Реферат: Опис кредитного модуля (дисципліни)


Опис кредитного модуля (дисципліни)

НФ-09/2 “Економіка підприємства 2”


Статус кредитного модуля (дисципліни) обов’язковий


Лектор Сердюк Борис Миколайович, доцент


Факультет менеджменту та маркетингу


Кафедра економіки і підприємництва


І. Загальні відомості

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки “Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, кредитний модуль “Економіка підприємства 2”, відноситься до нормативної частини прграми, циклу природничо-наукової підготовки.

В дисципліні “Економіка підприємства-2” у відповідності до чинних в Україні законів розглянуто загальні правила підприємництва, ведення господарської діяльності і об’єктивні ринкові закономірності щодо прийняття економічних рішень підприємствами як самостійними господарськими суб’єктами з метою досягнення поставлених ними цілей а також отримання прибутку. Висвітлюються питання організаційно–правових умов діяльності підприємств, теорії та моделей підприємств, товарної та цінової політики підприємства, оцінки ринка, а також господарської практики формування ринкового підприємницького мислення, що застосовуються в практичній діяльності підприємств.

Засвоєння студентами економічних принципів, теорії, моделей підприємств, політики підприємств та методів роботи підприємств створює передумови щодо оволодіння інструментами організації та економічної діяльності українських підприємств, створення суб’єктів підприємницької діяльності в умовах конкурентного зовнішнього середовища господарювання підприємства.

Кредитний модуль “Економіка підприємства 2” пов’язан з такими дисциплінами як: “Економічна теорія”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”,”Фінанси підприємств”,“Інвестування” та ін.

За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з „Економіки підприємства” кредитний модуль “Економіка підприємства 2” має код НФ - 09/2 і викладається в обсязі 2 кредитів ECTS.


ІІ. Розподіл навчального часуСеместр

Код кредитного
модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контр. роб. (кількість)

Індивід. завдання

(вид)

Семестрова

атестація (вид)

Лекції

Практичні/
семінарські

комп’ютерний практикум

3

НФ-09/2

2/72

18

18

-

36

1
диф.залікІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни)

Мета: формування здатності самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємства.

Досягнення головної мети обумовлює вирішення наступних задач кредитного модуля:

Дати понятійний інструментарій в теорії економіки підприємства;

Розглянути сучасні закономірності та особливості процесу виробничої діяльності підприємства, а також фактори, що обумовлюють економічний розвиток підприємницької діяльності підприємств;

Теоретично узагальнити інформацію про форми, види, засади, методи здійснення виробничої діяльності на підприємстві, об’єкти та суб’кти, норми і нормативи процесу виробництва підприємствами;

Навчити студентів професійно виявляти закони та закономірності при здійсненні процесу виробничої діяльності підприємствами, адекватно користуватися нормативно-правовими документами в сфері економіки підприємства, інструментами ринку виробничої продукції, економічних розрахунків, ціноутворення при виробництві продукції;

Сформувати у студентів вміння самостійно примати правильні рішення щодо оцінки умов виробництва, о’єктів, напрямів покращення випуску продукції, пошуку оптимальних схем та форм організації виробництва промислової продукції;

Навчити розробляти виробничі проекти для промислових підприємств, визначати і підтверджувати умови, крітерії, та оцінки, аналізувати ефективність процесу промислового виробництва.

Завдання: вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємства; закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємством.


^ IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля)

ТЕМА 1. Прогнозування та планування діяльності підприємства

Державне економічне регулювання діяльності суб”єктів господарювання. Прогнозування розвитку підприємства. Методичні основи планування. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування. Тактичне та оперативне планування.

^ ТЕМА 2. Обґрунтування виробничої програми підприємства

Виробнича програма підприємства – формування, планування та виконання. Ресурсне та фінансове забезпечення виробничої програми підприємства.


^ ТЕМА 3. Інтелектуальний капітал

Визначення та структура інтелектуального капіталу. Класифікація, складові та оцінка інтелектуального капіталу підприємства. Інтелектуальна власність. Нематеріальні ресурси. Нематеріальні активи.

^ ТЕМА 4. Основний капітал

Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства. Оцінка, класифікація та структура основних фондів. Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів. Ефективність відтворення та використання основних фондів.

^ ТЕМА 5. Оборотний капітал

Загальна характеристика та нормування оборотного капіталу (оборотних коштів) підприємства.

ТЕМА 6. Інвестиції

Поняття, склад і структура інвестицій. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій. Формування і регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів) підприємства. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій.

^ ТЕМА 7. Інноваційна діяльність

Поняття інвестиційно-інноваційної діяльності. Інвестиційна діяльність підприємства. Види інвестицій. Джерела інвестицій. Інвестиційний проект: зміст і розробка. Ризики та страхування проектів.

Поняття інноваційних ресурси підприємства. Інноваційна діяльність підприємства. Види інноваційної діяльності підприємства. Результати інноваційної діяльності підприємства. Управління інноваційним розвитком.

^ ТЕМА 8. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства

Визначення поняття техніко-технологічної бази виробництва. Виробнича потужність підприємства. Економічна суть формування виробничої потужності. Порядок формування техніко-технологічної бази. Види потужності. Визначення величини виробничої потужності бази виробництва підприємства.

^ ТЕМА 9. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика

Матеріально-технічне забезпечення виробництва промислового підприємства. Структура промислової логістики. Визначення, організація та використання виробничої логістики підприємства у процесі виробництва промислової продукції. Лізинг і виробнича логістика підприємства.


^ ТЕМА10. Організація операційної діяльності

Структура та принципи організації виробництва. Організація операційної діяльності. Організаційні типи виробництва. Організація виробничого процесу в часі. Методи організації виробництва. Підготовка виробництва. Організаційні структури управління підприємством.

^ ТЕМА11. Система забезпечення конкурентоспроможності продукції

Якість і конкурентоспроможність продукції підприємства. Конкурентоспроможність підприємства, її зміст та напрямки підвищення. Стандартизація та сертифікація продукції.

Загальна характеристика продукції (послуг) підприємства. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.


^ V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Повноцінне оволодіння студентами тем навчальної дисципліни відбувається під час аудиторних занять, індивідуальної та самостійної роботи згідно з навчальним планом.

Важливе місце відводиться самостійній роботі студенті, яка в рамках Болонського процесу розглядається як один із найважливіших елементів нових освітніх технологій.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою навчальною програмою для засвоєння студентами під час самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується під час аудиторних навчальних занять.

^ Основна література з кредитного модуля “Економіка підприємства 2”:
Назва видання

Місце знаходження

1.

Економіка підприємства: [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / [ П.В. Круш, В.І.Подвігана, Б.М. Сердюк та ін.]; за заг.ред. П.В.Круша, В.І.Подвігіної, Б.М.Сердюка. – [2-ге вид., стереотип.] – К.: Ельга-Н, КТН, 2009. – 780 с. – Авт. зазначено на стор. 778. – Бібліоргр. в кінці розл. – ISBN 978-966-373-503-0. – 1000 пр.

НТБ

^ НТУУ „КПІ”

2

Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. д-ра екон.наук, проф. С.Ф.Покропивного.-К.: КНЕУ, 2003.- 608 с.- Рос.мовою.

НТБ

^ НТУУ „КПІ”

3

Мельник Л.Г., Карінцева О.І. – Економіка підприємства: Конспект лекцій / навч.посіб.- Сумы: ВДТ “Університетська книга”, 2003.- 412 с.

НТБ

^ НТУУ „КПІ”

4

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. -488 с.

НТБ

^ НТУУ „КПІ”

5

Шваб Л.І. Основи підприємництва [Текст]: Навчальний посібник.–К.:«Каравелла»,2006.–344 с.–ISBN 966-8019-61-X.

НТБ

^ НТУУ „КПІ”

6

Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва [Текст]: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с. – ISBN 966-364-243-2.

НТБ

^ НТУУ „КПІ”

7

Цигелик І.І., Паневник Т.М., Криховецька З.М. Основи підприємництва [Текст]: Навчальний посібник–К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 240 с. – ISBN 966-364-113-4.

НТБ

^ НТУУ „КПІ”

8

Економіка та організація виробництва: Підручник / За заг.ред. В.Г. Герасимчука, А.Е.Розенплентера. – К.: Знання, 2007.- 678 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

НТБ

^ НТУУ „КПІ”

9

Економіка підприємства: Посібник. Рекомендовано МОН / Крайник О.П., Барвінська Е.С.-Л., 2003.-208 с.

НТБ

^ НТУУ „КПІ”

10

Економіка підриємства: Збірник задач і тестів; Навч. Посіб. Для ВНЗ, Рекомендовано МОН, 2-е видання / Харів П.С.-К.: Знання-Пресс, 2003. –301с.

НТБ

^ НТУУ „КПІ”Викладач призначає щотижневі індивідуальні консультації з кредитного модуля “Економіка підприємства 2”, щоб студенти змоги з’ясувати всі проблемні питання стосовно основ процесу інвестування. Лектор також повинен здійснювати консультації через мережу Інтернет, адреса bnserdiuk@i.ua. Всі студенти мають електронну скриньку лектора і можуть таким чином отримати консультацію.


VI. Мова

Викладання дисципліни здійснюється українською мовою, для іноземних студентів – російською.

^ VII. Методика оцінювання


Бально-рейтингова система оцінювання якості навчально – пізнавальної діяльності студентів розроблена у відповідності з загально університетськими методичними рекомендаціями щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів». Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.

Рейтинг студента складається з балів, що отримуються за відповіді на практичних заняттях, експрес-контролі на практичних заняттях, балів по МКР.


Розрахунок шкали R рейтингу :

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

^ Rс= 100 балів

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модулю менше 60 балів, забов’язані виконувати залікову контрольну роботу.

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD≥60), мають можливості:

отримати залікову оцінку (залік) так званим «автоматом»

відповідно до набраного рейтингу;

виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки;

у разі отримання оцінки, більшої ніж «автоматом» з рейтингу, студент отримає оцінку за результатами залікової контрольної

роботи.


Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка переводиться згідно з таблицею:


RD

Оцінка ECTS та визначення

Оцінка традиційна

95…100

А

Відмінно

85…94

В

Добре

75…84

С

65…74

D

Задовільно

60…64

E

RD<60

FX

незадовільно

RD <40

F

не допущенийVIII. Організація

Організація навчання проходить у групах, визначених деканатом ФММ у відповідності до розкладу занять.

Семестрова атестація проводиться на основі відомостей, підготовлених деканатом.

еще рефераты
Еще работы по разное