Реферат: Методологія аналізу І моделювання конкурентоспроможних систем у сфері товарного обігу
Методологія аналізу і моделювання конкурентоспроможних систем
у сфері товарного обігу


З кожним роком розширюється коло наукових праць, які присвячені проблемам методології системного аналізу і моделювання економічних, соціально-економічних складних систем, загальним методологічним аспектам, але багато проблем залишається невирішеними або дискусійними. Особливо це стосується проблем вибору методів дослідження складних конкурентоспроможних систем, обґрунтування прогнозних моделей, інструментів системного аналізу, використання економетричних, оптимізаційних та імітаційних моделей прогнозу макропоказників та визначення конкурентних стратегій розвитку цих складних систем в сфері торгівлі.

Соціально-економічна система, як відомо, представляє складну ймовірнісну динамічну систему, що охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу й споживання матеріальних та інших благ [32] Вона належить до класу керованих складних систем. Методи, що використовуються у моделюванні соціально–економічних систем, належать до синергетичного і системного аналізу економіки. Системний підхід передбачає визначене упорядкування матеріалу, що існував на різних етапах історичного розвитку і втратив по якимось причинам свою актуальність на сьогоднішній день.

З економіко-математичних методів при вивченні складних систем широко використовуються ймовірно-статистичні методи – теорія масового обслуговування, методи стохастичного програмування й стохастичного моделювання. Незважаючи на різні форми та математичний апарат, всі ці підходи до опису складних систем об’єднує загальна методологія та загальний предмет вивчення.

Вихідним моментом математичного опису складних систем є формалізація поняття „складність”. Реальним складним системам присутні характерні риси складності. Складна система – множина пов’язаних й взаємозалежних елементів і підсистем різної фізичної природи, складених як одне ціле, яке забезпечує використання системою якоїсь складної функції, і описуваних досить складною математичною моделлю [179, с.14]. Елементами складної системи є (рис. 1.4):

- велика кількість елементів, з яких утворюється система;

- різноманітність можливих форм зв’язків елементів системи між собою;

- складність функцій;

- ієрархічність структури.
Рис. 1.4. ^ Елементи складної соціально-економічної системи


Основною метою розробки методології моделювання економічних явищ, процесів та систем на всіх рівнях ієрархії їх організації є, в кінцевому підсумку, одержання такого їх модельного уявлення, що буде описувати їх реальну поведінку (хоча й деякою мірою спрощену), оскільки модель завжди є спрощеним уявленням реальної дійсності. Отже, модель – це спрощена конструкція дійсності, що зберігає структуру об’єкта та дозволяє зрозуміти його суть [201, с.7.].

Сукупність моделей за засобами моделювання поділяють на матеріальні та абстрактні. До останніх відносяться соціально-економічні системи, які піддаються математичному моделюванню. Математична модель об’єкта – це його опис на одній з формальних мов, що дозволяє робити висновки про певні риси цього об’єкта за допомогою формул. Математичні моделі економічних задач – це сукупність математичних засобів рівнянь, комплексів математичних залежностей, знакові логічні вирази, що відображають визначені для характеристики об’єкту реальні залежності та взаємозв’язки економічних показників.

Математичне моделювання ґрунтується на ідентичності математичного опису оригіналу і моделі. Ідентичність полягає в однаковій формі рівнянь і наявності однозначних співвідношень між змінами в рівняннях оригіналу і моделі. Математичне моделювання може базуватися на прямій і непрямій аналогії при використанні різних математичних засобів, таких як диференціальні, інтегральні рівняння, теорія множин, лінійна алгебра, математична логіка тощо.

В свою чергу, математичні моделі поділяються на визначені (детерміновані) та невизначені.

До детермінованих моделей належать моделі, в яких результат вирішення задачі повністю визначений заданим набором вихідних даних.

Невизначені математичні моделі описують такі процеси, для оцінки параметрів яких використовується ймовірність характеристики при відсутності деяких апріорних даних про об’єкти, наприклад, моделювання товарообігу в умовах ймовірності поставок товарів.

Математичний вираз притаманний також гіпотезам, науковим прогнозам, які розкривають причинно-наслідкові зв’язки в досліджуваних явищах.

Більшість торговельних процесів описують, як правило, ймовірнісними моделями, які, враховуючи категорію об’єкта моделювання, поділяють на:

модель окремої задачі (нормування товарних запасів, склад плану товарообігу, прикріплення постачальників товарів до споживачів);

модель торгового процесу (управління магазином, оптовою базою, торгом тощо);

- модель глобальної проблеми (забезпеченість продуктами харчування, довгострокові прогнози рівня та структури споживання товарів).

Вивчення торговельних процесів та явищ, що базується на їх уявленні про системи, в науці отримало назву – системний підхід. Системно-структурний аналіз як один із найважливіших елементів загальнонаукового підходу слугує важливим інструментом дослідження. Цей метод використовувався у працях Пезенті А. [258], Маркса К., Енгельса Ф. [200], Герасименко О.В., Корольова О.А., Рабчука В.Л. [81], Сегал В.В. [282], Соболь І.М. [278], Бусленко Н.П., Калашникова В.В., Коваленко І.Н. [74], Демиденко Е.З. [108], Іванова В.М. [128], Джонстон Д. [95], Доугерті К. [116], Лондара С.Л. [179], Кейна Е. [172], Грубера Й. [85], Єлейка В. [115] та інших.

Системний підхід – це методологія дослідження складних систем, якою є торговельна система, спрямована на вивчення не тільки окремих явищ, фактів, але й на встановлення їх зв’язку з іншими явищами, фактами, факторами. Це методологія пізнання частин на основі цілого та цілісного через частини [291]. Основними ситуаціями в сфері обігу товарів народного споживання, де використовуються прийоми системного підходу, є: формування конкретної проблеми в умовах великого потоку інформації як про умови функціонування, так і про умови розвитку торговельних систем; вибір із багатьох варіантів оптимальної стратегії розвитку, організації, управління торгівлі; визначення цілей розвитку та функціонування об’єктів для створення нових торговельно-економічних систем. Системний підхід базується на комплексному вивченні економічних та соціальних явищ та процесів як єдиного цілого.

Процес функціонування та розвитку сфери обігу дуже складний. Він характеризується високим динамізмом потреб населення в товарах народного споживання та послугах, багатоваріантністю можливостей їх задоволення, зростаючою роллю науково-технологічного прогресу та зростаючим матеріальним благополуччям населення. Без уявлення торговельних систем у вигляді єдиної цілісної системи неможливо досягнути оптимальних параметрів її функціонування та розвитку, тому це завдання дозволяє вирішити системний підхід як спеціальний метод дослідження економіко-соціальних проблем в торговельних системах.

Для вирішення задач вибору варіантів розвитку конкуренції в соціально-економічних системах широко використовуються методи системного аналізу.

Системний аналіз дозволяє використати методологію дослідження, яка базується на декомпозиції. Декомпозиція системи – це її розмежування на складові підсистеми та елементи з метою уявити один складний об’єкт дослідження як сукупність простих, нескладних для вивчення об’єктів.

Залежно від мети дослідження і наявної інформації застосовуються різні показники і методичні прийоми. Методи системного аналізу можна розрізняти за походженням, сферою застосування, видом аналізу залежно від конкретної задачі та етапу дослідження.

Серед різноманітної кількості методів системного аналізу для методології дослідження конкуренції в соціально-економічних системах доцільно, на нашу думку, використовувати такі методи, як дерево рішень; метод сценаріїв; метод експертних оцінок; метод „Дельфі”; статистичні методи; економіко-математичне моделювання; дослідження операцій; матричні методи.

Розглянемо кожний з наведених методів.

Модель дерево рішень в теорії графів – це неорієнтований зв’язаний граф не менше ніж з двома вершинами, який не містить петель та циклів. Дерево рішень є моделями для розгляду різних питань теорії графів. Кожне дерево з n вершинами складається з n-1 ребер. Вперше поєднав схематичне зображення із сукупністю точок і ліній з терміном „ граф” Д. Кенінг. Саме він став розглядати графи як самостійний математичний об’єкт. Так, було покладено початок теорії графів, яка отримала широке використання в моделюванні людської діяльності, в тому числі торговельній.

Приклади дерев рішень наведено на рис. 1.5.Рис. 1.5. Приклади дерев рішень


Нехай існує декілька пунктів a, b, c... , які необхідно з’єднати дорогами (лініями доставки товарів в торговельні підприємства). Для кожної пари пунктів (x, y) відома вартість (транспортні витрати тощо) L(x, y). Необхідно вибрати найекономніший варіант з’єднання між собою всіх пунктів а, в, с... Таким чином необхідно побудувати зв’язаний неорієнтований граф, який має мінімальну сумарну довжину ребер. Такий граф буде називатися графом найменшої довжини.

Граф найменшої довжини завжди є деревом, оскільки повинен бути зв’язаним і не мати циклів. Тому для з’єднання n вершин потрібно побудувати n-1 ребро.

Граф найменшої довжини можна побудувати, використовуючи наступне правило. Перш за все, будуємо найкоротше ребро (з’єднавши дві вершини з найбільш коротким ребром) u1. На кожному із наступних кроків будуємо найкоротше із ребер u1, що залишилися, яке в сукупності з вже існуючими ребрами не утворює циклів. Процес продовжується доти, доки не будуть вичерпані всі ребра. Кожне дерево Q, яке побудоване таким чином, називається економічним деревом. Його довжина рівна сумі довжин всіх ребер, які до нього входять:

L(Q)=L(u1)+ L(u2)+ ... + L(un-1).

Покажемо, що жодне інше дерево, яке з’єднує ті ж вершини, не може мати довжину, яка є меншою за довжину економічного дерева Q. Нехай Р – дерево найменшої довжини, яке з’єднує ті ж вершини, які ми розглядаємо, а Q – будь–яке економічне дерево. Допустимо, що ребра u1, u2 ..., un-1 пронумеровані в тому порядку, в якому вони приєдналися при побудові Q, тобто задовольняють умову L(uk) ≤ L(uk+1). Якщо дерево Р не збігається з Q, тоді Q має, принаймні, одне ребро, яке належить Р. Нехай першим таким ребром є ui=(a, b), і нехай S(a, b) – ланцюг графа Р, який з’єднує вершини а і b (рис. 1.6).
Рис. 1.6. Приклад дерева найменшої довжини


Якщо ребро ui додати до Р, то отримаємо цикл, а оскільки Q немає циклів, то в цей цикл повинно входити одне ребро, яке належить Q. Нехай це буде ui'. Позбавившись його, отримаємо дерево P' з тою ж кількістю вершин, що і у Р, довжина якого рівна:

L(P')=L(P)+L(ui)−L(ui').

Оскільки внаслідок прийнятої нами умови граф Р має найменшу довжину, тоді L(ui) ≥ L(ui'). Але ui було ребром найменшої довжини, при додаванні якого до ребер ui, u2, ui-1 не утворюються цикли.

При додаванні ui' до ребер також не одержували ніякого циклу, але ui було включено в економічне дерево, а ui' не було. Це могло вийти лише при виконанні умови L(ui) ≥ L(ui'). Відповідно, одночасно виконувалося співвідношення:

L(ui) ≤ L(ui'),

L(ui) ≥ L(ui'),

а це можливо тільки при L(ui) = L(ui'). Звідси, випливає, що Р' має таку ж, як і Р, найменшу довжину. Але Р' має з економічним деревом Q на одне загальне ребро більше, ніж Р. Повторюючи цю операцію декілька разів, отримаємо дерево найменшої довжини, яке збігається з Q. Таким чином Q є деревом найменшої довжини.

На основі теорії графів найбільш часто будуються деревовидні та мережеві моделі.

Мережеві моделі ефективно використовуються в плануванні та управлінні комплексом робіт, що виконуються послідовно. До таких робіт відносяться: будівництво великого центру або мережі торговельних підприємств міста, створення автоматизованої системи управління крупноформатних торговельних оптових підприємств та інших підприємств торгівлі.

Методи експертних оцінок у прогнозуванні і стратегічному плануванні застосовуються у разі відсутності будь-якої достовірної статистики про об’єкт дослідження; невизначеності середовища й умов функціонування об’єкта. Визначення специфіки процедур для методів цієї групи здійснюється на основі аналізу вимог до експертів і їхніх оцінок, структуризації проблеми, що досліджується; експлікації і ранжування цілей; аналізу альтернативних шляхів досягнення мети; оцінки витрат на кожну альтернативу і рекомендацій з найбільш ефективних засобів вирішення проблеми.

Морфологічна структуризація вимагає чіткого визначення функціональних характеристик об’єкта дослідження, які необхідно поліпшити; класифікації наукових принципів, на основі яких можливе поліпшення характеристик; аналізу всіляких комбінацій цих принципів і відсіювання неприйнятних; оцінки комбінацій за ступенем реальності і витрат на їх реалізацію; порівняння комбінацій за комплексним критерієм „витрати – ефективність – час”.

Метод „Дельфі” полягає в послідовності анкетування, думок експертів різних галузей науки і техніки та формуванні масиву інформації, що відображає індивідуальні оцінки експертів, базовані як на логічному аналізі, так і на інтуїтивному досвіді. Даний метод дозволяє використання серії анкет, у кожній з яких міститься інформація з попередньої анкети. Таким чином за допомогою методу „Дельфі” виявляється переважаюча думка фахівців із досліджуваного явища, що виключає їхні прямі дебати між собою. Проте передбачається разом з тим періодично зважувати свою думку з урахуванням відповідей і досвіду своїх колег.

Як інструмент для вирішення визначеного кола проблем може бути використана колективна генерація ідей. Процес висування нових ідей при „мозковій атаці” відбувається лавиноподібно: ідея, що висловлюється одним із членів групи, породжує або творчу, або критичну реакцію. Однак, відповідно до правил заборони на критику негативні реакції також породжують позитивні результати. Результати серії колективної генерації ідей із формальної точки зору являють собою систему ідей, найбільш цінними елементами якої виявляються безпосередньо пов’язані з попередніми ідеї і які являють собою їхній розвиток; найвищу цінність мають також ідеї, що виникли в результаті об’єднання декількох пропозицій в одну.

Основна проблема використання експертних методів полягає в суб’єктивному характері оцінок, необхідності попередньої підготовки досліджень (вибір найбільш компетентних експертів), придатності лише для якісного аналізу, коли відсутні статистичні матеріали.

Статистичні методи використовуються в основному для підготовки даних, приведення їх до вигляду, придатного для аналізу чи прогнозу. Основною проблемою застосування статистичних методів є якість статистичної інформації. Статистичні методи включають процедури пошуку взаємозв’язку між двома чи більше змінними. Задачею регресійного аналізу є визначення функціональної залежності між змінними одного чи декількох рядів спостережень. За допомогою методу найменших квадратів визначають пряму (криву) регресію, що найкраще відображає зв’язок між змінними. Вибір виду прямої (кривої) регресії визначається змістовною постановкою задачі аналізу. При визначенні взаємозв’язку завжди передбачається те, що відомо, яка величина є аргументом, а яка – цільовою функцією. У разі кореляційного аналізу не цікавляться напрямком і формою залежності, а з’ясовують, наскільки сильний зв’язок між двома величинами рядів спостережень, що відносяться до одного і того ж об’єкта.

Статистичні моделі – ще один вид моделювання торговельних процесів, що здійснюється за допомогою статистичних методів. Вплив багатьох факторів на розвиток досліджуваного процесу можна уявити у вигляді єдиної індексної системи. Її можна розглядати як індексну модель.

Динаміку товарообігу можна представити у вигляді наступної індексної моделі:

J pq = Jp * Jq,

де Jpq – індекс динаміки товарообігу;

Jp – індекс цін;

Jq – індекс фізичного обсягу товарообігу.

Кореляційно-регресійні моделі відображають об’єктивну обумовленість та залежність суспільних явищ. За допомогою кореляційно-регресійних моделей проводять дослідження комплексного впливу факторів на величину тої чи іншої ознаки, користуючись допомогою статистичного апарату. В торгівлі дані широко використовуються для моделювання динаміки суми витрат обігу або товарних запасів залежно від збільшення обсягу товарообігу, залежність обсягів товарообігу від підвищення продуктивності праці і т.п.

Статистичні методи базуються на аналізі даних про господарство і населення, прив’язаних до певних територій і форм економічної діяльності і життя людини.

Системний підхід до вивчення соціально-економічних процесів та явищ спирається на їх моделювання.

Моделювання окремих процесів, що виникають в торгівлі, являє собою відображення явищ у вигляді математичних формул та методів. Серед сучасних методів прогнозування економічних процесів можна виділити побудову системи макроеконометричних моделей прогнозування, основою яких є макропоказники, які об’єднані між собою схемою балансу народного господарства чи взаємопов’язаними статтями національних рахунків, поєднанням підходів і методів теорії прийняття рішень регресійного аналізу дискретної та нелінійної оптимізації.

На конкурентному ринку рівновага обміну встановлюється через рівновагу між пропозицією і попитом, а також ціною, за якою реалізується продукція.

Для моделювання поведінки суб’єктів торговельних систем і визначення тенденцій їх розвитку в майбутньому, прогнозування окремих показників торговельних систем найбільш відомими є такі методи, як трендовий, статистичний, метод експертних оцінок. Для аналізу дослідження конкуренції та особливостей розвитку торговельних систем як складних динамічних систем з метою короткотермінового та довгострокового прогнозування їх поведінки використовують метод моделювання економічних процесів, економетричні моделі, математичні моделі, статистичні моделі.

Використання трендового методу зазвичай передбачає, що основні фактори і тенденції минулого періоду зберігаються на період прогнозу, допомагаючи обґрунтувати і врахувати напрям їх змін в перспективі. [133]. Екстраполяція часових рядів базується на продовженні дії закономірностей (тенденцій), які склалися у передпрогнозний період, на майбутнє. Ці методи широко і успішно використовуються для прогнозування розвитку різних об’єктів, проте дозволяють отримати лише обмежений обсяг прогнозованої інформації, тобто в основному про загальну динаміку процесу розвитку. Використання цих методів ускладнюється ще й тим, що для коректного використання методів математичної статистики вихідні часові ряди необхідно складати з однорідних документів, що потребує додаткової обробки масиву вихідних документів. Це один з пасивних способів прогнозування, який передбачає строгу інерційність розвитку, а головне – незалежність показників розвитку від тих чи інших факторів. Тому необхідно відзначити, що не можна переносити тенденції, які сформувалися в минулому, на майбутнє, оскільки може змінитися ефективність багатьох факторів, оскільки минуле можливо визначалося не лише природнім розвитком економічних процесів, а більшою мірою – державною політикою в управлінні економікою і методами державного регулювання.

Основними методами екстраполяції часового ряду є прогнозування на основі ковзних середніх та сезонних компонентів.

Виявлення основної тенденції розвитку показників оптової та роздрібної торгівлі можна проводити методом аналітичного вирівнювання за рівняннями тренду:

– лінійне рівняння тренду ();

– параболічне рівняння тренду ().

Коефіцієнт а1 в лінійному рівнянні тренду вказує величину, на яку зростає або знижується щорічно досліджуваний показник.

У кожному випадку було розраховано коефіцієнт детермінації R2. Значення коефіцієнта детермінації R2 використовують на практиці для обґрунтування надійності чи достовірності економіко-математичної моделі, а саме: чим ближче значення R2 до 1, тим надійнішою чи достовірнішою є модель тренду, і навпаки, чим ближче значення R2 до 0, тим менш надійнішою чи достовірнішою є дана модель. [133]

Для оцінки достовірності моделей тренду застосовувався також критерій Фішера. Розрахункове значення Fрозрпорівнюється з Fтабл при ймовірності р та ступенях свободи (n – кількість спостережень, m =1 у випадку лінійної моделі тренду і m =2 для параболічної моделі тренду). Якщо Fрозр>Fтабл, то з надійністю р можна вважати, що розглянута математична модель адекватна експериментальним даним. Якщо Fрозртабл, то з ймовірністю р можна стверджувати, що отримана математична модель не є адекватною до вихідних даних. Значення критичних точок розподілу Фішера наведено в (додаток А) для рівня значущості α = 0,05 і α = 0,01 ( α = 1 –р).

Економетричні моделі описують вплив багатьох чинників на економічні процеси та явища. Причому для відображення цих зв’язків може використовуватися не одне рівняння, а їх система. Конкретна аналітична форма взаємозв’язку між економічними показниками згідно з простою економетричною моделлю вибирається на підставі змістовного тлумачення цього зв’язку. За допомогою побудови лінійних та параболічних моделей тренду можна розрахувати прогноз на наступні роки таких залежностей у внутрішній торгівлі, як:

Забезпеченість населення торговими об'єктами у міських поселеннях (од.).

Забезпеченість населення торговими об'єктами у сільській місцевості (од.).

Забезпеченість населення торговою площею у магазинах (всього) на 10000 осіб, (кв. м).

Забезпеченість населення торговою площею у магазинах у міських поселеннях на 10000 осіб, (кв. м).

Забезпеченість населення торговою площею у магазинах у сільській місцевості на 10000 осіб, (кв. м).

Оптовий товарооборот (млрд. грн.).

Оптовий товарооборот в розрахунку на одне підприємство (тис. грн.).

Кількість підприємств оптової торгівлі (од.).

Продаж продовольчих товарів на 1 особу (грн.).

Продаж непродовольчих товарів на 1 особу (грн.).

Оборотність товарних запасів (у днях).

Роздрібний товарооборот на 1 особу за регіонами (грн.).

Товарооборот на 1 кв. м (тис. грн.).

Частка населення регіону в загальній кількості населення України (%).

Частка торгівлі регіонів в національному обороті країни (%).

Територіальна структура (місто/село) товарообороту на 1 особу у міських поселеннях.

Територіальна структура (місто/село) товарообороту на 1 особу у сільській місцевості.

Відношення товарообороту міського і сільського населення.

Найпростішою є лінійна форма між двома змінними, наприклад: тенденція збільшення (рівняння лінійної регресії) підприємств роздрібної торгівлі в Україні за статистичними даними 1990 – 2006 рр.

Таким чином, ми можемо визначити відповідні залежності одних факторів від інших та побудувати прогноз основних тенденцій розвитку торгівлі в кожному із регіонів.

Наведені форми залежності кількісно описують взаємозв’язок між економічними показниками лише в середньому, а кожне індивідуальне значення відрізняється від обчисленого за допомогою функції, оскільки на цей зв’язок впливають і інші фактори, серед яких є випадкові, не враховані при вимірюванні.

Економіко-математичне моделювання являє собою метод наукового пізнання і може використовуватися як для імітації функціонування системи, так і для пошуку оптимального рішення, що задовольняє обраному критерію (цільовій функції). На даний час відомий доволі широкий спектр економіко-математичних моделей. Загалом економіко-математичні методи і моделі – це сукупність методологічних принципів і методичних прийомів постановки економічних задач, засобів їх формалізації у вигляді математичних моделей або комп’ютерних програм, а також методів проведення модельних експериментів та аналізу рішень.

Таким чином, економіко–математичні моделі і методи розвиваються в таких наукових дисциплінах, як економетрія, математична економіка, економічна кібернетика, теорія запасів, соціально-економічна статистика, а також у багатьох прикладних дисциплінах.

Дослідження операцій – побудова, розробка математичних моделей прийняття оптимальних рішень. Суттю теоретичного аспекту дослідження операцій є аналіз та вирішення математичних задач вибору в заданій множині допустимих рішень Х елемента, що задовольняє тим чи іншим критеріям оптимальності і називається оптимальним рішенням задачі. Саме ці методи доцільно використовувати у прийнятті управлінських та організаційних рішень в соціально-економічних системах в сфері товарного обігу

В умовах постійної конкурентної боротьби за споживача можливість виживання підприємства в торговельних системах залежить від його конкурентоспроможності.

Шкардун В.Д. визначає конкурентоспроможність як здатність досягти власних цілей в умовах протидії конкурентів [305]. Автор виокремлює такі складові даного поняття:

Конкурентоспроможність пропозиції на ринку – визначає так звану поточну конкурентоспроможність підприємства.

Конкурентоспроможність ресурсів підприємства (потенціалу підприємства) визначає довгострокову конкурентоспроможність.

Конкурентоспроможність управління торговельним підприємством характеризує необхідність підтримки ресурсної бази в актуальному для умов ринку стані, що забезпечується перш за все грамотними діями керівництва.

Конкурентоспроможність ідеї, в основу якої покладено уявлення про продукт виробництва, засоби задоволення потреб клієнтів, шляхи підтримки та розвитку діяльності підприємства.

Таким чином, під конкурентоспроможністю організаційної структури слід розуміти реальну та потенційну здатність підприємства шляхом ефективного використання свого потенціалу збувати конкурентноздатні товари або послуги, при цьому як утримувати, так і розширювати існуючу частку даного ринку в довгостроковому періоді. В свою чергу, конкурентноздатність товару – це не що інше, як сукупність якісних та цінових характеристик товару, яка виділяє його серед аналогів та формує споживчу цінність, при цьому забезпечує високий рівень попиту, який відбивається в певній частці ринку.

Нині в економічній літературі визначають понад чотириста методів оцінки конкурентного потенціалу організаційної структури. Найбільш розповсюдженими є метод різниць, метод рангів, метод еталону та інші.

До окремої групи зараховують методи, які пов’язують рівень конкурентоспроможності з показниками якості продукції, що випускається, або якості та ціни. Ці методи заперечують найпоширенішу думку учасників ринку про конкурентоспроможність підприємства і базуються на міркуванні, що конкурентоспроможність системи у сфері товарного обігу тим вища, чим вища конкурентоспроможність товару, який вона реалізує. Якість найчастіше оцінюється за допомогою узагальнюючого показника, а його, у свою чергу, визначають комплексним методом. Спочатку з’ясовують спектр споживчих характеристик, за якими споживач робить висновок про якість товару. Потім за допомогою коефіцієнтів вагомості встановлюють важливість окремих показників споживчих характеристик. Після цього, порівнюючи показники споживчих властивостей товару, який досліджується, і товару конкурента, визначають оцінку у балах. І, нарешті, за формулами середньозваженої арифметичної або зваженої геометричної розраховують якість продукції. Показником ціни товару є вартість продаж чи сукупна вартість, яка складається з вартості продаж та вартості витрат у разі використання товару за призначенням. У кінцевому підсумку показник конкурентоспроможності товару виражається через ефективність споживання. Таким чином, чим вища якість товару і нижча його ціна, тим вища його конкурентоспроможність. Основна перевага цих методів полягає в тому, що вони враховують найважливіший критерій, який впливає на конкурентоспроможність підприємства – конкурентоспроможність товару. Водночас методи дають досить обмежене уявлення про переваги та недоліки підприємства, оскільки конкурентоспроможність підприємства набуває вигляду конкурентоспроможності товару і не стосується інших аспектів діяльності торговельного підприємства. При оцінюванні конкурентоспроможності не враховують факторів, які формують економіко-організаційні умови та умови постачання, формування асортименту, збуту, іміджу та інших умов, що істотно знижують результативність досліджень.

Конкурентоспроможність організаційної структури оцінюють за якістю товару чи послуги за методом профілів. За його допомогою виявляють різні критерії задоволення потреб споживачів щодо будь-якого товару, встановлюють їх ієрархії та порівняльну важливість у межах сектору характеристик, які мають змогу замінити й оцінити споживачі, а також вимірюють техніко-економічні характеристики досліджуваного товару і порівнюють їх з характеристиками продуктів конкурентів.

Маккей Х. і Карлофф Б. профілем називають суму характеристик, завдяки котрим підприємство відоме важливій цільовій групі споживачів. Усвідомлення власного профілю може слугувати корисним спонуканням до дії. Джерелом побудови корпоративного профілю може бути як думка споживачів, так і фахівців, які займаються плануванням, розробкою та збутом продукції. Вивчення профілів дозволяє зробити висновок, в чому одне підприємство перемагає інше, а в чому поступається. Вивчаючи думку споживачів, спеціалісти можуть розробити стратегію зміни іміджу підприємства в очах цільових груп. Основний недолік методу профілів полягає в тому, що він не враховує ефективності господарської діяльності підприємства та застосовний лише для підприємств, які торгують одним видом товару.

На думку У.Ф. Оберемчука, спільний недолік сучасних методичних підходів до вивчення конкурентоспроможності підприємства полягає в тому, що вони не пристосовані до використання в умовах становлення ринкових відносин і містять неповну характеристику підприємств, для яких виконується таке оцінювання. Автор вважає, що метод оцінки повинен враховувати наступний перелік дій: по-перше – визначення мети оцінювання конкурентоспроможності підприємства, по-друге, вибір підприємств-конкурентів для оцінювання конкурентоспроможності. Потім визначають групи показників, що підлягають оцінюванню, а саме: конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан підприємства, ліквідність підприємства та показники оборотності коштів, ефективність збуту і просування товару, соціальну ефективність, імідж підприємства. Згодом розраховують одиничні, групові та інтегральний показники конкурентоспроможності підприємства та роблять висновки. Якщо у підприємства низький рівень конкурентоспроможності, то слід розробити стратегії, спрямовані на забезпечення конкурентоспроможності підприємства, якщо високий рівень, тобто підприємство має перевагу над конкурентами, то слід розробити стратегії, спрямовані на підтримку цього рівня.

Більшість методів оцінки конкурентоспроможності організацій базуються на застосуванні коефіцієнтів фінансового становища, ефективності інвестицій та інше.

Велике значення в конкурентній боротьбі у сфері торгівлі мають не внутрішні можливості торговельного підприємства, а саме: характер взаємодії з ринком товарних ресурсів, рівень цін та умови закупівлі товарів, можливість отримання цінових знижок, широта та глибина асортименту, якість товарів. Конкуренція у системах сфери товарного обігу проявляється в межах конкретного економічного виду діяльності, тобто ми маємо справу з одним із видів конкуренції – галузевою конкуренцією у сфері товарного обігу.

У конкурентному середовищі торговельних організаційних структур в підсистемі роздрібної торгівлі можна виділити кілька видів міжсуб’єктної конкуренції, які пов’язані з внутрішньою і взаємною конкуренцією між роздрібними торговцями.

Для того, щоб підприємство успішно конкурувало на ринку, його витрати мають бути на одному рівні з провідними конкурентами. Деяка відмінність у витратах об’єктивно виправдана. Чим більші питомі витрати підприємства у порівняно з аналогічними витратами конкурентів, тим нижчий рівень його конкурентоспроможності. Аналіз витрат полягає в послідовному порівнянні рівнів витрат підприємства з провідними конкурентами з кожного типу діяльності на всіх етапах від закупівлі сировини до реалізації і ціни, яку платять кінцеві споживачі.

Методика проведення порівняльної оцінки конкурентоспроможності підприємства включає такі основні етапи:

1. Збір інформації про споживачів товарів та послуг (клієнтів підприємства) за допомогою спеціально розробленої анкети.

2. По кожному конкуренту збирається необхідна інформація, що допомагає порівняти відповідні критерії конкурентоспроможності.

3. Виробляється оцінка показників підприємства і основних конкурентів по кожному критерію, і ці дані заносяться до відповідної аналітичної таблиці (див. табл. 1.4).

Підсумковий рядок таблиці характеризує загальну оцінку конкурентоспроможності по кожному підприємству і дає змогу не тільки визначати його рейтинг, але й причини, що його зумовили. Знання того, в чому підприємство програє конкурентам і в чому полягають його конкурентні переваги, є важливою умовою вибору конкурентної стратегії підприємства.


Таблиця 1.4

Оцінка рівня конкурентоспроможності торговельного підприємства

^ Рівень оцінки : 1- „дуже низька”, 10-”дуже висока”Показники конкуренто­спроможності

Коефіцієнт відносності

Підприємство,

оцінка

Підприємство,

Підсумкова оцінка

Конкурент №1,

Оцінка

Підсумкова оцінка

Конкурент №2,

оцінка

Підсумкова оцінка

1

Якість і споживчі переваги товарів

15,0

5

75

5

75

5

75

2

Частка ринку

5,0

6

30

4

20

8

40

3

Асортимент

5,0

8

40

7

35

9

45

4
еще рефераты
Еще работы по разное