Реферат: Назва модуля: Економічний аналіз в туризмі


Назва модуля: Економічний аналіз в туризмі

Код модуля: ЕПФТ_6_2.18_2.25

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: 7

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 81 (кредитів ЄКТС – 2,25); аудиторні години – 48 (лекцій - 26, практичних занять - 22)

Лектор: Комар Тетяна Василівна

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: основні поняття та категорії економічного аналізу на основі системного розуміння та взаємозв’язків із суміжними дисциплінами; принципи аналізу діяльністю сучасних підприємств та організацій; сучасні теоретичні та практичні методи та види аналізу; методичні основи аналізу ефективності формування та використання персоналу, активів (основних засобів, оборотних коштів, нематеріальних активів) підприємства, організації його виробничо-комерційної діяльності тощо;

уміти: використовувати методи економічного аналізу для оцінки діяльності підприємства; формувати необхідну інформацію для прийняття рішень та управління підприємством.

Спосіб навчання: аудиторні заняття

Необхідні попередні та супутні модулі:

пререквізити: економіка підприємства;

кореквізити: економіка туризму

10. Зміст модуля:

Предмет, об'єкт і завдання економічного аналізу. Метод і методичні прийоми економічного аналізу. Види аналізу та його інформаційне забезпечення. Аналіз фінансового стану підприємств. Аналіз прибутку і рентабельності. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці. Аналіз довгострокових активів підприємства. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції.

^ 11. Рекомендована література:

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 416 с.

Завьялова З.М. Теория экономического анализа. Курс лекций. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 192 с.

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. лисп. - К.: КНЕУ, 2000. - 263 с.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Минск: «Экоперспектива», 1997. - 498 с.

Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК.- К.: Вища школа, 1998.-245 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

13.Методи та критерії оцінювання:

Поточний контроль (80%): усне опитування, тестування, індивідуальне навчально-дослідне завдання

Підсумковий контроль (20%, екзамен): теоретичні питання, задачі, тестові завдання

14.Мова навчання: українська
еще рефераты
Еще работы по разное