Реферат: Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариства з обмеженою відповідальністю

“Компанія з управління активами
“АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент””Дата надання висновку:

22 лютого 2012 року

Перевірка проведена:

З 16 лютого по 22 лютого 2012 року

Перевірка проводилась

за адресою:

м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1

Період, який перевірявся:

2011 рік

Аудиторський висновок

про достовірність фінансової звітності

Адресовано:

До Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
До Української асоціації інвестиційного бізнесуЗгідно з договором 12-08-А від 16 лютого 2012 р. незалежна аудиторська фірма ТОВ “Аудиторська фірма “Олдбрідж” провела аудиторську перевірку фінансових звітів, що додаються, а саме: балансу ТОВ “КУА “АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент” (валюта балансу складає 21 951 тис. грн.) станом на 31.12.2011 р., відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал, а також приміток до фінансової звітності за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал товариства. Аудиторська фірма несе відповідальність за висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

За винятком зазначеного в наступному параграфі, Аудитор провів аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти зобов’язують планувати та здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Крім того, шляхом тестування здійснено оцінку загального подання фінансових звітів та відповідності з даними бухгалтерського обліку. Аудитор вважає, що проведена ним аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення його думки.

Аудитор не приймав участі у проведенні інвентаризації наявних запасів станом на 29 грудня 2011 року, оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення аудиту.

На думку Аудитора, за винятком впливу коригувань, які могли б бути потрібними для підтвердження кількості запасів, фінансові звіти справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан, реальний склад активів та пасивів товариства станом на 31.12.2011 р., а також результат його діяльності та рух грошових коштів за період з 01 січня по 31 грудня 2011 року, згідно з нормативними вимогами та Національними стандартами бухгалтерського обліку в Україні.

^ Про розкриття інформації за видами активів.

Інформація, розкрита товариством, щодо активів товариства повністю відповідає Національному (положенню) стандарту бухгалтерського обліку № 2 та іншим П(С)БО, а також Міжнародним стандартам фінансової звітності. Згідно балансу товариства на 31.12.2011 р.:

сума необоротних активів становить: на початок звітного періоду – 144 тис. грн.; на кінець звітного періоду – 65 тис. грн.;

сума оборотних активів становить: на початок звітного періоду – 21 576 тис. грн.; на кінець звітного періоду – 21 785тис. грн.;

необоротних активів та груп вибуття на початок звітного періоду – 101 тис. грн.; на кінець звітного періоду – 101 тис. грн.

^ Про розкриття інформації про зобов'язання.

Інформація, розкрита товариством, щодо зобов'язань товариства повністю відповідає Національному (положенню) стандарту бухгалтерського обліку № 2 та іншим П(С)БО, а також Міжнародним стандартам фінансової звітності. Згідно балансу товариства на 31.12.2011 р. сума поточних зобов'язань становить: на початок звітного періоду – 3 530 тис. грн.; на кінець звітного періоду – 3 134 тис. грн.

^ Про розкриття інформації про власний капітал.

Інформація, розкрита товариством, щодо власного капіталу повністю відповідає Національному (положенню) стандарту бухгалтерського обліку № 2 та іншим П(С)БО, а також Міжнародним стандартам фінансової звітності. Згідно балансу товариства на 31.12.2011 р. сума власного капіталу становить: на початок звітного періоду – 18 291 тис. грн., на кінець звітного періоду – 18 817 тис. грн.

^ Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Згідно з п.4 ст.155 Цивільного кодексу України „Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.”

Відповідно до розрахунку, проведеного згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485 розмір чистих активів ТОВ „КУА „АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент” становить:

станом на 01.01.2011 року – 18 291 тис. грн.

станом на 31.12.2011 року – 18 817 тис. грн.

Розмір статутного капіталу ТОВ „КУА „АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент” становить:

станом на 01.01.2011 року – 16 000 тис. грн.

станом на 31.12.2011 року – 16 000 тис. грн.

Оскільки вартість чистих активів і на початок і на кінець звітного періоду перевищує розмір статутного капіталу, то у товариства не виникає обов'язок зменшувати розмір статутного капіталу.

Вартість чистих активів ТОВ „КУА „АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент” відповідає вимогам законодавства, зокрема, нормам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

^ Розкриття інформації про сплату статутного капіталу.

На момент проведення аудиторської перевірки статутний капітал товариства був сплачений повністю.

^ Розкриття інформації про обсяг чистого прибутку.

Обсяг чистого прибутку товариства згідно звіту про фінансові результати за 2011 рік складає 526 тис. грн.


Реєстр. № 2914, виданий Аудиторською палатою України

згідно рішення від 23.04.2002 р. № 109


Директор
ТОВ АФ “Олдбрідж” _______________________ Шеломков В.А.


22 лютого 2012 р.


м. Київ
ВСТУП
Товариством з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Олдбрідж” було проведено аудиторську перевірку у відповідності з вимогами Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. № 3125-XII, Міжнародних стандартів аудиту, Вимог, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 р. за № 53/13320 та Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.01.2008 р. №69. Ці нормативи та положення вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатньої кількості підтверджень щодо відсутності у звітності суттєвих помилок.

Під час перевірки аудитор досліджував суми та факти, відібрані статистичним вибірковим методом з оглядом кожного п’ятого документу за період фінансово-господарської діяльності з 01 січня 2011 року до 31 грудня 2011 року.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Для проведення перевірки аудитору було надано документацію Товариства, що перевіряється, а саме: фінансову та податкову звітність, регістри бухгалтерського обліку, відомості аналітичного обліку, первинні документи з обліку руху грошових коштів, матеріальних цінностей, розрахунків Товариства. Висновки аудитора ґрунтувались на документах та інформації, які були надані йому Товариством в процесі виконання роботи. Аудитор не виключає можливості наявності документів та інформації, які, з якихось причин, не були йому надані, і які б могли вплинути на зроблені висновки.

Відповідальність стосовно наданої для аудиторської перевірки звітності, достовірність та повноту документів несе керівництво Товариства та службові особи, які надали таку інформацію. Обов'язком аудитора є висловлення думки стосовно фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.

Під час перевірки аудиторами виконувались наступні процедури:

Опитування й аналіз;

Вивчення наданих звітів та їх порівняльний аналіз;

Перевірка розрахунків, порівняльний аналіз звітності і бази даних бухгалтерської програми;

Звірка, одержання підтверджень;

Співставлення даних бухгалтерського, податкового обліку та звітності;

Аналітичні розрахунки і процедури;

Елементи економічного аналізу.
^ Договір на проведення аудиту фінансової звітності:
Дата та номер договору на проведення аудиту: 12-08-А від 16 лютого 2012 р.;

Дата початку аудиту – 16 лютого 2012 року,
дата закінчення аудиту – 22 лютого 2012 року.
^ Основні відомості про аудиторську фірму:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Олдбрідж”. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб‘єктів аудиторської діяльності № 2914, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 23.04.2002 р. №109., термін дії якого подовжено Рішенням Аудиторської палати України від 26.04.2007 р. № 176/11 терміном до 26.04.2012 р. Свідоцтво серія АБ № 000540 про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів реєстраційний № 589, видане згідно з рішенням ДКЦПФР від 14.08.2007 р. № 1872. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 795719, номер запису 1 074 120 0000 040118, дата реєстрації 06 березня 2002 р.

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, 110.

Телефон: (044) 599-26-52.
^ Основні відомості про емітента:
Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю “КУА“АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент”

Скорочене найменування

ТОВ “КУА “АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент”

Код ЄДРПОУ

33540395

Місцезнаходження

Україна, 03151, Солом’янський район м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1

Дата державної реєстрації

27.04.2005 р.

Дата внесення змін до установчих документів

15.07.2010 р.

Основні види діяльності

67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями;

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Керівник

Городецький Л.А.

Станом на 31.12.2011 року ТОВ „КУА”АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент” має наступні ліцензії та спеціальні дозволи:

№ з/п

Вид діяльності (об’єкт ліцензування або спеціального дозволу)

Дата початку дії

^ Дата закінчення терміну дії

1

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 399091)

19.08.2010 р.

19.08.2015 р.
^ Масштаб аудиторської перевірки:
Аудитор провів аудиторську перевірку відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, зокрема МСА 700, МСА 701, МСА 720. Ці стандарти зобов’язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Аудитор вважає, що проведена ним аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.
^ Підстава для проведення аудиту:
Закон України “Про аудиторську діяльність” від 23 квітня 1993 р. № 3125-XII .

“Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів”, затверджені протоколом засідання Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 р. № 122.

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1528 „Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”.
^ Нормативна база:
Під час перевірки надана інформація перевірялась аудитором на відповідність наступним нормативним документам:

Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року № 996-ХІV, із наступними змінами та доповненнями;

Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, 2 “Баланс”, 3 “Звіт про фінансові результати”, 4 “Звіт про рух грошових коштів”, 5 “Звіт про власний капітал”, затвердженим наказом Мінфіну України від 31.03.1999 року № 87 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.06.2000 року за № 391/3684;

Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року № 92 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.08.2000 року за № 288/4509;

Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 року за № 85/4306;

Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій товариств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р.  N 291 (далі – Інструкція №291);

Податковому Кодексу України;

Іншим чинним нормативним та законодавчим актам.
^ ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ Відповідність ведення на товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства ^ Розкриття інформації щодо облікової політики Товариства
Облікова політика Товариства на 2011 рік затверджена Наказом № 1-о від 08.01.2011 року „Про облікову політику товариства”.

Товариством обрано форму ведення бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером.

Бухгалтерський облік передбачено вести за журнально-ордерною формою з використанням комп'ютерних програм.

Основні відомості про облікові принципи, що застосовуються Товариством, наведено в наступній таблиці:

^ Об’єкт обліку

Прийняті способи та методи обліку

Основні засоби

Вартісний критерій віднесення до основних засобів - більше 1 000 грн.

Амортизація основних засобів

Метод амортизації:

за період з 01.01.2011 р. по 31.03.2011 р. – передбачений податковим законодавством;

за період з 01.04.2011 р. по 31.12.2011 р. – прямолінійний.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно.

Ліквідаційна вартість не розраховується та з метою амортизації приймається рівною нулю.

Амортизація МНМА

100% при передачі в експлуатацію.

Амортизація нематеріальних активів

Метод амортизації – прямолінійний.

Запаси

Методи оцінки запасів:

при придбанні – за цінами придбання;

при вибутті – за методом середньозваженої собівартості.

Резерв сумнівних боргів щодо дебіторської заборгованості

Не формується.

Забезпечення (резерви)

Не формується.

Податковий облік

Накопичувати інформацію про валові доходи та валові витрати на окремих накопичувальних відомостях, без записів у системі регістрів та рахунків бухгалтерського обліку.

-

Межа істотності встановлена у розмірі 1 000,00 грн.

-

Тривалість операційного циклу становить 1 календарний місяць.
^ Організація бухгалтерського обліку на Товаристві
Бухгалтерський облік на товаристві ведеться бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером. Бухгалтерська служба складається з двох спеціалістів, які є співробітниками компанії. Діяльність працівників бухгалтерії регламентується посадовими інструкціями затвердженими 03.04.2006 р.

Відповідальність “за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років”, несе відповідно до п.3 ст.8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” керівник товариства.

Керівник та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за повноту та достовірність обліку та звітності. Відповідальність працівників бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського обліку регулюється посадовими інструкціями.

Облік ведеться у бухгалтерській програмі, яка розроблена та обслуговуються програмістами Товариства.

Підтвердження достовірності фінансової звітності ТОВ ”КУА“АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент” за 2010 рік було здійснено ТОВ Аудиторською фірмою „Олдбрідж”, м. Київ.

У зв'язку з цим, при проведенні перевірки фінансової звітності за 2011 рік Аудитор вважає, що залишки за рахунками бухгалтерського обліку станом на 01.01.2011 року є достовірними.
Додержання вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69.
Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариством було проведено інвентаризацію активів та зобов’язань.

Відповідно до Наказу інвентаризація повинна бути проведена станом на 29.12.2011 р. по об'єктах основні засоби, МНМА та МШП.

Фактично інвентаризація була проведена Товариством станом на вказані дати.

Для перевірки аудитору були надані інвентаризаційні описи, зведені відомості актів інвентаризації на кожну із дат, на яку проводилася інвентаризація, протоколи засідань постійно діючої інвентаризаційної комісії.

За даними інвентаризаційних описів, під час інвентаризації нестач виявлено не було.
^ ВИСНОВКИ ЩОДО ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Операції з необоротними активами за напрямками (відчуження майна за ініціативою органів управління товариства, продаж, обмін, безоплатна передача; примусова реалізація податковими органами та виконавчими службами; списання майна із залишковою вартістю; передача майна в оренду; передача майна як внеску до статутних фондів юридичних осіб; примусове виконання судових рішень із задоволення вимог кредиторів).
Товариство основними засобами вважає матеріальні активи, які утримуються з метою здійснення статутної діяльності, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року. Бухгалтерський облік основних засобів на Товаристві забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку повної інформації про оцінку, надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення, вибуття (реалізація, ліквідація, безоплатна передача, нестача, псування тощо); відображення даних про нарахування амортизації основних засобів за звітний період та їх зносу з початку корисного використання; визначення витрат, пов'язаних з підтриманням основних засобів у робочому стані (технічні огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом і поліпшенням; визначення фінансових результатів від реалізації та іншого вибуття основних засобів; інформацією для складання звітності про основні засоби і капітальні інвестиції.

Одиницею обліку основних засобів є окремий об'єкт. Окремим об'єктом основних засобів є закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно; незавершені капітальні інвестиції; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється товариством. Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин (компонентів), які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин визнається в бухгалтерському обліку окремим об'єктом основних засобів.

Для аналітичного обліку та забезпечення спостереження за використанням у місцях експлуатації основних засобів кожному об'єкту присвоюється інвентарний номер. Якщо частина (компонент) основних засобів визнана товариством окремим об'єктом основних засобів, то їй також присвоюється інвентарний номер.

Інвентарний номер закріплюється за об'єктом основних засобів на весь час його знаходження на Товаристві. Інвентарні номери об'єктів основних засобів, що вибули, не присвоюються іншим об'єктам основних засобів, які надійшли на товариство, протягом періоду, який забезпечує виключення ідентифікування нових об'єктів з тими, що вибули (наприклад, протягом строків зберігання документів). Дані про кожний інвентарний об'єкт основних засобів заносяться до реєстрів, що ведуться у електронному вигляді.

Підставою для зарахування на баланс Товариства основних засобів є акт введення в експлуатацію основних засобів. Основні засоби зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю, яка складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам і підрядникам за устаткування, інструмент, інвентар та інші необоротні активи; реєстраційні збори та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням основних засобів; витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження і пуск основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Витрати на доставку, установку, монтаж та інші витрати на забезпечення введення в експлуатацію таких основних засобів включаються до їх первісної вартості з відображенням в обліку капітальних інвестицій.

На Товаристві основні засоби поділені на наступні групи:

Транспортні засоби;

Інструменти, прилади, інвентар (меблі);

Малоцінні необоротні матеріальні активи;

Інші основні засоби.

За даними бухгалтерського обліку основних засобів в 2011 році:

Нарахована амортизація 74 тис. гривень;

Вибуло (за первісною вартістю) - 5 тис. гривень;

Товариство не має земельних ділянок у постійному користуванні.

Переоцінку вартості основних засобів в 2011 році Товариство не проводило.

У 2011 році Товариство не передавало безоплатно основні засоби іншим контрагентам.

Товариство в 2011 році не передавало майно, як внесок до статутних фондів інших юридичних осіб.

В 2011 році операцій з примусового виконання судових рішень із задоволення вимог кредиторів, які привели до вибуття основних засобів з товариства не відбувалося.

В 2011 році операцій з примусової реалізації податковими органами та виконавчими службами основних засобів не відбувалося.
Додержання стандартів обліку основних засобів (правильність відображення в обліку капітального ремонту основних засобів; правильність нарахування амортизації; правильність відображення в обліку надходження, внутрішнього переміщення та вибуття (списання) основних засобів).
В періоді, що перевірявся Товариство капітальних та поточних ремонтів основних засобів не здійснювало.

Об'єктом амортизації на Товаристві є залишкова вартість основних засобів. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку експлуатації об'єкта, який встановлюється Товариством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його консервації. Сума нарахованої амортизації відображається за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва у кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних активів. Нарахування амортизації проводиться Товариством щомісяця.

Метод амортизації з 01.01.2011 р. по 31.03.2011 р. – передбачений податковим законодавством, а за період з 01.04.2011 р. по 31.12.2011 р. – прямолінійний.

В результаті проведених аудиторських процедур, стосовно повноти та правильності відображення в обліку ремонтів основних засобів, правильність нарахування амортизації, правильність відображення в обліку надходження та вибуття (списання) основних засобів, аудитором встановлено, що помилки, які можуть привести до викривлення показників фінансової звітності відсутні.
^ Облік виробничих запасів, матеріалів, палива та правильність їх списання.
Бухгалтерський облік запасів ведеться в кількісно-сумарному виразі. Первинний облік ведеться в кількісному вимірнику за місцями зберігання запасів та матеріально-відповідальними особами.

Класифікація і оцінка виробничих запасів на Товаристві відповідає вимогам П(С)БО 9 “Запаси”. Вартість окремих видів запасів обліковується на відповідних субрахунках рахунку 20 “Виробничі запаси”. Аналітичний облік запасів ведеться за кожним найменуванням, якому присвоюється номенклатурний номер.

Залишки запасів за даними аналітичного обліку співпадають з даними синтетичного обліку. Вибірковою перевіркою відхилень не виявлено.

Перевіркою правильності списання вартості запасів із застосуванням методів, передбачених обліковою політикою Товариства, недоліків та помилок не виявлено. Помилок при відображенні операцій з запасами в бухгалтерському обліку вибірковою перевіркою не виявлено.
^ Наявність та облік нематеріальних активів, нарахування зносу.
У періоді, який перевірявся, нематеріальні активи на балансі Товариства обліковувалися згідно П(С)БО N 8 "Нематеріальні активи".

За даними бухгалтерського обліку нематеріальні активи в 2011 році не надходили, не списувалися, амортизація не нараховувалась.
Облік фінансових інвестицій (склад фінансових інвестицій згідно з даними первинних документів та облікових регістрів; оцінка системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку фінансових інвестицій; визначення рентабельності фінансових інвестицій; правильність відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями; достовірність нарахування, надходження і відображення в обліку доходів від операцій з фінансовими інвестиціями).
У періоді, який перевірявся, фінансові інвестиції на балансі Товариства обліковувалися згідно П(С)БО N 12 "Фінансові інвестиції".

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються товариством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю.

Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) відображається у складі інших доходів або інших витрат відповідно.

Згідно даних бухгалтерського обліку поточних фінансових інвестицій у 2011 році:

На 01.01.2011 р. фінансових інвестицій у акції 21 167 тис. гривень;

На 31.12.2011 р. фінансових інвестицій у акції 21 167 тис. гривень.
Дотримання процедур залучення кредитних ресурсів Визначення сум, залучених протягом року, банківських кредитів та вартості майна, переданого у заставу. Заборгованість з погашення банківських кредитів.
За даними фінансової звітності протягом 2011 року Товариство кредитних ресурсів не залучало.
^ Укладання та виконання зобов'язань за договорами поруки.
Станом на 31.12.2011 року не укладалися договори, за якими Товариство виступало поручителем за зобов’язаннями перед третіми особами.
^ Операції з випуску, авалювання, акцептування, індосування та погашення векселів, що були випущені товариством.
Станом на 31.12.2011 року, за даними бухгалтерського обліку, векселі одержані та векселі видані на Товаристві не обліковуються.
Дотримання товариством вимог Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виплат заробітної плати" від 21.10.2004 N 2103-IV в частині першочергової оплати праці працівників, "Про оплату праці" та КЗпП в частині своєчасності та повноти розрахунків з оплати праці, а також виплати заробітної плати виключно грошима.
Система оплати праці ТОВ ”КУА ”АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент”” включає перелік витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші види заохочень і виплат, які передбачені положеннями колективного договору.

Оплата праці працівників здійснювалась згідно з штатним розкладом за фактично відпрацьований час, відповідно до умов роботи та у відповідності до вимог Кодексу законів про працю України.

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці ведеться Товариством на субрахунках 661 ”Зарплата за поточний місяць”, аналітичний облік – у зведених відомостях, складених на основі первинних документів.

За кредитом рахунку 66 відображаються нарахована працівникам товариства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога з тимчасової непрацездатності, інші належні до нарахування працівникам виплати, за дебетом - виплата основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо; утримання податку з доходів фізичних осіб, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, платежів за виконавчими документами та інші утримання з виплат працівникам.

До складу валових витрат у податковому обліку включена сума витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати працівників, премій, заохочень та інших виплат, що передбачені колективним договором, крім того, до складу валових витрат віднесені нарахування до обов’язкових соціальних фондів.

Враховуючи значний обсяг документообігу Товариства за розрахунками з оплати праці і, відповідно, неможливістю провести суцільну перевірку за весь період, що перевіряється, у зв'язку з обмеженістю часу аудиторської перевірки, аудитором було здійснено вибіркову перевірку розрахунків з оплати праці з метою виявлення випадків порушення вимог Закону України "Про оплату праці" та КЗпП щодо своєчасності та повноти розрахунків з оплати праці, а також виплати заробітної плати виключно грошима.

Проведеною перевіркою порушення вимог зазначених законодавчих документів аудиторами не виявлено.
^ Підтвердження обсягів дебіторської і кредиторської заборгованості, яка утворилася та обліковується на балансі на звітну дату.
На Товаристві дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Поточна дебіторська заборгованість на Товаристві, яка є фінансовим активом, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”. Інформація про дебіторську заборгованість за строками її погашення повністю розкрита у Примітці ІХ до річної фінансової звітності. Повнота відображення розміру дебіторської заборгованості на Тов
еще рефераты
Еще работы по разное