Реферат: Засоби формування педагогічних умінь у процесі вивчення іноземної мови загальноосвітнього та професійного циклівЗасоби формування педагогічних умінь у процесі вивчення іноземної мови загальноосвітнього та професійного циклів

Педагогічне уміння

Засоби формування

1.

Уміння відбирати і структурувати навчальний

матеріал


Звернення уваги на логіку викладення матеріалу теми з її обґрунтуванням

2.

Уміння співвіднести матеріал науки і практики зі змістом шкільного курсу


Встановлення співвідношення (для конкретної теми) між досягненнями сучасної науки і практики, перспективами їх розвитку і матеріалом, який відбирається для вивчення в школі

3.

Вміння прогнозувати труднощі, які виникають при засвоєнні учнями певного матеріалу


Звернення уваги студентів на найбільш важкі для засвоєння учнями елементи навчального матеріалу.

Приведення прикладів і аналогій, які дозволяли б пояснити учням найважчі положення навчального матеріалу

4.

Вміння формулювати питання продуктивного (проблемного)

характеру


Організація усного або письмового взаємоконтролю знань і умінь студентів. Введення елементів взаємонавчання.

5.

Вміння здійснювати контроль і оцінку дій учнів


Організація взаємоконтролю і взаємооцінки студентів, коментування і рецензування відпровідей і дій товаришів

6.

Вміння здійснювати коректування дій учнів


Введення в навчальний процес елементів взаємонавчання, коли частина студентів виконує по відношенню до своїх товаришів деякі (наперед визначені) функції вчителя (тьютора)

7.

Вміння здійснювати самоконтроль дій


Звернення уваги студентів на послідовність виконання дій з виділенням характерних орієнтирів самоконтролю

8.

Вміння організовувати

різноманітні форми занять з

предмету


Звернення уваги студентів при виконанні лабораторних і практичних робіт на специфіку організації цих форм роботи в школі

9.

Вміння створювати проблемні ситуації


Створення в ході вивчення матеріалу проблемних ситуацій з акцентуванням уваги студентів на методиці їх організації. Наведення прикладів проблемних ситуацій з даного матеріалу, які можуть бути використані в школі

10.

Вміння зрозуміло пояснювати матеріал


Пропозиція студентами при відповіді моделювати дії вчителя, який пояснює новий матеріал

11.

Вміння використовувати

наочність, ТЗН


Звернення уваги студенті на специфіку використання наочності та ТЗН в школі. Використання студентів (почергово) в якості асистентів при використанні ТЗН і

наочності

12.

Вміння виготовляти і

використовувати засоби

наочності


Залучення студентів до створення наочних посібників з предмету і методичних рекомендацій до їх використання

13.

Вміння використовувати ПК для контролю знань


Контроль знань студентів за допомогою ПК. Залучення студентів в якості асистентів при контролі знань

14.

Вміння розробляти

контролюючі та навчальні

програми для ПК


Залучення студентів до розробки контролюючих та навчальних програм для ПК, розробки електронних навчальних посібників.

15.

Вміння обґрунтувати методику

викладання певної теми в

школі


Встановлення співвідношення між методами вивчення певного матеріалу (теми) у коледжі та школі

16.

Вміння узагальнювати

передовий педагогічний

досвід


У випадку використання нової, нетрадиційної форми роботи загострення уваги майбутніх учителів на методиці її проведенняПроцес навчання студентів у педагогічному коледжі будується за основними

етапами формування педагогічних умінь, де на кожному з них провідними

виступають навчальні дисципліни, які розкривають зміст і напрямок цього

процесу. На 1-2 курсах перевага віддається предметам психолого

педагогічного циклу, бо вони дають можливість конкретизувати наявний

досвід студентів, збагатити його науковими знаннями з галузі педагогіки і

психології, формувати перші уявлення про діяльність учителя і набувати

окремих умінь. На 2-3 курсах (до активної педагогічної практики) студенти

знайомляться з предметами спеціального та методичного напрямків, які

об'єднують в єдину систему знання і уміння, отримані на заняттях

психолого-педагогічних дисциплін. В період педагогічної практики (3-4

курси) відбувається систематизація, конкретизація, апробація, коректування і поглиблення педагогічних знань і вмінь студентів.

Кожний курс навчання студентів у педагогічному коледжі містить в

собі своєрідний завершений цикл становлення майбутнього педагога.

Складовими компонентами цих циклів (етапів) виступають

педагогічні уміння. Які містять:

-засвоєння студентами певного обсягу

теоретичних і практичних знань, що складають основу розвитку умінь;

-набування певних елементарних педагогічних умінь під час виконання

завдань педагогічного тренінгу та використовування в учбовому процесі

елементів взаємонавчання, ділових педагогічних ігор;

- послідуюче

вивчення, конкретизація, апробація і коректування педагогічних знань і

умінь при проходженні педагогічної практики.
еще рефераты
Еще работы по разное