Реферат: Методика наукового дослідження економічної ефективності використання основних фондів сільськогосподарських підприємствЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………...

4

РОЗДІЛ 1

Теоретичні основи формування та ефективності використання основних виробничих фондів у сільськогосподарських підприємствах………......................

11

1.1.

Формування основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств в умовах перехідної економіки…………………………………………………….

11

1.2.

Методологічні основи аналізу ефективності використання основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств…………………..................................................

27

1.3.

Вплив реформування майнових відносин на ефективність використання основних виробничих фондів у сільськогосподарських підприємствах …………………….

39

1.4.

Методика наукового дослідження економічної ефективності використання основних фондів сільськогосподарських підприємств……………………….

54

Висновки до розділу 1……………………………………………………..

63

РОЗДІЛ 2

Забезпеченість основними виробничими фондами та ефективність їх використання у реформованих сільськогосподарських підприємствах…………………….

66

2.1.

Аналіз динаміки, структури та пропорцій відтворення основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств…..........................................................................

66

2.2.

Економічна ефективність використання основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств....

84

2.3.

Особливості окремих видів основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств та аналіз ефективності їх використання................................................

101

Висновки до розділу 2……………………………………………………..

120

РОЗДІЛ 3

Напрями підвищення ефективності використання основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств…………………………………………………..

123

3.1.

Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів у короткотерміновому ринковому періоді…………………...

123

3.2.

Формування оптимальної структури основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств з урахуванням кон’юнктури ринку…………………...............

136

3.3.

Удосконалення організації використання основних виробничих фондів..................................................................

152

Висновки до розділу 3……………………………………………………...

159

Висновки……………………………………………………………………

161

Додатки……………………………………………………………………...

165

Список використаних джерел……………………………………………..

174


Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

^ ВСТУП

Актуальність теми. Проблеми повного та ефективного використання обмежених ресурсів є центральними в системі всіх економічних наук. Саме на досягнення прибутку від використання виробничих ресурсів спрямовувались усі трансформаційні процеси у сільському господарстві, починаючи з першої половини 90-х років минулого століття. Задум, на основі якого здійснювались реформи, зводився до зміни форм власності на майно, відмови від прямих командних методів управління ним. Вважалось, що підприємницька ініціатива приватних власників автоматично забезпечить досягнення необхідних результатів. Однобокість і надмірна спрощеність такого підходу підтвердились розвитком подій у наступні роки.

Виробничі фонди сільськогосподарських підприємств тривалий час формувались з орієнтацією на виробництво планово доведених обсягів продукції у порівняно великих підприємствах. У даний час більшість підприємств розукрупнено без збереження цілісності майнових комплексів. У процесі реформ земельні ділянки часто передавались у приватну власність без відповідних виробничих фондів. Склалась ситуація, коли дефіцит окремих основних засобів поєднується з надлишковою кількістю інших. У багатьох підприємствах площа сільськогосподарських угідь недостатня для утримання такого поголів’я тварин, на які розраховані наявні тваринницькі приміщення. З цих же причин не можуть раціонально використовуватись зернові токи, складські приміщення тощо.

Більшість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення складно, а то й неможливо використовувати альтернативно. У поєднанні з низькою діловою активністю у сільських населених пунктах проблематично реалізувати основні фонди, які не використовуються і не будуть використовуватись у найближчій перспективі. Проблема посилюється складною та динамічною ситуацією на ринку сільськогосподарської продукції. Оскільки дуже багато основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення можуть використовуватись для виробництва лише окремих видів продукції, надто важко підтримувати оптимальний їх склад, на основі якого можна було б виробляти прибуткову продукцію.

Проблеми формування та ефективного використання основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств не нові. Вони вивчались такими науковцями, як В.Г.Андрійчук, Я.К.Білоусько, О.А.Бондаренко, І.Д.Бурковський, О.В.Вороновська, П.І.Гайдуцький, Т.С.Гайдучок, П.М.Гарасим, М.С.Герасимчук, М.І.Герун, О.І.Дацій, М.Х.Корецький, В.В.Лагодієнко, М.І.Лобас, Г.М.Підлісецький, В.Я.Плаксієнко, П.Т.Саблук, Г.В.Черевко, В.В.Черноіванов, В.С.Шебанін та ін. Однак і досі не сформована єдина точка зору щодо способів формування оптимального складу основних фондів та забезпечення повного й ефективного їх використання. Орієнтація на динамічний розвиток сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах господарювання, практична значимість проблеми потребує продовження комплексних досліджень, спрямованих на пошук способів підвищення ефективності використання основних фондів. Усе це зумовило вибір і актуальність теми, наукове і практичне значення проведеного дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького: „Основні виробничі фонди та економічна ефективність їх використання в реформованих на засадах приватної власності сільськогосподарських підприємствах” (номер державної реєстрації 0104U004933).

^ Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних засад і практичних рекомендацій щодо підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення у реформованих сільськогосподарських підприємствах.

Для досягнення мети у процесі дослідження вирішувались такі завдання:

виявити особливості основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств та можливості їх ефективного використання в умовах перехідної економічної системи;

вивчити методологічні підходи до аналізу економічної ефективності використання основних виробничих фондів у реформованих на засадах приватної власності сільськогосподарських підприємствах;

дослідити вплив зміни організаційних форм сільськогосподарських підприємств та форм власності на економічну ефективність використання основних виробничих фондів;

дослідити вплив кон’юнктури ринку на можливості сільськогосподарських підприємств щодо формування оптимальної структури основних виробничих фондів та забезпечення їх ефективного використання;

обґрунтувати напрями підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів на основі адаптації підприємств до існуючої системи цін на сільськогосподарську продукцію;

розробити доцільні напрями державного регулювання сільського господарства, спрямовані на формування оптимального складу основних фондів та їх ефективне використання;

запропонувати організаційні способи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.

^ Об’єктом дослідження є економічні відносини щодо формування економічної ефективності використання основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств.

^ Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів у реформованих на засадах приватної власності сільськогосподарських підприємствах.

^ Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою досліджень є положення вітчизняної та зарубіжної економічної науки з питань використання виробничих ресурсів. Для розв’язання поставлених у дисертаційній роботі завдань використовувались прийняті в економічній науці методи: абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення тенденцій і обґрунтування способів більш повного й ефективного використання основних фондів; індексний – для аналізу динаміки показників рівня забезпечення та ефективності використання основних фондів; нормативний – для визначення потреби в основних фондах залежно від стану кон’юнктури ринку; кореляційно-регресійного аналізу – для виявлення впливу чинників на ефективність використання основних фондів; соціологічний – для виявлення можливостей альтернативного використання основних фондів; економіко-математичний – для визначення оптимальної структури основних фондів при різній кон’юнктурі ринку; монографічний – для виявлення типових проблем ефективності використання основних фондів.

Інформаційною базою досліджень слугували законодавчі та нормативні акти, офіційні дані Міністерства аграрної політики України, Державного комітету статистики України, Головного управління статистики у Львівській області, управління статистики в Яворівському районі Львівської області, Головного управління агропромислового розвитку Львівської області, статистична звітність сільськогосподарських підприємств, інформація із всесвітньої комп’ютерної мережі „Інтернет”, нормативно-довідкова література.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

вперше:

обґрунтовано напрями підвищення ефективності використання основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств на основі створення їх організаційних об’єднань та посилення адаптації до цінових співвідношень на агропродовольчому ринку;

уточнено:

теоретико-методологічні засади аналізу економічної ефективності використання основних виробничих фондів у сільськогосподарських підприємствах з використанням удосконаленої системи показників;

удосконалено:

існуючі наукові погляди на методи регулятивного впливу органів державного управління, спрямованого на великі сільськогосподарські підприємства, які мають обмежені можливості маневрування основними виробничими фондами та яким складно оперативно адаптуватись до змін у ринковій кон’юнктурі;

набули подальшого розвитку:

методичні підходи виявлення та оцінки закономірностей і тенденцій використання основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств у постреформеному періоді на основі використання сучасних методів економічних досліджень;

принципові основи економіко-математичної моделі з оптимізації структури основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств в умовах мінливої ринкової кон’юнктури.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані напрями підвищення економічної ефективності використання основних фондів можуть бути використані у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності. Практичну цінність мають запропоновані методи планування потреби в основних фондах та формування оптимальної їх структури з урахуванням очікуваної кон’юнктури ринку сільськогосподарської продукції.

У господарській діяльності підприємств регіону можуть бути прямо використані коефіцієнти впливу рівня інтенсивності використання основних фондів на загальний рівень прибутковості господарської діяльності.

Результати дисертаційного дослідження схвалені та використані управлінням агропромислового розвитку Яворівської районної державної адміністрації при розробці та реалізації заходів щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств району (довідка від 22.11.2007р. № 500). Рекомендації автора щодо способів підвищення ефективності використання основних фондів використовуються у практичній діяльності приватної агрофірми „Україна” Яворівського району Львівської області (довідка від 22.11.2007р. № 85).

Теоретичні розробки дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького при проведенні лекційних, практичних та лабораторних занять з дисциплін „Економіка підприємства”, „Маркетинг”, „Маркетингові дослідження”, „Перехідна економіка” (довідка від 05.12.2007р. № 1201-03).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Результати наукових досліджень належать особисто автору. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використано лише ідеї та положення, отримані автором особисто.

^ Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження доповідались і були обговорені на V Симпозіумі Україна-Австрія „Сільське господарство: наука і практика” (м.Київ, 2004 р.), міжнародних науково-практичних конференціях: „Ринкова трансформація соціально-економічних відносин в АПК” (м.Мелітополь, 2005 р.), „Інноваційний розвиток сучасного аграрного виробництва” (м.Львів, 2005 р.), „Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави” (м.Дніпропетровськ, 2005 р.), „Концептуальні напрямки стратегічного розвитку нової аграрної політики України” (м.Луганськ, 2006 р.), „Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики” (м.Львів, 2006 р.), „Аграрний форум 2006” (м.Суми, 2006 р.), „Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства” (м.Харків, 2007 р.), VII Міжнародній конференції „Маркетинг в Україні” (м.Київ, 2006 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані в 11 наукових працях, з яких 7 – у наукових фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій складає 2,8 друк. арк., у тому числі автору належить 2,2 друк. арк.


Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ВИСНОВКИ

Сподівання на те, що внаслідок приватизації землі, майна та формування ринкових відносин рівень економічної ефективності використання всіх ресурсів сільського господарства, включаючи й основні фонди, автоматично підвищиться, були безпідставними. Законодавче забезпечення аграрної реформи було розтягнутим у часі, що не сприяло збереженню цілісних майнових комплексів та негативно вплинуло на стан та умови збереження майна господарств, що реформувались. При цьому земельна реформа у Західному регіоні випереджувала приватизацію майна. Значна частка земельних угідь була передана для ведення особистих селянських господарств без пропорційної передачі необхідних засобів виробництва.

Реформовані на засадах приватної власності сільськогосподарські підприємства укладають договори оренди майна переважно на короткотермінові періоди. У таких умовах проблемно формувати не тільки стратегічні, а й поточні плани розвитку, спрямовані на повне та ефективне використання основних фондів.

Значна кількість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення може використовуватись для виробництва лише одного виду продукції. В умовах несприятливої кон’юнктури ринку певного виду продукції ці засоби або взагалі не використовуються, або можуть бути використані для виробництва продукції, яка не забезпечує прибутку. Таким чином, основні фонди не можуть бути передані в оренду або реалізовані за ціною, не нижчою від балансової вартості. В умовах формування ринкової економіки спостерігається низька ділова активність у сільських населених пунктах, особливо віддалених від великих міст, що посилює проблему альтернативного використання основних фондів.

У реформованих підприємствах з’явились надлишкові основні фонди, а саме тваринницькі приміщення, які при недостатній площі земельних угідь не можуть використовуватись за цільовим призначенням. Навіть за умови використання всіх сільськогосподарських угідь на фуражні цілі у тваринницьких приміщеннях сільськогосподарських підприємств Львівської області може використовуватись у середньому лише 58% скотомісць.

В умовах ринкової економіки показник фондовіддачі не може бути узагальнюючим у процесі аналізу економічної ефективності використання основних виробничих фондів, оскільки він визначається з урахуванням вартості проміжної продукції та не відображає відносної маси прибутку, який є загальною метою діяльності підприємства. Саме маса прибутку, яку одержує підприємство, відображає доцільність та ефективність використання всіх ресурсів, включаючи й основні фонди. Показник фондовіддачі може використовуватись для аналізу економічної ефективності використання основних фондів у системі з іншими показниками. При цьому він може визначатись як за вартістю валової, так і товарної продукції. Використання вартості товарної продукції для визначення рівня фондовіддачі дозволяє усунути вартість проміжної та врахувати реальну ринкову ціну виробленої продукції. В умовах ринкових відносин вартість продукції можна вважати нульовою до тих пір, поки вона не реалізована.

Вагомим гальмівним чинником ефективного використання основних фондів є динамічна кон’юнктура ринку сільськогосподарської продукції, неналежне інформаційне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників щодо ринкових тенденцій і очікуваного стану ринку. Через це рішення про доцільні напрями формування та використання основних фондів приймається переважно на основі лише поточної ціни.

Найвищий рівень ефективності використання основних фондів спостерігається у господарствах з найнижчим рівнем забезпечення ними. Такі підприємства можуть більш гнучко пристосовуватись до кон’юнктури ринку. Для перепрофілювання вимагається менша кількість коштів, ніж у підприємствах з високим рівнем забезпечення основними фондами.

Обернена залежність між вартістю основних виробничих фондів та загальною масою прибутку пояснюється тим, що значна кількість засобів виробництва не використовується у виробничому процесі. Недовикористовуються ті фонди, що призначені для виробництва таких видів продукції, кон’юнктура ринку яких є несприятливою.

Ефективне використання основних виробничих фондів можливе при їх оптимальній структурі відповідно до кон’юнктури ринку сільськогосподарської продукції. Динамічні зміни кон’юнктури ринку вимагають швидких змін структури фондів, а отже, значних капіталовкладень для придбання одних основних засобів виробництва, демонтажу та реалізації інших. Необхідною умовою ефективного використання основних фондів протягом тривалого часу є загальна економічна стабілізація, насамперед цін, що дозволяє сільськогосподарським підприємствам адаптуватись до них шляхом формування оптимального складу і структури основних фондів.

У короткотерміновому ринковому періоді підвищити економічну ефективність використання основних фондів можна за рахунок більш інтенсивного їх використання на основі оптимізації рівня змінних затрат. Збільшуючи кількість внесених під посіви зернових культур мінеральних добрив, прибуток у розрахунку на 100 грн. вартості основних фондів, що використовуються для виробництва зерна, можна збільшити в 1,5 раза. Підвищенням рівня годівлі корів можна забезпечити 3,20 грн. прибутку у розрахунку на 100 грн. основних фондів, що використовуються для виробництва молока. Основним чинником ефективного використання основних фондів тваринництва є якомога повніше використання скотомісць у приміщеннях для утримання тварин. За умови повного використання всіх скотомісць у корівниках при існуючих показниках продуктивності корів можна забезпечити 21,80 грн. прибутку у розрахунку на 100 грн. основних фондів.

Твердження, що за існуючого рівня цін на сільськогосподарську продукцію ефективне використання основних фондів неможливе, є хибним. За умови оптимального рівня годівлі корів і заповнення на 90% наявних у корівниках скотомісць максимально можливий прибуток у розрахунку на 100 грн. основних фондів становитиме 39,53 грн. При таких показниках прибутковості можна залучати кредитні ресурси для формування основних фондів.

Шляхом створення асоціацій підприємств можна забезпечити раціональне використання тих засобів виробництва, дефіцит яких в одних господарствах поєднується з надлишковою кількістю в інших. У межах створених асоціацій можна розробляти і погоджувати графіки використання технічних засобів та розмір орендної плати за них. Невеликим сільськогосподарським підприємствам доцільно створювати обслуговуючі кооперативи, за рахунок пайових внесків купувати дорогу сільськогосподарську техніку. Спільне використання такої техніки усіма учасниками кооперативу є економічно вигіднішим, ніж у межах окремо взятого підприємства.

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14.02.1992р. № 2114-ХІІ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997р. № 469/97-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003р. № 1381-ІV [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення» від 27.08.2002р. № 774/2002 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки» від 29.01.2001р. № 69/2001 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 03.12.1999р. № 1529/99 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімально допустимого рівня цін на молоко і вершки на 2006 рік» від 24.07.2006р. № 103 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств» від 14.03.2001р. № 62 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження примірного Положення про фонд відтворення орендованих основних засобів» від 01.07.2003 № 210 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Наказ Фонду державного майна «Про затвердження Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також створених на їх базі орендних підприємств» від 17 липня 2000р. № 1718 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Аграрна реформа в Україні / П.І.Гайдуцький, П.Т.Саблук, Ю.О.Лупенко та ін.; За ред. П.І.Гайдуцького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.

Аграрна реформа на Львівщині / За ред. М.Гладія. – 2-е вид., доп. – Львів: Каменяр, 1995. - 160 с.

Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку / За ред. П.Т.Саблука та ін. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 435 с.

Андрійчук В., Радіоненко О. Методологічні і методичні засади обґрунтування параметрів угоди фінансового лізингу в аграрному секторі // Економіка України. – 2002. - № 10. – С. 56-64.

Балабанова Е.С., Бедный А.Б., Грудзинский А.О. Концентрация собственности в сельском хозяйстве – путь становления эффективного предприятия [Електронний ресурс]: 2005. – Режим доступу: http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2006/01/24/0000247571/08Balabanova.pdf

Березівський П. Методологічні основи формування та прогнозування ціни на ринку продукції скотарства // Економіка України. – 1998. - № 3. – С. 60-63.

Березовська Л.О. Ефективність використання та відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств: Автореф. дис. …канд. екон. наук / Національний аграрний університет. – К., 2004. – 18 с.

Береславская О.А. Формирование и использование основных средств в сельском хозяйстве (на примере Республики Марий Эл): Автореф. дис. …канд. экон. наук / Марийский государственный технический университет. – Йошкар-Ола, 2003. – 17 с.

Білоусов О.М. Формування і відтворення засобів виробництва в сільському господарстві: Автореф. дис. …канд. екон. наук / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – 22 с.

Білоусько Я.К., Головко А.М., Товстопят В.Л., Яковенко В.П. Досвід формування та використання машинно-тракторного парку розвинутих країн // Економіка АПК. – 2003. - № 5. – С. 127-133.

Боброва О.Г. Амортизаційна політика у відтворенні основних засобів // Економіка АПК. – 2000. - № 4. – С. 54-61.

Боброва О.Г. Відтворення основних засобів аграрних підприємств: Автореф. дис. …канд. екон. наук / Київський національний економічний університет. – К., 2002. – 20 с.

Бондар О.В. Проблеми формування амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - № 1(43). –С. 38-42.

Бондаренко О.А. Економічні основи відтворення основних засобів. – Суми: Довкілля, 2001.- 202 с.

Борисенко З.Н. Амортизационная политика. – К.: Наукова думка, 1993. – 135 с.

Бурковський І.Д., Кушнір І.В., Червен І.І., Шебаніна О.В. Організаційно-економічне обґрунтування системного оновлення та ефективного використання транспортних засобів у сільському господарстві. – Миколаїв: МДАУ, 2006. – 165 с.

Важинський Ф.А., Колодійчук І.А. Лізинг: реалії і перспективи // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Реформування земельних відносин як процес відродження українського села. – Вип. 18. – Львів, 2000. – С. 508-510.

Васильєва В.Г. Лізинг у технічному переоснащенні агропромислового виробництва // Економіка АПК. – 2004. - № 7. – С.66-69.

Відтворення основних і оборотних фондів / За ред. М.Герасимчука – К.: Інститут економіки НАН України, 2001. – 207 с.

Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти) / Відп. редактор акад. УААН В.М.Трегобчук. – К.: Інститут економіки НАН України, 2003. – 259 с.

Вітков М.С. Розвиток інвестиційної політики в сільському господарстві України // Економіка АПК. – 2005. - № 1. – С.54-57.

Власов В., Оніщук М. Система підтримки сільського господарства Польщі // Економіка України. – 2005. - № 8. – С. 86-90.

Вороновська О.В. Технічна оснащеність аграрних підприємств і рівень ефективності їх функціонування // Економіка АПК. – 1998. - № 5. – С.34-38.

Вуйцик І.М. Особливості аграрної реформи на Львівщині. Специфіка врегулювання відносин власності у реформованих сільськогосподарських підприємствах // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Перспективи розвитку аграрних реформ. - Вип. ХХV. - Львів, 2001. – С. 53-61.

Гайдуцький П.І. Приватизація майна в агропромисловому виробництві України: етапи і перспективи розвитку // Економіка АПК. - 1996. - №3. – С.3-10.

Гайдуцький П.І., Лобас М.І. Відродження МТС (Організація машинно-технологічних станцій в ринкових умовах). – К.: Поліграфкнига, 1997. — 501с.

Гайдуцький П.І., Лобас М.Г. Приватизація власності в агропромисловому комплексі. – К.: Агроінком, 1994. – 208 с.

Гайдучок Т.С. Формування та використання основних засобів в аграрних підприємствах Центрального Полісся: Автореф. дис. ...канд. екон. наук / Державний агроекологічний університет. – Житомир, 2005. – 20 с.

Гарасим П.М. Методологічні аспекти оцінки, ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Західного регіону України): Автореф. дис. …доктора екон. наук / Львівський державний аграрний університет. – Львів, 1996. – 50 с.

Герасимук І., Радченко О. Здешевлення кредитів для окремих аграрних підприємств: умови здійснення та облік // Все про бухгалтерський облік. –2005. - № 62 (1095). – С. 5-7.

Гладій М. Особливості аграрної реформи у Львівській області // Економіка України. – 1996. - № 5. – С. 34-43.

Гогуля О.П., Степасюк Л.М. Удосконалення маркетингової діяльності сільськогосподарських товаровиробників // Економіка АПК. - 2006. - № 3. – С. 61-64.

Городянська Л.В. Амортизація: функції, фінансовий механізм управління, концептуальні підходи до розробки загальної методики обліку амортизації // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 2 (32). – С. 57-68.

Гражданинова М., Лерман Ц. Оценка аллокативной и технической эффективности сельскохозяйственного производства // Вопросы экономики. – 2005. - № 6.- С. 97-108.

Григорова З.В. Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств: Автореф. дис. ...канд. екон. наук / Європейський університет. – К., 2005. – 19 с.

Грита Я.В. Виробничий апарат промислового підприємства: формування і оновлення. – Львів: Сімик, 2003. – 192 с.

Грицишин М., Бурилко А. Комплектування машинно-тракторного парку сільськогосподарського підприємства // Техніка АПК. – 2002. - № 7-9. – С. 24-25.

Губені Ю.Е. Розвиток механізмів регулювання аграрного ринку у Чеській республіці // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 52. – Харків: ХНТУСГ, 2007. – С.16-27.

Гудима О.В. Стан та методика визначення показників використання основних засобів // Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2003. - № 4. – С. 81-85.

Дацій О.І., Корецький М.Х. Основні виробничі фонди у сільському господарстві: сучасний стан та шляхи підвищення економічної ефективності використання: Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – 103 с.

Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель / Пер. с англ. В.Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б.Лисовика и В.Лукашевича. – С.-Пб., 1992. – 496 с.

Долинська М. Розпорядження майновими паями // Сільський господар. - 2002. - № 1-2. - С.32-33.

Домашенко Ю.В. Лізинг і лізингові операції в сільському господарстві // Економіка АПК. – 2004. - № 10. - С.118-122.

Євтушенко С.М. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: Автореф. дис. ...канд. екон. наук / ННЦ Інститут аграрної економіки УААН. – К.: 2004. – 20 с.

Заволока С.М. Обґрунтування ефективного варіанта використання амортизаційних відрахувань // Економіка та держава.–2005.-№7. – С. 38-39.

Загородній А.Г., Селюченко Н.Є. Планування та організація оновлення основних засобів на засадах лізингу: Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 143 с.

Зельднер А. Факторы производительности АПК // Вопросы экономики. – 2000. - № 7. – С. 94-101.

Зношення і амортизація основних виробничих фондів та їх вплив на інноваційні процеси / За ред. П.С.Харіна. – Тернопіль, 1996. – 28 с.

Зубець М., Гуков Я., Грицишин М. Актуальні проблеми технічної політики в аграрному секторі України. – Глеваха: ННЦ ІМЕСТ, 2005. –78с.

Іванишин В.В. Роль лізингу в забезпеченні сільськогосподарських підприємств засобами механізації. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 294 с.

Іщук С.О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку: Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2006. – 278 с.

Калинчик Н., Долгий Л. Льготное или форвардное кредитование АПК? [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.apk-inform.com./showart.php?id=4776

Канінський П.К. Особливості розвитку спеціалізації аграрного виробництва в умовах ринкових відносин // Економіка АПК. – 2006. - № 10. – С. 43-47.

Касл Э. Эффективное фермерское хозяйствование / Пер с англ. и предисл. А.А.Белозерцева. – М.: Агропромиздат, 1991. – 496 с.

Кириленко І.Г. Проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2005. - № 1. – С.40-47.

Клебан О.Л. Використання основних виробничих засобів у реформованих на засадах приватної власності сільськогосподарських підприємствах // Економіка та держава. – 2006. - № 3. – С.45-48.

Клебан О.Л. Ефективність використання основного стада великої рогатої худоби та свиней у сільськогосподарських підприємствах // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2006. - № 3-4 (20-21). – С. 121-125.

Клебан О.Л. Проблеми використання тваринницьких приміщень у реформованих на засадах приватної власності сільськогосподарських підприємствах // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Сер. Економічні науки. – Луганськ: ЛНАУ, 2006. - № 61 (84). – С. 278-281.

Клебан О.Л. Проблеми відтворення основних виробничих фондів у реформованих на засадах приватної власності сільськогосподарських підприємствах // Вісник ХНАУ. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2007. - № 2. – С. 104-110.

Клебан О.Л. Проблеми інвестування в основний капітал сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Ґжицького. –2005. – Т.7. № 4 (27). ч.1. – С.252-256.

Клебан О.Л. Проблеми раціонального використання основних виробничих фондів у реформованих на засадах приватної власності сільськогосподарських підприємствах // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2005. - № 4. – С. 119-122.

Клебан О.Л. Сучасний стан та шляхи поліпшення забезп
еще рефераты
Еще работы по разное