Реферат: Назва модуля: Теоретичні основи технології очищення природних І стічних вод. Код модуля


Назва модуля: Теоретичні основи технології очищення природних і стічних вод.

Код модуля: ГС_6010_С01

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр, в якому викладається модуль: 8.

Обсяг модуля: 108 год., лекції – 28 год., практичні заняття – 28 год., 3 кредити ЕКТС.

Інформація про лектора: к.х.н., доц. Тихонова І.А.

Результати навчання (цілі та завдання) модуля: набуття теоретичних знань з фізико-хімічних і біохімічних основ методів очищення природних і стічних вод.

Спосіб навчання: аудиторне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: "Математичний аналіз", "Фізика", "Хімія", "Хімія води та мікробіологія".
^ Зміст навчального модуля: Характеристика і класифікація забруднювальних речовин природних і стічних вод.. Коагулянти та флокулянти, їх властивості. Поверхневе (плівкове) та об’ємне фільтрування. Форми існування заліза марганцю мангану в поверхневих і підземних водах. Фізичні та хімічні методи дегазації. Пом’якшення та демінералізація води. Основи аеробного та анаеробного методу очищення. Нейтралізація агресивних стічних вод та окиснення забруднень. Основи процесів сорбції, флотації, екстракції, іонообмінних та мембранних технологій.
Рекомендована література: 1. Теоретичні основи технології очистки стічних вод/ Под ред. А.К.Запольського. - К.: Лібра, 2000. – 552 с. 2. Кульский Л.А. Основы химии и технологии воды.- К.: Наукова думка, 1991.- 564 с. 3. Яковлєв С.В., Карелин Я.А., Ласков Ю.М. и др. Очистка производственных сточных вод.-М.: Стройиздат, 1985.-335 с.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

Методи та критерії оцінювання: поточний контроль – 30 балів; контрольні заходи – 70 балів.

Поточний контроль: практичні заняття – 10 балів, КРР – 20 балів;

Підсумковий контроль: іспит.

Мова навчання: викладання здійснюється українською мовою; можливе викладання російською мовою.
еще рефераты
Еще работы по разное