Реферат: Тема: Учнівське самоврядування
Тема: Учнівське самоврядування


1. Учнівське самоврядування як засіб розвитку загальноосвітньої активності учнів, згуртованості шкільного колективу.

2. Органи учнівського самоврядування в школі.

3. Загальні та класні збори – вищі органи учнівського самоврядування в школі і класі.

4. Ділова гра: «Обговорення і прийняття плану роботи учкому на навчальну чверть».


Завдання для самостійної роботи:


1. Написати реферати за темами: «Оптимальна структура учнівського самоврядування у практиці загальноосвітньої школи», «Проблема шкільного самоврядування в роботах А.С.Макаренка, С.Т.Шацького, В.О.Сухомлинського і використання ідей у практиці сучасної школи (міської чи сільської).

2. Розв'язати пед. задачі №98,100.

3. Підготуйте і проведіть диспут «Мої уявлення про гуманізацію стосунків в системі «клас – класний керівник».


Література:

Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвещение, 1989. – С. 87-99.

Вульфов Б.З., Поташкин М.М. Организатор и ученическое самоуправление. – М., 1983. – С. 129-138.

Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 576.

Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – Рівне, 1996.

Жуков В.П. Из опыта подготовки и проведения классных собраний // Воспитание школьников. – 1981. - №1.

Жуков В,Й. Классное собрание - школа организатора // Воспитание школьников. – 1982. - №1.

Жуков В.И. Классное собрание – школа организатора // Воспитание школьников. - 1982. - №1.

Коротов В.М. Самоуправление школьников. – Просвещение, 1981.

Лутошкин А.Н. Как вести за собой: Старшеклассникам об основах организаторской работы. – М.: Просвещение, 1981.

Олиференко Л. Учком – помощник в организации учебно-воспитательной работы // Воспитание школьников. – 1984. - №4.

Подготовка и проведение классных собраний в 4,5,6-х классах // Спутник классного руководителя. – 1983/1984 уч. год. - С. 27-30, 43-44, 60-61.

Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – К.1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.

Пуха Ф. Организация работы учкома // Воспитание школьников. – 1990. - №6.

Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с.

Ученическое самоуправление в школе: сегодня и завтра / Под ред. Л.Ю.Гордина. – К.: Рад. Школа, 1989.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 528с.

Хозе С.Е. Взрослеть в делах: проблемы школьного самоуправления. – М.: Знание, 1981.

Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. - 560 с.Тема: Оптимальний вибір методів і засобів виховання учнів у практиці роботи вчителя


1. Основні поняття методів та засобів виховання.

2. Класифікація методів виховання.

3. Характеристика засобів виховання.

4. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання.

5. Умови ефективного використання різних засобів виховання.


Завдання для самостійної роботи:

1. Розв'язання пед. задачі № 106, 109.

2. Підготувати і провести засідання круглого столу на тему: «Проблеми виховання».

3. Написати анотацію на книгу А.С.Макаренка «Педагогічна поема».


Література:


Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 576с.

Педагогика / Под. ред. Ю.К.Бабанского. – М.: Просвещение, 1988. – С. 105-123.

Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – К.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.

Поташник М.М., Кабатченко М.В. Комплексный поход к воспитанию школьников. - М.: Просвещение, 1980. - С. 52-56.

Поташник М.М. Как оптимизировать процесс воспитания. - М.:3нание, 1984.-С. 56-63.

Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 368 с.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. -528с.

Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. - 560 с.

Тема: Самовиховання учнів


1. Роль самовиховання у формуванні особистості.

2. Сутність самовиховання.

3. Зміст роботи над собою.

4. Характеристика самовиховання щодо різних вікових періодів.

5. Методи самовиховання.

6. Педагогічне керівництво самовихованням.


Завдання для самостійної роботи:

1. Напишіть рецензію на розділ книги Л.І.Рувінського «Самовиховання особистості».

2. Складіть програму професійного самовиховання.

3. Розробіть програму роботи над вдосконаленням власних комунікативних здібностей.

4. Використовуючи педагогічну періодику, доберіть матеріал для участі в засіданні «круглого столу» на тему «Роль і місце самовиховання і перевиховання у формуванні особистості дитини».

5. Підготуйте конспект бесіди зі старшокласниками «Роль самовиховання в моральному становленні особистості».


Література:

Введение в специальность / Под ред. Л.И.Рувинского. - М.: Просвещение, 1988.-С.36 85.

Введение в специальность. - М.: Просвещение, 1988. - С. 176-180.

Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 576.

Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – Рівне, 1996.

Донцов Й.А. Самовоспитание личности. - М.: Политиздат, 1984.

Педагогическое руководство самовоспитанием школьников / Под ред. Л.И.Рувинского, С.И.Хохлова. - М.: Высшая школа, 1988.

Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – К.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.

Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 368 с.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. -528с.

Юркевич В.С. Об индивидуальном подходе в воспитании волевых привычек. - М.: Знание, 1986. - С. 46-60.

Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.Тема: Самостійна робота учнів


1. Поняття самостійної роботи.

2. Система видів самостійної роботи учнів.

3. Шляхи удосконалення домашньої навчальної роботи школярів.


Завдання для самостійної роботи:


1. Напишіть анотацію на книгу В.К.Буряка «Самостоятельная работа учащихся». - М.: Просвещение, 1984.

2. Складіть план факультативу «Як самостійно вчитись».


Література:Бабанский Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности. -М., 1981.

Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся. - М., 1984.

Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 576.

Громцева А.К. Формирование у школьников готовности к самообразованию. - М., 1983. – 144 с.

Пидкасистый П.И., Коротяев Б.И. Организация деятельности ученика на уроке. - М., 1985.

Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. - К.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.

Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. Высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 368 с.

Усова А.В., Бобров А.А. Формирование у учащихся учебных умений. – М., 1987.-С.80.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр «Академія», 2002.-528с.

Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.Тема: Міжпредметні зв'язки в навчальному процесі


Міжпредметні зв'язки як основа формування наукового світогляду.

Основні напрямки формування міжпредметних зв’язків: міжпредметні знання та вміння; міжпредметні задачі.

Проблема інтегративних курсів у сучасних концепціях освіти.


Завдання для самостійної роботи:


1. Напишіть реферати на тему: «Психологічні основи використання міжпредметних зв’язків», «Можливості міжпредметних зв’язків у реалізації розвивальних функцій уроку».

2. Спираючись на аналіз фахової періодичної літератури, наведіть приклад дії міжпредметних зв’язків у навчальному процесі.


Література:


Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 576.

Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. – М., 1981.

Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения. – М., 1988.

Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. - К.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.

Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 368 с.

Усова А.В. Межпредметные связи в преподавании основ наук // Народное образование, 1984. - №8.

Система межпредметных связей по предметам естественно-математического цикла / Под ред. В.Н.Федоровой. - М, 1984.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 528 с.

Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.Тема: Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, впровадження досягнень педагогічної науки в практику


1. Поняття передового педагогічного досвіду.

2. Основні напрямки у вивченні педагогічного досвіду.

3. Методи вивчення педагогічного досвіду.


Завдання для самостійної роботи:


1. Підготуйте і проведіть дискусію за темою:

«Досвід, майстерність, талант — що визначає успішність роботи вчителя?»

2. Підготуйте на конференцію доповіді (реферати) за такими темами:

а) «Школа майбутнього. Що пропоную я (із досвіду роботи М.М.Постнікова);

б) «Життя, віддане дітям (життя та діяльність В.О.Сухомлинського);

в) «З чого починається вчитель (із досвіду В.Н.Ільїна);

г) «Це – реальність, а не утопія (про досвід вчителя В.Ф.Шаталова);

д) «Не зрадити мрію (досвід М.П.Щетиніна);

е) «Уроки спілкування (Ш.Щ.Амонашвілі).

Література:

Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! -М.: Знание, 1983.

Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. -М.: Педагогика, 1982. -С. 68-124.

Введение в специальность/Под ред. Л.И.Рувинского. М: Просвещение, 1988.-С.180 193.

Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 576.

Калинкова З.И. Педагогика гуманизма. - М.: Знание, 1990.

Кларкин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - М., 1989.

Ильин Е.Н, Рождение урока. -М.: Педагогика, 1986.

Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. - Минск: Народна освета, 1990.

Педагогический поиск / Сост. И.Баженова. - М.: Педагогика, 1990.

Педагогічний пошук / Упоряд. І.Баженова; пер з рос. - К.: Рад. Школа,1988.

Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. - К.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.

Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 368 с.

Сухомлинский В.А. Разговор с молодим директором школы // Избр. произв. В 5т. -Т. 4. -М., 1975.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. -528с.

Щамова Т.И. Активизация учения школьников. - М.: Знание, 1979.

Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки. - М.: Знание, 1979.

Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. - Архангельск, 1990.

Щетинин М.М. Обьять необьятное. - М.: Педагогика, 1986.

Ягупов В.В. Педагогіка: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.
еще рефераты
Еще работы по разное