Реферат: Сметанський Микола Іванович Фахівець у галузі педагогіки. Доктор педагогічних наук (1994), професор (1996), завідувач кафедри соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»


Сметанський Микола Іванович


Фахівець у галузі педагогіки. Доктор педагогічних наук (1994), професор (1996), завідувач кафедри соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».

Народився 17 грудня 1947 р. у с. Сокільці Вінницької області.

Педагогічну діяльність розпочав після закінчення філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту. Обіймав посади учителя української мови (1973), директора Качківської СШ (1975-1980). З 1980 р. працював у Вінницькому державному педагогічному інституті імені Михайла Коцюбинського: навчався в аспірантурі (1981-1984), після її закінчення працював на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедри педагогіки, професора.

Захистив кандидатську (1984) та докторську (1994) дисертації за темою: "Формування соціальної відповідальності вчителя в системі "школа — вуз — школа".

Коло наукових інтересів М. І. Сметанського полягає у дослідженні проблеми виховання учнівської та студентської молоді, професійної підготовки майбутніх учителів, науковець працює над оцінкою діяльності педагогічних кадрів. Опублікував понад 130 наукових праць у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях; із них 7 монографій, 5 навчальних посібників з педагогіки для студентів ВНЗ, понад 100 статей. Зокрема 2010 р. видано монографію «Громадське виховання учнівської молоді в середній школі в США (соціальний аспект)». – Вінниця : ТОВ «Ландо ЛТ », 2010. – 220 с. та в Польщі видано монографію «Odpowiedzialność za wychowanie». – Bydgoszcz, Polska, 2010. – 440 s.

Під керівництвом професора Сметанського М.І. захищено 47 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук і 4 докторські дисертації.

Очолював держбюджетні дослідження з проблеми інтеграції змісту дисциплін психолого-педагогічного циклу, а також педагогічної підготовки майбутніх учителів. Тривалий час був головою спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій у Національній Академії Прикордонних військ України (м. Хмельницький), членом спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті, є членом спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій при Вінницькому державному педагогічному університеті, а також членом ВАК України.

Головний редактор журналу "Наукові записки Вінницького педагогічного університету (серія "педагогіка і психологія"), член редколегії низки фахових видань. Є рецензентом низки монографій, навчальних посібників, першого в Україні "Українського педагогічного словника".

Обирався делегатом першого Всесвітнього з'їзду українців, першого Всеукраїнського з'їзду учителів, був членом колегії обласної освіти, входить до складу вченої ради інституту.

З 2005 р. є професором Вищої Школи Педагогічної в м. Лодзь (Польща).

Відмінник освіти України (2002), лауреат обласної педагогічної премії (2004), нагороджений медаллю "За сприяння в охороні державного кордону України" (2004). Неодноразово нагороджувався грамотами Міністерства освіти та науки України.

^ Бібліографія публікацій М. І. Сметанського (за даними Українського реферативного журналу "Джерело")

1. Атестація загальноосвітніх шкіл / М.І. Сметанський, В.М. Галузяк, М.І. Слободянюк, В.І. Шахов; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. — Вінниця: РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001. — 310 с. — Бібліогр.: 178 назв. — ISBN 966-621-056-8. — укp.

Обгрунтовано новий підхід до атестації в загальноосвітніх школах. Наведено результативні та процесуальні показники ефективності педагогічної діяльності. Запропоновано діагностичні методики для їх визначення. Розроблено нормативні документи, що регламентують діяльність атестаційних комісій.

^ 2. Атестація і самоатестація загальноосвітніх шкіл: Моногр. / М.І. Сметанський, В.М. Галузяк, В.І. Шахов, М.І. Слободянюк; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. — Вінниця: Книга-Вега, 2002. — 320 с. — Бібліогр.: с. 166-176. — ISBN 966-621-119-X. — укp.

Розглянуто особливості проведення атестації та самоатестації загальноосвітніх шкіл. Визначено результативні та процесуальні показники ефективності педагогічної діяльності, запропоновано діагностичні методики для їх вимірювання. Охарактеризовано нормативні документи, що регламентують діяльність атестаційних комісій, а також дають можливість педагогічним працівникам, керівникам освітніх установ регулярно здійснювати самоатестацію результатів навчально-виховної роботи.

^ 3. Деякі аспекти поліпшення педагогічної освіти майбутніх учителів / М. Сметанський // Вища освіта України. — 2008. — N 1. — С. 103-109. — укp.

Досліджено вплив змісту навчальної дисципліни, організації навчального процесу та якості контролю за його результатами на якість педагогічної освіти. Виявлено, що впровадження самостійної роботи сприяє розвитку ініціативи, індивідуалізації навчання та формуванню у студентів власних поглядів і переконань. З метою покращання якості педагогічної освіти запропоновано залучати студентів до наукових пошуків і використовувати дієві стимули для дослідників у педагогіці. Наведено пропозиції щодо реформування практики підготовки та захисту дисертацій.

^ 4. Діалог з опонентами / М.І. Сметанський, В.М. Галузяк // Педагогіка і психологія. — 2000. — N 1(26). — С. 120-126. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Рассмотрены в сравнении педагогические концепции двух выдающихся педагогов Украины - А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского - в зависимости от их личностных качеств и субъектов их педагогики.

^ 5. Компаративний аналіз педагогічних поглядів А.С. Макаренка і В.О. Сухомлинського / М. Сметанський // Рідна шк. — 2006. — N 9. — С. 3-7. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Проаналізовано педагогічні ідеї А. Макаренка та В. Сухомлинського щодо виховання особистості у колективі та сім'ї. Акцентовано увагу на спільних поглядах педагогів на трудове, естетичне, моральне, статеве виховання дітей та сімейне виховання. Окреслено розбіжності у їх поглядах на виховання, серед яких педагогічні кредо В. Сухомлинського - самовіддана "материнська" любов до вихованців, та А. Макаренка - якнайбільше вимогливості та поваги до вихованця.

Ключ. слова: аналіз педагогічних ідей А.Макаренка та В. Сухомлинського, колективне виховання, сімейне виховання.

^ 6. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2000. — 196 с. — (Педагогіка і психологія). — укp.

Досліджено проблему класифікації стилів міжособистісного спілкування. Висвітлено психолого-педагогічні умови виховання у майбутніх учителів потреби в здоровому способі життя. Проаналізовано роль міжпредметних зв'язків у гуманітаризації освіти, роль педагогічних інновацій у професійному зростанні викладача вузу. Розглянуто суперечності між природою та процесом її пізнання у шкільному навчанні. Викладено основні методичні положення формування лінгвосоціокультурної компетенції. Вивчено стан реалізації емпіричного та теоретичного рівнів пізнання у початковій школі. Запропоновано дидактичні технології емоційної взаємодії у підготовці майбутніх викладачів та виховні технології рефлексивної дії. Наведено принципи системного підходу до формування здорового способу життя молодших школярів. Розкрито психолого-педагогічні умови формування сучасного типу мислення молодшого спеціаліста. Охарактеризовано роль мистецтва у формуванні культури управлінського спілкування майбутніх менеджерів у технічному вузі.

^ 7. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2004. — 207 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 10). — укp.

Розглянуто питання дидактики, теорії виховання, професійної педагогіки та психології. Висвітлено проблеми переходу на дванадцятибальну систему оцінювання знань студентів з педагогічних дисциплін, глобальні тенденції у розвитку освіти. Описано психолінгвістичні особливості онтогенезу мовлення у дітей Проаналізовано роль загальноосвітньої школи у процесі соціального виховання дитини, шляхи реформування педагогічної освіти за роки незалежності України.

^ 8. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2004. — 206 с. — (Педагогіка і психологія; N 11). — укp.

Розглянуто питання теорії виховання, дидактики, професійної освіти та профільного навчання. Визначено показники та рівні розвитку моральної свідомості студентів. Проаналізовано формування національної самосвідомості молоді на основі патріотичного виховання. Висвітлено педагогічні ідеї визначного українського педагога В.Сухомлинського у громадянському вихованні учнівської молоді, психологічні концепції формування навчальної мотивації. Описано інформаційні технології у навчальному процесі, дидактичні особливості тестів-есе та об'єктивних тестів. Значну увагу приділено проблемі професійного становлення майбутніх учителів за умов реформування середньої освіти, питанням їх підготовки до роботи в сільській школі, профільного навчання математики та кадрового забезпечення профільної школи, навчання іншомовної лексики в системі профільної освіти, розкрито педагогічні засади профільного навчання.

^ 9. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2005. — 223 с. — (Педагогіка і психологія; N 12). — укp.

Розглянуто питання професійної освіти, історії педагогіки, дидактики, теорії виховання. Висвітлено гуманістичні пріоритети педагогічної освіти, принципи засвоєння граматичного матеріалу у процесі спілкування студентів англійською мовою, формування інтелектуальної, мотиваційної та емоційної сфер індивідуальності студентів у профільному навчанні іноземних мов. Розкрито педагогічні основи формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів технічних ВНЗ. Проаналізовано шляхи формування соціокультурної компетенції студентів-філологів, ідеї формування в учнів наукової картини світу у спадщині визначного українського педагога В.О.Сухомлинського, а також ідеї самоосвіти учнівської молоді у наукових роботах українського педагога Т.Лубенця. Розглянуто педагогічні умови формування музично-пізнавальних здібностей учнів початкових класів, моральної свідомості студентської молоді, проблеми її національного виховання у контексті модернізаційних процесів в українській освіті.

^ 10. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2005. — 225 с. — (Педагогіка і психологія; N 13). — укp.

Розглянуто питання професійної освіти, історії педагогіки, дидактики, теорії виховання, психології. Висвітлено проблеми професіоналізму вчителя математики в контексті модернізації педагогічних кадрів, педагогічні передумови вивчення сучасної української хорової музики студентами, основи наукових педагогічних досліджень у структурі підвищення фахової підготовки вчителя музики. Викладено інтегративний підхід до формування професійної компетентності вчителя початкових класів у процесі загальнопедагогічної підготовки, когнітивно-еволюційний підхід до морального виховання учителів. Проаналізовано вплив соціального середовища на розвиток креативності вчителя, роль комплексної системи навчання у формуванні цілісної картини світу школярів. Описано модель організації занять з інтенсивного навчання практичної граматики англійської мови у ВНЗ. Розкрито дидактичні засади педагогічної підготовки менеджерів у технічних ВНЗ.

^ 11. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2005. — 139 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 14). — укp.

Висвітлено психолого-педагогічні засади природничо-географічної та економічної освіти. Проаналізовано вплив закономірностей територіальної організації виробництва і розселення на формування регіонального ринку праці. Розглянуто питання графічного моделювання у навчанні географії. Викладено особистісно зорієнтований підхід до формування екологічної культури молодших підлітків. Розкрито психологічні аспекти інтегрованого навчання в галузі природознавства в загальноосвітній школі. Визначено чинники формування соціально-економічних інтересів школярів. Описано сучасні інноваційні технології як складову удосконалення педагогічної майстерності вчителя географії. Висвітлено проблеми впровадження сучасних педагогічних технологій у систему професійної підготовки учителів середньої школи, теоретичні засади кредитно-модульної системи навчання, психолого-педагогічні аспекти готовності шестирічної дитини до навчання в школі, формування навичок організаторської діяльності старшокласників.

^ 12. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2001. — 196 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 5). — укp.

Висвітлено організаційно-педагогічні проблеми формування системи управління якістю підготовки спеціалістів за умов ринкових відносин. Проаналізовано критерії атестації в загальноосвітніх школах. Розглянуто питання дидактики та нових технологій навчання. Викладено теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти школярів. Описано особистісно орієнтовані технології екологічного виховання підлітків. Акцентовано увагу на питаннях професійної освіти.

^ 13. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2002. — 230 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 6, ч. 2). — укp.

Висвітлено проблеми загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів у класичних університетах. Викладено педагогічні напрямки сучасної освіти. Описано теоретичний аспект проблеми проектування освітньо-виховних систем у позашкільних закладах. Проаналізовано проблему загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів як об'єкт педагогічних досліджень. Охарактеризовано систему підготовки вчителів музики для навчальних закладів Галичини в 1920 - 30-х рр. Розглянуто краєзнавство як засіб формування національної свідомості молодших школярів. Висвітлено шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін.

^ 14. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2002. — 194 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 6, ч. 1). — укp.

Викладено загальні основи педагогічної підготовки вчителя. Розглянуто професійно-особистісну компетентність педагога у контексті гуманістично особистісно орієнтованої освіти. Описано особливості теоретико-методологічної підготовки педагога. Проаналізовано особливості мотивації творчої діяльності майбутнього вчителя під час вивчення іноземної мови. Висвітлено шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Розкрито технологію формування у студентів педагогічного вузу організаторських здібностей для майбутньої професійної діяльності.

^ 15. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця: Держ. картогр. ф-ка, 2002. — 233 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 7). — укp.

Розкрито теоретико-методологічні засади оновлення змісту педагогічної підготовки. Проаналізовано вплив музичного фольклору на формування суспільних потреб в історичному аспекті. Розглянуто проблему оптимізації системи навчальних умінь молодших школярів. Висвітлено шляхи розвитку пізнавальної активності учнів старших класів на уроках трудового навчання. Описано теорію виховання, типологію базових моделей виховання. Викладено концепції морального виховання особистості у педагогіці США. Значну увагу приділено проблемам сімейного виховання у теоретичній спадщині А.Макаренка.

^ 16. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2003. — 176 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 8). — укp.

Розкрито психолого-педагогічні аспекти атестації загальноосвітніх шкіл. Викладено наукові основи змісту педагогіки, описано інформаційні технології в освіті. Визначено шляхи впровадження нових інформаційних технологій в освіту. Проаналізовано особливості мотивації творчого мислення майбутнього вчителя, розглянуто проблемні методи навчання для розвитку їх критичного мислення. Висвітлено формування національної самосвідомості у вихованні майбутніх учителів музики, методологічні основи формування професіналізму майбутнього музиканта-педагога, емоційну культуру учителя-вихователя як емотивну складову педагогічного професіоналізму.

^ 17. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2003. — 191 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 9). — укp.

Розглянуто питання інноваційності освіти в антропологічному контексті. Висвітлено досвід і проблеми гуманізації вищої освіти, методологію сучасної педагогіки. Проаналізовано загальнопізнавальні уміння і навички як важливий компонент навчальної діяльності молодших школярів. Описано особливості виховної роботи зі студентами-першокурсниками ВНЗ, формування мотивації вивчення іноземної мови студентів засобами контекстного навчання. Розкрито психологічні аспекти формування комунікативних умінь студентів у період літньої педагогічної практики.

^ 18. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2005. — 319 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 16). — укp.

Проаналізовано самовиховання як фактор розвитку особистості, викладено системний підхід до формування компетентності учнів. Розглянуто питання формування інформаційного освітнього середовища навчальних закладів для проведення неперервної педагогічної освіти, інтеграції комп'ютерних технологій навчання англійської мови у ВНЗ. Висвітлено теоретико-педагогічний аспект проблеми формувань умінь і навичок усного мовлення на початковому етапі вивчення іноземної мови, комунікативний аспект самостійної навчально-пізнавальної діяльності економістів у процесі вивчення англійської мови. Описано сучасні методи навчання ефективного читання іншомовних текстів.

^ 19. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2005. — 169 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 15). — укp.

Розглянуто питання формування готовності вчителів початкових класів до використання елементів арт-терапії для діагностично-корекційної роботи, підготовки вчителів до розвитку творчого мислення молодших школярів у процесі вивчення математики. Наведено вимоги до професійної підготовки вчителів початкових класів у контексті сучасних парадигм освіти. Проаналізовано роль педагогічної творчості в професійній підготовці вчителів початкових класів і музики. Висвітлено методичні аспекти підготовки вчителів музики до розвитку креативності учнів.

^ 20. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2006. — 195 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 17). — укp.

Висвітлено теоретичні основи дослідження проблеми музично-пізнавальних здібностей дітей. Розглянуто питання використання синтезу мистецтв у навчанні та вихованні молодших школярів, застосування комп'ютерних дидактичних ігор та країнознавчої інформації в процесі формування соціокультурної компетенції студентів. Наведено критерії відбору текстів соціокультурного змісту для читання англомовної літератури старшокласниками. Проаналізовано основні концепції морального виховання у зарубіжній педагогіці, роль позашкільних навчальних закладів у громадянському вихованні школярів.

^ 21. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2006. — 241 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 18). — укp.

Висвітлено проблеми збалансованого розвитку кадрового наукового потенціалу університетів. Проаналізовано зарубіжний досвід стимулювання праці вчителів. Наведено результати досліджень навчальної діяльності студентів на базі кваліметричної моделі моніторингу навчання, висвітлено особливості проектування технологій навчання іноземної мови. Розглянуто питання інтеграції України в Європейський освітній простір у загальнопедагогічному та лінгводидактичному аспектах. Розкрито психолого-педагогічні основи активних методів навчання. Описано етнопедагогічні технології у моральному вихованні молодших школярів. Визначено роль естетико-гуманітарного потенціалу у формуванні естетичного світосприйняття підлітків, а також шляхи формування творчої особистості у процесі вивчення культурології.

^ 22. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2007. — 184 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 19). — укp.

Проаналізовано особливості формування художньо-творчої самореалізації підлітків під час навчання в ансамблі народної музики. Розглянуто питання практичної реалізації методу ділових ігор в експериментальному навчанні, формування техніко-технологічних компетентностей учнів у постмодерністський період розвитку суспільства. Висвітлено генезис становлення толерантності як педагогічну проблему. Розкрито роль української етнопедагогіки у формуванні гуманітарних знань учнів гімназій. Визначено психолого-педагогічні передумови формування знань та умінь студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення вищої математики.

^ 23. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2007. — 257 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 20). — укp.

Розглянуто питання модернізації змісту освіти на основі впровадження системи взаємозв'язаного навчання, організації самостійної роботи у системі підготовки менеджерів-економістів, використання інформаційних технологій у професійній підготовці економістів. Розкрито інтеграційні основи неперервної освіти. Проаналізовано гендерні особливості наукової діяльності викладачів ВНЗ. Викладено методику педагогічного контролю за умов кредитно-модульної системи навчання вчителів математики. Визначено провідні напрями реформування вищої освіти України у контексті Болонського процесу.

^ 24. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2007. — 383 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 21). — укp.

Проаналізовано шляхи удосконалення базової педагогічної освіти учителів, саморегуляцію їх діяльності як проблему теорії професійно-педагогічної підготовки та професійного саморозвитку. Розглянуто питання про класифікацію методів активного навчання, формування ключових компетенцій учнів і студентів на основі використання проектних методик навчання, підготовки старшокласників до професійного самовизначення за умов профільного навчання. Наведено критерії та визначено рівні ефективності самостійної роботи студентів, розкрито методологічні засади їх професійного саморозвитку.

^ 25. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2008. — 378 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 23). — укp.

Проаналізовано тенденції кредитно-модульного навчання в контексті основних положень Болонського процесу. Висвітлено перспективи розвитку приватних загальноосвітніх навчальних закладів України. Наведено критерії оцінювання підручників та навчальних посібників з іноземної мови на основі культурологічного підходу. Описано особливості використання комп'ютерних технологій на уроках фізики. Розкрито методичні засади художньо-творчої самореалізації школярів у ансамблі народної музики на адаптаційному етапі. Розглянуто питання розвитку духовних цінностей у молоді на основі учнівського самоврядування, формування основ професійної компетентності у студентів та їх готовності до професійної діяльності.

^ 26. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2008. — 379 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 24). — укp.

Розкрито концептуальні засади національного виховання студентів. Розглянуто питання соціально-педагогічної підтримки і допомоги студентів як напряму виховної роботи у ВНЗ. Визначено педагогічне спілкування як фактор розвитку комунікативної компетенції студентів, інформаційно-комунікативну компетентність педагогів. Викладено результати експериментального дослідження педагогічних умов виховання толерантності у підлітків у позакласній роботі. Висвітлено проблеми входження українських ВНЗ у Болонський процес.

^ 27. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2008. — 385 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 25). — укp.

Розглянуто питання трансформації методів навчання відповідно до сучасних вимог профільних шкіл. Описано прогностичну модель професійно-методичної діяльності вчителя іноземної мови старшої профільної школи. Викладено методику формування готовності вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності. Проаналізовано особливості процесу формування гуманістичних цінностей у підлітків за сучасних соціальних умов. Розкрито феномен виховання в контексті сучасних освітніх парадигм. Визначено педагогічні умови формування творчих здібностей учнів підліткового віку в процесі позакласної роботи.

^ 28. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2009. — 435 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 26). — укp.

Висвітлено еволюцію критеріїв оцінювання навчальної діяльності учнів у контексті реформування початкової школи. Розглянуто питання про використання виховних педагогічних технологій у початковій школі, формування морально-естетичної культури учнів. Проаналізовано роль учнівського самоврядування у вихованні відповідальності у старшокласників, краєзнавчої роботи у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. Викладено соціально-педагогічні підходи до вирішення проблеми адаптації молодших школярів з вадами розвитку до навчально-виховної діяльності загальноосвітніх шкіл. Визначено психолого-педагогічні умови формування соціальної компетентності студентів ВНЗ. Розкрито методологічні засади підготовки студентів-перекладачів до професійної діяльності.

^ 29. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. / Ред.: М.І. Сметанський. — Вінниця, 2001. — 200 с. — (Педагогіка і психологія; Вип. 4). — укp.

Висвітлено теоретичні засади формування навчальної мотивації студентів. Проаналізовано концептуальні моделі післядипломного навчання соціальних працівників і педагогів. Описано дидактику та нові технології навчання. Досліджено проблему формування професійної відповідальності майбутніх вчителів. Розглянуто педагогічні умови набуття естетичного досвіду молодших школярів. Розкрито психологічні засади педагогічної науки.

30. Педагогіка: Навч. посіб. / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. — Вінниця: ДП "Держ. картогр. ф-ка", 2006. — 400 с. — ISBN 966-7151-56-5. — укp.

Викладено загальні засади педагогіки, дидактики, теорії виховання та школознавства. Розглянуто питання розвитку, соціалізації та виховання особистості. Описано особливості морального, естетичного, трудового, національного та фізичного виховання. Висвітлено педагогічні вимоги до особистості вчителя, стилі педагогічного спілкування. Розкрито сутність процесу навчання, його принципів, змісту, методів, засобів, технологій, форм організації та контролю.

31. Педагогіка: навч. посіб. / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. — 4-те вид., виправл. і доповн. — Вінниця: Держ. картогр. ф-ка, 2007. — 400 с. — ISBN 966-621-040-1. — укp.

Викладено теоретичні засади педагогіки, дидактики, теорії виховання та школознавства. Наведено інформацію про систему освіти в Україні. Розкрито роль спадковості у розвитку особистості, основні напрями виховання, стилі педагогічного спілкування, етапи та рівні засвоєння знань. Описано словесні, наочні, практичні, репродуктивні, пояснювально-ілюстративні методи навчання, дидактичні ігри, типи уроків, засоби контролю знань, форми тестових завдань, методи впливу на підсвідомість вихованців, шляхи формування колективу.

^ 32. Проблема професіоналізму у вищій школі / М. Сметанський // Вища освіта України. — 2006. — N 2. — С. 67-72. — укp.

Наголошено на невизнанні дипломів більшості українських ВНЗ за кордоном, на тенденції упередженого ставлення до дипломів приватних ВНЗ в Україні. Звернено увагу на зниження контролю за якістю освіти зі збільшенням кількості навчальних закладів. Акцентовано, що контроль держави та МОН має бути спрямований не на підбір абітурієнтів, а на процес і результати підготовки студентів. Аргументовано пропозиції щодо зарахування до навчання у ВНЗ всіх бажаючих випускників шкіл та індивідуального підходу до термінів одержання вищої освіти. Викладено концептуальну ідею у визначенні нового механізму оцінювання ефективності роботи ВНЗ. Висвітлено умови виникнення зацікавленості в ньому ВНЗ і викладачів. Підкреслено роль держави у здійсненні функцій контролю за якістю підготовки спеціалістів. Запропоновано: створення незалежної суспільно-державної системи оцінювання якості освіти, окреслено процес її формування, призначення та завдання; розробку МОН критеріїв програмного засвоєння дисциплін для переведення студентів на вищий курс; шляхи вирішення проблеми налагодження взаємозацікавлених і творчих відносин у педагогічному колективі та між викладачем та ВНЗ; заробітну плату викладача поставити в залежність від показника якості роботи.

Ключ. слова: якість освіти, контроль за якістю освіти, роль держави у здійсненні контролю за якістю освіти.

^ 33. Теорія та технологія атестації педагогічних працівників / М.І. Сметанський, В.М. Галузяк, О.В. Шестопалюк, В.І. Шахов, Ю.М. Фурман; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. — Вінниця: Вінниця, 1998. — 199 с. — Бібліогр.: 157 назв. — ISBN 966-527-038-9. — укp.

Розглядаються теоретичні основи стимулювання праці педагогічних працівників та роль атестації у цьому процесі. Пропонується новий підхід до системи атестації навчально-виховних закладів, який базується на об'єктивних закономірностях підвищення кваліфікації, професійної майстерності вчителя та сприяє всесторонньому розвитку особистості школяра. Висвітлюються психолого-педагогічні умови організації праці вчителя, запропоновано критерії та методику оцінки ефективності роботи педагогічного колективу. Описується робота школи по формуванню в учнів потреби у здоровому способі життя. Визначено показники ефективності виховної роботи школи шляхом самооцінки школярів та її діагностики, оцінювання психологічного мікроклімату в педагогічному колективі, діагностики стилю педагогічного спілкування тощо.
еще рефераты
Еще работы по разное