Реферат: Тема Предмет І метод мікроекономікиПрограма фахового вступного випробування з навчальної дисципліни „Мікроекономіка”


Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

1.1. Предмет, метод мікроекономіки.

1.2. Мікросистема: поняття, різновиди.

1.3. Основні суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні

1.4. Економічний вибір в умовах обмеженості ресурсів.

1.5. Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі.


Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача

2.1. Поняття потреби, види потреб. Економічні блага.

2.2. Поняття корисності, сукупна та гранична корисність.

2.3. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності. Перший закон Госсена.

2.4. Поняття рівноваги споживача. Другий закон Госсена.


Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

3.1. Вибір споживача з ординалістський позицій.

3.2. Криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Властивості кривих байдужості. Карта байдужості.

3.3. Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення.

3.4. Бюджетні обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія, її аналітична та графічна форма. Кутовий коефіцієнт бюджетної лінії.

3.5. Рівняння рівноваги: ординалістський підхід.


Тема 4. Аналіз поведінки споживача.

4.1. Реакція споживача на зміну доходу. Крива „дохід – споживання”, її сутність.

4.2. Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива „ціна – споживання”, її сутність.

4.3. Крива індивідуального попиту споживача.

4.4. Ефект заміщення та ефект доходу


Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

5.1. Ринковий попит, цінові та нецінові детермінанти попиту.

5.2. Ринкова пропозиція, цінові та нецінові детермінанти пропозиції.

5.3. Зображення попиту та пропозиції: аналітичне, табличне та графічне.

5.4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

5.5. Індивідуальний та ринковий попит.


Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

6.1. Основи виробництва, підприємство як виробничо-ринкова система.

6.2. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі.


Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

7.1. Виробнича функція з одним змінним фактором і її графічне відображення.

7.2. Виробнича функція з двома змінними факторами.

7.3. Крива однакового продукту – ізокванта, її властивості. Карта ізоквант.

7.4. Гранична норма технологічного заміщення ресурсів: суть і методика обчислення.

7.5. Віддача від масштабу виробництва.

7.6. Оптимум виробника.


Тема 8. Витрати виробництва

8.1. Витрати виробництва у короткостроковому періоді: постійні та змінні, валові, граничні, середні витрати та їх графічне зображення.

8.2. Витрати у довгостроковому періоді.

8.3. Вибір оптимального розміру підприємства.


Тема 9. Ринок досконалої конкуренції.

9.1. Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики.

9.2. Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді.

9.3. Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді.

9.4. Ефективність ринку досконалої конкуренції.


Тема 10. Монопольний ринок

10.1. Модель чистої монополії та її характеристики.

10.2. Визначення цін та обсягів виробництва монополістом.

10.3. Особливості функціонування реальних монополізованих ринків.


Тема 11.Олігополія та монополістична конкуренція.

11.1. Теоретичні моделі олігополії та ознаки монополістичної

11.2. Короткострокова та довгострокова рівновага фірми при олігополії та монополістичній конкуренції.

11.3. Ефективність олігополії та монополістичної конкуренції.


Тема 12. Ринки факторів виробництва.

12.1. Попит на товар та на фактори виробництва.

12.2. Попит та пропозиція на ринку праці.

12.3. Ринок капіталу та ринок землі.

12.4. Оптимальне співвідношення ресурсів.


Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

13.1. Поняття загальної ринкової рівноваги.

13.2. Ефективність у виробничій сфері.

13.3. Рівновага в економіці обміну.

13.4. Загальна рівновага та економіка добробуту


Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

14.1. Сучасна економічна теорія про права власності.

14.2. Інституціональна природа сучасної фірми.

14.3. Поняття про зовнішні ефекти.еще рефераты
Еще работы по разное