Реферат: Чернігівська обласна державна адміністрація
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ Н А К А З
09.12.2009р. № 467

Чернігів


Про забезпечення медико-

педагогічного контролю за

фізичним вихованням учнів

у загальноосвітніх навчальних

закладах області


На виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України від 27.07.2009 № 518/674 та з метою впорядкування питання щодо медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах області


НАКАЗУЮ:


1. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад, директорам шкіл-інтернатів:

1.1 Взяти до відома і виконання Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, Інструкцію про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізкультури (додаються).

1.2 Вжити заходів щодо покращання оснащення медичних кабінетів у навчальних закладах відповідно до діючих вимог.

2. Ректору обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського Скрипці В.І. забезпечити внесення доповнень до навчальних програм підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо проведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління Лещенко Н.П.Начальник управління А.А.Заліський


^ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України
20.07.2009 № 518/674

ПОЛОЖЕННЯ

про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах


^ 1. Загальні положення


1.1. Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням – невід`ємна частина навчального процесу та медичного обслуговування учнів у загальноосвітньому навчальному закладі (далі - навчальний заклад), що включає заходи, спрямовані на оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культури.

1.2. Медико-педагогічний контроль є необхідним компонентом педагогічного процесу, що забезпечує своєчасне визначення рівня функціональних можливостей організму учнів, адекватність фізичних навантажень та раннє виявлення ознак хвороб і ушкоджень.

1.3. Організація і зміст медико-педагогічного контролю в навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форм власності регламентуються Законами України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Основами законодавства України про охорону здоров’я, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Медико-педагогічний контроль здійснюється медичним персоналом лікувально-профілактичних закладів, медичними та педагогічними працівниками навчального закладу.

1.5. Оздоровчий ефект занять фізичною культурою забезпечується за умови повної відповідності фізичного навантаження функціональним можливостям організму. У свою чергу, функціональний стан організму характеризує ефективність і раціональність організації фізичного виховання у навчальному закладі.


^ 2. Мета і завдання медико-педагогічного контролю


2.1. Метою медико-педагогічного контролю є:

визначення стану здоров’я, фізичного розвитку і функціонального стану організму учнів, які займаються фізичною культурою;

оптимізація рухової активності учнів;

вирішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів.

2.2. Завдання медико-педагогічного контролю:

визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я, функціональних можливостей організму та рівня розвитку рухових навичок учня з метою диференціації засобів і форм фізичного виховання та дозування фізичного навантаження;

систематичне спостереження за динамікою показників фізичного розвитку, стану здоров’я та розвитку локомоторної функції учня під впливом фізичних вправ, загартування та інших засобів біокорекції для оцінки їх оздоровчого ефекту;

виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб, що виникають під час занять фізичною культурою;

профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;

проведення санітарно-просвітницької роботи та гігієнічного виховання учнів.


^ 3. Організація медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів та порядок проведення медико-педагогічного спостереження на заняттях з фізичного виховання


3.1 Організацію медико-педагогічного контролю в навчальному закладі забезпечує його керівник.

3.2. Оцінку стану здоров’я учнів з подальшим розподілом їх на групи для занять фізичною культурою здійснює медичний працівник навчального закладу за результатами:

обов’язкових медичних профілактичних оглядів (рівень та гармонійність фізичного розвитку, наявність захворювань чи вад розвитку, травм, гострих хронічних захворювань, частота та тривалість захворювань, патологічна враженість);

функціональних проб з дозованим фізичним навантаженням (визначення рівня функціонального стану організму);

медико-педагогічних спостережень за різними формами фізичного виховання у навчальному закладі.


3.3. Основними формами медико-педагогічного контролю є:

медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання;

диспансерний облік учнів, які за станом здоров’я займаються в підготовчій та спеціальній групах;

оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;

медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;

медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;

профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;

санітарно-просвітницька робота;

контроль за ефективністю організації фізичного виховання у навчальних закладах.

3.4. Обов`язки педагогічних працівників щодо фізичного виховання учнів у навчальних закладах визначено нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

3.5. Загальне керівництво організацією медичного контролю за станом здоров'я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюють місцеві органи охорони здоров'я та освіти і науки відповідно до чинного законодавства України.

3.6. Медико-педагогічний контроль входить до обов’язкових функцій медичних і педагогічних працівників навчального закладу. Медико-педагогічне спостереження здійснюється згідно з кратністю проведення спеціалістами медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання у 1 – 12-х класах загальноосвітнього навчального закладу та спеціалістами, визначеними в додатку 1.

3.7. Медико-педагогічне спостереження проводиться медичним працівником (лікарем, медсестрою) разом з вчителем безпосередньо під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання.

3.8. Під час медико-педагогічного спостереження вирішуються такі завдання:

ознайомлення з навчально-методичною документацією (класний журнал, календарно-тематичний план, конспект уроку);

контроль за навантаженням учнів, віднесених за станом здоров’я до основної, підготовчої та спеціальної груп, під час проведення уроків із фізичної культури;

оцінка методики проведення уроків із фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих заходів, матеріально-технічного забезпечення, відповідність нормативам щодо забезпечення обладнанням та інвентарем, їх справність;

оцінка гігієнічних умов місць проведення уроків із фізичної культури (температура та вологість повітря, ефективність вентиляції, рівень освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання приміщень, дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги тощо);

контроль за відповідністю одягу та взуття умовам проведення занять;

контроль за відповідністю фізичного навантаження статі учнів;

вивчення реакції організму дітей на фізичне навантаження, хронометраж уроку.

3.9. Під час проведення уроку враховуються основні зовнішні ознаки втоми: колір шкіри обличчя, пітливість, характер дихання і рухів, міміка, увага і самопочуття учнів за схемою візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження (додаток 2).

3.10. Для оцінки ефективності уроку використовуються хронометражні спостереження, які дозволяють обчислити моторну щільність (далі - МЩ), загальну щільність уроку (далі - ЗЩУ) за розрахунком, визначеним у додатку 3.

Відповідно до гігієнічних вимог величина ЗЩУ має становити не менше ніж 80-90%.

3.11. Графічним зображенням реакції серцево-судинної системи (пульсу) у відповідь на фізичне навантаження є фізіологічна крива оцінки реакції учня на фізичне навантаження (додаток 4).

3.12. За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.


^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


Додаток 1

до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів

у загальноосвітніх навчальних закладах


Орієнтовна кратність проведення спеціалістами медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання у 1 – 12-х класах загальноосвітнього навчального закладу


Посада контролюючого

Мінімальна кількість разів

Мета

перевірки

на

місяць

протягом семестру

протягом навчального року

Директор

школи *
1

2 – 3

адміністративне інспектування

Заступник директора з навчально-виховної

роботи *
1

2 – 3


методичне інспектування

Заступник директора з виховної

роботи *

1

4

8


оздоровчо-виховна робота

Класні керівники **

1

4

8

відвідування учнями уроків, дисциплінованість, успішність учнів

Медичний

персонал **

1

3

6

МПК*** за змістом і методами проведення уроків фізичної культури, за відповідністю фізичного навантаження функціональним можливостям учнів


Питання щодо ефективності організації шкільного фізичного виховання розглядається на педагогічній раді 2 рази на рік.

* Для одного потоку класів.

** Для кожного класу.

*** МПК – медико-педагогічний контроль.


^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько

Додаток 2

до Положення про медико-педагогічний

контроль за фізичним вихованням учнів

у загальноосвітніх навчальних закладах


^ Схема візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження


Об’єкти спостереження

Ознаки втоми

Колір шкіри обличчя

значне почервоніння

Міміка

вираз обличчя напружений

Пітливість

виразна у верхній половині тіла

Дихання

сильно прискорене, уривчасте дихання через рот

Рухи

хитання, нетвердий крок

Самопочуття

скарги на втому, біль у м’язах, серцебиття, задуху, шум у вухах, запаморочення

Увага

помилки при виконанні команд, нечітке їх виконання^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


Додаток 3

до Положення про медико-педагогічний

контроль за фізичним вихованням учнів

у загальноосвітніх навчальних закладах


^ Розрахунок загальної щільності уроку, показника моторної щільності уроку


1. Загальна щільність уроку визначається відношенням доцільно витраченого часу з точки зору педагогічної діяльності до загальної тривалості уроку:


ЗЩУ= сума раціонально витраченого часу х 100 % .

45
Загальна щільність включає:

виконання учнями вправ (стройові, загальнорозвивальні вправи, вправи на увагу, підвідні, основні вправи, ігри, перевірка домашнього завдання);

сприйняття (повідомлення і закріплення теоретичної інформації, інструктаж, спостереження за виконанням вправ, керівництво, використання наочних та технічних засобів);

відпочинок (відпочинок між підходами, очікування черги до спортивного снаряда);

допоміжні дії (страховка, корекція, перестроювання, перехід до інших снарядів, підготовка до уроку, прибирання обладнання);

простій з вини вчителя і учнів (передчасне закінчення уроку, пошук інвентарю, тривале переодягання учнів).

2
МЩУ= сума часу, витраченого однією дитиною на виконання різних рухів, х 100 % .

45

. Показник моторної (рухової) щільності уроку розраховується за формулою:

Так, наприклад, якщо за 45 хв. уроку загальна тривалість занять фізичними вправами однією дитиною становила 30 хв., то МЩУ становитиме:

30 хв. х 100% : 45 хв. = 66% (при гігієнічній нормі не менше 60%).


^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько

Додаток 4

до Положення про медико-педагогічний

контроль за фізичним вихованням учнів

у загальноосвітніх навчальних закладах


^ Фізіологічна крива оцінки реакції учня на фізичне

навантаження


Одночасно з хронометражем складових частин уроку фізичного виховання у 2–3-х учнів різної статі, які обираються об’єктами спостереження за критеріями достатньої активності, дисциплінованості та середньої фізичної підготовленості, проводять пульсометрію. За стандартом підрахунок проводять протягом 10 с. Обов’язковим є вимір пульсу до уроку та після його закінчення.

Пульс вимірюють до початку занять, після ввідної частини уроку, після проведення загальних вправ, після рухової гри, після заключної частини уроку та через 3-5 хв. після закінчення уроку.

Графічне зображення кривої фізичного навантаження будується з дотриманням таких умов: по осі абсцис (по горизонталі) від вихідної точки відкладають час уроку із зазначенням його частин, по осі ординат (по вертикалі) – пульс за 1 хв., починаючи шкалу осі із вихідної точки «60». За умови правильної побудови уроку фізіологічна крива повинна мати двовершинну (або одновершинну) параболічну форму.
Інтенсивність фізичного навантаження (ЧСС, уд./хв.)


до 140 уд./хв. – легке фізичне навантаження;

141 – 160 уд./хв. – середнє фізичне навантаження;

більше 160 уд./хв. – значне фізичне навантаження;

ЧСС- частота серцевих скорочень.

Продовження додатка 4


^ Структура уроку (залежить від навчальної програми і теми уроку):

3-5 хв. – ввідна частина;

35 хв. – основна частина (розминка, навчання основним рухам, рухові ігри);

3 – 5 хв. – заключна частина.


^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України

20.07.2009 № 518/674


Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури


1. Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі – навчальний заклад) проводиться в установленому законодавством порядку.

2. Медичний працівник навчального закладу на підставі довідки про стан здоров’я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою (додаток 1).

3. Учні, які не пройшли медичного обстеження (рекомендованого додаткового обстеження), до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються, про що повинні бути поінформовані їх батьки.

4. Наказом директора навчального закладу списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, затверджуються на поточний рік і доводяться до відома вчителів (викладачів) фізичної культури, класних керівників.

5. На підставі наказу класний керівник за участю медичного працівника навчального закладу оформлює Листок здоров’я, який знаходиться в журналі обліку навчальних занять (додаток 2).

6. У разі необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоров’я класу з обов’язковим підписом класного керівника або медичного працівника навчального закладу.

7. Визначення гармонійності та рівня фізичного розвитку учнів проводиться з використанням стандартів фізичного розвитку.

8. Функціонально-резервні можливості серцево-судинної системи дітей визначаються в амбулаторно-поліклінічних закладах медичним працівником, результати проби вносяться до амбулаторної карти та довідки про дозвіл відвідування навчального закладу з визначенням групи для занять на уроках фізичної культури.

9. Визначення функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи проводиться за пробою Руфьє (додаток 3).

10. Показання для проведення проби Руфьє після перенесеного гострого захворювання визначає лікар-педіатр або сімейний лікар залежно від особливостей індивідуального розвитку та перебігу хвороби.

11. У разі визначення зниження рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи за відсутності клінічних проявів хвороби проводиться додаткове обстеження відповідного спеціаліста зі зміною групи для занять на уроках фізичної культури.

12. До спеціальної групи також відносять учнів, які мають дефекти опорно-рухового апарату і не можуть займатися за загальною програмою.

13. Після перенесення гострих захворювань, оперативного втручання чи травмування на період реабілітації учні тимчасово зараховуються за призначенням лікаря до підготовчої групи, оскільки повне звільнення від фізкультури призводить до явищ гіпокінезії з несприятливими для організму наслідками.

Оцінювання у цей період проводиться згідно з навчальними програмами груп.

14. За місяць до закінчення терміну перебування учня в спеціальній або підготовчій групі класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків про необхідність проходження повторного медичного огляду з метою визначення групи для занять фізичною культурою. Перші визначення групи для занять на уроках фізичної культури проводяться при поглибленому обстеженні дитини перед вступом до навчального закладу. Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм зазначені у додатку 4.


^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ України Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН України О.В. Єресько


Додаток 1

до Інструкції про розподіл

учнів на групи для занять

на уроках фізичної культури


^ Характеристики груп для занять на уроках фізичної культури та особливості організації занять з учнями в навчальних закладах


^ Назва медичної групи


Критерії віднесення учнів до груп

Характеристика фізичного навантаження

Примітка

1

2

3

4

Основна група

Здорові діти та діти, які мають гармонічний, високий або середній рівень фізичного розвитку з високим або вище середнього рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи

Фізична підготовка проводиться в повному обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини

Дозвіл лікаря щодо занять, які супроводжуються підвищеними фізичними навантаженнями (заняття в спортивних секціях, танці, хореографія тощо), надається тільки після поглибленого обстеження

Підготовча група

Діти в реабілітаційному періоді після випадку гострої захворюваності, що не потребує курсу лікувальної фізкультури, з середнім рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи

Поступове збільшення навантаження без здачі нормативівЗаборонено заняття в спортивних секціях, але рекомендовано додаткові заняття у групах загально-фізичної підготовки або в домашніх умовах з метою ліквідації недоліків у фізичній підготовці (за індивідуальними комплекс-завданнями вправ, спрямованими на підвищення рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи та системи дихання, на зміцнення певної групи м’язів, на оволодіння певними руховими навичками або підвищення рівня їх виконання)

Продовження додатка 11

2

3

4

Спеціальна

група

Значні відхилення постійного чи тимчасового характеру в стані здоров’я, що не перешкоджають навчанню в школі, але протипоказані для занять фізичною культурою за навчальною програмою.

Рівень функціонально-резервних можливостей: низький або нижче середнього

Фізична підготовка проводиться за спеціальними програмами з урахуванням характеру та ступеня відхилень

Заняття проводяться вчителем фізичної культури з наданням індивідуальних завдань безпосередньо на уроках^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


Додаток 2

до Інструкції про розподіл

учнів на групи для занять

на уроках фізичної культури


^ Листок здоров’я


Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

^ Група з фізкультури

Термін дії

Зміна групи з фізкультури

Термін дії

Примітка

^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


Додаток 3

до Інструкції про розподіл

учнів на групи для занять

на уроках фізичної культури


^ Методи діагностики функціонального стану серцево-судинної системи дітей шкільного віку


Методика проведення функціональної проби Руфьє:

Учень повинен виконати 30 присідань з витягнутими вперед руками протягом 45 с. Учневі пропонують самостійно і голосно проводити рахунок („один“, „два“ і т.ін.), що дозволяє уникнути затримки дихання.

Після 3-5 хв. відпочинку, у положенні сидячи, в обстежуваного підраховують пульс кожні 15 с., доки не буде отримано 2-3 однакові цифри. Отримані дані записують до протоколу, і пропонується виконати навантаження.

Під час виконання проби необхідно стежити за збереженням стандартних умов виконання навантаження, за зовнішніми ознаками втоми дитини.

Після закінчення присідань учень сідає і проводиться підрахунок пульсу за перші 15 с. першої хвилини відновлення та за останні 15 с. першої хвилини відновлення.

Оцінку функціональних можливостей серцево-судинної системи проводять за індексом Руфьє (ІР), що розраховується за формулою


,

де: ЧСС1 – пульс за 15 с. у стані спокою; ЧСС2 – пульс за перші 15 с. першої хвилини відновлення; ЧСС3 – пульс за останні 15 с. першої хвилини відновлення.

Рівні функціонального резерву серця визначаються з урахуванням п’яти градацій:

менше 3 – високий рівень;

4 – 6 – вище середнього (добрий);

7 – 9 – середній;

10 – 14 – нижче середнього (задовільний);

більше 15 – низький;

ЧСС – частота серцевих скорочень.


^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


Додаток 4

до Інструкції про розподіл

учнів на групи для занять

на уроках фізичної культури


^ Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм


1. Терміни відновлення занять фізичною культурою після перенесених захворювань і травм визначаються лікарем індивідуально для кожного учня (учениці) з урахуванням всіх клінічних даних (тяжкості й характеру захворювання або травми, ступеня функціональних порушень, які були викликані захворюванням або травмою). Беруться до уваги також стать, вік, компенсаторні здатності організму й інші індивідуальні особливості.

2. Повне припинення занять фізичними вправами може мати тільки тимчасовий характер.

3. Терміни відновлення занять фізичною культурою після перенесених захворювань і травм зазначено в таблиці:

з/п

Класи хвороб та окремі захворюванняКод
^ Допуск до фізичних навантажень після одужанняПримітки1

2

3

4

5

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

1

Кишкові інфекційні хвороби;

паразитарні хвороби:

гельмінтоз,

ентеробіоз,

аскаридоз,

трихоцефаліоз,

гемінококоз,

лямбліозА 02-А 09не обмежується


токсокороз,

опісторхоз,

ехінококоз та інші:

вісцеральні гельмінтози, малярія

лейшманіоз
підготовча група 6 міс.

2

Інші бактеріальні хвороби без ускладнень:


кашлюк,

дифтерія,

скарлатина


менінгококова інфекція

А36- А39

не обмежується


підготовча група 6 міс.


підготовча група до 2 років

дотримуватися

поступовості навантажень

3

Вірусні інфекційні хвороби, які характеризуються ураженням шкіри та слизових оболонок (вітряна віспа, кір, краснуха тощо)

В00-В02, В05-В09


не обмежується


4

Гострий гепатит А, В

В15,

В16

підготовча група 6 міс.

виключаються фізичні вправи на витривалість

5

Інші вірусні хвороби:

епідемічний паротит,


інфекційний мононуклеоз

В25-В34

не обмежується


спеціальна група 6 міс.
вірусний кон’юнктивіт тощо

В30

підготовча група до повної реабілітації
6

Мікози, дерматофітія шкіри

при глибоких мікозах

В 35-В49

не обмежується


підготовча група до повної реабілітації
^ Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
Анемії

D50-D53

з гемоглобіном 90-100 г/л –підготовча група

3 місяці,

з гемоглобіном 100 г/л і більше – не обмежується

^ Хвороби нервової системи

1

Запальні хвороби центральної нервової системи

(бактеріальний менінгіт, менінгоенцефаліти)

G00-G09

підготовча група 12 міс.
2

Ураження нервів, нервових корінців та сплетіння

G50-G59

підготовча група 6-8 міс.
^ Хвороби ока та придаткового апарату

1

Хвороби повік, сльозових шляхів та орбіти (ячмінь тощо)

Н00- Н06

не обмежується
2

Хвороби кон’юнктиви

Н10- Н13

не обмежується
^ Хвороби вуха та соскоподібного апарату

1


Хвороби зовнішнього вуха

Н60- Н62

не обмежується
2

Хвороби середнього вуха та соскоподібного відростка (отити, мастоїдит тощо)

Н65- Н75

підготовча група 1 міс.

необхідна обережність при заняттях плаванням

^ Хвороби системи кровообігу

1

Гострий ревматизм без залучення серця

І00

не обмежується
2

Кардіоміопатія

І43

не обмежується
3

Міокардит гострий

І40, І41

підготовча група

3 міс.
^ Хвороби дихальної системи

1

Гострі респіраторні інфекції дихальних шляхів

J00-J06, J22, J99

не обмежується
2

Грип та пневмонія

J10-J18

не обмежується
еще рефераты
Еще работы по разное