнів домашніми завданнями;

реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання;

створення на уроці сприятливої психолого-педагогічної атмосфери;

розвиток ініціативи і творчості учнів на уроках;

вдосконалення методичної підготовки до уроку тощо.


Орієнтовний перелік проблем

шкільного методичного об'єднання

реалізація ідей гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в початковій школі;

модернізація освітнього процесу в початковій школі шляхом впровадження особистісно орієнтованих технологій;

підвищення якості знань учнів шляхом вдосконалення педагогічної майстерності вчителя та активізації самоосвітньої роботи;

особистісно орієнтоване навчання і виховання в умовах гуманізації та демократизації суспільства;

інноваційні технології як форма активізації навчального процесу;

підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

компетентність – основа самовдосконалення вчителя та учня;

підвищення ефективності роботи шляхом застосування традиційних та пошуку нових високоефективних форм і методів роботи;

диференційований підхід до навчання – один із шляхів розвитку творчої особистості;

розвиток пізнавальних, інтелектуальних, творчих здібностей молодших школярів;

підвищення ефективності уроку в умовах модернізації змісту і форм організації навчально-виховного процесу;

діагностика і формування загальноосвітніх компетенцій учня;

удосконалення уроку шляхом впровадження нових технологій навчання;

формування всебічно розвиненої особистості;

створення ситуації успіху в навчально-виховному процесі;

індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу в школі;

вдосконалення сучасного уроку на основі особистісно зорієнтованого навчання;

створення умов для успішної самореалізації учнів у процесі навчання;

формування національної свідомості учнів;

вдосконалення навчально-виховного процесу на основі досягнень педагогічної науки.еще рефераты
Еще работы по разное