Реферат: Типова програма підготовки аудиторів банківських установ розділ Банківське право Тема Правове регулювання діяльності банків


ПОГОДЖЕНО:
Національний банк України
Голова Комітету з питань
сертифікації аудиторів банків
В.В.Пушкарьов
21.05.2004р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням
Аудиторської палати України
від 29 квітня 2004 р.
протокол № 134
ТИПОВА ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ АУДИТОРІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Розділ 1. Банківське право Тема 1. Правове регулювання діяльності банків
Сутність та роль банків, їх класифікація. Закон України "Про банки та банківську діяльність".

Органи управління та контролю банку, їх повноваження. Порядок делегування повноважень між органами управління банком. Вимоги до керівників банку.

Організаційна структура банку.

Процедура створення банків в Україні. Вимоги до учасників, розміру статутного капіталу банку, що створюється. Порядок подання документів для державної реєстрації банку та їх розгляд у Національному банку України.

Надання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку. Реєстрація змін у статуті банку. Особливості створення та державної реєстрації банків з іноземним капіталом.

Банківська ліцензія на право здійснення банківських операцій. Письмовий дозвіл на здійснення банками і банківськими корпораціями окремих операцій.

Економічні нормативи регулювання діяльності банків. Класифікація банківських операцій.

Тема 2. Правові основи відкриття та ведення рахунків клієнтів.
Правові положення з відкриття поточних, депозитних рахунків. Правова основа договору на розрахунково-касове обслуговування. Порядок та форми розрахунків в господарському обороті.

Тема 3. Правові основи здійснення активних операцій банку.
Правове регулювання банківського кредитування. Поняття та зміст кредитних правовідносин. Правова природа договору банківської позики. Основні положення Закону України "Про заставу".

Поняття ринку цінних паперів та його регулювання. Правові положення Закону України "Про цінні папери та фондову біржу". Банківські правовідносини при операціях з цінними паперами.

Тема 4. Характеристика валютного законодавства.
Поняття валютного регулювання. Правові положення валютних операцій. Валютний контроль та агенти валютного контролю; відповідальність за порушення валютного законодавства.

Тема 5. Законодавче та нормативне регулювання діяльності банків у сфері запобігання їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Виявлення та реєстрація банками фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Формування правил та програм внутрішнього моніторингу. Порядок надання інформації Уповноваженому органу. Оцінка ризику, щодо проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Розділ 2. Облік та аудит банківських операцій
Програма враховує останні вимоги Комітету з освіти Міжнародної федерації бухгалтерів (IEG-9, "Pre-qualification Education, Assessment of Professional Competence and Experience Requirements of Professional Accountants," 1998 та Content of Professional Education Programs. Proposed International Education Standard for Professional Accountants. Exposure Draft, approved for publication in June 2002 by the Education Committee of IFAC), Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти аудиту.
Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в банках України.
Облікова політика, її зміст та призначення. Мета та сутність бухгалтерського обліку, предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Фінансовий та управлінський облік: зміст та функції.

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку та їх характеристика. Застосування міжнародних стандартів та національних положень бухгалтерського обліку та звітності в системі бухгалтерського обліку в банках. Організація та ведення бухгалтерського обліку в банках України.

Класифікація балансових та позабалансових рахунків, План рахунків банку та принципи його побудови, взаємозв'язок між рахунками.

Характеристика аналітичного обліку як підсистеми бухгалтерського обліку. Параметри аналітичного обліку та їх значення для формування фінансової та статистичної звітності. Взаємозв'язок аналітичного та синтетичного обліку. Порядок виправлення помилок в документах та реєстрах обліку.

Тема 2. Облік власного капіталу банку.
Склад документів, що надаються акціонерами банку при формуванні його статутного капіталу та визначення джерел походження коштів. Перевірка первинних документів та облікових регістрів по рахунках статутного капіталу. Облік первинної та додаткових емісій акцій банку. Облік викупу, перепродажу або анулювання власних акцій. Облік нарахування, сплати та реінвестиції дивідендів.

Формування статутного капіталу банку. Вимоги до мінімального розміру статутного капіталу та розміру власного капіталу.

Вимоги до відображення банками змін та руху капіталу у фінансовій звітності. Класифікація бухгалтерських рахунків обліку регулятивного капіталу банку.

Резервний та інші фонди банку. Облік формування та використання загального резерву.

Тема 3. Облік та організація безготівкових розрахунків.
Порядок відкриття, ведення, закриття поточних рахунків суб'єктів господарської діяльності та інших юридичних осіб, договір на обслуговування рахунку, порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам.

Характеристика та класифікація кореспондентських рахунків. Організація і облік міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів Національного банку України. Облік міжбанківських розрахунків при прямих кореспондентських відносинах.

Поняття форм безготівкових розрахунків та їх документообігу. Характеристика рахунків "Кошти в розрахунках".

Особливості обліку та організації операцій при використанні розрахунків: платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами, векселями, облік розрахунків клієнтів із використанням платіжних карток.

Тема 4. Облік та організація касових операцій банку.
Нормативні акти, що визначають порядок ведення касових операцій. Організація касової роботи в установах банку. Облік та організація операцій прибуткових, видаткових та вечірніх кас. Заключення операційних кас.

Перевірка обладнання сховищ банківських установ, правильність зберігання цінностей, їх інвентаризація.

Тема 5. Облік депозитних операцій.
Види та класифікація депозитів. Облік та документальне оформлення депозитних операцій. Визначення номінальної та фактичної процентної ставки та облік процентних витрат. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту. Сутність депозитного сертифікату.

Тема 6. Бухгалтерський облік кредитних операцій.
Основні нормативні документи, що визначають методологічні основи накопичення інформації в бухгалтерському обліку про кредитні операції банків. Відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій на дату укладання кредитного договору. Бухгалтерський облік наданих (отриманих) кредитів, отриманого (наданого) забезпечення кредитних операцій, погашення заборгованості за наданими (отриманими) кредитами.

Особливості відображення в бухгалтерському обліку кредитних ліній, овердрафта, операцій РЕПО, факторингових операцій, консорціумного кредитування, гарантій, уступок/вимог, переводу боргу, врахування векселів, іпотечних кредитів, кредитів овернайт.

Облік формування і використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями. Облік застави. Порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій.

Тема 7. Бухгалтерський облік операцій банку з цінними паперами.
Нормативна база для здійснення обліку операцій банку з цінними паперами.

Бухгалтерський облік цінних паперів у торговому портфелі банку.

Облік вкладень банку у боргові цінні папери з метою продажу. Облік вкладень банку у боргові цінні папери на інвестиції. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані та дочірні компанії.

Амортизація дисконту (премії) за методом ефективної ставки відсотка. Зменшення корисності цінних паперів та формування резерву.

Тема 8. Порядок здійснення та відображення в бухгалтерському обліку операцій банків з іноземною валютою та банківськими металами.
Нормативні документи, які регулюють операції в іноземній валюті та питання валютного контролю. Здійснення банком валютних операцій відповідно до ліцензії Національного банку України. Порядок купівлі-продажу готівкової іноземної валюти через каси банку та пункти обміну іноземної валюти. Порядок організації безготівкової торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України. Дотримання банками нормативів відкритої валютної позиції при проведенні операцій з іноземною валютою, в т.ч. з банківськими металами. Порядок організації торгівлі банківськими металами на валютному ринку України.

Відкрита та закрита валютна позиція банку. Облік операцій з іноземною валютою.

Дотримання банком установлених вимог щодо режиму рахунків резидентів і нерезидентів у іноземній валюті та рахунків нерезидентів у національній та іноземній валюті.

Облік інших операцій в іноземній валюті.

Тема 9 . Бухгалтерський облік окремих банківських операцій
Відображення в бухгалтерському обліку основних засобів та нематеріальних активів. Визнання в бухгалтерському обліку їх первісної вартості, переоцінки, зменшення корисності, вибуття. Порядок та методи нарахування амортизації. Облік гудвілу. Фінансовий та оперативний лізинг (оренда).

Облік операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей та МШП. Облік інших господарських операцій банку.

Порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань банку та відображення в бухгалтерському обліку.

Тема 10. Бухгалтерський облік доходів і витрат банку. Порядок відображення результатів діяльності банку.
Нормативні документи, що визначають порядок обліку доходів і витрат в банках України.

Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України. Визнання та класифікація доходів і витрат. Загальні принципи та порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат.

Вимоги до розкриття статей "Звіту про фінансові результати".

Особливості оподаткування доходів за операціями банків України. Формування валових доходів і витрат. Визнання податків на прибуток.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку поточних і відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів.

Складання декларації про прибуток.

Тема 11. Інформаційні технології.
Сутність інформаційних технологій банку.

Нормативні акти щодо керівництва з безпеки в інформаційних технологіях. Документи з політики та стратегії по інформаційних технологіях.

Організація тестування інформаційних технологій. Механізм внутрішнього контролю інформаційних технологій (ефективність, результативність, надійність, підзвітність, конфіденційність).

Загальні засоби комп'ютерного контролю. Види контролю за прикладними програмами, заходи фізичного захисту, Оцінка факторів ризику на початковій стадії процесу розробки або технічного обслуговування прикладних систем.

Тема 12. Складання та перевірка фінансової звітності банку.
Квартальна і річна фінансова звітність. Склад річної фінансової звітності.

Вимоги щодо розкриття інформації у Примітках до річного звіту.

Порядок оприлюднення звітності. Коригуючі проводки, що здійснюються банками України з метою забезпечення реальної фінансової звітності.

Консолідована фінансова звітність. Методика її складання. Формування фінансових результатів діяльності материнського банку: прибутки та збитки.

Тема 13. Аналіз банківської діяльності.
Інформаційне забезпечення аналізу діяльності банку. Організація аналітичної роботи в банку. Мета та завдання аналізу пасивів банку; аналіз активних операцій банку.

Основні завдання та джерела інформації аналізу доходів, витрат та прибутку банку. Аналіз динаміки, структури банківських доходів. Факторний аналіз доходів банку. Аналіз динаміки, структури витрат. Загальна схема аналізу банківського прибутку. Методика розрахунку точки беззбитковості роботи банку. Аналіз доходів від інших банківських послуг: розрахункових, касових, факторингових, лізингових, агентських.

Аналіз та оцінка фінансового стану банку. Аналіз адекватності капіталу банку та впливу фінансових криз на стан банківської системи.

Економічна сутність ліквідності банку та її значення в банківській діяльності. Фактори, що впливають на рівень ліквідності банку.

Оцінка та аналіз здійснення банком заходів щодо проведення моніторингу операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, в тому числі щодо: дієвості та наявності постійного поновлення правил внутрішнього фінансового моніторингу банку та програм його здійснення; проведення ідентифікації особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу.

Тема 14. Оцінка ризиків та внутрішній аудит.
Характеристика стандартів внутрішнього аудиту. Застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України. Компоненти внутрішнього контролю. Перевірка системи внутрішнього контролю та оцінка ризиків. Відповідальність керівництва за контроль. Оцінка процедур контролю і їх результатів.

1. Основні завдання стратегії управління рахунками; функції ризик-менеджменту.

2. Ризики пов`язані з видами банків та характером банківських операцій. Оцінка та управління кредитним, валютним, інвестиційним, процентним ризиками. Аналіз загального розміру банківських ризиків.

3. Характеристика стандартів внутрішнього аудиту. Застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України. Компоненти внутрішнього контролю. Перевірка системи внутрішнього контролю та оцінка ризиків. Відповідальність керівництва за контроль. Оцінка процедур контролю та їх результатів.

Тема 15. Контролінг в банках.
Сутність завдання та функції контролінгу. Види контролінгу. Взаємозв"язок контролінгу з іншими функціями управління банку. Сутність стратегічного та оперативного контролінгу. Визначення структури контролінгу, формування цільових функцій та елементів системи контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі банку. Інформаційні потоки в банку в системі контролінгу. Можливі варіанти впровадження контролінгу.

Розділ 3. Стандарти аудиту та етики Тема 1. Принципи аудиту та регулювання аудиторської діяльності
Визначення та історія виникнення аудиту. Види аудиту та супутніх послуг.

Регулювання аудиту державою і професійними організаціями: вітчизняний та міжнародний досвід. Міжнародні стандарти аудиту та супутніх послуг. Мета і принципи аудиту банку. Професійні обов'язки та відповідальність. Кодекс професійної етики. Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності: вітчизняний та закордонний досвід перевірки банків.

Тема 2. Організація процесу банківського аудиту
Основні етапи процесу аудиту. Договір на проведення аудиту. Стосунки попереднього та поточного аудитора. Залучення до аудиту експертів. Використання роботи внутрішнього аудитора. Система контролю якості аудиту у процесі виконання договору на аудит.

Документування аудиту. Види робочих документів, вимоги до їх змісту, оформлення та зберігання. Постійний та поточний файли робочих документів.

Тема 3. Планування, суттєвість, шахрайство.
Роль планування в аудиті банком. Загальний план та програми аудиту. Діяльність до укладання договору на аудит. Джерела отримання інформації про клієнта. Аналітичні процедури. Врахування вимог законодавства стосовно здійснення банками фінансового моніторингу. Помилки та шахрайство. Концепція суттєвості. Попередня оцінка суттєвості на етапі планування.

Контроль якості аудиту на етапі планування.

Тема 4. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту банку
Поняття і структура системи внутрішнього контролю. Методика вивчення системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту банка. Документування розуміння системи внутрішнього контролю. Тестування контролю. Оцінка ризику контролю та її вплив на стратегію аудиту. Інформування керівництва клієнта про недоліки системи внутрішнього аудиту.

Контроль якості аудиту на етапі вивчення та оцінки системи внутрішнього аудиту та контролю.

Тема 5. Аудиторські докази
Кількісна і якісна характеристика доказів аудиту. Взаємозв'язок між оцінкою суттєвості, оцінкою ризиків та обсягом і якістю доказів. Прийоми і методи аудиту як засоби отримання доказів. Аналітичні процедури. Тести підтвердження деталей господарських операцій та залишків на рахунках бухгалтерського обліку. Ризик аналітичних процедур та тестів деталей. Дії аудитора у разі виявлення відхилень та фактів порушення законності.

Комп'ютерні методи аудиту.

Тема 6. Вибірка в аудиті та аудиторський ризик.
Обсяг банківської інформації. Причини застосування вибірки. Статистична та нестатична вибірки. Визначення генеральної сукупності. Стратифікація. Визначення розміру вибірки. Ризик вибірки. Атрибутивна вибірка (за якісними ознаками). Вибірка за кількісними ознаками.

Модель аудиторського ризику та її застосування. Взаємозв'язок між аудиторським ризиком та вибіркою.

Тема 7. Операційний аудит
Методика аудиту за циклами фінансово-господарської діяльності: основні фінансово-господарські операції, система контролю, завдання аудиту, джерела інформації, тести контролю, аналітичні процедури.

Операційний аудит: аудит капіталу, операційно-касової роботи банку, аудит кредитних, депозитних, валютних, безготівкових операцій, аудит доходів, витрат та фінансового результату діяльності банку. Особливості аудиту з пов'язаними особами, з оподаткування банку.

Тема 8. Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів
Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів. (Положення з Міжнародної практики аудиту 1004).

Функції та завдання зовнішнього аудитора банку. Функції та завдання інспектора з банківського нагляду. Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів банку. Вимоги органів нагляду.

Тема 9. Аудиторський висновок
Призначення і структура стандартного висновку аудитора. Види і структура модифікованих висновків. Обставини, які можуть призвести до висловлення іншої думки, ніж безумовно-позитивна. Використання в практичній діяльності "Положення з Міжнародної практики аудиту - 1006" стосовно аудиторських перевірок фінансових звітів банків.

Тема 10. Аудит та електронна обробка інформації
Вимоги до проведення аудиту в комп'ютеризованому середовищі. Системи електронної обробки даних. Операційні системи та додатки. Середовище електронної обробки даних.

Аудит системи електронної обробки даних. Документування інформації у процесі аудиту систем електронної обробки банківської інформації.

Контроль якості аудиту в умовах електронної обробки банківської інформації.

ЛІТЕРАТУРА Закони України:
Про банки та банківську діяльність. - Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ.

Про господарські товариства. - Закон України від 19 вересня 1991 р. 1576-ХІІ

Про цінні папери та фондову біржу. - Закон України від 18 червня 1991 р. №1201-ХІІ

Про заставу. - Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654-ХІІ

Про Національний банк України. - Закон України від 20 травня 1999 р. № 679- ХІV

Про аудиторську діяльність. - Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. - Закон України від 16.07.1999р. № 996-ХІV

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. - Закон України від 14 травня 1992 р. № 2343-ХІІ

Про платіжні системи та переказ грошей в Україні. - Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346-ІІІ

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. - Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ

Про зовнішньоеко6номічну діяльність - Закон України від 16.04.1991 року № 959-ХП

Про кредитні спілки - Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908-Ш

Про власність - Закон України від 15.04.1991 р. №697-ХІІ

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом - Закон України від 28.11.2002 р. №249 -ІV

Про систему оподаткуванню - Закон України від 25.06.1991 р. №1251-ХІІ

Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами - Закон України від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні - Закон України від 12.07.2001 р. №2658-ІІІ

Про фінансовий лізинг - Закон України від 16.12.1997 р. №723/97 - ВР

Про іпотеку - Закон України від 05.06.2003 р. №898- ІV

Про електронні документи та електронний документообіг - Закон України від 22.05.2003 р. №851- ІV

Про електронний цифровий підпис - Закон України від 22.05.2003 р. №852- ІV

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень - Закон України від 18.11.2003 р. №1255- ІV

Господарський кодекс України - Закон України від 16.01.2003 р. №436- ІV

Цивільний кодекс України - Закон України від 16.01.2003 р. №435- ІV
Декрети Кабінету Міністрів:
Про систему валютного регулювання та валютного контролю. - Декрет Кабінету міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 015-93
Нормативно-правові акти Національного банку України та Аудиторської палати України:
План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків, затверджений Постановою Правління Національного банку України від 21 листопада 1997р. № 388 (зі змінами та доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.97 № 493.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 26 вересня 2001 року за № 841/6032.

Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України" від 20.07.1999 року № 358.

Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України" від 20.03.1998 № 114 (із змінами та доповненнями), зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 27 травня 1998 року за № 548.

Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 року № 375 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2001 року № 906/6097.

Положення Національного банку України про кредитування, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 1995 року № 246 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28 вересня 1995 року за № 299.

Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 року № 135 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.04.2001 року № 368/5559.

Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року № 621 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 січня 2000 року за № 53/4274.

Інструкція про складання річного фінансового звіту в банках України, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. № 518 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 року за № 1214/8535.

Інструкція про консолідацію фінансової звітності банків України, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 5.10.2001 р. № 422 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 20 листопада 2001 року № 968/6159.

Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2000 р. № 279 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2000 року за № 474/4695.

Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17 грудня 2003 № 561 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 09 січня 2004 року за № 5/8604.

Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене Постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001р. № 369 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 вересня 2001 року за № 845/6036.

Положення про валютний контроль, затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49 (зі змінами) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 4 квітня 2000 року за № 209/4430.

Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 07 травня 2003 року за № 353/7674.

Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 18.03.1999 № 127 (зі змінами) і зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 18.03.1999 за № 171/3464.

Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 (зі змінами) і зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 28 травня 1999 року за № 338/3631.

Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затверджене постановою Правління Національного банку України від 26.03.1998 № 118 (зі змінами) і зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 10 квітня 1998 року за № 231/2671.

Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 26 03.1998 № 119 (зі змінами) і зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 15 квітня 1998 року за № 245/2685.

Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно - правових актів Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 № 18 (зі змінами) і зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 2 лютого 2001 року за № 99/5290.

Постанова Правління Національного банку України від 04.09.1998 № 349 "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб" (зі змінами), зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 21 вересня 1998 року за № 575.

Положення про сертифікацію аудиторів банківських установ, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.09.2003 р. №388.

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Постанова Правління НБУ від 14.05.2003.

Положення про порядок подання банками до НБУ аудиторських звітів (аудиторських висновків) за результатами щорічної перевірки фінансової звітності. Постанова Правління НБУ від 09.09.2003 №389.

Стандарти аудиту та етики 2001 МФБ, прийняті в якості Національних станадартів аудиту згідно рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003р. №122.

Зміни та доповнення до чинних Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (станом на 01.01.2003 р.).

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 17 грудня 2003 року за № 1173/8493.

Аудиторська Палата України. Статут АПУ.

«Інструкція №1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України», затверджена постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 за №129 (зі змінами);

«Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України», затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 № 69 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 12.03.2001 за № 216/5407 (зі змінами);

«Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 № 72 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 15.03.2001 за № 237/5428 (зі змінами);

«Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України», затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.06.2001 № 244 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 11.07.2001 за № 586/5777 (зі змінами);

«Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій», затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 № 275 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 21.07.2001 за № 730/5921 (зі змінами);

«Положення про порядок емісії платіжних карток і здійсення операцій з їх застосування», затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001 № 367 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 15.11.2001 за № 954/6145 (зі змінами);

«Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України», затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.10.2001 № 427 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 26.10.2001 за № 909/6100 (зі змінами);

«Інструкція про порядок складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України», затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2002 № 431 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 27.11.2001 за № 922/7210 (зі змінами);

«Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України», затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 14.01.2003 за № 26/7342 (зі змінами);

«Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодевання можливих втрат від дебіторської заборгованості», затверджене постановою Правління Національного банку України від 13.12.2002 № 505 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 02.01.2003 за № 1/7322;

«Положення про організацію операційної діяльності в банках України», затверджене постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 254 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 08.07.2003 за № 559/7880;

«Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України», затверджені постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 255 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 11.07.2003 за № 583/7904;

«Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами», затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 № 325 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 29.08.2003 за № 749/8070;

«Інструкція про касові операції в банках України», затверджена постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 № 337 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 05.09.2003 за № 768/8089; 68. "Інструкція з з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України", затверджена постановою Правління Національного банку України від 20.08.2002 № 355 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 12.09.2003 за № 801/8122;

«Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами», затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 29.12.2003 за № 1256/8577;

«Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України», затверджена постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 520 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 13.01.2004 за № 33/8632;

Кодекс етики професійних бухгалтерів.
Навчальні посібники:
Внутрішній аудит у комерційному банку: Навч. посібник / О.І. Кірєєв, Н.П. Шульга, О.С. Полєтаєва - К.:КНТЕУ, 2001.-295 с.

Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця та проф. А.М.Герасимовича. - Житомир: ПП Рута, 2001. - 384 с.

Аналіз банківської діяльності. І. М. Парасій і Вергуненко, Київ, 2003.

Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін., За ред.д-ра екон. наук А.М.Мороза. - К.КНЕУ, 2000. - 384 с.

Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001.

Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: А.С.К., 2000.

Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. -К. :1996.

Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України. - К.: КНЕУ, 1999.

Кольга В.Д., Парпалига М.Д. Аудит в Україні.- К: Літера, 1998.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001. Переклад з англ. за ред. Голова С.Ф. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2001.

Мумінова-Савина Г.Г. Та інші. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України. - К.: Факт, 2001.

Облік та аудит у комерційних банках / А.М.Герасимович, Т.В.Кривов'яз, О.А.Мазур та ін.; За ред. проф. А.М.Герасимовича. - Львів: Фенікс, 1999. - 512 с.

Фінансовий менеджмент банку. Л. О. Примостка, Київ, КНЕУ, 2000.
еще рефераты
Еще работы по разное