Реферат: Луганська міська рада виконавчий комітет рішення


ЛУГАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


Від 19.07.2006 р.

№ 161

м. Луганськ


Про Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська


Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Законом України “Про рекламу”, на підставі аналізу регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Луганської міської ради «Про порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська» від 07.06.2006 № 01 – 10 / 1110, проведеного управлінням архітектури та містобудування Луганської міської ради, інформації управління архітектури та містобудування Луганської міської ради від 18.07.2006 № 01 – 10 / 1348 - 1, ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


ВИРІШИВ:


Затвердити Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська, згідно з додатком до даного рішення.

^ УПРАВЛІННЮ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

2.1. відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308 здійснювати відстеження результативності регуляторного впливу даного рішення, за результатами якого надавати Луганському міському голові для підпису відповідні звіти про відстеження результативності регуляторного впливу;

2.2. в тижневий термін з моменту прийняття даного рішення, затвердити відповідні форми документів, про які йдеться у Порядку, затвердженому згідно з додатком до даного рішення;

2.3. здійснити необхідні заходи, пов’язані з прийняттям даного рішення, в тому числі, щодо виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

УПРАВЛІННЮ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Чебаненко С.В.) у тижневий термін з моменту прийняття даного рішення, довести його до відома населення міста через друкований засіб масової інформації, а саме щотижневу міську громадсько-політичну газету „Жизнь Луганська”.

Встановити, що п. 1 даного рішення набуває чинності з моменту опублікування даного рішення у щотижневій міській громадсько-політичній газеті „Жизнь Луганська”.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Луганського міського голови Проніна В. Г.Міський голова С. Кравченко


Додаток до рішення виконавчого комітету Луганської міської ради

від 19.07.2006

№ 161


ПОРЯДОК

демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська


1. Загальні положення


1.1. Даний Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська (далі - Порядок) встановлює єдині вимоги по проведенню демонтажу, обліку, зберіганню та реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

робочий орган – відповідний виконавчий орган Луганської міської ради, до повноважень якого його положенням віднесено регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами;

підрядники – фізичні та юридичні особи, з якими робочим органом укладений відповідний договір на проведення демонтажу рекламних засобів або (та) забезпечення зберігання демонтованих засобів;

розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами;

виконавчий орган ради – виконавчий комітет Луганської міської ради;

дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу Луганської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

припис – обов`язкове для виконання у визначені строки письмове розпорядження робочого органу власникам або уповноваженим ним особам щодо усунення порушень пов`язаних з розміщенням рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами;

рекламні засоби, які призначені для розміщення зовнішньої реклами (далі - рекламні засоби) – тимчасові та стаціонарні (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об`ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, тощо).


2. Демонтаж рекламних засобів


2.1. Демонтаж рекламних засобів проводиться на підставі відповідного рішення виконавчого органу ради в наступних випадках:

- розміщення рекламного засобу без відповідного дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

- закінчення терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами та не переоформлення дозволу у встановленому порядку;

- порушення умов розміщення зовнішньої реклами або розміщення рекламного засобу з порушенням дозвільної документації, визначеної Правилами розміщення зовнішньої реклами у м. Луганську, затвердженими рішенням виконавчого комітету Луганської міської ради від 21.06.2004 № 205/29 чи повного або часткового пошкодження архітектурно-художньої форми рекламного засобу та неприйняття своєчасних заходів щодо їх ліквідації у визначений робочим органом термін;

- скасування або припинення виконавчим органом ради дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно діючого законодавства;

- рекламні засоби створюють у разі їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров`ю людей та (або) заподіянню шкоди майну третіх осіб;

- у разі відсутності на рекламному засобі маркування, із зазначенням найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номеру його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.


2.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами, за наявністю випадків, зазначених у п. 2.1. Порядку робочий орган звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення виявлених порушень.

Звернення до розповсюджувача зовнішньої реклами здійснюється шляхом надання відповідного припису про усунення порушень, з обов`язковим зазначенням характеру виявлених порушень, засобу та терміну для їх усунення.


2.3. Припис про усунення порушень розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами надсилається розповсюджувачу зовнішньої реклами, або уповноваженій ним особі рекомендованим поштовим відправленням, або вручається йому під особистий підпис.

Реєстрація приписів про усунення порушень здійснюється робочим органом у спеціальному журналі, який ведеться за формою, яка затверджується керівником робочого органу.


2.4. У разі невиконання припису у термін, зазначений у ньому, керівник робочого органу готує та подає пропозиції та проект рішення виконавчому органу ради щодо демонтажу відповідних рекламних засобів, розташованих на території м. Луганська.


2.5. Виконавчий орган ради, після одержання від робочого органу зазначених пропозицій приймає відповідне рішення.


2.6. Рішення виконавчого органу ради про демонтаж рекламних засобів у тижневий термін направляється робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами або уповноваженій ним особі рекомендованим поштовим відправленням або шляхом вручення його під особистий підпис для здійснення заходів пов`язаних з демонтажем рекламного засобу за рахунок власних коштів у термін, визначений у рішенні.


2.7. У разі нездійснення демонтажу рекламного засобу у термін, визначений у рішенні виконавчого органу ради, демонтаж відповідного рекламного засобу виконується підрядником, з яким робочим органом укладається відповідний договір.

Робочий орган при укладанні договору, пов`язаного з демонтажем рекламного засобу передбачає, що оплата витрат пов’язаних з демонтажем здійснюється робочим органом лише після виконання підрядником робіт щодо демонтажу та підписання акту виконання робіт з зазначенням характеру робіт, їх видів та сумою витрат за виконані роботи, при цьому вартість робіт, пов`язаних з демонтажем рекламного засобу може бути рівною вартості його виготовлення та встановлення.

У випадку, зазначеному у даному пункті Порядку, демонтаж рекламних засобів здійснюється за рахунок коштів міського бюджету з наступним відшкодуванням їх за рахунок власника рекламного засобу.


2.8. Демонтаж підрядником здійснюється лише за наявністю наступних документів:

- рішення виконавчого органу ради про проведення демонтажу рекламного засобу;

- замовлення робочого органу на проведення демонтажу рекламного засобу.


2.9. Про проведення демонтажу складаються такі документи:

- акт проведення демонтажу, який підписується підрядником, що проводив демонтаж, представником робочого органу, а також іншими особами, що були присутні при проведенні демонтажу. Акт проведення демонтажу складається у 3 –х примірниках, один з яких залишається у підрядника, другий передається до робочого органу, а третій - власнику демонтованого рекламного засобу одразу після складання такого акта, якщо власник був присутній при проведенні демонтажу. У разі відмови власника демонтованого рекламного засобу підписати акт у ньому робиться відповідна відмітка;

- акт виконання робіт з демонтажу рекламних засобів із зазначенням характеру робіт, їх видів та сумою витрат за виконані роботи, що підписуються підрядником та робочим органом, які здійснили демонтаж.

Форми актів, про які йдеться у даному пункті Порядку, затверджуються керівником робочого органу.


2.10. Після проведення демонтажу, власнику рекламного засобу або уповноваженій ним особі в триденний термін надсилається письмове повідомлення про демонтаж рекламного засобу, його місцезнаходження та порядок отримання.


2.11. Демонтаж рекламного засобу може здійснюватись без попереднього надсилання припису в наступних випадках:

- розміщення рекламного засобу без відповідного дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

- власник самовільно розміщеного рекламного засобу не встановлений або не встановлено його місцезнаходження;

- коли експлуатація самовільно розміщеного рекламного засобу створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну третіх осіб.


2.12. Якщо розповсюджувач зовнішньої реклами відмовляється від покриття витрат, пов’язаних з демонтажем рекламного засобу, це питання вирішується у порядку визначеному діючим законодавством.


^ 3. Облік та зберігання рекламних засобів


3.1. Облік демонтованих рекламних засобів здійснюється робочим органом у спеціальному журналі обліку за формою, яка затверджується керівником робочого органу.


3.2. Зберігання демонтованих рекламних засобів здійснюється підрядником у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).


3.3. Демонтовані рекламні засоби зберігаються у відповідного підрядника.

Факт передачі рекламного засобу на зберігання підряднику підтверджується актом приймання-передачі, у якому мають бути відображені основні характеристики рекламного засобу та відомості щодо власника цього засобу у разі їх наявності, що підписується представниками робочого органу та підрядника.

Форма акту, про який йдеться у даному пункті Порядку, затверджується керівником робочого органу.


3.4. Демонтовані рекламні засоби підлягають зберіганню. Робочий орган приймає заходи щодо встановлення власника демонтованого рекламного засобу з метою його повернення.


3.5. Власник рекламного засобу має право повернути демонтовані рекламні засоби після звернення до робочого органу на підставі таких документів:

- заяви на ім`я керівника робочого органу про повернення демонтованого рекламного засобу;

- документа, що підтверджує право власності (інше законне володіння) на демонтований рекламний засіб;

- документа, що підтверджує оплату витрат робочого органу, пов`язаних з демонтажем рекламного засобу та його зберіганням;

- документом, що підтверджує право особи, яка звернулася до робочого органу, одержати демонтований рекламний засіб;

- оплата витрат робочого органу, пов`язаних з демонтажем рекламного засобу та його зберіганням здійснюється на підставі рахунків, що виписуються підряднику робочим органом.


^ 4. Повернення та реалізація рекламних засобів


4.1. У разі, коли власника демонтованого рекламного засобу не встановлено, або власник не витребує його у встановлений законом термін, питання щодо цього майна вирішується згідно діючого законодавства України.


4.2. Оцінка і реалізація майна, зазначеного у п.4.1. даного Порядку здійснюється згідно діючого законодавства України.


^ 5. Контроль за додержанням Порядку


5.1. Контроль за додержанням Порядку здійснює робочий орган в межах своєї компетенції.


Секретар виконавчого комітету

Луганської міської ради А. Кузьменко


ДОВІДКА


погоджування проекту рішення

^ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Про Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів,

які призначені для розміщення зовнішньої реклами,

розташованих на території м. Луганська


Проект рішення узгоджено:


Імя та прізвище
Посада
Дата

Підпис


А. Кузьменко

Секретар ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

М. Пілавов

Перший заступник Луганського міського голови

 

 

Т. Стєпаненко

Начальник ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИВ. Пронін

Заступник Луганського міського голови
О.Єрьоменко


Заступник начальника УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИО. Доніна


В.о. начальника відділу Луганської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політикиВ. Шапка


Голова тариторіального відділення Антимонопольного комітету в Луганській області

Відповідальний за підготовку проекту рішення –


Заступник начальника управління –

головного архітектора управління

архітектури та містобудування

Луганської міської ради О.Єрьоменко


Тел. 58-14-55


АНАЛІЗ


регуляторного впливу проекту рішення

^ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


«Про Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів,

які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих

на території м. Луганська»


Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ „ Про Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська ” (далі Аналіз) підготовлений відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень та пропозицій стосовно вище зазначеного проекту рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ.


^ 1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.


На сьогоднішній день на території м. Луганська розташована велика кількість рекламних засобів. Місто перенасичене різноманітними рекламними носіями, про що свідчать численні звернення фізичних та юридичних осіб. Щодо розташованих спеціальних конструкцій спостерігаються численні порушення, а саме:

порушені умови розміщення зовнішньої реклами або розміщення рекламного засобу з порушенням дозвільної документації;

повно або частково пошкоджена архітектурно-художня форма рекламного засобу;

деякі рекламні засоби, які призначені для розміщення зовнішньої реклами розміщені без відповідного дозволу.

Окрім того, частина розповсюджувачів зовнішньої реклами не своєчасно, не повно, а подекуди і зовсім не справляє плату за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності м. Луганська.

Слід також зазначити, що має місце і розташування рекламоносіїв після закінчення терміну дії дозволів і не переоформлення їх у встановленому порядку.

До повноважень робочого органу входить контроль за дотриманням діючого законодавства про рекламу. На даний момент не визначена процедура демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська. Окрім того, відсутнє законодавче врегулювання порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами. У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність у прийнятті даного регуляторного акту.

Зазначений регуляторний акт розроблено для вирішення проблеми упорядкування розташування рекламних засобів у м. Луганську.

Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих на сьогоднішній день регуляторних актів у сфері реклами.


^ 2.Визначення цілей державного регулювання.


Зважаючи на вище описану проблему яка виникла на даний час у сфері розміщення зовнішньої реклами у м. Луганську, було визначено наступні цілі.

- Детальне регламентування Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська дасть можливість упорядкувати та зменшити кількість рекламних носіїв.

Інформаційне забезпечення усіх груп, яких стосується прийняття та дія даного документу;

Врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами незалежно від форм власності, які виникають під час демонтажу спеціальних конструкцій;

Роз`яснення процедури демонтажу, обліку, зберігання, оцінювання та реалізації засобів зовнішньої реклами, розташованих на місцях, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська;

Вдосконалення нормативно-правової бази;

Ефективне та безпечне використання як комунального майна так і рекламних засобів, дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами;

Створення сприятливого бізнес середовища;


^ 3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.


Визначено 2 прийнятних способи вирішення зазначених цілей, а саме:

* залишити ситуацію без змін;

* прийняти рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ „Про Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська ”.

Щодо першого способу, то слід зазначити, що вирішення зазначеної проблеми за його допомогою на теперішній час є неможливим, так як відсутній Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська.

Оцінка обраних альтернатив показала, що неприйняття ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ рішення „Про Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська ” призведе до залишення визначених проблем у первісному стані. Збереження існуючого стану недоцільне оскільки спостерігається масове порушення чинного законодавства України. За таких обставин, перевага була віддана другому способу, оскільки лише у цьому випадку можливо досягти зазначеної мети.


^ 4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта викладені у проекті рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ рішення „Про Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська”. Зазначеним регуляторним актом регламентована процедура демонтажу, порядок передачі демонтованих рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами на зберігання, повернення власнику і їх реалізація.

Демонтаж рекламних засобів приводитиметься на підставі рішення виконавчого комітету Луганської міської ради. Рішення виконавчого комітету Луганської міської ради є підставою для замовлення підрядній організації та укладення з нею договору на здійснення демонтажу.

Також даним рішенням передбачається у яких випадках буде здійснено демонтаж рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами.


5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Прийняття регуляторного акту надасть можливість встановити чіткий механізм демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська, надасть можливість упорядкувати розташування рекламних засобів на території м. Луганськ.

Також прийняття даного регуляторного акту вмотивовує суб'єктів підприємницької діяльності дотримуватись вимог законодавства у сфері розміщення зовнішньої реклами, в іншому випадку це потягне за собою дію даного проекту регуляторного акту.


^ 6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема у результаті аналізу даного проекту регуляторного акту було з'ясовано основні очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади внаслідок дії регуляторного акта.


вигоди

витрати

Місцева влада

Підвищення іміджу влади, як такої що проводить політику у сфері належного використання комунального майна

Кошти які будуть витрачені для демонтажу рекламних засобів та їх збереження;

Час затрачений для з'ясування належності власників незаконно встановлених рекламних засобів;

Суб'єкти підприємницької діяльності

Покращання можливостей прогнозування і планування бізнес-діяльності;

Наявність нових місць після демонтажу рекламоносіїв;

Витрати пов'язані із демонтажем рекламних засобів передбачених у випадках зазначених у проекті регуляторного акту;

Час який буде затрачено СПД для ознайомлення із проектом даного регуляторного акту після його прийняття;

Громадяни

Належний естетичний вигляду місцевості та покращання санітарно-екологічного стану міста.

Збільшення соціальної реклами;

^ 7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.


Термін дії запропонованого проекту регуляторного акту необмежений або до прийняття урядом нових нормативних актів з цього питання.


^ 8.Визначення показників результативності регуляторного акта

В результаті дії даного регуляторного акту плануються використовуватись наступні показники результативності, що в свою чергу буде свідченням його ефективності:

Впорядкування та стабілізація власної нормативно–правової бази з питань демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами.

Ефективне та правове використання рекламних засобів, як наслідок покращання естетичного вигляду місцевості та санітарно–екологічного стану міста.

Відсутність незаконно встановлених засобів зовнішньої реклами;

Рівень інформованості суб'єктів господарювання, громадян з основних положень акта;

Кількість демонтованих засобів зовнішньої реклами;


^ 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття


Відстеження результатів акта буде здійснюватися шляхом опитування суб’єктів підприємницької діяльності, а також з використанням статистичних даних відділу реклами управління архітектури та містобудування Луганської міської ради. Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня вступу даного регуляторного акту в силу, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.


Заступник начальника управління архітектури та

містобудування Луганської міської ради,

головного архітектора О.Єрьоменко


^ П Е Р Е Л І К документів, що додаються до рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Про Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів,

які призначені для розміщення зовнішньої реклами,

розташованих на території м. Луганська№ п/п

Найменування документів

Кількість аркушів

1.

Проект рішення з довідкою погодження

2

2.

Зауваження юридичного управління Луганської міської ради

1

3.

Додаток до рішення виконавчого комітету Луганської міської ради

4

4.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Луганської міської ради «Про Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська»

4

5.

Інформація управління архітектури та містобудування Луганської міської ради до проекту рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «Про Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська»

4

6.

Копія рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 07.06.2006 № 95

2

6.

Копія повідомлення про оприлюднення регуляторного акту в газеті «Жизнь Луганска»

1

7.

Луганський громадсько – політичний журнал «Луганское время» від 14.06.2006 № 18 (68)

17Заступник начальника управління –

головного архітектора УПРАВЛІННЯ

^ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ О.Єрьоменко


ЗАУВАЖЕННЯ

юридичного управління Луганської міської ради

до проекту рішення виконавчого комітету Луганської міської ради


«Про Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів,

які призначені для розміщення зовнішньої реклами, розташованих на території м. Луганська»


1.Відповідно до ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України. Питання про яке йдеться у наданому проекті рішення до компетенції органів місцевого самоврядування не віднесено.

2. Преамбула наданого проекту рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ не співпадає з преамбулою проекту регуляторного акта – проекту рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, який додавався до рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 07.06.2006 № 95.

3. У зв`язку з тим, що до проекту рішення не надані документи, які підтверджують оприлюднення змін до затвердженого регуляторним органом - ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів стосовно вищезазаначеного проекту регуляторного акта, неможливо зробити висновок щодо дотримання вимог ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльност
еще рефераты
Еще работы по разное