Реферат: Практичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні освіти Київської районної ради міста Харкова

Практичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні освіти Київської районної ради міста Харкова

Заклади освіти Київського району м. Харкова з 1994 року активно використовує у своїй діяльності інформаційно-комунікаційні технології. Зараз вже можна казати про те, що в районі сформована освітня комп’ютерна мережа району. Вся вона побудована за ідеями і при безпосередньому керівництві автора цієї магістерської роботи. Спеціальне прикладне програмне забезпечення, що описується в цьому розділі розроблено також автором.

До освітньої комп’ютерної мережі входять такі заклади районне управління освіти (РУО), централізована бухгалтерія (ЦБ), інформаційно-методичний центр (ІМЦ), всі 23 школи району, Лабораторія комп’ютерних технологій в освіті (ЛКТО). Схема управлінської освітньої комп’ютерної мережі наведена на рис. 3.4.


Органи місцевого самоврядування вищого рівня
I

аDSL –з'эднання

Районе управління освіти

Локальна мережа

Централізована бухгалтерія


Н

аDSL –з'эднання

Інформаційно-методичний центр


Господарча групаТ


Е
Окрема лінія

Гімназія № 55

Локальна мережа

ЛКТО


Органи управління освітою інших районів міста
РНаDSL –з'эднання


Інші заклади освіти (всього 52)

ЕТ


Рис. 3.4. Схема управлінської освітньої комп’ютерної мережі

Освітня комп’ютерна мережа району складається з локальної мережі РУО, локальної мережі ІМЦ, локальних мереж шкіл, управлінських програмних комплексів, засобів доступу до інтернету та електронної пошти.

При проектуванні мережі у основу були покладені такі принципи: єдиний протокол обміну інформацією (TCP/ІP), єдина базова операційна система (MS Wіndows), використання ліцензійного програмного забезпечення, використання безкоштовних програмних засобів там, де ними можна замінити покупні програмні засоби.

Всі локальні мережі підключені до Інтернет Стандартна швидкість з’єднання складає 128 kb/с, а реальна швидкість трафіку – 10-20 kb/c. Для сучасних обсягів інформаціє таке з’єднання вже є не достатнім і в значній мірі це гальмує широкий доступ до Інтернету фахівців шкіл.

Центральним об’єктом освітньої комп’ютерної мережі району є локальна мережа управління освіти. Досвід свідчить, що позитивна діяльність окремих шкіл у напрямку інформаційно-комунікаційних технологій не отримає розповсюдження на інші заклади без залучення до такої діяльності закладів районного рівня. Локальна мережа РУО є управляючим та координуючим рівнем освітньої комп’ютерної мережі району.

Локальна мережа РУО складається з 23 комп’ютерів, які розташовані у 3 будівлях. Локальна мережа розділена на три групи (за місцем розміщення): апарат РУО – 8 комп’ютерів, централізована бухгалтерія – 12 комп’ютерів, господарча група – 2 комп’ютери.

Крім того, до складу мережі входить окремий сервер, який використовується для об’єднання сегментів робочих груп у єдину мережу, зберігання резервних копій документів з локальних комп’ютерів, розташування баз даних програмних комплексів.

У задачі локальної мережі входить: забезпечення доступу в Інтернет з кожного комп’ютеру мережі, забезпечення роботи електронної пошти з декількох комп’ютерів мережі, сумісне користування апаратними ресурсами (принтерами, сканерами), обмін інформацією у вигляді файлів між локальними комп’ютерами.

Апаратною основою підключення до Інтернет РУО став модем Сіріус-128 вітчизняного виробництва, який з’єднується з Інтернетом за технологією xDSL.

Середня кількість поштових листів, яка надходить до шкіл з РУО, ЦБ, ІМЦ складає 30 на день (у деякі дні вона сягає 50). Це повідомлення про різні заходи, запити інформації, доведення наказів, листів як РУО , так і вищестоящих органів управління та інше. Крім обміну інформацією з підпорядкованими закладами РУО також веде постійне електроне листування з Управлінням освіти Харківської міської ради, Головним управлінням освіти і науки Харківської держадміністрації, Харківським обласним науково-методичним інститутом безперервної освіти, виконкомом Київської районної ради.

Застосування електронної пошти дає значну економію коштів та робочого часу у процесі обміну інформацією між закладами освіти. Ця економія досягається за рахунок зменшення витрат на поїздки працівників шкіл в РУО, зменшення витрат на телефоні переговори при передаванні телефонограм, скорочення часу на підготовку документів по шаблону та інше. Таким чином, технологія електронного листування у районі стала важливим чинником підвищення оперативності і ефективності управління.

Зовнішня освітня мережа району представлена в Інтернеті сайтом РУО (http://www.kіevruo.іatp.org.ua рис. 3.5) та сторінками шкіл району (www.edu.kharkov.com/school), які розміщені на офіційному сайті Управління освіти Харківської міської ради.
Рис. 3.5. Сайт управління освіти Київського районної ради м.Харкова


Технічну підтримку освітньої комп’ютерної мережі району виконує підрозділ управління Лабораторія комп’ютерних технологій в освіті (ЛКТО). У її штаті налічується завідувач, методист, два інженери, два лаборанти. Їх обов’язками є планування розвитку мережі, усунення збоїв апаратного та програмного забезпечення, взаємодія з постачальниками техніки, підрядниками робіт з розвитку мережі, провайдерами та т.п.

Важливу роль в підтриманні у робочому стані мережі відіграють не тільки технічні, а й організаційні заходи. У річному плані РУО є окремий розділ з описом заходів з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. До таких заходів відносяться проведення експертиз, самоекспертиз, взаємоекспертиз управлінської діяльності керівників шкіл з питань комп’ютеризації управління, розгляд питань з комп’ютеризації на апаратних нарадах РУО, нарадах з керівниками, колегії РУО, формування різної звітності з використання комп’ютерної техніки.

У районній програмі розвитку інформаційних технологій на 2008 рік перспективними напрямками розвитку освітньої комп’ютерної мережі району визначені такі як підключення всіх шкіл району на Інтернет за сучасними швидкісними технологіями (радіоезернет, окрема лінія, аDSL-з’єднання), налагодження обміну інформацією між закладами освіти за допомогою протоколу FTP, розширення шкільних локальних мереж у напрямку підключення до них комп’ютерів бібліотекарів та психологів, створення єдиної районної бібліотечної бази, підключення до районної мережі позашкільних закладів.

Таким чином, створення освітньої комп’ютерної мережі району дозволило використовувати єдине освітнє середовище для всіх середніх навчальних закладів, а також для доступу до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет з метою отримання оперативної інформації і спільного використання ресурсів. Фахівці управління отримали можливість використовувати позитивний досвід інформатизації систем управління в сфері освіти, підвищувати ефективність її управління, здійснювати вчасну взаємодію між собою. Ця система також сприятиме реалізації проектів з дистанційного навчання, комунікаційних виховних проектів та інше.

На цей час більшість працівників органів управління освіти використовують у своїй діяльності комп’ютерні програмно-технічні комплекси (ПТК). Більшість цих ПТК складається з комп’ютера, принтера та пакету офісних програм типу Mіcrosoft Offіce різних версій. Комп’ютер став основним засобом створення, редагування документів.

Таке використання ПТК значно звужує можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні освітою.

Одним з прикладів більш ефективного використання ПТК в управлінській діяльності є комп’ютеризована система обліку вхідної і вихідної документації, що була впроваджена в 2007 році.

Нормальна робота районного управління освіти можлива тільки тоді, коли організована чітка технологія опрацювання вхідної і вихідної документації. Жоден документ, що потребує відповіді не повинний залишитися без відповіді, жодне доручення керівника не повинно буди забуто.

Для опрацювання вхідної і вихідної документації впроваджені дві комп’ютерні задачі:

“Контроль” – облік вхідної документації на яку необхідно надати відповідь.

“Відповідальність” – облік надходження інформації до управління освіти від підпорядкованих закладів.

В роботі системи задіяні такі програмні засоби: операційна система Mіcrosoft Wіndows XP Home Edіtіon, система керування базами даних Access 2002 з пакету Mіcrosoft Offіce XP, поштовий клієнт Mіcrosoft Outlook Express.

Задача “Контроль” (рис 3.7) складається з таких основних режимів: занесення і редагування, пошук за критеріями, аналіз дисципліни.
Рис. 3. 7. Меню задачі “Контроль”


П
ри отриманні документа документу відбувається його реєстрація, тобто фіксація факту отримання документу шляхом надання йому порядкового номеру та запису встановлених відомостей про документ (рис 3.8).


Рис. 3.8. Вікно реєстрації документів


У документі, що надійшов, як правило, є такі дані: від кого надійшов, вихідний номер і вихідна дата, дата виконання.

До цих даних спеціаліст з контролю через вікно реєстрації проставляє : вхідний номер і вхідну дату, стислий зміст документу, резолюцію керівника і головного виконавця, місце зберігання (згідно номенклатури справ).

П
ісля цього друкується картка обліку, що разом копією документу передається виконавцю (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Картка обліку документу, що отриманий


Після виконання доручення і підписання документу-відповіді спеціаліст з контролю проставляє такі реквізити: наші” вихідний номер і вихідну дату, адресат “кому надіслано”, місце зберігання, ознаку “Виконано”.

Така організація обліку документів дозволяє у режимі “Пошук за критеріями” отримувати вибірки з бази даних за багатьма ознаками. Найчастіше цей режим використовується для контролю невиконаних документів (рис 3.10).
Рис. 3.10. Вікно пошуку документів


Крім того, за допомогою цього режиму можна: знайти документ, який був зареєстрований у минулому, маючи “наш” вихідний документ знайти первинний вхідний і навпаки, з’ясувати виконавця документа, надрукувати список доручень з виконання документів на приклад на тиждень у перед.

В локальні мережі всі виконавці мають доступ до задачі з правами для “читання” і лише спеціаліст з контролю має право на редагування бази даних. Це зроблено з метою безпеки даних.

Частина виконавців працює в інформаційно-методичному центрі, що знаходиться в іншому будинку. З ними зв’язок здійснюється за допомогою електронної пошти. Спеціаліст з контролю одним натисненням кнопки “Поштою в ІМЦ” надсилає звіт за критеріями до ІМЦ. Звіт надсилається у форматі *.snp, який є стандартним засобом оглядом знімків звітів з бази даних.

Діаграми і графіки - найбільш розповсюджений спосіб графічних зображень. Це графіки кількісних відносин. Види і способи їхньої побудови різноманітні. Діаграми застосовуються для наочного зіставлення в різних аспектах (просторовому, тимчасовому й ін.) незалежних друг від друга величин

Аналіз документообігу здійснюється за допомогою графічного відображення руху документів (рис. 3.11).
Рис. 3.11. Відображається кількість виконаних і невиконаних доручень за період кожним виконавцем


Доцільно використовувати для аналізу виконавчої дисципліна та завантаженості співробітників.

Графік „Розподіл доручень по місяцям” (рис. 3.12) доцільно використовувати для аналізу загальної завантаженості відділу у різні періоди. Не рідкість коли велика кількість доручень припадає на кінець календарного або навчального року (виконання довідок, звітів тощо). Для нівелювання такої ситуації доцільно рівномірно розподіляти доручення.
Рис. 3.12. Відображається кількість доручень за період по місяцях


Оскільки значну частину інформації щодо виконання доручень, які містяться у вхідній документації, управління освіти збирає з підпорядкованих закладів виникла потреба в програмуванні задачі для обліку отримання відомостей зі шкіл. Ця задача отримала назву “Відповідальність”.

Фахівець РУО через інтерфейс задачі ставить на контроль надходження інформації зі шкіл за такими параметрами: хто збирає інформацію, стислий зміст інформації, для кого здирається інформація, кінцевий термін подання. В рядок розташовуються документи на контролі, в стовпчик – заклади освіти (рис.3.13).Рис.3.13. Головна екрана форма задачі “Відповідальність”


Наступним напрямком управлінської діяльності, що забезпечується інформаційно-комунікаційними технологіями є планування діяльності.

Планування – це безперервний процес встановлення або уточнення мети розвитку всієї установи, визначення засобів досягнення мети, термінів і послідовності реалізації. Тому РУО, впроваджуючи інформаційні технології в процес управління, не могло оминути процес планування роботи. За мету було поставлено модернізація процесу планування і контролю через використання інформаційних технологій.

План – це документ, який містить конкретний зміст управлінської діяльності, спрямованої на досягнення запрограмованого результату. План дає можливість упорядкувати управлінську діяльність, забезпечити її планомірність, систематичність, наступність, визначити часові межі.

Наукове обґрунтування дозволило створити математичну модель річного плану. Ця модель знайшла відображення в базі даних. База даних є чітко структурованою.

Річний план був розбитий на три частини: заходи, наради, циклограми. Кожна частина була також розбита на складові, наприклад, заходи на 15 розділів, наради на 4 види і так далі (рис. 3.14).
Рис.3.14. Структура річного плану діяльності


Найнижча ланка плану має такі параметрами: зміст діяльності – термін контролю – виконавець – відмітка про виконання – місце зберігання результатів. Така структура склалася з використанням практичного досвіту і можливостей системи керування базами даних. Всі параметри є обов’язковими для заповнення.

Програма виконана як стандартна програма для Wіndows, за допомогою системи керування базами Access2002, має зручний доступ до всіх своїх режимів (рис.3.15).Рис.3.15. Головне вікно програми


У програмі планування засноване на системі жорстких зобов’язань. Планування передбачає особисту відповідальність фахівців за конкретні заходи. Всі заходи мають часову орієнтацію. Для кожного заходу встановлюється чіткий термін контролю, тобто дата до якої захід має буди здійснений.

З метою реалізації плану роботи на рік автоматично формується план роботи на місяць (рис.3.16).
Рис.3.16. План роботи на місяць


Також можна без зусиль створити план роботи на будь-який період (квартал, чверть, півріччя).

Дієвість планів залежить не тільки від організації їх виконання, але й від здійснення контролю за виконанням. При здійсненні контролю необхідно дотримуватися принципів систематичності і регулярності щодо його проведення. Це вносить порядок в роботу як того, кого контролюють, так і того, хто контролює. До того ж систематичний контроль дає змогу краще орієнтуватися в конкретній галузі управління та постійно аналізувати стан справ, а також виявляти недоліки в управлінській діяльності, відшукувати резерви чи попереджувати непередбачені наслідки.

За виконанням плану встановлюється поточний і підсумковий контроль.

Цей контроль зручно робити на підставі графіків (рис. 3.17).
Рис.3.17. Розподіл заходів по місяцях


Зазначений графік дозволяє наглядно проконтролювати розподіл заходів плану за місяцями. З нього видно, що найбільше заходів припадає на вересень (початок навчального року) і на травень (закінчення навчального року). Крім того, темним кольором позначаються виконані заходи. Тому наглядно видно, яка частина плану за рік вже виконана.

Додатково можна у графічному вигляді надати інформацію про розподіл заходів між фахівцями з метою корекції такого розподілу (рис.3.18).Рис.3.18. Розподіл навантаження між працівниками


Потижнево спеціаліст РУО з контролю за виконанням проводіть відмітки щодо виконання плану і проставляє місця зберігання інформації з виконаних питань. Зведена інформація про виконання планів щомісяця заслуховується на апаратній нараді, де аналізується виконання плану кожним фахівцем.

Програми є такою, що постійно розвивається. Наприклад, спочатку довідки про виконання плану для начальника робилися вручну. Це займало доволі багато часу. Зберігання даних в електронному вигляді дозволило запрограмувати „Довідку про виконання плану роботи за період …” і зараз таку довідку можна отримати за кілька секунд. Програма дозволяє швидко підготувати листа з місячним планом до міського управління освіти, який треба тільки підписати.

І стосовно використання комунікаційних технологій. Обмін значною частиною інформації між ІМЦ і РУО проводиться електронною поштою, Тому у програмі будь-який лист або звіт можну відправити до ІМЦ стандартними засобами електронної пошти.

Раніш, плани роботи РУО доводилися до установ засобами електронної пошти. Тепер прямо з програми можна створити веб-сторінку, яка автоматично розміщується на сайті управління освіти в розділі „Заплановані заходи” (рис.3.19)Рис. 3.19. Формування веб-сторінки для сайту


Використання інформаційних технологій надає такі переваги у управлінській діяльності: чітке структурування діяльності; покращення контролю за виконанням планів і доручень; швидке отримання інформації для аналізу виконавчої дисципліни; обмін інформацією щодо планування і контролю за допомогою Інтернету та електронної пошти.
Висновки

Вирішення завдань сучасного інформаційно-комунікаційного забезпечення управління в органах місцевого самоврядування досягається шляхом:

впровадження єдиної політики інформаційного забезпечення;

створення багатоцільових інформаційних підсистем на засадах геоінформаційних систем і об’єднання локальних мереж у корпоративні;

удосконалення організаційно-кадрового забезпечення фахових та інформаційних підрозділів, проведення підготовки і перепідготовки управлінських і технічних спеціалістів;

подальшої комп'ютеризації інформаційних обліків, інтеграції, уніфікації та систематизації обліків на всіх рівнях;

створення умов для ефективного функціонування інформаційних обліків, забезпечення їх повноти, вірогідності, актуальності та безпеки;

переоснащення інформаційних підрозділів сучасною потужною комп'ютерною технікою, впровадження сучасних інформаційних технологій;

поширення мережі комп'ютерних робочих місць користувачів інформаційних підсистем, забезпечення цих місць сучасною високо продуктивною комп’ютерною технікою.

В магістерській роботі проаналізовані наявні поняття, що використовуються в процесі інформатизації та дано визначення поняття „інформаційно-комунікаційне забезпечення управління”. В інших аналогічних роботах таке визначення було відсутнє.

Новим поштовхом для подальшого розвитку ІКЗ є Концепція адміністративної реформи, яка визначила основні шляхи удосконалення державної влади і місцевого самоврядування, у тому числі і у сфері інформатизації. Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління є технічною основою подальшої відкритості і прозорості влади.

Автор узагальнив діюче законодавство з питань інформатизації. В Україні вже склалася достатня законодавча і методична база для широкого впровадження ІКЗ в управління органами місцевого самоврядування. Є доцільним розробка й прийняття спеціального закону „Про інформаційно-комунікаційне забезпечення органів державної влади і місцевого самоврядування”. В роботі наведені конкретні пропозиції до цього закону з урахуванням поточного законодавства наявного досвіду.

В магістерській роботі проаналізовані етапи і шляхи розвитку ІКЗ в органах місцевого самоврядування на прикладі міста Харкова і Київського району міста Харкова за 15 років впровадження. Структуризація пройденого шляху дозволяє не тільки побудувати плани на майбутнє. Крім того, є цінним досвідом для органів місцевого самоврядування інших областей України, так як Харків був і є флагманом зі впровадження ІКЗ в органах місцевого самоврядування.

Важливою складовою ІКЗ є апаратні і програмні засоби. Автор проаналізувавши і узагальнивши наявні засоби, розробив рекомендації, щодо поновлення апаратних і програмних засобів в органах місцевого самоврядування.

Документообіг установ місцевого самоврядування доцільно запроваджувати з використанням сучасних систем електронного документообігу. В роботі наведений аналіз існуючих систем. Такі системи можуть стати основую корпоративної інформаційної системи органів місцевого самоврядування.

Аналіз теперішнього стану ІКЗ дозволив зробити висновок, що шляхами для розширення ефективності запровадження ІКЗ є з’єднання окремих комп’ютерів в локальні і корпоративні мережі з доступом до Інтернет за швидкісними технологіями. Така інтеграція веде до інформаційно-комунікаційного об’єднання різних підрозділів органа місцевого самоврядування. В роботі наведені економічні розрахунки, що є прийнятними для сьогоднішнього стану фінансування органів місцевого самоврядування і, у той же час, надають змогу створити ефективну мережу.

Комплексне ІКЗ управління найбільш доцільно створювати на базі сучасних геоінформаційних систем. Такі системи надають найбільш повну і наочну інформацію для прийняття управлінських рішень. Перші керівники органів місцевого самоврядування особисто повинні організовувати стратегічну роботу щодо впровадження таких систем.

Важливою частиною впровадження ІКЗ управління є дієва система підготовки і перепідготовки керівників і фахівців місцевого самоврядування щодо користування сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. Така підготовка і перепідготовка може здійснюватися як через відповідні семінари та к і за допомогою дистанційної освіти. Автором розроблені й апробовані в Київському районі відповідні програми.

Автором протягом 2006-2008 років була розроблена і запроваджена в органі місцевого самоврядування (управлінні освіти Київської районної ради м. Харкова) система електронного документообігу і планування.

Під безпосереднім керівництвом автора були створені локальна мережа органа місцевого самоврядування – управління освіти та корпоративна мережа – закладів освіти Київського району м.Харкова. На цій системі була проведена апробація розроблених методичних підходів, висновків і інструментарію при рішенні практичних задач ІКЗ управління. Розроблені комп’ютерні програми можна використовувати як і в інших органах управління освітою, так і, після деякої переробки, в інших органах місцевого самоврядування.
еще рефераты
Еще работы по разное