Реферат: Харківський національний університет імені В. НМіністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Геолого-географічний факультет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи студентів

спеціальності „Економічна та соціальна географія”

з курсу

«ГЕОГРАФІЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ»


Харків – 2008

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Географія ринку праці України». – Харків, 2008. – 16 с.

Автор: Заволока Ю.Ю.


Методичні вказівки розроблені до програми курсу «Географія ринку праці України» як одного з важливих спецкурсів у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки магістрів соціально-економічної географії.

Мета: надати методичну допомогу студентам та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Географія ринку праці України».

Методичні вказівки розраховані на студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю „Економічна та соціальна географія”.

Методичні вказівки містять загальні відомості про курс, тематичний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до рівнів компетентності студентів, рекомендовану літературу, теми і плани практичних та семінарських занять, питання до модульного контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.


^ Рекомендовано до друку Вченою радою

геолого-географічного факультету

Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна

(протокол № 9 від 23 травня 2008 р.)


ЗМІСТ


Загальні положення

5

Структура курсу

6

Оцінювання результатів навчальних досягнень студентів

7

Зміст програми

8

Література

9

Теми практично-семінарських занять

12

Основні поняття курсу

13

Орієнтовані питання до модульного контролю

15


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курс «Географія ринку праці України» викладається студентам 5 курсу денного і 6 курсу заочного відділень, є спеціальним у підготовці магістрів економічної та соціальної географії.

Забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку України та її регіонів пов’язане з вирішенням важливих питань в економічній, соціальній і правовій сфері. Одним із центральних питань, що потребує вирішення на державному і регіональному рівнях, є ринок праці, що забезпечує територіальний і галузевий розподіл трудового потенціалу у відповідності зі структурою суспільних потреб.

Мета курсу – сформувати систему теоретичних знань про територіальні особливості та механізми функціонування ринку праці України, а також закласти вміння і навички практичного застосування отриманих знань.

Завдання курсу:

вивчити теоретико-методологічні принципи та прийоми функціонування ринку праці;

ознайомити з територіальними особливостями ринку праці України;

опанувати основи зайнятості, безробіття, попиту і пропозиції на ринку праці України;

охарактеризувати проблеми та напрямки вдосконалення функціонування ринку праці України.

Рівні компетентності студентів:

володіння теоретичними та методологічними принципами суспільно-географічних досліджень ринку праці України;

засвоєння етапів розвитку ринку праці в Україні;

вивчення основних термінів, понять і категорій географії ринку праці України;

визначення ролі різних факторів впливу на формування та функціонування ринку праці в Україні;

виявлення властивостей та територіальних особливостей ринку праці України;

оцінення процесів зайнятості та безробіття населення України.


^ СТРУКТУРА КУРСУ

(для денного відділення)


Модуль

Тема

Аудиторні години

Лекції

Практичні та семінарські заняття

Модульний контроль

Всього

1. Теоретико-методологічні засади функціонування ринку праці

Лекція 1. Суспільно-географічні основи дослідження ринку праці.

Лекція 2. Фактори відтворення та використання трудового потенціалу на ринку праці України.

^ Семінарсько-практичне заняття 1. Механізми саморегулювання та інфраструктура ринку праці України.

2


2

2
6

2. Територіальні особливості функціонування ринку праці України

Лекція 1. Регіональні особливості зайнятості та безробіття населення України.

Лекція 2. Суспільний та індивідуальний попит на ринку праці України.

Лекція 3. Шляхи вдосконалення механізму функціонування ринку праці України.

Семінарсько-практичне заняття 1. Аналіз процесів зайнятості та безробіття в Україні.

Семінарське заняття 2. Аналіз і прогнозування стану ринку праці України.

2


2


2

2


2

2

12

Всього

10

6

2

18^ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНИХ

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВВид

роботи

Модуль 1

Модуль 2

Сума балів

Кількість

Бали

Сума

Кількість

Бали

Сума

Семінарсько-практичне заняття

1

10

10

2

10

20

30

Тестові завдання

1

15

15

1

15

15

30

Реферативне повідомлення

1

10

10


10

Модульний контроль


1

30

30

30

Сума балів3565

100Оцінювання за «Болонською» шкалоюОцінки

% засвоєного матеріалу

Бали

А

91 – 100 %

91-100

В

81 – 90 %

81-90

С

61 – 80 %

61-80

D

46 – 60 %

46-60

E

33 – 45 %

33-45

F

< 32 %

0-32Оцінювання за «національною» шкалою


Оцінки

% засвоєного матеріалу

Бали

5 (відмінно)

≥ 85 %

85-100

4 (добре)

76 – 84 %

76-84

3 (задовільно)

51 – 75 %

51-75

2 (незадовільно)

≤ 50 %

0-50


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологічні засади функціонування ринку праці


ЛЕКЦІЯ 1. Суспільно-географічне дослідження ринку праці

Визначення ринку праці, трудового потенціалу, економічно активного населення. Різноманітність визначення об’єкту ринку праці. Структура ринку праці, його елементи. Класифікація, сегментація, функції ринку праці. Теоретичні основи саморегулювання ринку праці. Сутність та значення розвитку інфраструктури ринку праці. Особливості та етапи формування ринку праці в Україні.

ЛЕКЦІЯ 2. Фактори відтворення та використання трудового потенціалу на ринку праці України.

Класифікація факторів формування трудового потенціалу. Ієрархічні рівні дії факторів. Модель реалізації трудового потенціалу. Основні групи факторів: економіко-географічна, соціально-географічна, геодемографічна, інституціональна. Відтворення трудового потенціалу. Компонентна та функціональна структура трудового потенціалу.


МОДУЛЬ 2. ^ Територіальні особливості функціонування ринку праці України


ЛЕКЦІЯ 1. Регіональні особливості зайнятості та безробіття населення України.

Зайнятість населення як форма реалізації трудових ресурсів. Види та форми зайнятості. Загальні тенденції зайнятості населення України. Механізми регулювання зайнятості населення. Сутність безробіття. Підходи до визначення його рівня. Територіальні особливості безробіття в Україні. Соціальний захист населення у випадку безробіття.

ЛЕКЦІЯ 2. Суспільний та індивідуальний попит на ринку праці України.

Сутність та структура індивідуального та сукупного пропонування на ринку праці України. Закон пропозиції праці. Теорія індивідуального вибору на ринку праці. Крива індивідуальної та сукупної пропозиції праці. Визначення індивідуального попиту на працю. Еластичність попиту. Сукупний попит на ринку праці України. Фактори впливу на попит та пропозицію на ринку праці.

ЛЕКЦІЯ 3. Шляхи вдосконалення механізму функціонування ринку праці України.

Проблеми формування ринку праці України. Ринок праці в умовах соціально-орієнтованої економіки України. Забезпечення повної зайнятості. Активна та пасивна політика зайнятості на ринку праці України. Політика оплати праці. Сучасні моделі ринку праці.


ЛІТЕРАТУРА


Основна література


Бандур С.І. Соціальні пріоритети ринку праці: методологія, практика, шляхи забезпечення. – К.: РВПС України НАН України, 2001. – 260 с.

Богиня Д.П. Трудовий потенціал України: соціально-демографічний аспект. – Львів, 1992. – C. 28-42.

Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2001. – 77 с.

Волкова О.В. Ринок праці: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 624 с.

Герасимчук В.І. Заробітна плата і зайнятість населення України. – К., 1999. – 31 с.

Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Горська О.В., Фащевський М.І., Антоньєва Л.С. Продуктивні сили економічних районів України. — К.: Нічлава, 2000. — 517 с.

Данюк В.М., Колот А.М. Управління трудовими ресурсами: Навчально-методичний посібник. – К., 1995. – С. 25-38.

Долішній М.І. Трудовий потенціал, зайнятість та ринок праці. – Л., 1997.

Заєць Т.А. Відтворення робочої сили України: регіональні проблеми. – К., 1996. – 99 с.

Занятость и рынок труда: новые реалии, национальные приоритеты и перспективы / За ред. Чижова Л.С. – М.: Наука, 1998. – 254

Лібанова Е.М. Ринок праці (соціально-демографічні аспекти). – К.,1996. – 132 с.

Мімандусова Г. Ринок праці в Україні: тенденції та перспективи (соціально-економічний аналіз). – К., 1999. – 96 с.

Петрова І.Л. Сегментація ринку праці: теорія і практика. – К.: Таксон, 1997. – 301 с.

Петрова Л.І. Трудовий потенціал України і його реалізація в умовах перебудови національної економіки. – Львів: ЛДУ. – 1997. – С. 219 – 224.

Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999. –288 с.

Пітюлич М.І. Трудовий потенціал регіону: стратегія розвитку і функціонування. – Ужгород: Карпати, 1996. – 139 с.

Шаленко М.В. Формирование механизма территориальной организации трудовых ресурсов: теория и практика. – К.: Наук. думка, 1992. – 129 с.


Додаткова література


Закон України «Про зайнятість населення» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №14.

Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил: (теорія, методи, практика). — К.: Видавництво Європейського інституту, 2006. — 216 с.

Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление: Учебное пособие. – Харьков.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2003. – 250 с.

Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Нємець К.А. Просторова організація соціально-географічних процесів в Україні: Монографія. – Х.: РВВ ХНУ, 2003. – 160 с.

Онікієнко В.В., Коваленко Н.І. Продуктивна зайнятість: зміст, актуальні проблеми і шляхи вдосконалення. – К.: Вид-во Принт Експрес, 1999. – 50 с.

Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1996. – 231с.

Положення про Міністерство праці та соціальної політики України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1543. – Режим доспуту: www.mlsp.gov.ua

Прогнозна оцінка демоекономічного розвитку України та її регіонів / Лібанова Е.М., Бандур С.І., Заєць Т.А. та ін. – К., 1993. – 65 с.

Реформування економіки України: Зб. наук. пр. / В.І. Голіков, І.А. Шовкун. – К., 1997. – 107 с.

Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання / Дрозд О.М., Онікієнко В.В., Пухлий В.Т., Страхолєс Л.А. – К.: РВПС України НАН України, 1999. – 56 с.

Статистичний щорічник України за 2006 р. [Електронний ресурс] / Держ. ком. статистики України; Ред. О.Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во «Інфодиск», 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium – 226; 32 Mb RAM;CD-ROM. Windows 98/2000/NT/XP/

Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навч. посіб. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

Указ Президента України «Про основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 р».// Праця і зарплата,-1999. – № 18. – C. 11 – 13.

Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2005 / За ред. О.С. Власюка. – К.: Знання України, 2005. – 608 с.

Хомра О.У. Освітній потенціал з зайнятості населення України: динаміка, структури, оцінки на перспективу / Науково – дослідний центр з проблем зайнятості населення та ринку праці. – К., 1994. – 14 с.

Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 744 с.

Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет изд-ва «Экономика»; Ин-т экон. РАН; гл. ред. Л.И. Абалкин. – М.: ОАО Издательство «Экономика», 1999. – 1055 с.

^ ТЕМИ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Модуль 1.

Семінарсько-практичне заняття 1.

Механізми саморегулювання та інфраструктура

ринку праці України.

Питання для обговорення:

Умови виникнення та ефективність функціонування ринку праці.

Елементи і функції ринку праці.

Теоретичні основи саморегулювання ринку праці. Моделі ринку праці.

Внутрішньофірмовий ринок праці.


Практичні завдання:

Проаналізувати основні методологічні визначення та поняття, що використовуються в офіційній статистиці України при аналізі ринку праці (у вигляді таблиці).

Згрупувати регіони України за рівнем розвитку їх внутрішньофірмових ринків праці і визначити місце Харківської області, зробити висновок (статистичні дані для аналізу роздаються на занятті).

Проаналізувати внутрішньофірмові ринки України за видами економічної діяльності, зробити висновки (статистичні дані для аналізу роздаються на занятті).


Модуль 2.

Семінарсько-практичне заняття 1.

Аналіз процесів зайнятості та безробіття в Україні.

Питання для обговорення:

Поняття зайнятості населення. Основні концепції зайнятості. Види і форми зайнятості.

Характеристика зайнятості в Україні.

Фактори і умови виникнення безробіття в Україні.

Динаміка і структура безробіття в Україні.

Соціально-економічні наслідки безробіття.

Практичні завдання:

Визначити рівень зайнятості в Україні та її областях. Побудувати діаграми динаміки рівня зайнятості в Україні та регіонах та на картосхемі згрупувати області за рівнем зайнятості (статистичні дані для аналізу роздаються на занятті).

Порівняти обсяги безробіття України та її областей у вигляді графіка. Згрупувати регіони за рівнем зареєстрованого безробіття до економічно активного населення (побудувати картосхему). Порівняти отримані результати (статистичні дані для аналізу роздаються на занятті).

Проаналізувати динаміку зареєстрованого безробіття в Україні за статтю та місцем проживання у вигляді графіка. Зробити висновок. (статистичні дані для аналізу роздаються на занятті).


Семінарське заняття 2.

Аналіз і прогнозування стану ринку праці України.

Питання для обговорення:

Теоретичні основи аналізу та загальні тенденції розвитку ринку праці України.

Аналіз співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці України.

Аналіз ціни на ринку праці України.

Прогнозування стану ринку праці до 2015 року.


^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ

Безробіття – соціально-економічне явище, за наявністю якого частина громадян не має змоги задовольнити потреби у праці, а безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до роботи.

^ Економічно активне населення – це населення обох статей віком від 15-70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг. До економічно активних відносяться особи, що зайняті економічною діяльністю, яка приносить доход, та безробітні (у визначенні МОП).

^ Зайнятість населення – система соціально-економічних відносин, пов’язаних з забезпеченням працездатного населення робочими місцями та участю в суспільно корисній діяльності.

^ Зайнятість трудових ресурсів – рівень використання трудового потенціалу працездатного населення. Вона відображає співвідношення чисельності зайнятих у сфері суспільної і несуспільної праці з загальною чисельністю працездатного населення регіону як в робочому віці, так і за його межами

Кон'юнктура – це співвідношення попиту і пропозиції всіх складових ринку праці, що залежить від стану економіки, територіальної та галузевої структури господарства, соціальних, політичних, демографічних факторів.

^ Людські ресурси – це працівники, що мають певні професійні навички і знання і можуть використовувати їх у трудовому процесі.

Попит на робочу силу – кількість місць та вакантних посад, про які повідомили підприємства, організації й установи державну службу зайнятості.

^ Працездатне населення – особи віком 16 років і старше, що проживають на території України і за станом здоров'я (функціональним станом організму) здатні до активної діяльності у сфері праці; особами працездатного віку є люди 16 років і старше, які не досягли встановленого законодавством пенсійного віку.

^ Пропозиція робочої сили – працездатне населенням, яке пропонує свою робочу силу в обмін на життєві цінності.

Ринок праці – систему обміну індивідуальних здібностей до праці на фонд життєвих цінностей, необхідних для відтворення робочої сили.

^ Рівень безробіття (за МОП) – відношення чисельності безробітного населення віком 15-70 років до економічно активного населення зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної ознаки.

^ Рівень економічної активності населення – відношення чисельності економічно активного населення віком 15-70 років до всього обстеженого населення означеного віку чи населення за відповідною соціально-демографічною ознакою.

^ Рівень зайнятості населення – відношення чисельності зайнятого населення віком 15-70 років до всього населення означеного віку чи населення за відповідною соціально-демографічною ознакою.

^ Трудоактивне населення – це населення, до якого належать дієздатні особи працездатного віку, ті, хто знаходиться поза його межами, і зайняті підготовкою до трудової діяльності.

^ Трудовий потенціал – сукупність працездатного населення, що характеризується наявними в даний час і передбачуваними в майбутньому трудовими можливостями, які реалізуються чи можуть бути реалізовані в просторово-часовому аспекті.

^ Трудовий потенціал – це сукупність працездатного населення, яке має відповідну професійно-кваліфікаційну підготовку та застосовує працю в економіці країни.

^ Трудові ресурси  частина населення країни, яка здатна до трудової діяльності. До трудових ресурсів України відносять працездатне населення: чоловіки у віці від 16 до 60 років і жінки від 16 до 55 років, а також підлітки до 16 років та особи пенсійного віку, які беруть участь у суспільному виробництві.


^ ОРІЄНТОВАНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


1. Сутність і місце ринку праці в економічні системі.

2. Умови виникнення та ефективність функціонування ринку праці.

3. Типи та форми ринку праці.

4. Теоретичні основи вчення про ринок праці.

5. Елементи, функції, сегментація ринку праці.

6. Теоретичні основи саморегулювання ринку праці.

7. Внутрішньофірмовий ринок праці: поняття та його елементи.

8. Сукупний попит та пропозиція на ринку праці.

9. Фактори, крива, сутність, закон сукупного та індивідуального попиту та пропозиції на ринку праці.

10. Поняття зайнятості населення. Основні концепції зайнятості. Види та форми.

11. Тенденції зайнятості населення в Україні. Територіальні та галузеві особливості.

12. Механізми регулювання зайнятості населення в Україні.

13. Безробіття населення: суть, види, форми, фактори формування.

14. Динаміка, структура та територіальні аспекти безробіття в Україні.

15. Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні.

16. Державна політика соціального захисту безробітних.

17. Географічна та професійна мобільність робочої сили.

18. Особливості прогнозування ринку праці.

19. Аналіз ринку праці в Україні за період 2004-2008 рр.

20. Особливості та етапи формування ринку праці України.

21. Порівняльна характеристика методичних підходів до аналізу ринку праці.

22. Сучасний стан ринку праці в Україні.

23. Регіональні особливості ринку праці в Україні.

24. Вплив процесів глобалізації, регіоналізації на ринок праці України.

25. Світові тенденції розвитку ринку праці.


еще рефераты
Еще работы по разное