Реферат: Відділ освіти Апостолівської райдержадміністрації Українська загальноосвітня школа І – ІІІ ступеня

Відділ освіти Апостолівської райдержадміністрації

Українська загальноосвітня школа І – ІІІ ступеня


Доповідь

„Інноваційні технології у фізичному розвитку школярів”


Підготував

вчитель фізичного

виховання

Української ЗОШ

Луговий Олександр

Володимирович


с. Українка

2011 рік

«Щоб зробити дитину розумною і

розсудливою, зробити її і міцною і

здоровою, хай вона працює, діє, бігає,

кричить, хай вона перебуває постійно

в русі».

Ж.Ж. Руссо

Фізичне виховання – могутній засіб активного впливу на розвиток організму і вдосконалення його функцій. Вчитель фізичної культури повинен постійно здійснювати контроль за станом виконання фізичних вправ учнями на уроці, їх дозування, правильність виконання та рівень фізичного навантаження.

Недостатність знань, методичних і фахових навичок, в роботі з дітьми, створює значні труднощі для якісного проведення уроків фізкультури.

Належний стан фізичного виховання в школі можливий за активної участі в ньому адміністрації, класних керівників, вчителів фізичної культури у тісному контакті з методичним медпрацівником школи, інакше кажучи, за повноцінної співпраці педагогів та лікаря. Необхідно щоб всі заходи з фізичного виховання проводилися з врахуванням фізичного стану і вікових особливостей учнів, при дотриманні всіх дидактичних методів.

На сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи значне місце приділяється впровадженню в навчально-виховний процес інноваційних технологій, орієнтованих на перспективу розвитку нетрадиційних форм та систем оздоровлення що допоможе учням встановити зв’язки з природою, навчитись керувати своїми емоціями, поведінкою, рухами, досягти гармонії між тілом і духом.

Мета роботи та успіх обраного напрямку роботи, з використанням інноваційних технологій в системі фізичного виховання безперечно залежить від самого вчителя його професіоналізму творчості й майстерності, і безперечно – бажання впроваджувати цей напрямок, розвитку дитини в практику своєї професійної діяльності.

А мета роботи вчителя це:

підвищення рівня навчально-виховного процесу навчальних досягнень учнів шляхом удосконалення форм та методів роботи вчителям щодо залучення дітей до систематичних занять фізичною культурою і спортом;

формування умінь до засвоєння рухових дій.

Основні цілі вчителя при використанні інноваційних технологій – це добір форм та напрямів роботи які будуть спрямовані на формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, стану фізичної підготовленості:

· урок фізичної культури;

· фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня;

· позакласні спортивно-масові заходи;

· змагання з різних видів спорту у режимі дня школяра;

· використання самостійних завдань.

Модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і виховних технологій, до впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та виховання.

Ці технології та методи навчання спрямовують учнів на краще розуміння навчального матеріалу з предмета «Фізична культура», а також бажання учнів поліпшити свої спортивні досягнення.

Впровадження та використання інноваційних технологій дає можливість встановити в своїй роботі різні форми взаємодії «учитель-учень», що дає можливість вчителеві зпрогнозувати позитивне ставлення учнів до уроку фізичної культури та спорту.

Отже, можна зробити висновок, що етапно організована інноваційна система фізичного виховання з використанням нетрадиційних форм та методів фізичного виховання, та різних технологій забезпечує ефективне формування у школярів позитивної мотивації до здорового способу життя.

Враховуючи всі аспекти змін у навчально-виховному процесі, розвитку особистості удосконалення форм і методів навчання як учнів так і педагогів, районний методичний кабінет разом з методичними об’єднаннями вчителів-предметників, а серед них і вчителі фізичного виховання, внесли, на мій погляд, раціональні доповнення по удосконаленню методики проведення уроків фізичного виховання та позакласних спортивно-масових заходів впроваджуючи інноваційні технології.

Повноцінні знання, міцні навички, високий рівень загального розвитку учнів досягається за умов, якщо вчителі вміють відібрати і правильно використати найбільш раціональні у кожній конкретній ситуації методи і методичні прийоми. У процесі викладання учителі виробили і широко застосовують велику кількість методичних прийомів з метою активізації уваги, сприймання, для посилення інтересу і т. ін. Обсяг методичних прийомів, якими користується вчитель, визначає ефективність викладання предмету.

Ще однією з головних умов успішного навчання є здатність тримати дисципліну на уроці, в іншому разі не спрацьовують ніякі методичні прийоми та хитрощі. Дисципліна більшою мірою залежить від рівня насиченості уроку, від правильного поєднання гумористичного і напружено-серйозного, від уміння вчителя перемикати фази уроку, від його здатності задавати мотивацію і стимулювати учнівські успіхи, від уміння тримати педагогічну дисципліну, від уміння використовувати на практиці активні методи навчання.

^ Сюжетно-рольові уроки

«Мандрівка до світу казок», «Спартакіади», гра «Похід» тощо, їх можна проводити на контрольних уроках, після вивчення окремих тем і цілих розділів навчальної програми. Перевірити рівень засвоювання учнями навчальної програми, їх умінь га навичок, застосування цих умінь і навичок в сучасних умовах. Сюжет надає уроку емоційності, зацікавлює учнів.

Заключна частина уроку — метод аутогенного тренування. Таке проведення заключної частини уроку подобається дітям, вносить різноманітність, а головне — сприяє досягненню його основної мети — зниженню навантаження, відновлення організму.

Такі уроки потрібні, бо вони нові, незвичайні. Учні на таких уроках займаються з ентузіазмом, в них підвищується тонус, бажання, настрій. Загалом — вищою є віддача і результати уроку.

Отже, різноманітні новітні технології фізичного вдосконалення, що включають різноманітні танцювальні та ритмічні вправи (різновиди аеробіки: степ-, тайбо-, аква-; бейлі-денс, шейпінг тощо) сприятимуть формуванню у дівчат правильної постави, гарної ходи, розвитку ритмічності та координації рухів. Відповідно панкратіон, рукопашний бій сприяють розвитку сили і спритності, виховують дисципліну і волю.

Система фізичного виховання школярів в умовах сучасного навчального закладу повинна бути побудована таким чином, щоб фізичні вправи були доцільними не тільки з точки зору фізіологічної та функціональної, а й виховної та естетичної.


^ Метод демонстрації

„Наочність” у фізичному вихованні здійснюється за допомогою багатьох органів чуттів (зору, слуху, вестибулярного апарату, рецепторів м’язів іт.д.) Використання „наочності” у такому широкому значенні дає можливість використовувати цілий комплекс методів шляхом безпосереднього або опосередкованого сприймання фізичної вправи в цілому, її окремих частин, характеристик, умов виконання і т.д.

Безпосередній показ є найдоступнішим методом навчання. Він дає змогу створити в учнів конкретне уявлення про вправу, яка вивчається. Ефективність його застосування забезпечується за умови дотримання таких рекомендацій:

показувати лише тоді, коли учень за поясненням не може уявити рухову дію і правильно її виконати;

показ повинен сприяти не тільки створенню в учня уявлення про послідовність рухів, а й про їх інтенсивність, ритм, амплітуду;

використовувати повільний показ, який забезпечить краще сприйняття учнями структури вправи, що виконується.

при показі можна зупинитись у тих місцях, де потрібно підкреслити найважливіші параметри рухової дії, від яких залежить успішне виконання вправи;

час між показом вправи і її безпосереднім виконанням не повинен перевищувати однієї хвилини;

не слід показувати вправу загально. При кожному показі необхідно акцентувати увагу учнів на конкретному об’єкті спостереження;

для створення першого загального уявлення про вправу необхідно розмістити учнів так, щоб зона огляду була найбільш вигідною;

якщо при показі акцентується увага на конкретному русі або конкретній частині вправи, то необхідно відповідно розмістити їх для зручного спостереження.

До традиційних видів опосередкованої демонстрації належать: малюнки, моделі фігурок, шарнірні ляльки, макети майданчиків з фігурками, кінофільми, кінокільцівки, кінограми, слайди, відеограми та ін.

Перш ніж використовувати той чи інший вид опосередкованої демонстрації, необхідно попередньо вивчити матеріали демонстрації, визначити основні сторони і деталі, на які потрібно звернути особливу увагу учнів.

До аналізу і пояснення ілюстративних матеріалів слід залучати учнів. Для перевірки результатів наочного сприйняття доречні питання вчителя і відповіді учнів.

Корисно використовувати демонстрацію кінокільцівок, спеціальних навчальних кінофільмів, відеозаписів не тільки у звичайному а й у сповільненому темпі. А для аналізу окремих фаз вправи робити „стоп-кадри”.

Фіксацію наочності виконують також звукові і світлові сигнали, орієнтири.

Застосування методу демонстрації на різних етапах формування рухової навички.

Звукові і світлові сигнали використовуються для відтворення окремих параметрів рухів за допомогою апаратурних пристроїв (метронома, магнітофона, системи електроламп з регулюючим пристроєм та ін.), які дозволяють сприйняти через зір або на слух ці параметри.

Орієнтири (підвісні м’ячі, прапорці, мішені, розмежувальні лінії, стрічки і т.д.) сприяють формуванню уявлення про правильний напрямок, амплітуду, траєкторію, точність прикладання зусиль тощо.


^ Практичні методи

Практичне виконання фізичних вправ (вправляння) спрямовується безпосередньо на вирішення основних завдань фізичного виховання – сприяння фізичному розвитку, формування рухових умінь і навичок, розвиток фізичних (рухових) якостей.

У практиці фізичного виховання використовуються різні методи і прийоми вправляння.

Метод розучування вправ у цілому використовується у тих випадках, коли вправи нескладні, або не піддаються розчленуванню на окремі фази (частини). Цей метод застосовується на всіх етапах процесу навчання фізичних вправ, а на заключному етапі практично завжди. У його застосуванні є як позитивні, так і негативні сторони. Позитивним є те, цілісне розучування сприяє формуванню міцних умовно-рефлекторних зв’язків одно моментно на всі рухи рухової дії; негативним – певні труднощі, які змушують учня одночасно вирішувати декілька рухових завдань, зосереджуючи свою увагу на усіх деталях техніки.

Метод розучування вправ по частинах полягає в тому, що складну рухову дію спочатку розділяють на частини, вивчають окремі рухи, а потім об’єднують їх у цілісну вправу. При застосуванні цього методу дуже важливо враховувати педагогічну доцільність відносно кількості поділу вправи на окремі частини. При будь-якій кількості кожна окрема частина вправи повинна зберігати ознаки цілої вправи.

Розучування складних вправ по частинах має багато переваг порівняно з методом цілісного розучування, а саме:

психологічно і фізично полегшується оволодіння учнів складними фізичними вправами;

зменшується кількість помилок;

деякі окремі частини засвоюються учнями з першої спроби;

вивчення вправи за частинами дозволяє точно визначити конкретні недоліки кожного учня у засвоєнні тієї чи іншої частини вправи;

є можливість цілеспрямовано добирати засоби для усунення індивідуальних недоліків.

Одночасно слід пам’ятати, що перехід від методу розучування по частинах до цілісного повинен бути своєчасним (щоб не допустити вдосконалення окремих частин вправи) – в протилежному випадку це може стати складними завданням при їх об’єднанні в цілісну рухову дію.

Метод підвідних вправ застосовується, з одного боку, як шлях, що прискорює і полегшує засвоєння техніки основної вправи, а, з другого, - дає можливість індивідуально підійти до кожного учня з їх добором і тим самим прискорити досягнення поставленого завдання у навчанні. Структура підвідних вправ повинна бути наближена (але не ідентична) біомеханічним характеристикам основної вправи, що вивчається.

Ігровий метод характеризується тим, що ігри виступають як засіб фізичного виховання і як метод організації дитячого колективу. Він може використовуватись на базі будь-якої фізичної вправи за умови, якщо вона піддається організації згідно з особливостями даного методу.

Найбільш характерними рисами ігрового методу є:

перш ніж засвоювати цей прийом, необхідно попередньо засвоїти рухову дію і тільки після цього навчитись чітко виражати словами те, що учень збирається уявити;

під час вправляння учитель не повинен втручатися в дії учнів;

тривалість дії одного прийому не повинна перевищувати 2-3 хвилини в одному сеансі: 2-3 разів протягом дня; 8-10 уявних повторень в одному занятті простих вправ і 1-2 рази – складних, безпосередньо перед практичною спробою уявляти вправу. Діяльність гравців організовується згідно з образним або умовним „сюжетом”, у якому передбачається досягнення певної мети в умовах постійної непередбачуваної зміни ситуації. Ігровий сюжет або запозичується з реального життя (наприклад імітація полювання, трудових, побутових дій з елементами рухливих ігор), або спеціально створюється, виходяться з потреб фізичного виховання як умовна схема взаємодії гравців.

Змагальний метод в процесі фізичного виховання застосовується як спосіб стимулювання інтересу і активізації при виконанні фізичних вправ, і як відносно самостійна форма організації занять (різного роду змагання).

Основна визначальна риса змагального методу - зіставлення сил в умовах упорядкованого суперництва, боротьби за першість, або найвище досягнення.

Змагальний метод застосовується при вирішенні таких педагогічних завдань як виховання фізичних, вольових і моральних якостей, вдосконалення умінь, навичок і здібностей раціонально використовувати їх в ускладнених умовах. Змагальний метод дозволяє повністю розкрити функціональні і психічні можливості учнів, сформувати новий, більш високий рівень підготовленості.


Методичні прийоми вправляння

До найбільш поширених методичних прийомів вправляння відносять:

вправляння з безпосередньою фізичною допомогою;

вправляння в „обидва боки”;

вправляння в уяві рухів.

Суть вправляння з безпосередньою фізичною допомогою полягає в тому, що вчитель своєю мускульною силою допомагає учневі виконати ту чи іншу рухову дію. Використання цього прийому дозволяє:

виконати недоступну на початку навчання вправу;

відчути структуру рухової дії і отримати необхідну інформацію про її просторово-часові параметри;

„вловити” мускульні відчуття, що виникають при виконанні конкретної вправи;

вселити впевненість у свої сили, побороти відчуття страху;

попередити виникнення помилок і виправити їх.

При наданні допомоги слід пам’ятати, що часте і тривале її використання знижує активність учнів і не сприяє розвиткові в них відчуття впевненості у своїх силах. Особливо це стосується роботи з дітьми і дівчатками, які під час розучування нових вправ особливо потребують фізичної допомоги і часто швидко до неї звикають.

Фізичну допомогу можна надавати лише тоді, коли учень не в змозі без неї виконати вправу, і припиняти, як тільки з’явиться найменша можливість виконати вправу самостійно.

При виконання цього прийому необхідно добре розібратися в техніці вправи, що вивчається, знати індивідуальні особливості учнів, правильно вибрати місце по відношенню до учня під час виконання ним рухового завдання і своєчасно надати допомогу.

Вправляння в обидва боки – це виконання вправи лівою і правою рукою в правий (зручний для себе) бік, і в лівий (незручний або „чужий”) бік.

Використання цього прийому дає можливість:

завдяки індукції процесів збудження і гальмування в ЦНС прискорити процес засвоєння вправи у „свій бік”;

збільшити діапазон рухових можливостей у поєдинках;

підвищити впевненість у своїх можливостях (діючи в незручному положенні, учень набуває впевненості в діях з використанням зручних позицій);

уникнути або виправити дефекти будови тіла, що виникають при заняттях боксом, фехтуванням, веслуванням на каное, стрільба та ін.;

використовувати методи в якості активного відпочинку.

Вправляння в уяві рухів (ідеомоторне направлення, „прокручування” в думці, візуальне відтворення) – це виконання фізичних вправ подумки, уявляючи собі послідовність рухів, техніку окремих підсистем, або рухову дію в цілому. Уява рухів викликає ті ж фізіологічні процеси, які характерні для їх реального виконання, але з меншою інтенсивністю.

Використання цього методу дає можливість:

прискорити процес розучування. Закріплення і вдосконалення фізичної вправи;

впливати на розвиток рухових якостей, що проявляються в конкретній вправі;

розвивати здатність до зосередження уваги на виконанні конкретної рухової дії або цілого ряду вправ, що виконуються у заданій послідовності;

навчитись регулювати емоційний стан, оволодіти здатністю розслабляти м’язи;

зберегти рухову пам’ять на фізичні вправи під час вимушених перерв у практичних заняттях.

При використанні вправляння в уяві рухів слід керуватися такими положеннями:

виконувати фізичну вправу подумки можна перед реальним її виконанням, у перервах між спробами, безпосередньо після закінчення та між заняттями;

перш ніж застосувати цей прийом, необхідно попередньо засвоїти рухову дію і тільки після цього навчитися чітко виражати словами те, що учень збирається уявити;

під час вправляння учитель не повинен втручати в дії учнів;

тривалість дії даного прийому не повинна перевищувати 2-3 хвилини в одному сеансі; 2-3 разів протягом дня; 8-10 уявних повторень в одному занятті простих вправ і 1-2 рази – складних. Безпосередньо перед практичною спробою уявляти вправу слід не більше 2-3 разів;

вправлятися можна з відкритими і закритими очима, усуваючи при цьому зайві подразники;

уявляти не тільки образ руху, але і ті відчутті, які його супроводжують в той або інший момент;

не слід вправлятись в уяві після важких фізичних і психічних навантажень.

Вправляння в імітації рухів полягає в наслідуванні спортивної техніки по відношенню до структури і умов дій. Наприклад: виконання ривка гімнастичної палиці замість штанги, метання без приладу, плавання на сушу, бій з тінню та ін.

Вправляючись в імітації рухів, можна:

створювати і закріплювати уявлення про спортивну техніку;

розвивати групи м’язів, на які припадає найбільше навантаження;

досягти автоматизації окремих підсистем спортивної техніки;

відновлювати в пам’яті послідовність рухів.

Вправляння в імітації рухів буде приносити користь лише тоді, коли учень здатний відтворити техніку вправи, що вивчається в усіх її деталях.


Національна доктрина розвитку освіти в Україні від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 визначила стратегії та основні напрями подальшого розвитку освіти в Україні. В загальних положеннях як на першочергові завдання звертається особлива увага на здійснення комп'ютеризації навчальних закладів, впровадження інформаційних технологій, запровадження нових економічних та управлінських механізмів розвитку освіти.

У результаті процесу інтеграції комп'ютерних технологій у систему освіти сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології дедалі ширше використовуються як засіб інтенсифікації навчального процесу, зокрема фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Технічний розвиток як програмного, так і апаратного забезпечення надає дуже широкі можливості застосуванню комп'ютерів для численних навчальних робіт: тестування, викладацької діяльності, підготовки і зберігання робочої документації вчителя фізичного виховання, тренера та ін.

Як джерело новітніх засобів, що сприяють підвищенню ефективності педагогічного процесу, комп'ютерні технології можуть перетворити навчальний процес з фізичного виховання на високопродуктивний, мотивований та інноваційний процес.

З появою мультимедійних комп'ютерів, що можуть представити не тільки текстову інформацію, а й комп'ютерну графіку, анімацію, широкий спектр аудіо- і відеоінформації, можна впроваджувати і використовувати комп'ютерну техніку в навчальному процесі з предмета «Основи здоров'я і фізична культура». Уже підготовлено посібник «Футбол — джерело здоров'я», який рекомендується учителям фізичного виховання і учням загальноосвітніх шкіл. Інтерес до можливостей широкого впровадження комп'ютеризованого керування навчально-тренувальним процесом останнім часом суттєво зріс у всьому світі.

Виховний захід для учнів 3 – 6 класів


Мета: Поглиблювати і розширювати знання

учнів про здоров’я, формування стійких інтересів до фізичної культури, використовуючи позитивний емоційний стан, виховувати морально і фізично здорову особистість з почуттям відповідальності за своє здоров’я.


Місце проведення: спортивна зала.


Обладнання: плакати із висловами про спорт,

спортивний інвентар, лозунги з

написами вітання учасників змагань.


Учасники: ^ 4 команди учнів 3 – 6 класів.

Хід свята


Звучать фанфари.

Ведучий Увага. Увага. Говорить і показує телевізійний спортивний канал Українка плюс. Сьогодні для вас пряма трансляція найграндіознішого шоу нашої школи – Битва українських класів.

Ведучий В ньому беруть участь чотири команди – це учні 3 - 6 класів. Запрошуємо їх до зали. (^ Вихід команд під спортивний марш). Ось крокують наймолодші учасники змагань – це учні 3 класу: юні футболісти, їм в майбутньому примножувати спортивні традиції школи, спритні, кмітливі, завзяті. За ними впевнено крокують четвертокласники: енергійні, спортивні, веселі. Слідом поспішають учні 5 класу, не дивіться, що їх найменше, вони завжди впевнено і старанно виборюють перемогу. І завершують святкове представлення найчисельніша команда учнів 6 класу, серед них: бігуни, футболісти, стрибуни, неодноразові призери шкільних і районних змагань. Вітаємо оплесками наших учасників.

Ведучий Спортивні змагання буде оцінювати журі: депутат міської ради Гладун Анатолій Васильович, інспектор – методист відділу освіти Білай Ірина Володимирівна, голова батьківського комітету Солоха Олена Юріївна, заступник директора з виховної роботи Грипась Наталя Олексіївна. Кожний конкурс оцінюється за 4- бальною шкалою, тобто максимальна оцінка за конкурс 4 бали. У конкурсах, де потрібно зібрати кульки або інший матеріал, оцінка ставиться в залежності від зібраного матеріалу.

Ведучий Ну, а зараз час починати наше змагання. До вашої уваги перший конкурс нашої програми – це вітання команд учасників. Запрошуємо учнів 3 класу (виступають), виходять учні 4 класу(виступають), будь ласка п’ятикласники ваша черга (виступають), запрошуємо учнів 6 класу (виступають). Дуже дякуємо нашим учасникам, ну а зараз надаємо слово журі. (Виступ журі, розклад інвентаря). Спасибі журі.

Ведучий Переходимо до наступного конкурсу – це естафета. Зараз наші інструктори покажуть як правильно виконувати вправи, а ви уважно, уважно подивитесь. Ваша задача : тримаючи гімнастичну палицю під колінами, дострибати «жабкою »до лінії, покласти палку, взяти скакалку, пострибати на двох ногах 5 разів, потім забігти в обруч де лежить м’яч, взяти його і кинути в наступний обруч, в разі непопадання повернутися у вихідне положення і спробувати знову. Якщо ж ви попали з першого разу , то забігаєте в обруч і крутите його рази, поклавши обруч швиденько біжите до гімнастичної драбини дістаєте кульку і лопаєте її ногою. Для участі у конкурсі запрошую по одному представнику від команди. Спочатку змагаються учні 3 і 4 класів, потім 5 і 6 класів і у фіналі змагаються переможці. (Проводиться конкурс).

Ведучий Шановне журі оголосіть будь ласка, оцінки за цей конкурс. (^ Оголошення оцінок, розкладання інвентаря). Дякуємо.

Ведучий Ну що ж , а ми йдемо далі. До вашої уваги наступний конкурс «Скупий кухар». Наш кухар наварив повну миску каші, але ні з ким не хоче ділитися. Та наші діти вже зголодніли і тому всупереч йому спробують все таки скуштувати страву. По команді учасники команд по черзі біжать до миски беруть кульку певного кольору. Учні 3 класу беруть сині кульки, клас забирає помаранчеві, 5 – зелені, 6 – червоні. Кожний учень за один забіг може взяти лише одну кульку. Задача команд – набрати якомога більше кульок свого кольору, задача кухаря – не допустити гравців до миски. І головне, на все це вам дається 30 секунд. Хто з учасників набрав найбільше кульок, отримує 4 бали, наступний 3 бали, далі – 2 бали і найменше – 1 бал. (Проводиться конкурс).

Ведучий А зараз кожен продемонструє свою кількість шарів і вельмишановне журі виставить оцінки. (^ Виставлення оцінок, розклад інвентаря.)

Ведучий Дорогі наші учасники, а тепер ми пропонуємо вам фізично трішки відпочити, а попрацювати розумово і розгадати загадки про спорт. За командою вам потрібно добігти до стіни і зірвати квітку, повернутися до своєї команди і разом відгадати загадку. Хто перший відгадав, вибігає на середину зали і зачитує нам загадку разом з відгадкою. Запрошую по одному учаснику на середину зали. (Розгадують загадки) . Поки наші учасники, думають, я нагадую, що максимальна оцінка за конкурс 4 бали, оцінюється швидкість і правильність виконання. А наші учасники уже готові відповідати, ну то надаємо їм слово.

Ведучий А я звертаюсь до журі : хто ж переміг у цьому конкурсі? (^ Оголошення оцінок, розкладання інвентаря).

Ведучий Трішки відпочили і йдемо далі. Оскільки зовсім недавно всі вулиці нашого села були вкриті білою, пухкою ковдрою із снігу. На подвір’ях біля будинків не вщухав веселий сміх дітвори, які ліпили сніговиків, катались на санчата, грались в сніжки, словом розважались до схочу. Ось і наступний конкурс називається «Зимові розваги». Для участі потрібно по два представники від команди. Завдання : перший номер пересувається бігом, котячи м’яч рукою, назад повертається тримаючи його в руках; другий пересувається на колінах котячи м’яч лобом, назад повертається тримаючи його в руках; другий номер тягне першого на мішку, назад повертаються тримаючись за руки. Спочатку змагаються учасники 5 і 6 класів, потім 3 і 4 класів, а потім фіналісти. (Проводиться конкурс)


Ведучий 1. Дуже повеселили нас учасники. Дякуємо вам, а тепер слово має журі. (Оголошення результатів).

Ведучий 2. А у нас наступний конкурс, який має назву „Магазин”. По три учасника від команди. Завдання дох гравців збігати в магазин без грошей, взяти якусь річ і одягти третього гравця. Але по дорозі назад вас зупиняє охоронець. Якщо ви його здолали і повернулися, значить стартує наступний гравець. Спочатку змагаються дві команди 3 і 4 класів, а потім наступні 5 і 6 класів.

(Проводиться конкурс).

Ведучий 1. Просимо наше журі виставити оцінки командам.

(Оголошення оцінок ).

Ведучий 2. Для проведення наступного конкурсу нам потрібно по одному учаснику від команди. Конкурс називається „Водолаз”. Всі учасники стартують разом. Біжать до вказаної лінії, зупиняються, одягають на себе всі речі, які там лежать і повертаються назад. Хто впорався найшвидше , отримує 4 бали, наступний – 3 , хто прибіг третім – 2, останній – 1 бал.

(Проводиться конкурс).

Ведучий 1. Знову просимо журі виставити оцінки учасникам.

(Оголошення оцінок).

Ведучий 2. А тепер - естафета. По чотири учасника від команди. Спочатку змагаються команди учнів 5 і 6 класів, потім 3 і 4 класів. Завдання учасників: перевернутися через мат, пролізти через перешкоду, пробігти по гімнастичній лавці, взяти фішку; повертаючись назад – стрибки через лавку, пролізти через перешкоду і перевернутися на маті. Після того, як прибіг перший учасник, біжить наступний.

(Проводиться конкурс)

Ведучий 1. А ми слухаємо журі.

(Оголошення оцінок).

Ведучий 2. У скількох цікавих конкурсах прийняли участь наші учасники! Через це вони дуже стомилися і захворіли. Для того, щоб вилікуватись, їм треба таблетки. Але лікарі із команд суперників не хочуть аби їхні товариші видужали і намагаються якнайбільше їм нашкодити. Конкурс має назву „Лікарня”. Спочатку змагаються команди 3 і 6 класів, а лікарі із 5 і 4 класів їм заважають, потім навпаки. Журі, зверніть увагу, конкурс оцінюється в залежності від кількості зібраних таблеток.

(Проводиться конкурс).

Ведучий 1. Будь ласка, журі, підрахуйте кількість зібраних таблеток і оголосіть результати цього конкурсу та переможців нашого шоу. А поки журі працює, до вашої уваги танок у виконанні учениць 9 класу нашої школи.

Ведучий 1. Дякуємо дівчаткам . Ну от і підійшла до кінця наша трансляція сьогоднішнього шоу БУК. Залишилось назвати лише команду переможців. Для цього я запрошую до мікрофону представника членів журі.

(Оголошення результатів.)

Ведучий 2. Ну, а ми прощаємось з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу „Українка плюс”.


^ Нормативна частота пульсу учнів перед уроком фізкультури


Вік (роки)

Кількість ударів за 1 хвилину


6

90 – 95

7

85 – 90

8

80 – 85

9

80 – 85

10

78 – 85

11

78 – 84

12

75 – 82

13

72 – 80

14

72 – 80

15

70 – 76Нормативний тиск учнів перед уроком фізкультури


Вік (роки)

Тиск


7 – 10

100/60

11 – 14

110/70

14 - 17

120/75ПЛАН-КОНСПЕКТ

з фізичної культури для учнів 7 класу

Тема: Інноваційні методи вивчення гри в волейбол

Завдання уроку: повторити технологію прийому м’яча зверху, знизу,

подача м’яча зверху, знизу та нападаючий удар.

Місце проведення: спортивний зал

Тип уроку: комбінований

Мета уроку: 1. Сприяти розвитку рухових якостей, швидкості,

спритності, витривалості.

2. Виховання морально-вольових якостей (сміливості,

наполегливості, почуття колективізму)

3. Сприяти розвитку, працьовитості.

Інвентар: волейбольна сітка, м’ячі, гімнастичний мат, мотузка.

Зміст уроку

Доз.

Організаційно-методичні вказівки

І. Підготовча частина 12 хв.

1. Шикування, рапорт, привітання, повідомлення завдання уроку.
Фронтальний метод. Звернути увагу на форму.

2. Правила поведінки і техніка безпеки на уроці.
На місці. Ознайомити з технікою безпеки на уроці з волейболу та поведінкою в спортзалі.

3. Перевірка ЧСС
Звернути увагу на пульс.

4. Виконання організуючих вправ: повороти праворуч, ліворуч, кругом.


Біг: правим-лівим боком вперед приставним кроком у стійці волейболіста.

Ходьба: розминка кисті рук, кругові оберти руками у ліктьовому суглобі.

Перешикування із колони по одному в колону по два в русі.2хв.

Темп повільний. Слідкувати за виконанням організуючих вправ.

Слідкувати за виконанням завдання та правильністю виконання розминки.

5. Вправи в парах на місці:

1) В.П. – упор лежачи, партнер тримає за стопи ніг – ходьба на руках
До горизонтального положення

2) В.П. – обличчям один до одного, руки партнеру на плечі – пружні нахили
Повільне піднімання.

Спину тримаємо рівно.

3) В.П. – стоячи спиною один до одного, взявшись за лікті – піднімання партнера.
Тримати рівновагу. Виконувати повільно.

4) В.П. – те саме – переміщення приставним кроком праворуч, ліворуч.
Не відпускати руки партнера.

5) В.П. – те саме – присідання
Виконувати повільно. Спину тримати рівно. Не відпускати руки партнера.

6) В.П. – тримаючись за долоні партнера – оберти на 360°.
Тримати рівновагу. Тримання партнера на відстані.

7) В.П. – те саме – перетягування один одного
Тримати рівновагу. Тримання партнера на відстані.

8) В.П. стоячи спиною один до одного – штовхання один одного.
Тримати рівновагу. Тримання партнера на відстані.

9) В.П. стоячи спиною до партнера, який відштовхує вперед його пальцями кисті
Тримати рівновагу. Тримання партнера на відстані.

ІІ основна частина 28 хв.

Діти були поділені на пари і розставлені по станціям.

Станція 1.Передача м’яча над собою. Виконати оберт на 360° і виконати передачу партнеру.


еще рефераты
Еще работы по разное