Реферат: ХЦ001 від 27. 04. 2000 п І др о зд І л оперативно ї пол І граф ії Хмельниц ь кого цнт еі 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 36, цнтеі
Відповідальний за випуск С.В. Левченко

Редактор Л.М. Данілкова

Виконавець С.В. Левченко

Підписано до друку 15.12.2005 Формат 60х84 1/16

Офсетний друк Умовн. - друк. арк. 0,25 Умовн. вид. арк. 0,11

Тираж прим. Зам.

Реєтр. св-во № ХЦ001 від 27.04.2000

Підрозділ оперативної поліграфії Хмельницького ЦНТЕІ

29000, м.Хмельницький, вул.Свободи, 36, ЦНТЕІ

УДК 631.152

РГАСНТІ 06.71.01
Міністерство освіти

і науки України

Хмельницький державний центр науково – технічної і економічної інформації


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК


Хмельницький

2005№ 35-05

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ – ЗАПОРУКА РЕНТАБЕЛЬНОГО ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА (на прикладі ТОВ НВА "Перлина Поділля" Білогірського району Хмельницької області).


Розвиток нових аграрних формувань успішно забезпечується на основі поєднання їх діяльності з концентрацією відповідних матеріальних і трудових ресурсів, матеріально-технічного постачання, технологічного обслуговування, розширення сфери комерційної діяльності з метою одержання прибутку.

Як і в більшості агроформувань Хмельницької області, колектив ТОВ НВА „Перлина Поділля" працює на досягнення розширеного відтворення виробництва, приділяє увагу розвитку соціальної інфраструктури, дбає про кожного працівника, яких в товаристві нараховується 720.

В тваринництві господарство представлено молочним скотарством, племінним свинарством, конярством і т.д. В рослинництві - спеціалізується на вирощуванні елітного насіння зернових і зернобобових культур, насіння гібридів кукурудзи, а також виробляє технічні культури.

 Хмельницький ЦНТЕІ, 2005

Площа сільськогосподарських угідь в господарстві на 1.01.2005 р. становить 9962 га, в т.ч. ріллі - 9178 га. Заключено 2166 договорів на оренду земельних паїв, нараховано 874545 грн. орендної плати. Орендна плата за один земельний сертифікат по селах, а їх в склад господарства входить 8, різна і різний розмір земельного паю. Наприклад, середній розмір земельного паю в селах Окіп, Мокроволя, Жимелинці складає 3,79 га, орендна плата за один земельний сертифікат 422,85 грн., в селах Весняне, Квітневе, Соснівка відповідно 3,54 га і 464,31 грн., село Миклаші - 2,84 га, Сушівці - 2,64 га, орендна плата 350,03 грн.

Ефективність використання найважливішого аграрного ресурсу – землі, в господарстві характеризується урожай-ністю основних сільськогосподарських культур (в 2004 році вона становила по зернових 58,7 ц/га, цукрових буряках - 472,5 ц/га) і виходом валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь -140 тис. грн. в звітному році.

В 2004 році в ТОВ нараховувалося 3224 гол. ВРХ, що на 380 гол. більше ніж в 2002 році, свиней - 1319 гол., в т.ч. свиноматок - 50 гол. Надій молока на одну корову становить 5590 кг, середньодобовий приріст ВРХ - 574 гол, свиней -309. Всього в 2004 році на 1 гол. худоби витрачено 18,8 ц. к.о. кормів. Виробнича собівартість 1 ц сіна становила в минулому році 2,76 грн., сінажу - 1,78 грн., силосу - 1,85 грн., однорічних і багаторічних трав відповідно 0,77 і 0,57 грн.

В 2004 році вартість валової продукції сільського господарства в порівняльних цінах становила 13913,3 тис. грн., що майже у 3 рази більше рівня 2002 року. В рослинництві було вироблено продукції на 9242,5 тис. грн., в тваринництві - на 4670,8 тис. грн.

Ефективність використання трудових ресурсів господарства характеризується продуктивністю праці, тобто виходом валової продукції на середньорічного працівника, яка в 2004 році становила 19325 грн., що на 10776 грн. більше рівня 2002 року.

Поряд із трудовими і земельними ресурсами велике значення в процесі виробництва мають основні виробничі фонди сільськогосподарського призначення, вартість яких зросла в порівнянні з 2002 роком на 2604 тис. грн. і становила в 2004 році 8345 тис. грн. Фондоозброєність праці середньорічного працівника в господарстві становить 11,6 тис. грн., фондооснащеність 100 га ріллі - 90,9 тис. грн. Фондовіддача у звітному році становила 1,67 тис. грн., фондоємкість - 0,60 тис. грн.

В результаті аналізу господарської діяльності сільсько-господарських підприємств виявлено, що різні аграрні формування мають неоднакові ступені раціональності поєднання елементів виробничого потенціалу.

Встановлено, що виробничий потенціал використовується найефективніше в господарствах з площею ріллі більше 2500 га при забезпеченості матеріальними засобами в сумі 90-100 тис. грн. на 100 га, що видно на прикладі ТОВ НВА „Перлина Поділля".


С.М. Трофимчук

Н.О. Домаскіна

С.А. Соколов
еще рефераты
Еще работы по разное