Реферат: Вівденко (Єлісєєва) Ірина


УДК

Вівденко (Єлісєєва) Ірина

м. Брянка


ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Чим якнайдалі сучасна вища освіта рухається на шляху реформ та модернізації, тим більш вагоме значення набуває удосконалення системи підготовки майбутніх фахівців, які окрім професійних знань, умінь та навичок володіли б самостійністю, ініціативністю, уміннями моделювати, конструювати та нестандартно підходити до проблем професійної діяльності.

У складі якостей, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності майбутнього фахівця з графічного дизайну, згідно професіограми, одне з основних місць посідають творчі здібності.

Дослідження багатьох учених стосовно навчальних технологій взагалі та їхнього запровадження в процес професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема з графічного дизайну, зробили значний внесок у розв’язання проблем удосконалення навчання студентів у ВНЗ та формування відповідних професійних умінь. При цьому важливими є проблеми визначення та класифікації професійних умінь, визначення оптимальних педагогічних умов, які забезпечують формування студентів на тому якісному рівні, що необхідний для інтенсивного входження в професійну діяльність, обґрунтування методичного забезпечення педагогічного керування цим процесом.

Проблема формування професійно-творчих умінь майбутніх фахівців з графічного дизайну засобами інформаційних технологій актуалізує у собі дослідження з певних напрямків, а саме: теорії і психології творчості, творчого мислення (Дж. Гілфорд, Г. Альтшуллер В.О. Моляко); процесу інформатизації освіти, використання інформаційних технологій навчання (В.Ю.Бикова, Ю.О. Жука, та ін.); організаційно-педагогічних засад підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України (В.Ф Прусак, Ю.В. Яворик); формування та розвитку творчої особистості на засадах педагогіки творчості (Я.О. Пономарьов С.О Сисоєва), формування професійних та професійно-творчих умінь як найважливішого засобу успішної діяльності, показника професійної майстерності майбутнього фахівця (В.І. Загвязинський, І.А.Зязюн, В.А.Кан-Калік ); концепції особистісно орієнтованого навчання та гуманізації освіти (Г.О. Балл, В.С. Ледньов).

Для визначення сутнісної характеристики професійно-творчих умінь майбутніх фахівців з графічного дизайну важливим є ретроспективний аналіз понять «професійні уміння», «творчі уміння» та зокрема визначення конструктивної функції інформаційних технологій у процесі формування професійно-творчих умінь.

Процес формування професійно-творчих умінь майбутніх фахівців з графічного дизайну засобами інформаційних технологій полягає, на нашу думку, в створені спеціальних психолого-педагогічних умов, що сприятимуть формуванню у них проблемного бачення, здатності до висування оригінальних ідей, дослідницької діяльності, до подолання інерції мислення, розвитку уміння аналізувати інтегрувати та синтезувати інформацію для подальшого її втілення в продукті графічного дизайну з використанням сучасних інформаційних технологій.

Література

1. Новиков А.М. Об аспектах и уровнях развития профессиональной культуры специалиста / А.М.Новиков // Специалист. – № 8. – 2003. – С. 29 – 34.
еще рефераты
Еще работы по разное