Реферат: Удк336. 748. 12 Хомич Марія Миколаївна, студентка Волинський національний університет ім. Лесі Українки вплив інфляції на економічні показники ефективності інвестицій


УДК336.748.12

Хомич Марія Миколаївна, студентка

Волинський національний університет ім.Лесі Українки


ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ


Одним з найважливіших факторів зовнішнього середовища, що впливають на ефективність процесу інвестування, є інфляція, яка в результаті формування в Україні ринкових механізмів господарювання стала безпосереднім атрибутом нашої економіки. Тому, дослідження теми впливу інфляції на економічні показники ефективності інвестицій в умовах нинішньої кризової ситуації є досить актуальним.

З огляду на довгостроковість інвестицій та різноманіття факторів зовнішнього середовища, що впливають на неї, можна сказати, що інвестиційна діяльність у всіх її формах і видах пов'язана з ризиком впливу інфляції. Висока або непрогнозована інфляція може звести до нуля очікувані результати діяльності і підвищує підприємницький ризик [2, с.113].

На нашу думку, інфляція може надати як позитивний, так і негативний значний вплив на фактичну ефективність інвестиційних проектів. Так, наприклад, інфляція веде до зміни впливу запасів і заборгованостей: вигідним стає збільшення виробничих запасів і кредиторської заборгованості, а невигідним – зростання запасів готової продукції та дебіторської заборгованості. Прикладом позитивної дії інфляції на ефективність інвестиційного проекту може бути підвищення залишкової вартості активів в міру зростання цін. Однак виграш для інвестора від підвищення цін частіше має запізнюючий характер, і тому зазвичай розглядають вплив інфляції в негативному плані [6, c. 281].

Варто також зазначити, що інфляція веде за собою зміни фактичних умов надання позик і кредитів, причому часто неможливо передбачити, на чию користь зміняться умови кредитування, що впливає на ефективність інвестиційних проектів, які фінансуються за рахунок позикових коштів.

Прикладом негативного впливу інфляції на параметри інвестиційного проекту може виступати також невідповідність амортизаційних відрахувань зростаючому рівню цін, і, як наслідок цього, завищення бази оподаткування. Амортизаційні відрахування походять на основі ціни придбання з урахуванням періодично розрахованих переоцінок, що не адекватно відображають темп інфляції. У країнах з розвиненою ринковою економікою захистом від такого податкового преса є: законодавчо дозволене коригування суми нарахованого зносу і залишкової вартості постійних активів, створення спеціальних резервів для переоцінки основних фондів, інвестиційний податковий кредит. Так, прискорена амортизація сприяє зменшенню бази оподаткування та заохочує формуванніня капіталу. При відсутності подібних механізмів податковий тягар тим сильніше тисне на інвесторів, чим вище темпи інфляції [5, c.112]

Вважаємо, що будь-які інвестиції пов'язані з певним ризиком. Мабуть, найменший з них пов'язаний з інвестиціями в цінні папери з фіксованим відсотком. Проте існує реальний ризик знецінення вартості як капіталу, так і доходу під впливом інфляції. З іншого боку, існує ряд досить ризикованих видів інвестицій. Деякі з них можуть призводити до теоретично необмежених зворотних ефектів.

Можемо зробити висновок, що під час проведення експертизи інвестиційних проектів необхідно враховувати інфляційні тенденції в економіці, тому що від цього багато в чому залежить коректність проведення фінансового аналізу, а отже, і правильність ухвалення рішення про інвестування. Інфляція не може бути врахована повністю при проведенні експертизи, тому її наявність в економіці є додатковим фактором ризику при прийнятті рішення про інвестування грошей у проект.

На нашу думку, найбільшим ризиком для інвестора є втрата прибутку. Я вважаю, що найефективнішим методом зниження ризику значних утрат є диверсифікованість портфеля, тобто покупка певного числа різних цінних паперів. Мінімізація ризику може бути досягнута за рахунок включення до портфеля цінних паперів широкого кола галузей, не пов'язаних між собою.


Література:


Активізація та підвищення ефективності інвестиційних процесів в Україні / Всеукраїнська науково–практична конференція студентів і молодих вчених – Донецьк, ДонНТУ – 2010

2) Анинін В.М. Инвестиционный анализ: Учебное пособие.– М.: Дело, 2000г – 243c

3) В.Е. Есіпов, Г.А. Маховикова, И.А. Бузова, В.В. Терехова/ Экономическая оценка инвестиций. –СПб.: Вектор, 2006 – 301c

4) Ковальов В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 2000г.– 430c.

5) Крылов Э. И., Журавкова И. В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия Финансы н статистика, 2001г. – 212c

6) Игонина Л.Л. Инвестиции: Учебное пособие/ Под ред. В.А. Слепова. М.: Экономист.2004г.– 483c.
еще рефераты
Еще работы по разное