Реферат: Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання


Питання до державного іспиту

з теорії і методики фізичного виховання

для студентів 4 курсу заочної форми навчання

Інституту фізичного виховання і спорту

спеціальності "спорт"


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Предмет теорії фізичного виховання (до яких наук відноситься; що вивчає; в чому виявляється взаємозв’язок з методикою фізичного виховання).

Дати характеристику системам наук, які вивчають фізичне виховання, та знайти у них місце теорії фізичного виховання.

Причини виникнення та розвитку фізичного виховання.

Визначення понять: фізичний розвиток, фізичне виховання, фізична підготовка, фізичне вдосконалення, фізична освіта, спорт, система фізичного виховання.

Мета й завдання фізичного виховання в Україні. Дати характеристику освітніх, оздоровчих, розвиваючих та виховних завдань.

Основи системи фізичного виховання: ідеологічні, науково-методичні, правові, програмно-нормативні, організаційні.

Основні напрямки системи фізичного виховання: загальна фізична підготовка, професійно-прикладна фізична підготовка, фізична підготовка зі спортивної направленості, лікувально-профілактична.

Соціально-педагогічні принципи системи фізичного виховання: всебічного гармонійного розвитку особистості, зв’язку з трудовою та збройною практикою, оздоровчої направленості.

Визначити поняття: основи техніки, деталі техніки, індивідуалізація техніки, типова та персональна індивідуалізація, фази фізичних вправ.

Значення і характерні ознаки педагогічної класифікації фізичних вправ.

Загальна характеристика техніки фізичних вправ.

Природні сили та гігієнічні фактори як засоби фізичного виховання.

Визначити поняття: метод, методичний прийом, методика. Яке з цих понять ширше і чому?

Дати характеристику методам навчання руховим діям: метод розучування в цілому та метод розучування по частинам. В чому ви бачите позитивні та негативні моменти цих методів?

Характерні риси ігрового і змагального методів. Дати характеристику.

Характеристика словесних методів.

Дати характеристику методам наочності: зорової, наочності, слухової наочності, рухової наочності, термінової інформації.

Рухові вміння: значення, характеристика, ознаки.

Рухова навичка: значення, характеристика, ознаки.

Характеристика рухового вміння вищого порядку.

Дати характеристику етапу початкового вивчення рухової дії.

Дати характеристику етапу поглибленого вивчення рухової дії.

Дати характеристику етапу закріплення і вдосконалення рухової дії.

Характеристика координаційних здібностей (поняття про спритність, засоби і методи виховання, вікові особливості розвитку).

Сила і методика її виховання (педагогічна і фізіологічна характеристика, завдання, засоби, методи, вікові особливості).

Гнучкість і методика її виховання.

Швидкість і методика її виховання.

Витривалість і методика її виховання.

Взаємозв’язок фізичного виховання з трудовим, моральним і розумовим вихованням.

Особливості виховання знань на уроках фізичної культури.



^ РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП

НАСЕЛЕННЯ

Значення ігрової картки на уроці фізичної культури. Дати схему складання ігрової картки.

Завдання, значення й характерні ознаки уроку фізичної культури в школі.

Дати характеристику коловому способу організації діяльності школярів на уроці. Скласти модель уроку в схематичному зображенні з вказівкою видів вправ і місця вчителя.

Значення навчальних нормативів у шкільній програмі. У чому виявляється їхній взаємозв’язок з державними тестами?

Технологія визначення загальної й моторної щільності уроку фізичної культури.

Значення й основне спрямування підготовки навчальної картки. З якою метою вона використовується на уроці?

Які завдання вирішуються в процесі фізичного виховання школярів? Дати їм характеристику.

Особливості 12-ти бальної системи оцінювання з предмету «Фізична культура»

Методика розробки календарно-тематичного плану на півріччя. Характеристика кожної складової частини.

Конспект уроку та його значення в плануванні навчального матеріалу. Скільки граф виділяється в структурі конспекту? Що пишеться в графі «Дозування»?

Особливості структури уроку. Які елементи виділяються в структурі уроку?

Методика розробки конспекту уроку. Що пишеться в графі «Зміст уроку»?

Значення, завдання та особливості організації фізкультхвилинок у школі. У чому відмінності комплексів до уроків математики і малювання.

Характеристика освітніх, оздоровчих, розвиваючих і виховних завдань, які вирішуються на уроці фізичної культури. Які вимоги ставляться до постановки цих завдань у конспекті уроку?

Роль учителя фізичної культури в організації роботи з фізичного виховання.

Дати характеристику позмінному засобу навчальної діяльності на уроці фізичної культури.

Особливості організації діяльності школярів груповим способом.

Значення й методика проведення пульсометрії уроку фізичної культури.

Класифікація уроків фізичної культури. Види й типи уроків.

Планування навчальної роботи в школі: значення, форми, етапи, вимоги.

Дати характеристику фронтальному способу організації діяльності школярів.

Значення, завдання й відмінні риси позакласної роботи в школі.

Зробити перелік й дати характеристику формам фізичного виховання в школі.

Форми організації фізичного виховання в позашкільних установах.

Урок фізичної культури. Значення, завдання й методика проведення підготовчої частини уроку фізичної культури в залежності від віку учнів.

Значення й особливості організації діяльності школярів позмінним і індивідуальним засобами.

Особливості формування знань на уроках фізичної культури.

Мета та завдання позакласних фізкультурно-оздоровчих засобів.

Дати характеристику формам позакласної роботи в школі.

Мета й завдання фізичного виховання школярів спеціальної медичної групи.



еще рефераты
Еще работы по разное