Реферат: Навчальні та робочі програми за вимогами кмс за дисциплінами заочного відділення


Аналітична довідка про стан навчально-методичного забезпечення заочного відділуФакультет

кафедра

Навч. та робочі програми

за вимог. КМС

Тематика

курсових та кваліфікац.

робіт

Тематика контрольних робіт

Методичні посібники, рекомендації

для самостійної роботи. Студентів


Тести контролю

Аналіз методичних питань на засіданнях кафедри

Дистанційні

форми

організації

навчального

процесу

Інші

матеріали

ЗАГАЛЬНО

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ кафедри


Кафедра

філософії

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за дисциплінами

заочного відділення

Немає потреби

Немає потреби

Методичні матеріали

Самостійна робота з філософії (викладач О.П. Панафідіна)

Методичний комплекс з філософії 2010 - 2011 н.р.

Карта поширення релігій світу

Як конспектувати першоджерела з філософії

Етика та естетика. Питання та література до курсу.

Релігієзнавство. Тематика заліку

Логіка. Рекомендації щодо заліку. Заочний відділ.

Логіка. Практичні завдання для самоперевірки

Методичні матеріали

Самостійна робота з філософії (викладач О.П. Панафідіна)

Методичний комплекс з філософії 2010 - 2011 н.р.

Протокол

№ 6

від 8.02.11

№9

Від 6.05 11

№2

Від 23.09.11

№6

від 27.01.12


Електронні варіанти методичних посібників

Бібліотека першоджерел на

на сайті

Результати студентської науково- дослідної роботи

Електронні версії базових підручників з курсів

Рейтинг

Популяр

ності курсів у студентів

Кафедра соціології та економіки

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за дисциплінами

заочного відділення

Немає потреби

+

Методичні посібники з

основ економічної теорії,

основ соціології. Основ політології, що містять тези лекцій, тематику семінарів, контрольних робіт, завдання для сам. Роботи, питання самоконтролю

Завдання для сам. роботи, питання самоконтролю

з

основ економічної теорії,

основ соціології

Протоколи №2. 4, 5, 6 від 22.09.11

17.11.11

8.12.11

12.01.12

Програми навч. дисциплін по кафедрі
Кафедра педагогіки

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за дисциплінами

заочного відділення

за дисциплінами вступ до фаху. Педагогіка. Методика виховної роботи

Історії педагогіки

Методика пед.взаємодії

+

Методичні вказівки до виконання

+

Методичні вказівки до вико

нання

Методика виховної роботи. Практикум : навчально-методичний посібник для студ. пед. ун-тів / кол. авт.; ред. О.О. Лаврентьєва. - Кривий Ріг : КДПУ, 2011. - 102 с.

Кондрашова, Л.В., Лаврентьєва, О.О., Зеленкова, Н.І. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова, О.О.Лаврентьєва, Н.І.Зеленкова. - Кривий Ріг : КДПУ, 2008 - 187 с.

Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В.Малихін, І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, - Кривий Ріг : КДПУ, 2010. - 270 с.

Кондрашова Л.В., Щербина С.М., Садова В.В. Тести та тестові завдання з історії педагогіки. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. - 158 с.

Довідник вожатого дитячого оздоровчого табору / Н.В. Долгая. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. - 250 с.

Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості:

Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 2.: Ч. 2: Методична конкретика пріоритетних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу: Навч.-метод. видання. - Київ, 2010. - 737 с. -

Пермяков О.А. Рухливі ігри в групі продовженого дня / Олександр Анатолійович Пермяков . - Кривій Ріг: КДПУ, 2007. - 120 с., іл.

Пермяков О. А. Педагогіка: короткий курс : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. А. Пермяков, В. В. Морозов. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. - 116.

Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі / Зінаїда Василівна Друзь. - [2-е вид., стер.] - Київ, 2009. - 260 с. - (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи).

Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга : у 3-х тт. / Зінаїда Василівна Друзь. - К., 2008-2009.Завдання для сам. роботи, питання самоконтролю

Варіативні тести з контролю

Збірники педагогічної діагностики

14 протоко

лів

(список поданий у звіті)

Вказані у колонці 3 методичні матеріали виставлені на сайті кафедри в розділі методична робота
Кафедра загальної та вікової психології

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за дисциплінами

заочного відділення

загальна, вікова та педагогічна. соціальна психологія

Навчально- методичний посібник

Науково-дослідні роботи із психології: вимоги до структури та змісту

+Основи самостійної вивчення курсу загальної психології (А. Шамне)

Метод. рекомендації до вивчення курсу «Вікова психологія» (Н. Токарева, А. Шамне)

Основи педагогічної психології (Н. Токарева)

Основи соціальної психології (Н. Токарева)

Тестовий контроль та самоконтроль знань з психологічних дисциплін: методичне видання

Протокол №3 від 27.10.11

Методичні матеріали виставлені на сайті кафедри

Електронні версії підручників

З дисциплін психологічного циклу

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс у 85% викладачів

Теорії та практика навчання іноземних мов за професій

ним

спряму

ванням

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за дисциплінами

заочного відділення

поновлено та затверджено

Протокол №5 від 24.12.11
Уніфіковані вимоги до контрольних робіт різних спец.

Протокол №2

Від 8.09.11

19 навчально- методичних посібників та методичних рекомендацій, тому числі

Гаврилюк О.О. Малихін О.В. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів заочного відділення нелінгвістичних спеціальностей педагогічних університетів (німецька мова).-КДПУ. 2004.-111с.

Ведренкова З.І.Малихін О.В Навчальний посібник для самостійної роботи студентів заочного відділення нелінгвістичних спеціальностей педагогічних університетів (французька мова).-КДПУ: 2004.-120 с
Протокол №6 від 12.01.12р.

Сайт не заповнений
Кафедра валеології та фізіології

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 15 дисциплінами

заочного відділення

Тематика кваліфікаційних робіт та методичних вказівки до них

Методичні вказівки до контр. робіт з дисципліни «Анатомія людини»

Методичні рекомендації та інструктивно- методичні вказівки до лабораторних робіт з 11 дисциплін

Відеотека навчальних фільмів
Протоколи №2. 6, 8 від 15.09.11

20.01.12

19.03.12

Електронні версії програм навчальних дисциплін

«Фізіологія людини і тварин»

«Основи медичних знань та охорони здоров'я дітей»

«Анатомія людини»

«Основи валеології»

"Вікова фізіологія, шкільна гігієна та валеологія"
Кафедра історії України

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 20 дисциплінами

заочного відділення

2 методичні розробки (рекомендації) до виконання курсових та кваліфікаційних робіт

Методичні вказівки до контр. робіт
Тестовий контроль та самоконтроль знань (20 варіантів)

Протокол №1. 5, 8 від 30.08.11

27.10.12

26.01.12

На сайті є об’яви

Про тематику та захист курсових робіт.

Програма практики
Кафедра психології та пед. технологій

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 40 дисциплінами

заочного відділення. Рівень бакалавр,

14 програм рівень спеціаліст

Шестопалова О.П.

Організація науково-дослідни-цької роботи студентів з психологіч

них дисциплін.- методичний посібник / :,– Кривий Ріг, КДПУ, 2010.- 101 с.


Методичні вказівки до контр. робіт

Шестопалова О. П Основи психологічного консультування: [Навчальний посібник]- Кривий Ріг: вид Аскольд, 2009, -208 с.- Вид. 2, доповн.

Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсів «Психодіагностика та основи психокорекції «.-Вид.3 доповнене.-в 2 частинах КДПУ. 2011.-220с.

Програма діагностико- психокорекційної практики.-укладачі Шестопалова О.П., Шестопалова К.М., Програма виробничої практики-укладачі Шестопалова О.П., Шестопалова К.М., Гергель є.Л.Нагорна А.О.

Чаркіна О. А. Методичні основи розробки і використання педагогічних тестів: Навчально-методичний посібник для студентів і викладачів педагогічних ВНЗ. – Кривий Ріг, 2009. – 85 с.

Рева Ю. В. Інтегрально-конгломераційний вплив на особистість школяра в технологіях освітянського простору: Науково-методичний посібник. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2009. – 384 с.

Остапчук О. Є. Діяльність учителя: готовність до інновацій. – Кривий Ріг: ПП «Іріда», 2004. – 155с.

Електронний практикум з загальної психології

/укладачі Фіщина А.О., Шестопалова К.М.., Музика В.В.)

18 методичних рекомендацій до дисциплін професійно- практичного циклу

Укладачі Остапчук О.Є., Гапоненко Л.О., Нагорна А.О., Туркова Д.М.

Тестовий контроль з фундаментальних психологічних дисциплін /укладач доц. Шестопалова О.П.

Модульний контроль з дисциплін нормативного циклу

Комплексний

тестовий контроль з дисциплін рівня бакалаврПротокол №11,10. 12.11,6.7,17,10 від 23.04.10

14.05.10

19.05.11

15.12.11

30.08.11

17.02.12

Гіпертекстова програма навчального характеру з матеріалами для самостійного вивчення з загальної та вікової психології, діагностики, основ психокорекції, сучасних глибинних теорій особистості, психологічного консультування. історії психології та ін. Електронна бібліотека в локальній мережі для студентів містить каталог бланкових тестових методик, електронну версію фахового видання «Вопросы психологии» за 15 років, близько 80 комп’ютеризованих тестових програм.

Сайт кафедри містить матеріали для організації самостійної роботи з програм нормативного циклу

Дистанційні консультації зі студентами через електронну пошту

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс у 75% викладачів

Природни

чий факультет

Кафедра ботаніки та екології

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 24 дисциплінами

заочного відділення

Положення про курсові роботи на кафедрі ботаніки та екології.-укладачі Рева С.В., Гнілуша Н.В., Савонько В.М.-2008

Тематика кваліфікаційних робіт

Теми контро

льних робіт з дисципБота

ніка

Гене

тика

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з 15 дисциплін Електронний посібник з

Диск. «Фізіологія рослин»

укладач Рева С.В.

Навчально-методичний посібники «Прикладна мікробіологія »

«Екологічний практикум»

.-укладач Гнілуша Н.В.

Навчально-методичний посібник.-Агрофітоценологія.-укладач Євтушенко Е.О.

Лабораторний практикум з «Ґрунтознавства».- укладач Ющук Є.Д.

Електронний гербарій росин

Тестові завдання з генетики, ботаніки , екоботаніки

Протокол № 8. 10, 11

від 19.12.11

20.02.12

19.03.12

Методичні матеріали з курсів спеціальності Екологія (8 документів)

Лабораторні заняття з дисциплін Фізіологія рослин

Ботаніка
Кафедра зоології

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 13 дисциплінами

заочного відділення

Навчально-методичний посібник для З/В

«Курсові роботи по зоології безхребетних


Методичні вказівки до виконання курсових робіт з шкільного курсу біології та методики викладання»


Мето-

дичні рекомендації

Контрольні роботи із зології

Безхребетних

(Щербина Ю.Г.)

Інструктивно- методичні розробки до лабораторних та практичних занять з 10 курсів

Електрона бібліотека та комплект презентацій з біогеографії

Комарова О.В. Збірник задач та завдань з біології (8-9 клас), 2007

Комарова О.В. Методичні інструкції до лабораторного практикуму з біології (6-7 клас)

Навчально-методичний посібник для З/В з курсу Зоологія хребетних (Коцюрюба В.В., Милобог Ю.В.);

Бібліотека кафедри (збірники конференцій, підручники, практикуми)


Фільмотека - електронні носії навчальних фільмів з курсу «Зоологія хребетних», «Біографія». Записи з польових практик

Тестові завдання з курсів зоології безхребетних,

зоології хребетних,

біогеографії,

еволюційне вчення,

шкільного курсу біології та методики викладання»


Протокол № 1,2. 10, 11, 7,8

від 31.08.11

22.09.11

19.05.11

15.06.11

16.02.12

3.03.12

Графік

консультацій викладачів кафедри зоології на I семестр 2011-12 н.р.

(на заочному відділенні)

Матеріали для опрацювання курсу "Охорона тваринного світу і основи заповідної справи"

Зоологічні сайти

Список рекомендованої літератури для студентів-біологів по тваринам Криворіжжя

Список рекомендованих літературних джерел для оволодіння курсами "Зологія хордових" , "Зоологія безхребетних" та "Біогеографія".

Матеріали для опрацювання курсів «Біогеографія» і «Теорія біогеографії»

Картографічні матеріали, програми, питання до заліків та екзаменів, учбові матеріали, літературу.

Оформлення курсових робіт із зоології

Вимоги до оформлення курсових з еволюційного вчення та рекомендована література.


Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс

Фа куль

тет

мистецтв

Кафедра ДПМ та дизайну

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 43 дисциплінами

заочного відділення

Методичні рекомендації до ОКР, 2011

Теми та завда

ння для контро

льних

робіт

10 методичних рекомендацій: авторські розробки факультативних курсів

1 навчальний посібник.-під ред. Щербини В.Г.

Тестові завдання до ДЕКу

Вказано 2 протоколи засідань

Наскрізна тематика кваліфікаційних робіт
Кафедра образотворчого

мистецтва

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 25 дисциплінами

заочного відділення

Методичні рекоменда

ції до ОКР, 2011

Теми та завдання для контро

льних

робіт

Головатий С.С. Словник

художніх термінів. 2011

3 навчальних посібники ред.Удріс І.М.,

5 навчально- методичних видань

Тестові завдання до ДЕКу

Вказано 2 протоколи засідань

Наскрізна тематика кваліфікаційних робіт

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс

Музично-педагогічне відділення

Кафедра методики музичного виховання та хорового диригування Кафедра музикознавства, інструмен

тальної та хореографічної підготовки

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекоменда

ції до ОКР, 2011
8 навчально- методичних посібників та

1 монографія з гріфом МОН

29 посібників та методичних посібників (список додається у звіті)

Збірники тестів, задач. Завдання для поточного контролю

18 протоколів засідань кафедри щодо аналізу результатів академ. Успішності. Навчальних планів та програм, підготовки до складання державної атестації


Факультет іноземних мов

Кафедра англійської філології

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Тематика кваліфікаційних та курсових робіт

Теми та завдання для контро

льних

робіт

Бібліотека кафедри, в тому числі електронні версії

Фільмотека учбових та художніх фільмів англ. мовою

Тести поточного та підсумкового контроль з усіх дисциплін

Протокол № 1,2. 4

від 29.08.11

30.10.11

15.12.11

Культури

Графік консультацій викладачів кафедри англійської мови з методикою викладання 1 семестр 2010-2011 н.р.


Кафедра російської філології та зарубіжної літератури

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекомендації до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт, 2005

Теми та завдання для контрольних

робіт

Методичні розробки в Інтернет- мережі з курсів російської мови, стилістики, Практикуму з культури мовлення, Комунікативної лінгвістики, методики викладання мови та літератури у вищій школі

Тести поточного та підсумкового контроль

Протокол № 11,3. 4, 5

від 01.07.11

20.10.11

24.11.11

29.12.11^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Дистанційні консультації через електронну пошту
Технолого- педагогіч

ний факультет

Кафедра педагогіки та методики трудового навчання

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекомендації до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт
Навчально- контролюючі програми (програмні педагогічні засоби) для локальної мережі

Навчально - контролюючі програми (програмні педагогічні засоби
Тематика курсових робіт

Графік консультацій

викладачів

Використання електронної пошти кафедри для дистанційних консультацій
Кафедра загально технічних дисциплін

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекоменда

ції до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт

Теми та завдання для контро-

льних

робіт з 7 дисципл.

Навчально- контролюючі програми

Навчально- методичний посібник «Ігри та ігрові технології на уроках трудового навчання»

Навчально- контролюючі програми (програмні педагогічні засоби

Протокол № 3, 6, 7, 13, 7. 8

від 27.10.11

26.01.12

23.02.12

13.12.11

22.02.12

22.03.12

Тематика курсових робіт

Графік консультацій

викладачів

Використання електронної пошти кафедри для дистанційних консультацій

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс
Педагогіч

ний факультет

Кафедра теорії та практики початкової освіти

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

.Шимко І.М . Оніщенко І.В

Методичні рекомен

дації з виконання

кваліфікаційних робіт.-КДПУ. 2011.-32.с.

Теми та завдання для контро-

льних

робіт

Шимко І.М. Методичні рекомендації та вимоги до написання та оформлення студентських наукових робіт. Методичні рекомендації вищих навчальних закладів.-КДПУ, 2008.-100с Мірошник З.М. Оніщенко І.В. Психологія особистості: навчально-методичний посібник, КДПІ, 2012.-184 с.

Марків В.М. Практикум з курсу «Історія педагогіки» (для студентів напряму 6.01010102 Початкова освіта денної та заочної форми навчання.- КДПУ: 2011.-64с.)

Марків В.М. Тестові завдання з курсу « Історія педагогіки» (для студентів напряму 6.01010102 Початкова освіта денної та заочної форми навчання.- КДПУ: 2011.-56с.)

Термінологічний словник до курсу «основи сценічного та екранного мистецтва /укл. Розмолодчикова І.М..- КПІ, 2012.-40с.Тести поточного та підсумкового контроль з усіх дисциплін

Протокол № 2 від

09.2011

Перелік екзаменаційних питань

Графік консультацій викладачів кафедри теорії і практики початкової освіти
Кафедра змісту та методики початкового навчання

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС


Каліграфія. Методика розробки. та використання наочних посібників з мови.-Навчально- методичний комплекс /укладач Білоконна Н.І.

Трудове навчання з практикумом.

Навчально- методичний комплекс/уклад Федорова Л.Г.

Формування мовної особистості молодшого школяра.- Навчально- методичний комплекс / розробник Павлик О.А.

Формування особистості молодших школярів засобами художніх творів.- Навчально- методичний комплекс /розробник Кравцова І.А.

Дитяча література.-Навчально- методичний комплекс.-/укладач Пруняк В.В.

Образотворче мистецтво з методикою викладання

Людина і світ з методикою викладання

Музичне виховання та хореографія з методикою.-Навчально- методичний комплекс викладання

/укладач ЛисевичО.В.

Методика викладання природознавств.-Навчально- методичний комплекс /розробники Лисогор Л.П. .Любар І.Г.


Методичні рекоменда

ції до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт

Варіанти контрольних робіт з 10 дисци

плін


Сучасна українська мова з практикумом.-для заочної форми навчання.- Навчально- методичний комплекс /укладачі Шпачук Л.Р., Пруняк В.В.


Кисельова- Біла В.П. Організація системи самостійної роботи студентів з математики: навчально- методичний посібник.-Кривий Ріг:КДПУ, 2011.-100с.


Лисогор Л.П. Лабораторний практикум «Основи природознавства Ботаніка. –навчальний посібник.- КДПУ. 2010.-152 с.

Лисогор Л.П. Лабораторний практикум з зоології.-навчальний посібник.-КДПУ, 2011.-117с.

Шпачук Л.Р. Українська мова за професійним спрямуванням (для студентів 1 курсу заочної форми навчання).- Навчальний посібник.-2011.-119 с.Тести поточного та підсумкового контролю з усіх дисциплін

Протокол №2 від 8.09.11

№3 від

15.09.11.

№ 4 від

6.10.11

№6 від 20.10.11

№8 від 15.12.11

№9

Від 20.01.12

№10 від 22.02.12

№11

Від 23.03.12Перелік екзаменаційних питань

Графік консультацій викладачів

Питання заліку

Варіанти контрольних робіт

Теми курсових робіт

Теми ОКР

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс

Інтер

активн. зв'язок через сайт кафедри

Кафедра дошкільної освіти

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекоменда

ції до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт

Немає потреби

Горбачова О.Ю. Дитяча психологія: методичні рекомендації до навчальної практики (у групах раннього віку) з дитячої психології для студентів та викладачів психології вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності

6.010101. Дошкільна освіта / Ольга Юріївна Горбачова. - Кривий Ріг: КДПУ, 2011.- 89с.

Недодатко Н.Г. Я познаю мир: космос :етодические рекомендации / Наталья Григорьевна Недодатко. - Кривой Рог: КГПУ, 2011.


Недодатко Н.Г. Самые обычные животные (дидактические материалы по основам природоведения) / Наталья Григорьевна Недодатко. - Кривой Рог: КГПУ, 2011.

Недодатко Н.Г. Лабораторний практикум з курсу «Основи природознавства з методикою» : навчально-методичний посібник / Наталія Григорівна Недодатко. - Кривий Ріг: КДПУ, 2011.

Кондратенко Р.В. Педагогічна практика студентів спеціальності «Дошкільна освіта» : навчально-методичний

посібник / Руслана Василівна Кондратенко. - Кривий Ріг: КДПУ, 2011. - 156 с.


Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації : збірник наукових і навчально-методичних праць. - Вип. 2. - Кривий Ріг : КДПУ, 2011. - 240 с.

Тести поточного та підсумкового контролю

Протокол №2 від 8.09.11

Протокол №8 від 26.01.2012

Теми курсових робіт

Теми ОКР

Матеріали з педагогічної психології

Методичні матеріали кафедри
Геграфіч

ний факультет

Кафедра фізичної географії та геології

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекоменда

ції до виконання курсових робіт

Теми та завдання для контро-

льних

робіт з

2 дисци

плін

Методичні матеріали для лабораторних занять та самостійної роботи з курсів
Протокол № 4,5,7 від 08.12.11

04.01.12

07.03.12


. Робоча програма ...

Геологія з основами геохімії

Геологія з основами геоморфології

Загальне землезнавство ...Фізична географія материків і океанів (

Фізична географія України

Методологія географічної науки

Історія географічної науки і

Історична географія ...

Історія і методологія географічної науки

Основи наукових досліджень з географії ...

Методи фізико-географічних досліджень Лабораторний практикум з фізико-географічної номенклатури ...

Основи екології

Основи геоекології Основи і техніка туризму Спортивний туризм Методика організації туристичної роботи

Туристичні ресурси України Менеджмент туризму Гідрологія .

Метеорологія і кліматологія (

Основи ландшафтознавства

Географія Дніпропетровської області

Географія рідного краю (

Мережа «В контакті.» з лекціями окремих дисциплін..

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс

Лекції виставлені в мережі «Вконтакті»

Кафедра економічної та соціальної географії та методики викладання

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекоменда

ції до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт
Практикуми для студенів З/в з курсів світове господарство. Регіональна та світова соціальна географія

Методичні рекомендації по 4 дисциплінахМатеріали для підготовки до ДЕК для студентів заочної форми навчання (ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ)

Перелік тем кваліфікаційних та магістерських робіт

Тематика курсових робіт 2011-2012

Тематика кваліфікаційних і магістерських робітФакультет української філології


Кафедра української мови

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекоменда

ції до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт

Тематика та завдання контрольних робіт до окремих модулів

З основних дисципл. на заочному відділенні

Лінгвістичний аналіз художнього тексту : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Юрій Олександрович Арешенков. – Кривий Ріг : КДПУ, 2006. – 112 с.

Культура усного і писемного мовлення. Синтаксичні норми української мови : [методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціалізації «Українська мова і література»] / З. П. Бакум, І. О. Іншакова, О. Ф. Левченко, Т. М. Присяжна. – Кривий Ріг, 1997. – 44 с.

Методика навчання української мови. Загальні питання лінгводидактики : [матеріали до практичних і лабораторних занять для студентів спеціальності «Українська мова і література»] / З. П. Бакум, С. О. Караман. – Кривий Ріг, 1998. – 50 с.

Культура усного і писемного мовлення (основні комунікативні ознаки) : практичні заняття / З. П. Бакум, Г. М. Віняр, О. В. Караман, Т. М. Присяжна. – Кривий Ріг, 1999. – 50 с.

Методика навчання української мови. Основні аспекти вивчення мови : [матеріали до практичних занять для студентів спеціальності «Українська мова і література»] / Зінаїда Павлівна Бакум. – Кривий Ріг, 1999. – 45 с.

Педагогічна практика студентів-філологів у школі : [навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 02.19.00] / Зінаїда Павлівна Бакум. – Кривий Ріг, 2002. – 92 с.


Практикум з методики навчання української мови / З. П. Бакум та ін. / за заг. ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / З. П. Бакум, І. В.Гайдаєнко, О. М. Горошкіна та ін. / за заг. ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2005. – 400

Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Ділова українська мова» за вимогами КМСОНП / Людмила Анатоліївна Білоконенко. – Кривий Ріг, 2008. – 36 с.

Буття і мова в екзистенціалізмі М. Хайдеггера / Тетяна Іванівна Вавринюк // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг, 2001 .

Лінгвістичний аналіз тексту : [навчальний посібник] / Т. І. Вавринюк, Н. М. Малюга. – Кривий Ріг : ТОВ «ЯВВА», 2003. – 41 с.

Стилістика української мови : [плани практичних занять] / Тетяна Іванівна Вавринюк. – Кривий Ріг, 2008. – [2-е вид., стереотип.]. – 18 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням) : [матеріали для практичних занять] / Т. І. Вавринюк, Т. М. Мішеніна. – Кривий Ріг, 2008. – [2-е вид., стереотип.]. – 66 с.Тести поточного та підсумкового контроль з усіх дисциплін

Протокол № 2 від 08.09.2011

Протокол №9 від

09.02.12збірник наукових праць

Ucrainistica, видання якого провадить Кабінет україністичних досліджень.

Ucrainistica. 2002. Кривий Ріг 2002. 152 c.

Ucrainistica. 2003. Кривий Ріг 2003. 144 c.

Ucrainistica. 2004. Кривий Ріг 2004. 108 c.

Ucrainistica. 2006. Кривий Ріг 2006. 92 c.

Ucrainistica. 2007. Кривий Ріг 2007. 148 c.

Публікації викладачів кафедри

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс
Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Н.Г.Мель

ник Методичні рекоменда

ції на допомогу студентам-заочникам, щодо написання курсових і кваліфікаційних робіт.


Тематика та завдання контрольних робіт до окремих модулів

З основних дисципл. на заочному відділенні

Козлов А.В., Панчук Л.В.

Аналіз твору літератури

[посібник]. – Кривий Ріг,1995

Козлов А.В., Щербак С.В., Козлов Р.А. Азбука літературознавства. – Кривий Ріг, 2001.

Козлов А.В., Козлов Р.А., Ковпік С.І. Писемність давньої України (до ХІХ ст.). Навчальний посібник – К. : Твім Інтер, 2010.

Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. У 3 кн. / Л.Б.Стрюк. Під заг. ред. Н.М.Гаєвської. – К., 1996

Стрюк Л.Б. Етнологія України у пісенному фольклорі [навчально-методичний посібник] / – Тернопіль: СМП Астон, 2001.

Яременко Н.В., Коломієць Н.Є. Історія зарубіжної літератури. Епоха середніх віків та Відродження [навчальний посібник] / . – Кривий Ріг, 2009.

Журба С.С. Українська проза 20-х років ХХ століття: текст та інтертекст [навчальний посібник]. – Тернопіль, 2006

Народні твори про голодомор: 1921-1923 р.р., 1932-1933 р.р., 1946-1947 р.р. в Україні, / Вступна стаття, упорядкування та примітки О.М.Гончаренко - Кривий Ріг: Діоніс, 2001

Бугайова І.Є. Дидактичні матеріали з української літератури (5 клас) з використання художніх творів Криворіжжя. Посібник для вчителя. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008

Гончаренко О.М. Як збирати і записувати фольклор. Посібник для вчителів-словесників. – Кривий Ріг, 2003

Гончаренко О.М. Методика збирання усно мовних зразків народної творчості на території Нижньої Наддніпрянщ. – Кривий Ріг, 1998.

Термінологічний словник-мінімум та міні-хрестоматія з фольклор/у укладачі Н.Г.Мельник та С.В.Щербак.

Методичний комплекс «Вступ до літературознавства», методичні рекомендацій студентам, тестові завдання та термінол. словник / укладач професор Л.Б.Стрюк .


Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, вибірковими або опорними консп
еще рефераты
Еще работы по разное