Реферат: зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов‘язань, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Власний капітал


3.2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

3.2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються:

ПБО 3 “Звіт про фінансові результати”

- порядок заповнення розділів І – ІІІ

ПБО 16 “Витрати”

- формування інформації для заповнення розділу ІІ;

ПБО 17 “Податок на прибуток”

- порядок формування інформації для заповнення рядка 180 “Податок на прибуток від звичайної діяльності” розділу І;

ПБО 24 “Прибуток на акцію”

- порядок формування інформації для заповнення розділу ІІІ.

^ Мета звіту

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов‘язань, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов‘язань.

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Важливість Звіту про фінансові результати зумовлена тим, що він:

надає інформацію про активність та результативність діяльності підприємства за певний проміжок часу;

є основою, на підставі якої будуються прогнози майбутньої діяльності підприємства.

Цей звіт складається наростаючим підсумком з початку звітного року та подається у складі річної та квартальної звітності.

Звіт про фінансові результати складається з таких розділів:

Розділ І. Фінансові результати;

Розділ ІІ. Елементи операційних витрат;

Розділ ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Розділ І. Фінансові результати

За своєю структурою розділ І Звіту про фінансові результати поділяється на такі частини:

^ Фінансові результати від звичайної діяльності:

рядки 010 – 195

Фінансові результати операційної діяльності

рядки 010 – 105

Фінансові результати іншої діяльності

рядки 110 – 160

^ Результат надзвичайних подій:

доходи

витрати


рядок 200

рядок 210

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Надзвичайна подія – подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Інформація, наведена в цьому розділі, надає змогу користувачам оцінити величину отриманого чистого прибутку (збитку), що підлягає розподілу між акціонерами у вигляді дивідендів. Крім того, дані цього розділу використовуються для розрахунку різних коефіцієнтів з метою здійснення аналізу господарської діяльності підприємства.

У розділі І інформація про доходи (витрати) та прибутки (збитки) наводиться у розрізі різних видів діяльності підприємства, що надає змогу користувачам фінансової звітності здійснювати оцінку як результатів основної діяльності підприємства, так і результатів іншої діяльності, що не відбувається на постійній основі.

Важливість відокремлення операцій, що відносяться до надзвичайних подій, полягає в тому, що завдяки такій класифікації досягається можливість прогнозувати майбутні доходи та витрати без урахування впливу надзвичайних статей, тобто нетипових для даного підприємства операцій.

Розділ ІІ. Елементи операційних витрат

Інформація, відображена в цьому розділі, є корисною для проведення аналізу структури витрат за економічно однорідними елементами. Ця інформація також застосовується для розрахунку макроекономічних показників за системою національних рахунків.

Згідно з п. 38 ПБО 3 “Звіт про фінансові результати” у цьому розділі наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), які зазнало підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої підприємством.

Особливості віднесення операційних витрат до елементів витрат наведені в розділі 2.11.3 “Визнання та облік витрат” цього Посібника.

Розділ ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Третій розділ Звіту про фінансові результати обов’язково заповнюють відкриті акціонерні товариства (ВАТ), акції яких відповідно до Закону України “Про господарські товариства” можуть поширюватися через відкриту підписку і купівлю-продаж на біржах.

Закриті акціонерні товариства можуть також заповнювати цей розділ. У цьому випадку вони повинні здійснювати розрахунки показників із застосуванням ПБО 24 “Прибуток на акцію”.

У повному обсязі показники прибутковості акцій розкриваються у річній звітності:

заповнюються всі п’ять показників третього розділу:

середньорічна кількість простих акцій;

скоригована середньорічна кількість простих акцій;

чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;

скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;

дивіденди на одну просту акцію;

у Примітках до фінансової звітності наводяться відповідні пояснення.

Відповідно до п. 17 ПБО 24 у проміжній (квартальній) фінансовій звітності наводяться лише показники чистого прибутку на одну просту акцію і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію (рядки 320 та 330 відповідно).

Показник “прибуток на акцію” (ПНА) використовується для прийняття рішень про інвестиції як показник, який відображає суму чистого прибутку звітного періоду, що припадає на одну просту акцію в обігу.

Економічний зміст ПНА полягає в тому, що він розкриває ефективність використання підприємством ресурсів, отриманих від власників простих акцій. Тому застосування усіма ВАТ однакової методики розрахунку цього показника і послідовне дотримання її під час подання фінансової звітності має важливе значення.

Порядок складання звіту

^ Розділ I “Фінансові результати” складається виходячи з даних за рахунками класу 7 та 9 Плану рахунків. Взаємозв’язок між статтями цих розділів Звіту про фінансові результати та рахунками Плану рахунків наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Взаємозв’язок між статтями Звіту про фінансові результати
та рахунками Плану рахунків

^ РОЗДІЛ І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Назва статті

Код рядка

^ Визначення статей згідно з ПБО 3 “Звіт про фінансові результати”

Джерело інформації

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються
в кінці року

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються щомісяця

1

2

3

4

5

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

п. 13. Відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів

Сальдо рахунків:


701 “Дохід від реалізації готової продукції”;

702 “Дохід від реалізації товарів”;

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

(збільшені на суму вира-хувань з доходу, що були відображені по дебету цих рахунків за період з початку року)

Кредитові обороти рахунків:

701 ”Дохід від реалізації готової продукції”;

702 “Дохід від реалізації товарів”;

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

(накопиченим підсумком з початку року)

Податок на додану вартість

015

п.14. Сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Дебетові обороти рахунків:


701 “Дохід від реалізації готової продукції”;

702 “Дохід від реалізації товарів”;

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

(у частині сум відповідних податків та зборів, що були відображені в кореспонденції з кредитом рахунку 64 “Розрахунки за податками й платежами”)

Акцизний збір

020

п.15. Підприємства – платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
025

п.16. Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові результати

Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цьому рядку наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань

Продовження табл. 1

^ Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з ПБО 3 “Звіт про фінансові результати”

Джерело інформації

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються
в кінці року

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються
щомісяця

1

2

3

4

5

Інші вирахування з доходу

030

п.17. Відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків

Зокрема, у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів на користь комітента, принципала, співвиконавця, субпідрядника тощо за договорами комісії, підряду, агентськими та іншими аналогічними договорами

Дебетові обороти рахунків:

702 “Дохід від реалізації товарів”;

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

(у частині сум, що були вирахувані з доходу та які були отримані на користь комітентів, принципалів, співвиконавців тощо)

Сальдо рахунку

704 “Вирахування з доходу”

Дебетові обороти рахунків:

702 “Дохід від реалізації товарів”

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

704 “Вирахування з доходу”

(в частині сум, що були вирахувані з доходу та які були отримані на користь комітентів, принципалів, співвиконавців тощо)

^ Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

п.18. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо

Ряд. 035=

Ряд. 010 – Рядки 015, 020, 025, 030

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

п.19. Показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
9 “Запаси”, 16 “Витрати”.

У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів

Сальдо рахунку


90 “Собівартість реалізації”

(на дату складання звіту)

Дебетовий оборот рахунку

90 “Собівартість реалізації”

(накопиченим підсумком з початку року)


Валовий:
п. 20. Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Ряд. 050 = Ряд. 035 – Ряд. 040

( позитивне значення)

Ряд. 055 = Ряд. 035 – Ряд. 040

(негативне значення, яке наводиться у дужках)

прибуток

050збиток055


Продовження табл. 1

^ Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з ПБО 3 “Звіт про фінансові результати”

Джерело інформації

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються
в кінці року

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються
щомісяця

1

2

3

4

5

Інші операційні доходи

060

п.21. Відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо

^ Сальдо рахунку


71 “Інший операційний дохід”

(на дату складання звіту)

Кредитовий оборот рахунку

71 “Інший операційний дохід”

(накопиченим підсумком з початку року без врахування сум непрямих податків та зборів, що були включені в ціну продажу)

Адміністративні витрати

070

п. 22. Відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства

Сальдо рахунку


92 “Адміністративні витрати”

(на дату складання звіту)

Дебетовий оборот рахунку

92 “Адміністративні витрати”

(накопиченим підсумком з початку року)

Витрати на збут

080

п.23. Відображаються витрати підприємства, пов‘язані з реалізацією продукції (товарів) – витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо

Сальдо рахунку


93 “Витрати на збут”

(на дату складання звіту)

Дебетовий оборот рахунку

93 “Витрати на збут”

(накопиченим підсумком з початку року)

Інші операційні витрати

090

п. 24. Відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг)

Сальдо рахунку


94 “Інші витрати операційної діяльності”

(на дату складання звіту)

Дебетовий оборот рахунку

94 “Інші витрати операційної діяльності”

(накопиченим підсумком з початку року)


Продовження табл. 1

^ Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з ПБО 3 “Звіт про фінансові результати”

Джерело інформації

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються
в кінці року

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються
щомісяця

1

2

3

4

5

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

п. 25. Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат

Ряд. 100

=

Сума рядків 050, 060 - Рядки 070, 080, 090 або

Ряд. 060 – Рядки 055, 070, 080, 090

збиток

105
Ряд. 105

=

Сума рядків 055, 070, 080, 090 – Ряд. 060

або

Сума рядків 070, 080, 090 – Рядки 050, 060

Дохід від участі в капіталі

110

п. 26. Відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі

Сальдо рахунку

72 “Дохід від участі в капіталі”

(на дату складання звіту)

Кредитовий оборот рахунку

72 “Дохід від участі в капіталі”

(накопиченим підсумком з початку року)

Інші фінансові доходи

120

п. 27. Показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)

Сальдо рахунку


73 “Інші фінансові доходи”

(на дату складання звіту)

Кредитовий оборот рахунку

73 “Інші фінансові доходи”

(накопиченим підсумком з початку року)

Інші доходи

130

п. 27. Показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства

Сальдо рахунку


74 “Інші доходи”

(на дату складання звіту)

Кредитовий оборот рахунку

74 “Інші доходи”

(накопиченим підсумком з початку року без врахування сум непрямих податків та зборів, що були включені в ціну продажу).

Фінансові витрати

140

п. 29. Показуються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу.

Сальдо рахунку


95 “Фінансові витрати”

(на дату складання звіту)

Дебетовий оборот рахунку
95 “Фінансові витрати”

(накопиченим підсумком з початку року)


Продовження табл. 1

^ Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з
ПБО 3 “Звіт про фінансові результати”

Джерело інформації

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються
в кінці року

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються
щомісяця

1

2

3

4

5

Втрати від участі в капіталі

150

п.30. Відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі

Сальдо рахунку


96 “Втрати від участі в капіталі”

(на дату складання звіту)


Дебетовий оборот рахунку

96 “Втрати від участі в капіталі”

(накопиченим підсумком з початку року)

Інші витрати

160

п. 31 Відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства

Сальдо рахунку


97 “Інші витрати”

(на дату складання звіту)

Дебетовий оборот рахунку

97 “Інші витрати”

(накопиченим підсумком з початку року)

^ Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

п. 32.Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків)

Рядок 170

=

Сума ряд. 100,110,120,130 –

Рядки 140,150,160

або

Сума ряд. 110,120,130 –

Рядки 105,140,150,160

збиток

175

Рядок 175

=

Сума ряд. 105,140,150,160 –

Рядки 110,120,130

або

Сума ряд. 140,150,160 –

Рядки 100,110,120,130

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

п. 33. Показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”

Сальдо рахунку


981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності”

(на дату складання звіту)

Дебетовий оборот рахунку

981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності”

(накопиченим підсумком з початку року)

Продовження табл. 1

^ Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з
ПБО 3 “Звіт про фінансові результати”

Джерело інформації

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються
в кінці року

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються
щомісяця

1

2

3

4

5

^ Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

п. 34. Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку

Ряд. 190 = Ряд. 170 – Ряд. 180

збиток

195

Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток

Ряд. 195 = Ряд. 175 + Ряд. 180

Надзвичайні:

доходи

200

Доходи від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Сальдо рахунку


752 “Інші надзвичайні доходи”

(на дату складання звіту)

Кредитовий оборот рахунку

752 “Інші надзвичайні доходи”

(накопиченим підсумком з початку року)

витрати

205

п. 35. 1) Невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел.

Сальдо рахунку

991 “Втрати від стихійного лиха”

(+)

Сальдо рахунку

992 “Втрати від техногенних катастроф та аварій”

( - )

Сальдо рахунку
751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”

(+)

Сальдо рахунку 993 “Інші надзвичайні витрати”

Дт оборот рахунку

991 “Втрати від стихійного лиха”

(+)

Дт оборот рахунку

992 “Втрати від техногенних катастроф та аварій”

( - )

Кт оборот рахунку

751 “Відшкоду-вання збитків від надзвичайних подій”

(+)

Дт оборот рахунку

993 “Інші надзвичайні витрати”2) Втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій
^ Втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих втрат

Податки з надзвичайного прибутку

210

п.36. Відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій

Сальдо рахунку

982 “Податки на прибуток від надзвичайних подій”

(на дату складання звіту)

Дт оборот рахунку

982 “Податки на прибуток від надзвичайних подій”(накопиченим підсумком з початку року)

Продовження табл. 1

^ Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з
ПБО 3 “Звіт про фінансові результати”

Джерело інформації

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються
в кінці року

У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються
щомісяця

1

2

3

4

5

Чистий прибуток

220

п. 37. Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку

Ряд. 220

=

Ряд. 190 + Ряд. 200 – Ряд. 205

або

Ряд. 200 – Ряд. 195 – Ряд. 205

Чистий збиток

225

Ряд.225

=

Ряд. 205 – Ряд. 190 – Ряд. 200

або

Ряд. 195 + Ряд. 205 – Ряд. 200Правильність заповнення Звіту про фінансові результати перевіряється шляхом звірки рядків 220 (225) із сальдо за рахунком 79 “Фінансові результати” (у разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються щомісячно) або з розрахунковою сумою, що є різницею між сукупним кредитовим сальдо рахунків класу 7 та сукупним дебетовим сальдо рахунків класу 9.

Розділ II. “Елементи операційних витрат” Звіту про фінансові результати складається з використанням інформації:

накопиченої на рахунках класу 8, або

шляхом аналізу кредитових оборотів рахунків запасів, зносу необоротних активів, забезпечень, кредиторської заборгованості тощо.

Взаємозв’язок між статтями цього розділу Звіту про фінансові результати та рахунками Плану рахунків наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Взаємозв’язок між статтями Звіту про фінансові результати
та рахунками Плану рахунків

^ РОЗДІЛ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код рядка

^ Визначення статей згідно з ПБО 16 “Витрати”

Джерело інформації

У випадку ведення рахунків класу 8

Рахунки класу 8 не використовуються

1

2

3

4

5

Матеріальні затрати


230

п. 22. До складу елемента “Матері-альні затрати” включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

сировини й основних матеріалів;

купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

палива й енергії;

будівельних матеріалів;

запасних частин;

тари й тарних матеріалів;

допоміжних та інших матеріалів

Дебетовий оборот рахунку

80 “Матеріальні витрати”

(за вирахуванням
продукції, виробленої і спожитої самим підприємством)

Кредитові обороти рахунків запасів


(за вирахуванням продукції, що виробленої і спожитої самим підприємством)

Продовження табл. 2

^ Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з ПБО 16 “Витрати”

Джерело інформації

У випадку ведення рахунків класу 8

Рахунки класу 8 не використовуються

1

2

3

4

5

Витрати на оплату праці

240

п. 23. До складу елемента “Витрати на оплату праці” включаються:

заробітна плата за окладами й тарифами,

премії та заохочення,

матеріальна допомога,

компенсаційні виплати,

оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу,

інші витрати на оплату праці

Дебетовий оборот рахунку

81 “Витрати на оплату праці”

(за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством)

Кредитові обороти рахунків:

66 “Розрахунки з оплати праці”;

47 “Забезпечення наступних витрат і платежів”

(за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством)

Крок 2. Визначення знаменника ПНА

З цією метою на підставі даних обліку розраховується середньорічна кількість простих акцій, які знаходилися в обігу протягом звітного періоду, за формулою середньозваженої.

Для розрахунку середньорічної (середньозваженої – за менший ніж рік період) кількості простих акцій, що перебувають в обігу, використовуються дані реєстру акціонерів на перше число кожного місяця звітного періоду чи на іншу дату, якщо зміни в кількості акцій в обігу відбувалися на іншу, ніж початок місяця дату.

^ Приклад 1 (продовження)

Є така інформація про прості акції нашого ВАТ (табл. 5).

Таблиця 5

Вихідні дані
Господарська операція
Випущені прості акції

Придбані акції власної емісії

Акції в обігу після здійснення операції

Номер та дата

Зміст

1

2

3

4

5

6

1

1 січня звітного року

Кількість акцій на початок звітного періоду

2 500

-

2 500

2

1 червня звітного року

Випуск нових акцій за грошові кошти

2 500

-

5 000

3

1 грудня звітного року

Придбання власних акцій за грошові кошти

-

2 000

3 000

4

31 грудня звітного року

Кількість акцій на кінець звітного періоду

5 000

2 000

3 000

Розрахунок:

Середньорічна кількість простих акцій, які знаходилися в обігу протягом звітного періоду

= (2 500 х 5/12) + (5 000 х 6/12) + (3 000 х 1/12) ≈ 3 792 (простих акцій),

де 5/12, 6/12, 1/12 – часовий зважений коефіцієнт.


Часовий зважений коефіцієнт – частка від ділення загальної кількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу, на кількість днів (місяців) у році.

При розрахунку часового зваженого коефіцієнта допускається приймати період обігу акцій не в днях, а в місяцях, якщо випуск, викуп і анулювання акцій здійснюється з першого числа місяця.

Результат розрахунку записується у рядок 300 розділу ІІІ Звіту про фінансові результати (табл. 6).


Крок 3. Обчислення ПНА шляхом ділення чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, на середньорічну кількість цих акцій в обігу.

За даними прикладу 1 ПНА дорівнює: 40 000 : 3 792 = 10,55 (грн. /акцію).

Розраховане значення ПНА буде відображено у рядку 320 розділу ІІІ Звіту про фінансові результати (табл. 6).

Таблиця 6

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

3 792
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

10,55
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340Якщо в акціонерного товариства в результаті підрахунку показників дохідності акцій виходить не прибуток, збиток на одну просту акцію, то цей показник наводиться в дужках.

Застосування середньорічної (середньозваженої) величини простих акцій в обігу дає змогу враховувати зміни акціонерного капіталу залежно від кількості акцій, що випускаються та вилучаються з обігу. В цьому випадку акціонерний капітал включається до розрахунку ПНА в тій мірі, у якій він безпосередньо бере участь у створенні чистого прибутку ВАТ.

Як правило, прості акції включаються до розрахунку середньорічної їх кількості з дати випуску. Приклади визначення цієї дати відповідно до п. 6 ПБО 24 наведені у табл. 7.

Таблиця 7

Дати включення простих акцій до обчислення середньозваженої
кількості простих акцій в обігу (п. 6 ПБО 24)

^ Особливості (мета)

випуску простих акцій

Дата включення простих акцій до обчислення середньозваженої кількості простих акцій, які знаходились в обігу

Обмін на грошові кошти

Дата виникнення дебіторської заборгованості за розрахунками з учасниками

Обмін на інші, ніж грошові кошти, активи

Дата визнання активу товариством

Обмін на послуги товариства

Дата надання послуг

Виплати дивідендів простими чи привілейованими акціями

Дата виплати дивідендів

Конвертація фінансового зобов’язання в прості акції або сплата відсотків за цим фінансовим зобов’язанням

Дата припинення нарахування відсотків або (у разі відсутності відсотків) дата погашення фінансового зобов’язання

Для погашення зобов’язання товариства

Дата погашення зобов’язання

Часткова оплата придбання іншого підприємства

Дата придбання

Випуск у разі виконання певних умов (акції з відкладеним розміщенням)

Дата виконання зазначених умов

^ Скоригований чистий прибуток (збиток) на акцію

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію визначається діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу.

^ Скоригований чистий прибуток (збиток) – чистий прибуток (збиток) після вирахування дивідендів на привілейовані акції, скоригований на вплив розбавляючих простих акцій.

^ Скоригована середньорічна кількість простих акцій – середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість потенційних простих акцій.

Скоригований ПНА відображає максимально можливу ступінь зменшення прибутку (збільшення збитку) на одну просту акцію товариства у разі конвертації розбавляючих потенційних простих акцій без відповідного збільшення активів товариства.

^ Потенційні прості акції – це фінансовий інструмент або інша угода, за якою у майбутньому його власнику надається право на прості акції.

До них відносяться:

облігації, які можна конвертувати у прості акції;

привілейовані акції, які можуть бути конвертовані в прості акції;

варанти на акції;

опціони на акції;

акції, які можуть бути придбані за спеціальними програмами для працівників;

угоди, учасники яких матимуть право на отримання простих акцій у разі виконання вимог, передбачених цими угодами.

^ Фінансовий інструмент – контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу в іншого.

^ Розбавляюча потенційна проста акція – фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до зменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому.

^ Антирозбавляюча потенційна проста акція – фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому.

Розглянемо основні кроки визначення скоригованого ПНА.

Крок 1. Розрахунок чисельника скоригованого ПНА

Для цього необхідно визначити наявність у товариства фінансових інструментів, що є потенційними простими акціями, та оцінити їх вплив на суму чистого прибутку, який належить власникам простих акцій.

До розрахунку скоригованого ПНА необхідно включити лише такі потенційні прості акції, які мають розбавляючий вплив на ПНА, тобто зменшують його значення. Оцінка впливу здійснюється для кожного виду потенційних простих акцій (кожного випуску, серії випусків даного виду акцій) на суму чистого прибутку.

З метою обчислення чисельника скоригованого прибутку на акцію чисельник, визначений для прибутку на акцію (чистий прибуток (збиток) за вирахуванням дивідендів на привілейовані акції), слід відкоригувати наступним чином, враховуючи сплату податків:

збільшити на суму дивідендів, визнаних у звітному періоді, на розбавляючі потенційні прості акції, оскільки ці дивіденди бралися до уваги при обчисленні чистого прибутку за період;

збільшити на суму відсотків, визнаних у періоді, які пов’язані з розбавляючими потенційними простими акціями;

врахувати будь-які зміни в доході або витратах, які будуть наслідком конвертування розбавляючих потенційних простих акцій.

Приклад 2. Розрахунок скоригованого ПНА

Чистий прибуток ВАТ становив 100 000 грн. ВАТ має 50 000 простих акцій в обігу та 15 000 потенційних простих акцій. ПНА становить 2 грн. на просту акцію (100 000 грн. : 50 000 простих акцій). Припустимо, що потенційні прості акції будуть конвертовані в прості акції, сума чистого прибутку (з урахуванням відповідної зміни суми податку на прибуток) зросте на 15 000 грн.

Тоді нове значення ПНА становитиме:

100 000 грн. + 15 000 грн.

50 000 акцій + 15 000 акцій

=

115 000 грн.

65 000 акцій

=

1,77 грн. на просту акціюТакі потенційні прості акції розглядаються як розбавляючі, тому що вони зменшують суму ПНА. Вони обов’язково включаються до обчислення скоригованого ПНА.

Приклад 3

^ Використовуючи дані прикладу 2, припустимо, що після к
еще рефераты
Еще работы по разное