Реферат: Тематичний план науково-дослідних І дослідно-конструкторських розробок на 2011 рік, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України


Додаток 2

до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України

від «___» ___________ 2011 року № _____


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2011 рік, які фінансуються за рахунок

коштів Державного бюджету України
№ з/п

Найменування розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

Виконавець

Строки вико-нання, роки

Кошторисна вартість розробки (проекту),

тис. грн.

Очікувані результати досліджень
всього

у т.ч. на 2011р.
1

2

3

4

5

6

7
За кодом програмної класифікації 2801050 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів"
Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів
^ Секція аграрної економіки
Департамент економічного розвитку і аграрного ринку
1

Науково-аналітичне узагальнення діяльності аграрної галузі за 2010 рік

Конкурсні

торги

2011Науково-аналітична довідка-панорама діяльно-

сті галузі у 2010 році, її адаптація для представлення на міжнародних спеціалізованих заходах та тиражування в обсязі 1000 примірників
2

Розробка науково-методичних підхо-дів щодо визначення базових поло-жень про функції галузі національної економіки, її місію, цілі, завдання, за-ходи підтримки та законодавче зак-ріплення цих засад

Конкурсні

торги

2011Розроблення концепції та проекту Закону України "Про сільське господарство України"
3

Розробка науково-методичних підходів щодо визначення кількісних показників продовольчої безпеки дер-жави відповідно до базових вимог ФАО і ВОЗ та продовольчої складової у споживчому кошику населення

Конкурсні

торги

2011Розроблення концепції та проекту Закону України "Про продовольчу безпеку України"
4

Розробка прогнозу собівартості виробництва продукції сільського господарства і харчової промислово- сті, оцінка доходності та рентабельно- сті в Україні протягом 2011 року

Конкурсні

торги

2011Прогноз собівартості продукції, доходності та рентабельності сільськогосподарського виробництва в Україні у 2011 році у друкованій і електронній формі щомісячної періодичності подання інформації
5

Моніторинг та аналіз виконання документів особливого та довгострокового контролю в інформаційно-пошуковій системі організаційно-розпорядчої документації

Конкурсні

торги2011Аналіз виконання документів особливого та довгострокового контролю в інформаційно-пошуковій системі організаційно-розпорядчої документації
6

Кон’юнктура світового та регіональ-них ринків сільськогосподарської про-дукції і продовольства за УКТЗЕД

01-24 та вплив її на стан ринкової рівноваги на аграрному ринку України

Конкурсні

торги

2011Аналітичні квартальні текстові і/або електронні огляди попиту та пропозиції на світових ринках сільськогосподарської продукції та продовольства, ринкові огляди-прогнози по певних видах сільськогосподарської продукції та окремих видах продовольства на споживчому ринку
7

Науково-методичні рекомендації що-до організаційно-економічної діяль-ності оптових ринків з просування сільськогосподарської продукції та механізму ціноутворення на неї


Конкурсні

торги

2011Буде розроблено рекомендації до Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції у контексті формування організаційних зв'язків між учасниками ринку щодо просування продукції та особливості ціноутворення на них
8

Дослідження ємності внутрішнього споживчого ринку сільськогоподар-ської продукції та продовольства на основі вартості споживчого кошику та реального платоспроможного попиту населення

Конкурсні

торги

2011Науково обґрунтовані прогнози щодо ємності внутрішнього продовольчого ринку з врахуванням реального платоспроможного попиту населення України на 2011-2015 роки та рекомендації по удосконаленню цінового механізму на ринках сільськогосподарської продукції та продовольства
9

Обґрунтування науково-методичних підходів і пропозицій з удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку громадського самоврядування в АПК

Конкурсні

торги

2011-2012Буде розроблено концепцію та законопроект «Про професійні та між професійні об’єднання в агропродовольчому комплексі»
Управління бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення
10

Наукове забезпечення розробки сис-теми обліку та аналізу діяльності сіль-ськогосподарських обслуговуючих кооперативів у контексті удосконале-ння проекту Закону України "Про обслуговуючу кооперацію"


Конкурсні

торги


2011В результаті виконання наукових досліджень будуть розроблені методичні рекомендації щодо ведення обліку та аналізу діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та фермерських господарств. Виконання розробки забезпечить зняття зауваження Верховної Ради до Закону України "Про обслуговуючу кооперацію" в контексті питань обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах
Департамент фінансово-кредитної політики
11

Розроблення та впровадження авто-матизованої системи ведення фінан-сування основних програм підтримки розвитку АПК у розрізі регіонів і нап-рямів бюджетних коштів та моніто-рингу їх використання

Конкурсні

торги

2011-2012Автоматизована система ведення фінансування основних програм підтримки розвитку АПК у розрізі регіонів і напрямів бюджетних коштів та моніторингу їх використання
12

Розроблення нового науково обґрун-тованого фінансово-кредитного механізму забезпечення виробників фінансовими ресурсами на основі введення тимчасового збору від реалізації всіх товарів, робіт і послуг

Конкурсні

торги

2011Розробка і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту концепції та Закону України "Про створення фонду підтримки українського села" з метою підтримання фінансової стійкості держпідприємств АПК через введення щорічних відрахувань на потреби аграрної галузі 1% коштів від реалізації всіх товарів, робіт і послуг
13

Підготовка пропозицій щодо впро-вадження в Україні програм підтрим-ки сільського господарства через заходи «зеленої скриньки» СОТ з урахуванням світового досвіду

Конкурсні

торги

2011Розробка стратегії просування сільськогосподар- ської продукції на зовнішні ринки. Підготовка конкретних пропозицій щодо перспективних до впровадження в Україні програм підтримки сільського господарства через заходи «зеленої скриньки» СОТ та з урахуванням світового досвіду
Департамент зовнішньоекономічних зв’язків
14

Особливості залучення іноземних інвестицій в пріоритетні галузі тваринництва (свинарство і молочне скотарство) відповідно до національ- них проектів

Конкурсні

торги

2011Проведення аналізу світового досвіду залучен-ня/стимулювання іноземних майнових і грошових інвестицій та специфіка їх реалізації у пріоритетних галузях тваринництва
15

Розробка стратегії стимулювання і просування продукції агропро-мислового виробництва на ринки країн ЄС в умовах завершення формування ЗВТ з ЄС

Конкурсні

торги

2011Проведення аналізу кількісних і якісних характеристик української продукції АПК за УКТЗЕД 1-24 та перспективи її просування на ринки Європейського Союзу, здійснення моніторингу законодавства та заходів, які вживаються ЄС до основних торговельних партнерів та по відношенню до української сільськогосподарської та продовольчої продукції
16

Проведення дослідження щодо ціно-вої ситуації по основних продоволь-чих продуктах на внутрішніх ринках інших країн

Конкурсні

торги

2011Щотижневе інформування Мінагрополітики на основі моніторингу цін на основні сільськогосподарські та продовольчі продукти на внутрішніх ринках інших країн та визначення основних тенденцій
17

Моделювання економічних наслідків створення зон вільної торгівлі з Європейським союзом для виробників і споживачів сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки

Конкурсні

торги

2011Удосконалення системи аналізу експорту та імпорту основних видів сільськогосподарської продукції від 4-х до 8-ми значного класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльностіВсього по секції^ Секція тваринництва
Департамент тваринництва
18

Розробка механізмів реалізації та напрямів розвитку галузей молочного скотарства та свинарства України на перспективу до 2015 року


Конкурсні

торги

2011Буде розроблено науково обґрунтований організаційно-економічний і техніко-технологічний механізм створення сприятливих умов для розвитку галузей тваринництва, на основі балансів споживання, експорту та імпорту
19

Створення Національної електронної інформаційної бази даних племінних ресурсів України та організаційної структури ведення ефективної селекції в тваринництві (молочне, м'ясне скотарство, свинарство, вівчарство, конярство)

Конкурсні

торги

2011Технічне завдання для створення інтерактивної системи збору і обробки селекційної інформації, оцінка племінних ресурсів, моніторинг попиту та пропозицій для їх реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, а також наукове обґрунтування сучасної нормативної бази ведення і організації племінного обліку в тваринництві України
20

Створення аналітичної системи оцінки та прогнозування ринків виробництва, переробки і споживання тваринницької продукції в Україні

Конкурсні

торги

2011-2012Створення єдиної системи (на базі ПК) збору і обробки статистичної інформації з виробництва, переробки і споживання (баланс споживання) тваринницької продукції з метою прогнозування ситуації та визначення механізмів необхідного регулювання
21

Розроблення проектно-технологічних рішень щодо створення різних типорозмірів ферм з виробництва молока, яловичини, свинини

Конкурсні

торги

2011-2012Проектні рішення різних типорозмірів ферм з виробництва молока, яловичини, свинини
22

Моніторинг чисельності поголів’я та продуктивності худоби та птиці, виробництва тваринницької продукції та аналіз цін на тваринницьку продукцію в регіональному аспекті

Конкурсні

торги

2011-2013Інформаційно-аналітична система виробництва тваринницької продукції в регіональному аспектіВсього23

Розроблення національного проекту «Зерно України»

Конкурсні

торги

2011Розробка галузевої програми для забезпечення виробництва зерна за 5 років до 80 млн. тонн, нарощування валового виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок збільшення врожайності зернових та технічних культур, підвищення ефективності використання посівних площ, забезпечення захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, підвищення рівня розвитку селекції у рослинництві, зниження собівартості виробництва за рахунок застосування ресурсозберігаючих технологій та індустріальних форм організації виробництва, збирання, доробки і зберігання зернових та технічних культур з використанням машин і обладнання
24

Науково обґрунтувати та розробити концепцію виробництва овочево-баштанної продукції в Україні виходячи з фізіологічних норм споживання на період до 2015 року

Конкурсні

торги

2011Розробка комплексу заходів щодо нарощування виробництва якісної овочевої продукції до 2020 року, доведення забезпечення потреб населення України продукцією овочівництва як в свіжому, так і в переробному вигляді, в кількості і асортименті, визначених науково обґрунтованими нормами споживання, що становить 161 кг овочів на одну людину в рік, забезпечення обсягу експорту овочевої продукції в кількості до 3,0 млн. тонн на рік
25

Розробити наукові засади техніко-технологічного переоснащення підприємств агропромислового комплексу України

Конкурсні

торги

2011Розробка проектів концепції та програми техніко-технологічного переоснащення підприємств агропромислового комплексу України. Підготовка змін до Державної програми реалізації технічної політики на період до 2011 року (продовження виконання завдань і заходів програми на період до 2015 року)
26

Моніторинг балансу насінництва і розсадництва в Україні з використанням інформаційно-аналітичної системи «Насінництво України»

Конкурсні

торги

2011-2012Створення бази даних (БД) уніфікованого формату та механізму доступу до БД шляхом підтримки комунікаційних зв’язків через заповнення користувачем НТМL сторінок. Підтримка та розвиток БД направлено на проведення моніторингу насінництва та розсадництва України
^ Секція науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій
27

Науково-методичне і організаційне забезпечення та проведення суцільної паспортизації сіл та її узагальнення у регіональному аспекті

Конкурсні

торги


2011-2012Буде забезпечено організаційно-методичний супровід та узагальнення матеріалів паспортизації сільських населених пунктів України
28

Розроблення організаційно-правових засад та економічних механізмів підвищення продуктивності, конкурентоспроможності мало товарних господарств та їх ролі у сільському розвитку

Конкурсні

торги


2011-2012Розроблення основних засад політики, інституціонального середовища та механізмів сільського розвитку на базі громад. Розроблення концепції Закону України «Про групи і об’єднання мало товарних господарств в аграрному секторі». Розроблення моделей, взірцевих Статутів та Правил внутрішньої господарської діяльності сільських кооперативів зі спільного використання техніки (міні - МТС) та плодово-овочевих складських приміщень
29

Науково-методичне і організаційно адміністративне обґрунтування удос-коналення структури системи аграр-ної освіти і науки в контексті виконання плану заходів щодо реалі-зації Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки в Україні

Конкурсні

торги

2011-2012Розробка плану заходів щодо реалізації Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки
30

Наукове забезпечення системного функціонування галузевого держав-ного управління сільським господар-ством і сільськогосподарського дорад-ництва в Україні

Конкурсні

торги


2011-2012
План заходів щодо реалізації формування державної системи сільськогосподарського дорадництва в Україні та положень про діяльність складових державної системи сільськогосподарського дорадництва
31

Комплексний моніторинг та інфор-маційно-аналітичне забезпечення Національного плану дій щодо впро-вадження Програми економічних реформ за напрямом «Розвиток сільського господарства та земельна реформа»

Конкурсні

торги


2011Моніторинг та інформаційно-аналітичне забезпечення у текстовому і електронному вигляді міністерства для контролю за ходом виконання Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних

Реформ за напрямом «Розвиток сільського господарства та земельна реформа»


32

Розроблення науково-інформаційної бази новітньої сільськогосподарської техніки для використання в управлін-ському, науковому і освітянському процесах

Конкурсні

торги

2011Будуть підготовлені текстові і електронні інформаційні матеріали щодо конюктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні^ Секція продовольства
Департамент продовольства
33

Розроблення новітніх ресурсо-зберігаючих та природозбережних енерготехнологічних схем цукрових виробництв

Конкурсні

торги

2011Будуть розроблені новітні енерготехнологічні схеми цукрових виробництв із врахуванням одночасного виробництва цукру та цукровмісної сировини для виробництва біоетанолу і енергозабезпечення біоетанольного виробництва; технологічний регламент „Приймання, зберігання і облік цукрових буряків ”, адаптований до вимог директив ЄС; методичні рекомендації з питань планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в цукровій промисловості; методику розрахунків індивідуальних балансових норм водоспоживання і водовідведення для цукрових заводів. Будуть проведені техніко-економічні розрахунки ефективного функціонування цукрових заводів різної потужності та моніторинг впливу різних чинників на собівартість продукції цукрової галузі
34

Розроблення технології одержання нового виду цукровмісної продукції із збереженням природних речовин з метою розширення асортименту продукції

Конкурсні

торги

2011-2013Буде створена технологія одержання нового виду цукровмісної продукції, а саме цукру з корисними для здоров’я природними компонентами.

Впровадження технології дозволить розширити асортимент продукції цукрових заводів та збільшити обсяги споживання цукру.
35

Розроблення Положення по ліквідації та консервації гірничодобувних об’єктів або їх ділянок соляної промисловості України

Конкурсні

торги

2011В результаті виконання роботи буде розроблено Положення по ліквідації та консервації гірничодобувних об’єктів або їх ділянок соляної промисловості України^ Секція ветеринарної та фітосанітарної служби
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
36

Розробити та підготувати проект порядку відбору та досліджень зразків продукції птахівництва у відповідності із регламентом 2073/2004 ЄС, удосконалити моніторингові дослідження залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів в живих тваринах та сировині тваринного походження

Конкурсні

торги

2011-2012Буде розроблено проект порядку відбору та досліджень зразків продукції птахівництва у відповідності із Регламентом 2073/2004 ЄС, що дасть можливість гармонізувати українське законодавство до європейського в частині безпечності продукції птахівництва та удосконалення моніторингових досліджень залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів в живих тваринах та сировині тваринного походження
37

Розробити систему моніторингу збудника блутангу за молекулярно-генетичним методом діагностики та визначити ареали поширення в Україні комах, його переносників

Конкурсні

торги

2011-2012Будуть вивчені ареали поширення в Україні комах-переносників збудника блутангу, буде розроблена його діагностика за молекулярно-генетичним методом та система моніторингу серед жуйних тварин
38

Удосконалити та розробити нові методи діагностики, профілактики та лікування лептоспірозів у тварин

Конкурсні

торги

2011-2013Будуть розроблені нові високочутливі методи діагностики, специфічні засоби лікування та профілактики лептоспірозів у тварин і система заходів боротьби з ними
39

Розробити систему ветеринарно-санітарного контролю генетичних ресурсів (сперми, ембріонів) щодо збудників інфекційних хвороб та ефективні засоби їх деконтамінації

Конкурсні

торги

2011-2012Будуть розроблені молекулярно-генетичні методи індикації в генетичному матеріалі хламідій, вірусів і бактерій гармонізовані до міжнародних вимог ASTM та ISO, ефективні засоби деконтамінації та методичні рекомендації з профілактики мікробної контамінації
40

Розробити методологічні основи виз-начення впливу генетично модифіко-ваних організмів сортів сільськогосподарських культур на розвиток та поширення бур’янів, хвороб, шкідників під час проведення державної апробації (випробування)

Конкурсні

торги

2011-2012Будуть визначені наслідки впливу генетично модифікованих організмів на збільшення ареалу дикорослих рослин та засміченість ними посівів культурних рослин в наслідок неконтрольованого розмноження; джерела інфекцій, що спричиняють виникнення епіфітотій; продукування особливих специфічних речовин у вегетативних і генеративних органах рослин, які стимулюють розмноження шкідників, що створює умови для епізоотії
41

Теоретично обґрунтувати та розробити методичні засади виділення, оцінки, реєстрації та розмноження клонів сортів винограду в Україні

Конкурсні

торги

2011-2012Методичні і прикладні рекомендації щодо виділення, оцінки, реєстрації та розмноження клонів сортів винограду в Україні^ Секція земельних відносин
Державне агентство земельних ресурсів України
42

Розроблення основних законо-проектів “Про ринок земель ” та “Про державний земельний кадастр ”

Конкурсні

торги

2011


еще рефераты
Еще работы по разное