Реферат: Україна розпорядження голови новомиргородської районної державної адміністрації

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 7 лютого 2005 року № 113-р


м. Новомиргород


Про Положення про відділ зовнішніх

зносин , зовнішньоекономічної діяльності

та торгівлі райдержадміністрації


У зв’язку із розширенням функцій відділу зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі райдержадміністрації та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 1998 року №748:


1. Затвердити Положення про відділ зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі районної державної адміністрації (додається).


2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про відділ з питань торгівлі та побутового обслуговування населення районної державної адміністрації , затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 6 листопада 2000 року №590-р.


Голова районної

державної адміністрації В.АВКСЕНТЬЄВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Новомиргородської

районної державної адміністрації

Кіровоградської області

від лютого 2005 року №


^ П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності

та торгівлі районної державної адміністрації


1. Відділ зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі райдержадміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації.


Відділ здійснює керівництво у сфері зовнішніх економічних зв’язків, торговельної діяльності та побутового обслуговування населення.


Відділ керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України , указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації , голови районної державної адміністрації , рішеннями районної ради, а також цим Положенням.


2. Основними завданнями відділу є :


реалізація державної політики , спрямованої на розвиток зовнішніх економічних зв’язків , роздрібної та оптової торгівлі, сфери побутового обслуговування населення і іншої виробничо-торговельної сфери;


координація і аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств, організацій, установ та громадян району ;


сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, виробництву товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту населення, а також задоволенню його потреб у побутових послугах;


запровадження затвердження в установленому порядку правил торгівлі та побутового обслуговування населення , забезпечення контролю за їх дотриманням, здійснення заходів щодо вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення;


2


здійснення у межах своєї компетенції контролю за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами роздрібної, оптової торгівлі, громадського харчування та сфери послуг ;


координація роботи підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення всіх форм власності, пов’язаної з розвитком їх інфраструктури , регулюванням ринку товарів та побутових послуг, сприяння розвитку всіх форм торговельного та побутового обслуговування населення.


3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань :


бере участь у розробленні та організації виконання програм соціально-економічного розвитку району, спрямованих на поліпшення зовнішньоекономічної діяльності, торгівлі, побутового обслуговування населення;


сприяє створенню і функціонуванню в районі підприємств з іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної діяльності за участю іноземних інвесторів;


сприяє організації та проведенню виставок , ярмарок;


аналізує діяльність підприємств торгівлі та служби побуту, систематизує їх показники і готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи цих підприємств;


бере участь у визначенні потреб у товарах широкого вжитку та побутових послуг для задоволення попиту населення;


залучає у порядку, визначеному законодавством, підприємства, установи і організації до участі в розвитку торговельного та побутового обслуговування населення району;


бере участь у координації роботи промислових підприємств району, підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення, пов’язаної з розширенням виробництва і постачання товарів широкого вжитку, надання побутових послуг та насичення ними місцевого ринку;


здійснює разом із відповідними державними органами контроль за дотриманням підприємствами торгівлі та служб побуту всіх форм власності норм і правил торгівлі та побутового обслуговування населення ;


надає методичну, консультативну і організаційну допомогу підприємствам торгівлі та служб побуту всіх форм власності з питань


3

застосування правил торгівлі , побутового обслуговування і з інших питань , що належать до компетенції відділу;


координує діяльність підприємств торгівлі, побутового обслуговування, ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів незалежно від форм власності ;


здійснює інші функції , що випливають із покладених на нього завдань .


4. Відділ має право :


залучати спеціалістів інших підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій , об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;


одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від районного відділу статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань ;


скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.


5. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади , органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян .


6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації .


Начальник відділу представляє райдержадміністрацію в інших органах управління при розгляді питань, що належать до його компетенції . Залучає у встановленому порядку за погодженням з їх керівниками окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання завдань, що стосуються державної служби та його компетенції.


Повинен знати Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби, укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах повноважень,


4

що регулюють розвиток сфери торгівлі, побутових послуг, зовнішньо- економічної діяльності, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, державну мову на рівні вільного володіння.


Начальник відділу повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування та стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років.


Начальник відділу несе персональну , цивільну , адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством щодо:


несумлінного виконання своїх службових обов’язків , перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби;


нешанобливого ставлення до громадян, керівників і співробітників, недотримання високої культури спілкування;


неякісного або несвоєчасного виконання посадових обов’язків, бездіяльності або неналежного вирішення покладених на відділ чи персональних завдань, порушення норм етики поведінки державного службовця;


неналежного виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку або дії чи вчинку, який може зашкодити інтересам районної державної адміністрації, чи негативно вплинути на репутацію співробітника райдержадміністрації ;


допущення розголошення службової таємниці.


___________________
еще рефераты
Еще работы по разное