Реферат: Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку


УДК

Аналіз тенденцій розвитку світового продовольчого ринку

О.С. Соколюк, магістр

Науковий керівник: професор, д.е.н. А.В.Скрипник

Національний університет біоресурсів і природокористування України


Вже практично протягом десяти років Україна відноситься до країн з відкритою економікою ( експорт складає значну частку ВВП, понад 40 % ). Аграрний експорт нашої поки складає незначну частку загального експорту ( не більше 10 %). Проте останні роки попит на продукцію українського аграрного сектору зростає в зв’язку з зростанням світового попиту на продовольчі товари. Ці тенденції пов’язані в першу чершу з зростанням економік потужних азіатських країн ( Індія, Китай ) крім того а зростання попиту впливає стабільна тенденція зростання цін на нафту та інша несприятлива тенденція – зростання погодних та кліматичних ризиків. Тому, дослідження тенденції світового продовольчого ринку надзвичайно актуальне тому, що воно в суттєвій степені визначає розвиток українського аграрного сектору, який все більше стає експортноорієнтованим.

Світовий ринок став закономірним результатом розвитку заснованих на поділі праці внутрішніх і національних ринків товарів, що вийшли за державні кордони. Він являє собою сферу стійких товарно-грошових відносин між країнами, заснованих на міжнародному поділі праці, та інших факторах виробництва.

Міжнародна торгівля складається з двох зустрічних потоків товарів – експорту й імпорту і характеризується торговим сальдо і торговим оборотом.

В основі об'єднання національних господарств у єдине всесвітнє господарство лежить міжнародний поділ праці (МПП), що представляє собою спеціалізацію окремих країн на виробництві визначених видів продукції, яким країни обмінюються між собою.

Міжнародний поділ праці — об'єктивна основа міжнародного обміну товарами, послугами, знаннями, розвитку виробничого, науково-технічного, торгового й іншого співробітництва між усіма країнами світу незалежно від їхньої економічної розвиненості і характеру суспільного ладу. Реалізація переваг МПП у ході міжнародного обміну товарами і послугами забезпечує будь-якій країні при сприятливих умовах одержання різниці між інтернаціональною і національною вартістю експортованих товарів і послуг, а також економію внутрішніх витрат шляхом відмовлення від національного виробництва товарів і послуг за рахунок більш дешевого імпорту.[1]

Головною зовнішньою ознакою існування світового ринку є пересування товарів і послуг між країнами. Міжнародна торгівля складається з двох зустрічних потоків товарів – експорту й імпорту і характеризується торговим сальдо і торговим оборотом.Міжнародна торгівля, опосредуюча рух усіх міждержавних товарних потоків, росте швидше виробництва.Різноманітна зовнішньоторговельна діяльність підрозділяється по товарній спеціалізації на: торгівлю готовою продукцією, торгівлю машинами й обладнанням, торгівлю сировиною і торгівлю послугами. Найбільш динамічним і інтенсивно розвиваючимся сектором світової торгівлі є торгівля продукцією обробної промисловості, особливо наукоємкими товарами.Значно зросла роль торгівлі машинами й обладнанням. Однієї зі швидко розвиваючихся сфер міжнародної торгівлі є торгівля хімічною продукцією. Слід зазначити тенденцію в збільшенні споживання сировини й енергоресурсів. Поряд з товарами великий сектор світової торгівлі охоплює ринок послуг, що складає майже чверть міжнародного торгового обміну. Для світового ринку характерно переважний розвиток ліцензійної торгівлі в електротехнічній і електронній промисловості, загальному машинобудуванні, приладобудуванні, автомобільної, авіаракетної промисловості, хімії і нафтохімії, біотехнології, у галузі ресурсозберігающчх технологій та ін.

Метою роботи є аналіз тенденцій світового продовольчого ринку та його впливу на розвиток аграрно сектору економіки України.

Відповідно до мети роботи, були поставлені й вирішені наступні завдання:

- проаналізувати регіональну структуру світового ринку продовольчих товарів;

- знайти основні характеристики споживання продовольчих товарів в Україні

- визначити перспективи експортного потенціалу аграрного сектору економіки України

- виявити основні тенденції зростання обсягів продовольчого імпорту

Останні десятиріччя характеризувалися суттєвими успіхами Українського аграрного сектору. По цілому ряду товарних позицій Україна увійшла в список найбільших світових експортерів( пшениця, ячмінь, продукти соняшнику). В найближчому майбутньому прогнозується, що Україна стане найбільшим світовим виробником ріпаку.

На ряду з позитивними існують і негативні тенденції, до яких в першу чергу слід віднести зростання імпортозалежності нашої країни від аграрної продукції. З ріку в рік зростає імпорт цукру-сирця, говядини, свинини, бройлерів. По прогнозам FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute Iowa State University, University of Missouri-Columbia) ситуація в аграрному секторі України буде змінюватися дуже повільно і в майбутньому продукція рослинництва буде переважати продукцію тваринництва.

Стабільний розвиток експортної складової аграрного сектору при умові забезпечення продовольчої безпеки можна реалізувати лише при підвищенні ефективності ряду інституцій, поза межами аграрного сектору.[2]

Загрози для продовольчої безпеки умовно можна поділити на дві категорії: шокові явища, що пов’язано з прорахунками державного регулювання, або надмірною волатільністю продовольчого ринку та несприятливі тенденції, причини яких для всіх галузей української економіки аналогічні і проявляються у негативному відношенні до реалізації тривалих інвестиційних проектів.

Періодична поява на продовольчому ринку шокових явищ пов’язана з прорахунками інстанцій, що відповідають за продовольчу безпеку та в суттєвій мірі залежать від ефективності діяльності митниці.

Потужним стимулом для реалізації продовольчої небезпеки є надприбутки, які отримують гуртові трейдери нееластичних продовольчих товарів при прорахунках обсягів продовольчих резервів, або несвоєчасному прийнятті рішень щодо змін квотованого імпорту.[3]

Перспективними є дослідження оптимального співвідношення резервів до річного споживання, що забезпечують належну ступінь продовольчої безпеки та не є надмірним тягарем для державного бюджету. Для вирішення цієї проблеми необхідно визначити допустимий ступінь ризику у постачанні нееластичних товарів


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Макконнелол К.Р. Экономикс/ К.Р. Макконнелол, С.Л. Брю − М.: ИНФРА-М, 2005

А.Скрипник , Т.Зінчук «Експортний потенціал та ризики аграрного сектору України»: Економіст №11.-2009

Проблеми та напрями захисту внутрішнього ринку: Наукова доповідь/ За ред. Акд. НАН України В.М. Гейця; д.-ра екон. наук В.О. Точиліна; д.-ра екон. наук Т.О. Осташко.− Ін-т еконю та прогнозув.− К., 2008
еще рефераты
Еще работы по разное