Реферат: Проект з дисципліни «Організація І методика економічного аналізу»


ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ


1. Назва модуля: Аналіз господарської діяльності підприємства (курсовий проект з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу»)

Код модуля: OA_6013_C01

Тип модуля: обов‘язковий

Семестр: VІ

Обсяг модуля: загальна к-сть год. - 108 (кредитів ECТS - 3), сам. робота - 108 год.

Керівник курсового проекту: к.е.н, доц. Кіндрацька Галина Іванівна

Результати навчання: У результаті виконання курсового проекту студент повинен: знати методику аналізу господарської діяльності підприємства; уміти провести аналіз об’єкта, визначеного у завданні, на основі зібраної інформації з метою обґрунтування пропозицій за його резуль­та­та­ми

^ Спосіб навчання: самостійне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: -пререквізит: “Статистика”, “Бухгалтерський облік І”,“Бухгалтерський облік ІІ”; -кореквізит: “Стратегічний аналіз”, “Фінансовий аналіз”

^ 10.Зміст модуля: Вступ до курсового проекту містить обґрунтування актуальності теми, мету, основні завдання і опис об’єкта аналізу відповідно до обраної теми. Перший розділ (теоретичний) передбачає опис основних елементів методики об’єкта аналізу. Другий розділ (аналітичний) присвячений дослідженню стану і перспектив розвитку об’єкта аналізу на основі зібраної інформації. Третій розділ (рекомендаційний) містить порівняльний аналіз показників аналізованого підприємства і найнебезпечнішого конкурента з метою обґрунтування пропозицій щодо удосконалення об’єкта аналізу. Висновки містять оцінку відповідності проведеного дослідження сформульованим у вступі завданням. Список використаної літератури. Додатки.

Рекомендована література: 1. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф. А.Г.Загороднього. – 3-тє вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2008. 2. Мошенський С.І., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 2- ге вид., доп. і перероб. – Житомир.: ПП «Рута», 2007. 3. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб.—3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2007. 4. Аналіз господарської діяльності підприємства: Методичні вказівки до виконання кур­сового проекту з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» для студентів напряму 6.030509 «Облік і аудит» /Укл.: А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 11 с.

^ 12. Форми та методи навчання: Форми- денна, заочна, екстернат. Метод - самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (60%): відповідність змісту курсового проекту завданню та вимогам методичних вказівок до його виконання; самостійність розв’язання поставленої задачі; коректність застосування методів економічного аналізу, обґрунтованість аналітичних висновків, дотримання вимог щодо оформлення пояснювальної записки. Підсумковий контроль (40%): захист курсового проекту

14. Мова навчання: українська
еще рефераты
Еще работы по разное