Реферат: Програма вступних випробувань зі спеціальності «Правознавство» 03040101) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» на основі базової або повної вищої освіти


ПРОГРАМА

вступних випробувань зі спеціальності «Правознавство» (8.03040101)

для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

на основі базової або повної вищої освіти


Теорія права і держави


Теорія права і держави як наука і як навчальна дисципліна.

Функції теорії права і держави.

Практичне призначення теоретичних знань про право і державу.

Деідеологізація наукового знання - основна задача теорії права і держави на сучасному етапі.

Класифікація методів юридичного пізнання.

Поняття та види соціальних норм.

Поняття права. Ознаки, які відрізняють його від інших суспільних норм.

Функції права. Принципи права.

Праворозуміння. Нормативне (позитивне) та натуральне право. Концепція вузького та широкого праворозуміння.

Поняття правового регулювання.

Поняття держави. Ознаки, які відрізняють її від інших існуючих в суспільстві організацій.

Теорії походження держави і права.

Функції держави.

Типологія права та держави (формаційний та цивілізаційиий підходи).

Поняття форми права. Внутрішня й зовнішня форми права.

Поняття форми держави.

Проблема внутрішньої та зовнішньої форми держави.

Форми державного устрою як складова форма держави: поняття та види.

Форми правління: поняття та види.

Загальна характеристика політичної системи суспільства.

Структура політичної системи (політичні і правові норми, політична діяльність, політична структура, політична свідомість і політична культура).

Поняття влади. Влада державна і влада політична: проблеми співвідношення.

Поняття механізму держави. Його структура та принципи організації і діяльності.

Апарат держави. Його відмінність від механізму держави.

Орган держави: поняття, ознаки, види.

Класифікація державних органів.

Поняття норми права (законодавства ), її ознаки.

Структура норми права. Гіпотеза, диспозиція, санкція.

Система права.

Система права і правова система.

Норма права і стаття нормативно - правового акту. Види і класифікація норм права. Локальні норми права і вимоги до них.

Способи викладення правових норм в актах держави.

Види нормативно - правових актів. Закон як акт вищого законодавчого органу. Укази президента, акти уряду, акти міністрів і керівників інших відомств.

Поняття форми (джерела) права. Види джерел права.

Класифікація правових систем світу.

Поняття правоутворення. Юридичний мотив.

Загальна характеристика правотворчості. Основні принципи правотворчості.

Види правотворчості. Правотворчі органи. Право на правотворчість.

Концепція законопроекту.

Законодавча діяльність. Стадії законодавчого процесу.

Законодавча ініціатива. Суб’єкти законодавчої ініціативи.

Систематизація законодавства як особливий вид правотворчості.

Види систематизації законодавчих актів.

Правові відносини як особлива форма суспільних відносин.

Склад (елементи) правовідносин.

Характеристика суб'єктів права. Громадянин, посадова особа, державний орган, суспільна організація, держава як суб'єкт права. Юридичні особи.

Поняття та необхідність тлумачення права. З'ясування і роз'яснення змісту правових норм.

Засоби тлумачення права: мовний (граматичний, філологічний), логічний, систематичний, історичний, спеціально-юридичний та інші.

Тлумачення права за об'ємом. Поширене, буквальне (адекватне) і обмежене тлумачення.

Акти тлумачення права: поняття і види.

Поняття правомірної поведінки, її соціальна і юридична характеристика.

Поняття правопорушення. Основні ознаки правопорушення.

Поняття, основні ознаки та види юридичної відповідальності.

Поняття та основні ознаки правової держави.

Виникнення і розвиток ідей правової держави.

Поняття та структура громадянського суспільства.

Реалізація права: поняття, форми, методи.

Дотримання, виконання, використання права.

Застосування права як особлива форма його реалізації.

Суб'єкти застосування права. Стадії процесу застосування права.

Прогалини в праві та способи їх усунення в практиці правозастосування.

Поняття і структура правосвідомості. Правова ідеологія і правова психологія.

Правова культура (структура, характеристика елементів, функції, сфери і форми дії).

Правове виховання. Значення правової культури у формуванні правової держави.

Поняття та вимоги законності. Основні принципи та гарантії законності. Режим законності.


^ Цивільне право і сімейне право


Поняття, предмет і метод цивільного права як галузі права.

Система цивільного права як галузі права.

Поняття, система та принципи цивільного законодавства.

Поняття, структура та класифікація цивільних правовідносин.

Поняття та класифікація юридичних фактів. Юридичний склад.

Поняття, принципи, способи та межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом.

Порядок, способи та загальна характеристика захисту цивільних прав.

Правоздатність та дієздатність фізичних осіб.

Безвісна відсутність. Оголошення особи померлою.

Опіка та піклування як спосіб забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів фізичних осіб.

Поняття, ознаки та види юридичних осіб.

Виникнення та припинення юридичних осіб.

Філії та представництва юридичних осіб.

Поняття та види господарських товариств.

Держава та територіальні громади як суб’єкти цивільного права.

Поняття та загальна класифікація об’єктів цивільних прав.

Поняття та класифікація речей як об’єктів цивільних прав.

Поняття та види цінних паперів.

Особисті немайнові права фізичної особи відповідно до ЦК України.

Поняття та види правочинів у цивільному праві.

Поняття та види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності правочинів.

Поняття та види представництва у цивільному праві.

Поняття, зміст, форма та види довіреності. Припинення представництва за довіреністю.

Поняття, значення та види строків (термінів) у цивільному праві. Строки позовної давності.

Поняття та види речових прав.

Поняття та зміст права власності.

Суб’єкти та форми права власності в Україні.

Право приватної власності фізичних осіб.

Поняття та види права спільної власності.

Право власності на землю (земельну ділянку).

Підстави виникнення та припинення права власності.

Поняття та підстави спадкування. Основні поняття спадкового права.

Цивільно-правові засоби захисту права власності.

Поняття та об’єкти права інтелектуальної власності.

Поняття, об’єкти та загальна характеристика авторського права України.

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Виключні права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників.

Поняття та підстави виникнення зобов’язань.

Загальна характеристика елементів зобов’язання. Заміна суб’єктів зобов’язання.

Поняття та принципи виконання зобов’язань.

Поняття та види способів забезпечення виконання зобов’язання.

Поняття, предмет і види застави як способу забезпечення виконання зобов’язання.

Поняття, предмет, форми та види неустойки як способу забезпечення виконання зобов’язання.

Підстави припинення зобов’язань.

Поняття, характерні ознаки та види цивільно-правової відповідальності.

Підстави та форми цивільно-правової відповідальності.

Поняття, характерні ознаки, зміст і форма договору.

Договірні типи та види цивільно-правових договорів.

Поняття, загальна характеристика та види договору купівлі-продажу.

Поняття, характерні ознаки та загальна характеристика опціонів, форвардних і ф’ючерсних контрактів.

Цивільно-правовий захист прав споживачів товарів (робіт, послуг).

Поняття та загальна характеристика алеаторних (ризикових) договорів.

Поняття, загальна характеристика та види договору найму (оренди).

Поняття, загальна характеристика та види договору підряду.

Поняття та загальна характеристика договору будівельного підряду.

Поняття, загальна характеристика та види договору про надання послуг.

Поняття та види транспортних зобов’язань.

Поняття, правова природа та загальна характеристика договору перевезення вантажу.

Особливості правового регулювання морських перевезень.

Поняття та загальна характеристика договору зберігання. Види зберігання.

Поняття та загальна характеристика договору складського зберігання. Складські документи.

Поняття та загальна характеристика договору доручення.

Поняття та загальна характеристика договору комісії.

Поняття та загальна характеристика договору страхування.

Поняття та загальна характеристика договору управління майном.

Поняття та загальна характеристика кредитного договору.

Види рахунків за законодавством України. Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

Способи та форми безготівкових розрахунків.

Поняття та загальна характеристика ліцензійного договору. Винагорода (плата) за використання об’єкту права інтелектуальної власності.

Поняття та загальна характеристика договору комерційної концесії.

Поняття та загальна характеристика договору про спільну діяльність. Договір простого товариства.

Поняття та підстави виникнення недоговірних зобов’язань.

Поняття, характерні риси та загальна характеристика зобов’язань, що виникають внаслідок завдання шкоди. Генеральний і спеціальні делікти.

Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду.

Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.

Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Поняття, предмет і метод сімейного права як галузі права.

Поняття та види сімейних правовідносин.

Поняття, умови та порядок укладання шлюбу.

Підстави, порядок і правові наслідки визнання шлюбу недійсним.

Загальна характеристика особистих немайнових і майнових правовідносин подружжя.

Правовий режим майна подружжя. Шлюбний контракт.

Підстави та правові наслідки припинення шлюбу.

Підстави виникнення та загальна характеристика правовідносин між батьками та дітьми.

Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей. Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав.

Правове регулювання аліментних зобов’язань за Сімейним кодексом України.

Поняття, умови, порядок і правові наслідки усиновлення (удочеріння).

Визнання усиновлення (удочеріння) недійсним і скасування усиновлення (удочеріння).


^ Кримінальне право

Співвідношення Загальної та Особливої частини кримінального права.

Поняття та система Особливої частини кримінального права. Ознаки, покладені в основу побудови системи Особливої частини.

Види кримінально-правових норм в кримінальному законодавстві України.

Диспозиції та санкції кримінально-правової норми та їх види.

Дія кримінального закону в просторі.

Тлумачення кримінальних законів та їх види.

Підстава кримінальної відповідальності.

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності.

Поняття злочину за кримінальним правом, його ознаки.

Поняття складу злочину та його значення для кваліфікації.

Поняття та ознаки субєкту злочину.

Поняття та значення спеціального субєкту.

Поняття обєкту злочину.

Поняття предмету злочину.

Обєктивна сторона складу злочину та її ознаки.

Субєктивна сторона складу злочину.

Поняття вини, її форми та види. Змішана форма вини.

Поняття співучасті та види співучасників. Форми співучасті.

Готування до злочину.

Поняття і види замаху на злочин.

Добровільна відмова від скоєння злочину. Її відмінність від замаху на скоєння злочину.

Ексцес виконавця.

Множинність злочинів та її види.

Поняття та ознаки причетності до злочину.

Поняття і значення кваліфікації злочинів. Соціальне та правове значення кваліфікації.

Необхідна оборона в кримінальному праві (ст. 36 КК) та її відміна від крайньої необхідності (ст. 39 КК).

Цілі покарання за кримінальним правом.

Система і види покарання.

Позбавлення волі як вид кримінального покарання.

Призначення покарання за кількома вироками.

Призначення покарання за сукупністю злочинів.

Давність та її види.

Погашення судимості.

Зняття судимості.

Поняття неосудності.

Амністія та помилування.

Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів (ст. 35 КК).

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 КК). Аналіз складу злочину.

Загальна характеристика злочинів в сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

Посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ст. 110 КК). Аналіз складу злочину.

Злочини проти основ національної безпеки України. Аналіз складів злочинів.

Державна зрада (ст. 111 КК). Форми цього злочину. Відмінність цього злочину від суміжних складів.

Крадіжка (ст. 185 КК). Аналіз складу злочину.

Розбій (ст. 187 КК). Аналіз складу злочину.

Шахрайство (ст. 190 КК). Аналіз складу злочину.

Хабарництво (ст. ст. 368-390 КК). Аналіз складу злочину.

Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Характеристика обєктивних та субєктивних ознак складу: масові заворушення (ст. 294 КК). Їх відмінність від групового порушення громадського порядку (ст. 293 КК).

Загальна характеристика кваліфікуючих ознак розкрадання.

Розкрадання шляхом привласнення, розтрати чи зловживання службовим становищем (ст. 191 КК). Аналіз складу злочину.

Корисні посягання на власність без ознак розкрадання. Відмінність цих злочинів від розкрадання.

Загальна характеристика злочинів в сфері господарської діяльності.

Поняття злочинів в сфері господарської діяльності. Їх відмінність від розкрадань.

Порушення правил порядку заняття господарською чи банківською діяльністю (ст. 202 КК). Аналіз складу злочину.

Диверсія (ст. 113 КК). Аналіз складу злочину.

Терористичний акт (ст. 258 КК). Аналіз складу злочину.

Загальна характеристика злочинів проти життя та здоровя особи.

Поняття та ознаки вбивства.

Види умисних вбивств за кримінальним законодавством.

Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (ч. 2 ст. 115 КК).

Характеристика видів вбивств при помякшуючих обставинах (ст. ст. 116, 117, 118 КК).

Вбивство з необережності (ст. 119 КК). Аналіз складу злочину.

Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи і недоторканості особи.

Умисне тяжке тілесне ушкодження, що завдало смерть потерпілого (ст. 121 КК) та його відмінність від вбивства.

Розбій (ст. 187 КК) і його відмінність від вимагання (ст. 189 КК).

Контрабанда (ст. 201 КК). Відмінність цього злочину від контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів (ст. 305 КК).

Бандитизм (ст. 257 КК). Аналіз складу злочину.

Хуліганство (ст. 296 КК) та його відмінність від злочинів проти особи.

Порушення правил безпеки руху і експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ст. 276 КК). Аналіз складу злочину.

Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності.

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК). Аналіз складу злочину.

Злочини в бюджетній сфері (ст. ст. 210, 211 КК). Аналіз складів злочинів.

Ухилення від сплати податків (ст. 212 КК). Аналіз складу злочину.

Створення злочинної організації (ст. 255 КК). Аналіз складу злочину.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК). Аналіз складу злочину.

Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Загальна характеристика злочинів проти здоровя.

Загальна характеристика злочинів проти власності.

Загальна характеристика злочинів в сфері використання ЕОМ та компютерних систем.

Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності.

Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки.

Загальна характеристика злочинів проти встановленого порядку несення військової служби.

Загальна характеристика злочинів проти довкілля.

Загальна характеристика злочинів проти правосуддя.

Загальна характеристика злочинів проти виборчих прав громадян.


ПРОГРАМА

вступних випробувань зі спеціальності «Правознавство» (7.03040101)

для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

на основі базової вищої освіти


^ Теорія права і держави


Теорія права і держави як наука і як навчальна дисципліна.

Функції теорії права і держави.

Практичне призначення теоретичних знань про право і державу.

Деідеологізація наукового знання - основна задача теорії права і держави на сучасному етапі.

Класифікація методів юридичного пізнання.

Поняття та види соціальних норм.

Поняття права. Ознаки, які відрізняють його від інших суспільних норм.

Функції права. Принципи права.

Праворозуміння. Нормативне (позитивне) та натуральне право. Концепція вузького та широкого праворозуміння.

Поняття правового регулювання.

Поняття держави. Ознаки, які відрізняють її від інших існуючих в суспільстві організацій.

Теорії походження держави і права.

Функції держави.

Типологія права та держави (формаційний та цивілізаційиий підходи).

Поняття форми права. Внутрішня й зовнішня форми права.

Поняття форми держави.

Проблема внутрішньої та зовнішньої форми держави.

Форми державного устрою як складова форма держави: поняття та види.

Форми правління: поняття та види.

Загальна характеристика політичної системи суспільства.

Структура політичної системи (політичні і правові норми, політична діяльність, політична структура, політична свідомість і політична культура).

Поняття влади. Влада державна і влада політична: проблеми співвідношення.

Поняття механізму держави. Його структура та принципи організації і діяльності.

Апарат держави. Його відмінність від механізму держави.

Орган держави: поняття, ознаки, види.

Класифікація державних органів.

Поняття норми права (законодавства ), її ознаки.

Структура норми права. Гіпотеза, диспозиція, санкція.

Система права.

Норма права і стаття нормативно - правового акту. Види і класифікація норм права. Локальні норми права і вимоги до них.

Види нормативно - правових актів. Закон як акт вищого законодавчого органу. Укази президента, акти уряду, акти міністрів і керівників інших відомств.

Поняття форми (джерела) права. Види джерел права.

Класифікація правових систем світу.

Поняття правоутворення. Юридичний мотив.

Загальна характеристика правотворчості. Основні принципи правотворчості.

Законодавча діяльність. Стадії законодавчого процесу.

Законодавча ініціатива. Суб’єкти законодавчої ініціативи.

Систематизація законодавства як особливий вид правотворчості.

Правові відносини як особлива форма суспільних відносин.

Склад (елементи) правовідносин.

Характеристика суб'єктів права. Громадянин, посадова особа, державний орган, суспільна організація, держава як суб'єкт права. Юридичні особи.

Поняття та необхідність тлумачення права. З'ясування і роз'яснення змісту правових норм.

Засоби тлумачення права: мовний (граматичний, філологічний), логічний, систематичний, історичний, спеціально-юридичний та інші.

Тлумачення права за об'ємом. Поширене, буквальне (адекватне) і обмежене тлумачення.

Акти тлумачення права: поняття і види.

Поняття правомірної поведінки, її соціальна і юридична характеристика.

Поняття правопорушення. Основні ознаки правопорушення.

Поняття, основні ознаки та види юридичної відповідальності.

Поняття та основні ознаки правової держави.

Реалізація права: поняття, форми, методи.

Дотримання, виконання, використання права.

Застосування права як особлива форма його реалізації.

Суб'єкти застосування права. Стадії процесу застосування права.

Прогалини в праві та способи їх усунення в практиці правозастосування.

Поняття і структура правосвідомості. Правова ідеологія і правова психологія.


^ Цивільне право і сімейне право


Поняття, предмет і метод цивільного права як галузі права.

Система цивільного права як галузі права.

Поняття, система та принципи цивільного законодавства.

Поняття, структура та класифікація цивільних правовідносин.

Поняття та класифікація юридичних фактів. Юридичний склад.

Поняття, принципи, способи та межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом.

Порядок, способи та загальна характеристика захисту цивільних прав.

Правоздатність та дієздатність фізичних осіб.

Безвісна відсутність. Оголошення особи померлою.

Опіка та піклування як спосіб забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів фізичних осіб.

Поняття, ознаки та види юридичних осіб.

Виникнення та припинення юридичних осіб.

Філії та представництва юридичних осіб.

Поняття та види господарських товариств.

Держава та територіальні громади як суб’єкти цивільного права.

Поняття та загальна класифікація об’єктів цивільних прав.

Поняття та класифікація речей як об’єктів цивільних прав.

Поняття та види цінних паперів.

Особисті немайнові права фізичної особи відповідно до ЦК України.

Поняття та види правочинів у цивільному праві.

Поняття та види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності правочинів.

Поняття та види представництва у цивільному праві.

Поняття, зміст, форма та види довіреності. Припинення представництва за довіреністю.

Поняття, значення та види строків (термінів) у цивільному праві. Строки позовної давності.

Поняття та види речових прав.

Поняття та зміст права власності.

Суб’єкти та форми права власності в Україні.

Право приватної власності фізичних осіб.

Поняття та види права спільної власності.

Право власності на землю (земельну ділянку).

Підстави виникнення та припинення права власності.

Поняття та підстави спадкування. Основні поняття спадкового права.

Цивільно-правові засоби захисту права власності.

Поняття та об’єкти права інтелектуальної власності.

Поняття, об’єкти та загальна характеристика авторського права України.

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Виключні права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників.

Поняття та підстави виникнення зобов’язань.

Загальна характеристика елементів зобов’язання. Заміна суб’єктів зобов’язання.

Поняття та принципи виконання зобов’язань.

Поняття та види способів забезпечення виконання зобов’язання.

Поняття, предмет і види застави як способу забезпечення виконання зобов’язання.

Поняття, предмет, форми та види неустойки як способу забезпечення виконання зобов’язання.

Підстави припинення зобов’язань.

Поняття, характерні ознаки та види цивільно-правової відповідальності.

Підстави та форми цивільно-правової відповідальності.

Поняття, характерні ознаки, зміст і форма договору.

Договірні типи та види цивільно-правових договорів.

Поняття, загальна характеристика та види договору купівлі-продажу.

Поняття, характерні ознаки та загальна характеристика опціонів, форвардних і ф’ючерсних контрактів.

Цивільно-правовий захист прав споживачів товарів (робіт, послуг).

Поняття та загальна характеристика алеаторних (ризикових) договорів.

Поняття, загальна характеристика та види договору найму (оренди).

Поняття, загальна характеристика та види договору підряду.

Поняття та загальна характеристика договору будівельного підряду.

Поняття, загальна характеристика та види договору про надання послуг.

Поняття та види транспортних зобов’язань.

Поняття, правова природа та загальна характеристика договору перевезення вантажу.

Особливості правового регулювання морських перевезень.

Поняття та загальна характеристика договору зберігання. Види зберігання.

Поняття та загальна характеристика договору складського зберігання. Складські документи.

Поняття та загальна характеристика договору доручення.

Поняття та загальна характеристика договору комісії.

Поняття та загальна характеристика договору страхування.

Поняття та загальна характеристика договору управління майном.

Поняття та загальна характеристика кредитного договору.

Види рахунків за законодавством України. Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

Способи та форми безготівкових розрахунків.

Поняття та загальна характеристика ліцензійного договору. Винагорода (плата) за використання об’єкту права інтелектуальної власності.

Поняття та загальна характеристика договору комерційної концесії.

Поняття та загальна характеристика договору про спільну діяльність. Договір простого товариства.

Поняття та підстави виникнення недоговірних зобов’язань.

Поняття, характерні риси та загальна характеристика зобов’язань, що виникають внаслідок завдання шкоди. Генеральний і спеціальні делікти.

Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду.

Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.

Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Поняття, предмет і метод сімейного права як галузі права.

Поняття та види сімейних правовідносин.

Поняття, умови та порядок укладання шлюбу.

Підстави, порядок і правові наслідки визнання шлюбу недійсним.

Загальна характеристика особистих немайнових і майнових правовідносин подружжя.

Правовий режим майна подружжя. Шлюбний контракт.

Підстави та правові наслідки припинення шлюбу.

Підстави виникнення та загальна характеристика правовідносин між батьками та дітьми.

Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей. Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав.

Правове регулювання аліментних зобов’язань за Сімейним кодексом України.

Поняття, умови, порядок і правові наслідки усиновлення (удочеріння).

Визнання усиновлення (удочеріння) недійсним і скасування усиновлення (удочеріння).


^ Кримінальне право

Співвідношення Загальної та Особливої частини кримінального права.

Поняття та система Особливої частини кримінального права. Ознаки, покладені в основу побудови системи Особливої частини.

Види кримінально-правових норм в кримінальному законодавстві України.

Диспозиції та санкції кримінально-правової норми та їх види.

Дія кримінального закону в просторі.

Тлумачення кримінальних законів та їх види.

Підстава кримінальної відповідальності.

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності.

Поняття злочину за кримінальним правом, його ознаки.

Поняття складу злочину та його значення для кваліфікації.

Поняття та ознаки субєкту злочину.

Поняття та значення спеціального субєкту.

Поняття обєкту злочину.

Поняття предмету злочину.

Обєктивна сторона складу злочину та її ознаки.

Субєктивна сторона складу злочину.

Поняття вини, її форми та види. Змішана форма вини.

Поняття співучасті та види співучасників. Форми співучасті.

Готування до злочину.

Поняття і види замаху на злочин.

Добровільна відмова від скоєння злочину. Її відмінність від замаху на скоєння злочину.

Ексцес виконавця.

Множинність злочинів та її види.

Поняття та ознаки причетності до злочину.

Поняття і значення кваліфікації злочинів. Соціальне та правове значення кваліфікації.

Необхідна оборона в кримінальному праві (ст. 36 КК) та її відміна від крайньої необхідності (ст. 39 КК).

Цілі покарання за кримінальним правом.

Система і види покарання.

Позбавлення волі як вид кримінального покарання.

Призначення покарання за кількома вироками.

Призначення покарання за сукупністю злочинів.

Давність та її види.

Погашення судимості.

Зняття судимості.

Поняття неосудності.

Амністія та помилування.

Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів (ст. 35 КК).

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 КК). Аналіз складу злочину.

Загальна характеристика злочинів в сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

Посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ст. 110 КК). Аналіз складу злочину.

Державна зрада (ст. 111 КК). Форми цього злочину. Відмінність цього злочину від суміжних складів.

Крадіжка (ст. 185 КК). Аналіз складу злочину.

Розбій (ст. 187 КК). Аналіз складу злочину.

Шахрайство (ст. 190 КК). Аналіз складу злочину.

Хабарництво (ст. ст. 368-390 КК). Аналіз складу злочину.

Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Характеристика обєктивних та субєктивних ознак складу: масові заворушення (ст. 294 КК). Їх відмінність від групового порушення громадського порядку (ст. 293 КК).

Загальна характеристика кваліфікуючих ознак розкрадання.

Розкрадання шляхом привласнення, розтрати чи зловживання службовим становищем (ст. 191 КК). Аналіз складу злочину.

Загальна характеристика злочинів в сфері господарської діяльності.

Порушення правил порядку заняття господарською чи банківською діяльністю (ст. 202 КК). Аналіз складу злочину.

Корисні посягання на власність без ознак розкрадання. Відмінність цих злочинів від розкрадання.

Загальна характеристика злочинів проти життя та здоровя особи.

Поняття та ознаки вбивства.

Види умисних вбивств за кримінальним законодавством.

Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (ч. 2 ст. 115 КК).

Характеристика видів вбивств при помякшуючих обставинах (ст. ст. 116, 117, 118 КК).

Вбивство з необережності (ст. 119 КК). Аналіз складу злочину.

Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи і недоторканості особи.

Умисне тяжке тілесне ушкодження, що завдало смерть потерпілого (ст. 121 КК) та його відмінність від вбивства.

Розбій (ст. 187 КК) і його відмінність від вимагання (ст. 189 КК).

Контрабанда (ст. 201 КК). Відмінність цього злочину від контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів (ст. 305 КК).

Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Бандитизм (ст. 257 КК). Аналіз складу злочину.

Хуліганство (ст. 296 КК) та його відмінність від злочинів проти особи.

Порушення правил безпеки руху і експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ст. 276 КК). Аналіз складу злочину.

Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності.

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК). Аналіз складу злочину.

Ухилення від сплати податків (ст. 212 КК). Аналіз складу злочину.

Створення злочинної організації (ст. 255 КК). Аналіз складу злочину.

Терористичний акт (ст. 258 КК). Аналіз складу злочину.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК). Аналіз складу злочину.

Загальна характеристика злочинів в сфері використання ЕОМ та компютерних систем.

Загальна характеристика злочинів проти правосуддя.

Загальна характеристика злочинів проти виборчих прав громадян.
еще рефераты
Еще работы по разное