Реферат: Вивчення пошукової активності в учнів молодших класів


Вивчення пошукової активності в учнів молодших класів


О.В. Орлова (НПУ імені М.П.Драгоманова)


Успішність особистості вчителя обумовлена компетентностями, зміст яких складають найбільш глибинні ціннісно-смислові зміни, які має вносити навчання в розвиток дитини. Мета нашого дослідження полягає у вивченні компетентності вчителя відносно стійкого стану готовності учнів до конкретної форми реагування на задачу. Цей стан готовності має побуджувати дітей шукати узагальнені способи розв’язання нового класу конкретно-практичних задач. Для досягнення мети необхідно пояснити сутність пошукової активності учнів, простежити відмінність її від інших форм активності учня, дослідити, якими способами можуть діяти учні, коли вчитель пропонує їм розв’язати нову навчальну задачу, яка по задуму вчителя, спонукає дітей саме до пошуку.

Як зазначає В.С.Ротенберг, пошукова активність спрямована на зміну ситуації (або ставлення до неї) при відсутності конкретного прогнозу результатів цієї активності, але при постійному врахуванні проміжних результатів.

Навчально-пошукова активність створює атмосферу загального захоплення цікавою справою, стимулює пізнавальні потреби та інтелектуальні почуття дітей (здивування, зацікавленість, інтерес, задоволення від подолання труднощів). Ставлячи навчальні задачі і викликаючи в учнів готовність шукати, ми розвиваємо у них здатність та схильність діяти у нестандартних умовах.

Ми виходили з припущення, що навчальний процес має викликати в учнів установку до пошукової активності, але поведінка в учнів з різною результативністю в учінні буде різною і фактором успішності її буде достатній розвиток в учнів аналітико-синтетичної діяльності.

Для перевірки цього припущення ми порівнювали показники пошукової активності в учнів молодшого шкільного віку, які навчались в різних умовах: в умовах традиційного і розвивального навчання.

Для діагностики пошукової активності в учнів початкових класів обирали завдання, які за своїм характером являли собою ситуації невизначеності (виокремлення відомого від невідомого, наявність/відсутність способів дій у новій ситуації, пошук способів розв’язання) і пред’являлися досліджуваним в образно-зображувальній та вербальній формі.

За допомогою завдань, що являли собою ситуацію невизначеності її головного об’єкту, можна було простежити виявлення/невиявлення досліджуваної пошукової активності. Процес розв’язання школярами комбінаторних задач на абстрактному і наочно-дійовому рівнях активізував у них такі мисленнєві дії: аналіз, синтез, дозволяв зробити узагальнення за різними основами, що сприяло виявленню гнучкості мислення. В таких умовах учні висловлювали здогадки, ризикували формулювати припущення, пропонували різні віріанти способів розв’язання задач і ситуацій невизначеності.

Враховуючи думку О.Я.Савченко і наші спостереження у пошуковій активності спробували виділити структурні компоненти: мотиваційний, змістовий та організаційно-процесуальний, що дасть можливість глибоко і змістовно вивчити її у молодших школярів.

Сутність мотиваційного компоненту полягала у виявленні та закріпленні в учнів позитивних емоцій під час колективної навчальної діяльності (інтерес, допитливість, бажання до самостійного розмірковування).

Змістовий компонент враховував здатність школярів розв’язувати проблемні та пізнавальні завдання завдяки використанню вчителем спеціальних розвивальних завдань, активізуючих запитань, поєднаних репродуктивних і нешаблонних завдань.

Організаційно-процесуальний компонент включав готовність до пошукової діяльності, здатність учнів до швидкого відбору потрібної інформації, вміння виділити головне, поставити запитання, пов’язати відоме з невідомим тощо.

Завдання емпіричного дослідження виконувалися методом індивідуального експерименту, супроводжувальними його бесідою та спостереженням. При оцінці пошукової діяльності досліджуваних враховувався тип установки, зокрема «як-небудь обійдеться», що зумовлює пасивну поведінку, «буду діяти як завжди», що відповідає стереотипній поведінці, хаотичний перебір способів дій, що зумовлює хаотичну поведінку і уважне ставлення до кожного кроку у розв’язанні ситуації, перебір способів дій, що супроводжується рефлексією.

Для визначення рівнів розвитку пошукової активності звертали увагу на глибину аналітико-синтетичної діяльності учнів під час орієнтування в ситуації, на кількість і характер варіантів перебору способів дій, на виявлення/не виявлення контролю за своїми способами дій.


Література.

Коростелева И.С., Ротенберг В.С. Поисковая активность: проблемы обучения и воспитания// В.п.-1988, №6.

Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів.- К.: Рад. школа, 1982.
еще рефераты
Еще работы по разное