Реферат: Державний комітет статистики україниДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01023

тел. (044) 287-24-22, факс (044) 235-37-39, телетайп 132-168, E-mail: office@ukrstat.gov.ua, www.ukrstat.gov.ua
Експресдоповідь
" 30 " 06 2006р. № 172

Регіональний аспект розвитку малих підприємств в Україні у 2005 році


За підсумками 2005 року в Україні зберігається позитивна тенденція збільшення кількості малих підприємств. Так, у порівнянні з минулим роком їх кількість зросла на 4,1%, з 2000р. – на 35,4%, а з 1995р. - в 3,1 рази.

У звітному році майже в усіх регіонах України спостерігалося збільшення кількості малих підприємств, а у Київській, Запорізькій, Чернівецькій, Одеській, Хмельницькій, Рівненській областях і містах Києві та Севастополі приріст цього показника перевищив середнє значення по країні на 0,4-7,7 відс. пункти. В той же час, у Донецькій та Волинській областях кількість малих підприємств зменшилась проти 2004 року відповідно на 0,1% та 0,3% (додаток 1).

Більше половини малих підприємств функціонували в семи регіонах України: у м.Києві (17,8% загальної кількості малих підприємств), Донецькій (8,8%), Дніпропетровській (6,6%), Харківській (6,4%), Львівській (5,5%), Одеській (5,1%) областях та Автономній Республіці Крим (4,9%).

Як свідчать дані щодо середньої кількості підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, спостерігається постійне зростання цього показника. Так, проти 2004р. він збільшився на 3 підприємства (або на 5,0%) і становив 63 підприємства. У порівнянні з 2000р. приріст складав 19 підприємств (або 43,2%), з 1995р.- 44 підприємства (або 3,3 рази).

Динаміка кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення характеризується їх збільшенням майже в усіх регіонах України, крім Волинської та Житомирської областей, у яких цей показник залишився на рівні минулого року. Найбільший приріст спостерігався у місті Києві (16 підприємств), Київській області (7), місті Севастополі (5), Запорізькій та Одеській (по 4 підприємства) областях.

Територіальна структура кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення характеризується нерівномірністю їх розподілу. Так, найвище значення цього показника відзначалося у місті Києві – 196  підприємств, а найнижче у Тернопільській області – 39 підприємств. Значний розвиток малих підприємств спостерігався в Автономній Республіці Крим (73 підприємства на 10 тис. осіб наявного населення), місті Севастополі (72), Харківській (66), Миколаївській (64), Закарпатській та Львівській (по 63 підприємства) областях (додаток 2).  


^ Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб

наявного населення та середня кількість найманих працівників

на одному малому підприємстві за 1995-2005 роки
Аналіз розподілу малих підприємств за видами економічної діяльності свідчить, що як і в попередніх роках, у 2005 році зберігалася тенденція щодо поступового зменшення частки торговельних підприємств з подальшою їх переорієнтацією на інші сфери ринкових послуг та виробничу діяльність. Так, у порівнянні з 2004р. питома вага малих торговельних підприємств зменшилась на 1,6 відс. пункта. При цьому, зросла частка малих підприємств із здійснення операцій з нерухомістю, здавання під найм та надання послуг юридичним особам – на 1,5 відс.п., будівельних підприємств – на 0,4 відс.п., освітянських – на 0,1 відс.п., підприємств з охорони здоров'я і соціальної допомоги - на 0,1 відс. пункту.

Аналогічна тенденція відстежується і у більшості регіонів України. Так, в Автономній Республіці Крим, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях, містах Києві та Севастополі при зменшенні частки торговельних підприємств відзначалося зростання питомої ваги підприємств з надання різноманітних послуг та виробничої діяльності.

У 2005 році кількість зайнятих працівників на малих підприємствах складала 1890,4 тис. осіб, у тому числі найманих - 1834,2 тис. осіб, що становить відповідно 20,0% та 19,6% від загальної кількості зайнятих та найманих працівників по країні в цілому. У порівнянні з минулим роком показники зайнятості зменшилися на 4,5% та 4,9%; у той же час, проти 2000р. зросли на 9,2% та 7,3%.

Така динаміка спостерігається майже в усіх регіонах, за виключенням міста Києва, де ці показники збільшились проти попереднього року відповідно на 0,6% та 0,1%, та Київської області, в якій середня кількість зайнятих працівників залишилася без змін (додаток 3).

Аналізуючи зайнятість на малих підприємствах, слід відзначити, що впродовж 1995-2005 років відслідковується поступове зменшення цього показника: з 12 осіб у 1995р. до 6 осіб у 2005р. У переважаючій більшості регіонів України рівень середньої кількості працюючих на одному малому підприємстві становив 6-8 осіб, крім Автономної Республіки Крим, Закарпатської області та міста Києва, де цей показник менше середнього значення на 1 особу.

За підсумками 2005 року рівень зайнятості на малих підприємствах (кількість найманих працівників у відсотках до кількості населення у працездатному віці) становив 6,5%, що менше проти 2004р. на 0,3 відс. пункти. Як і по економіці в цілому, цей показник зменшився проти минулого року по усіх регіонах України, крім міста Києва, де рівень зайнятості залишився на рівні попереднього року.

^ Рівень зайнятості на малих підприємствах
у 2005 році за регіонами України

(у відсотках до кількості населення працездатного віку)Найвищий рівень зайнятості відзначався у місті Києві (14,8%), найнижчий – у Луганській області (4,5%). У місті Севастополі, Львівській, Харківській, Київській та Одеській областях цей показник перевищив середнє значення по Україні.

Із загальної кількості діючих у 2005 році малих підприємств фактично реалізовували продукцію та надавали послуги 205,3 тис. малих підприємств, або 69,6% від їх загальної кількості, що менше проти 2004р. на 2,6 відс. пункта.

Як і в попередньому році, в 14 регіонах частка підприємств, що фактично реалізовували продукцію та надавали послуги, є вищою, ніж в середньому по країні: у Львівській (75,6%), Одеській (75,0%), Полтавській (74,7%), Дніпропетровській та Запорізькій (по 74,4%), Харківській (73,8%), Чернігівській (73,7%), Луганській (73,4%), Київській (73,1%), Рівненській (72,9%), Черкаській (72,7%), Тернопільській (71,7%), Хмельницькій (70,1%) областях та м.Севастополі (73,1%).

Малими підприємствами реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 82,9 млрд.грн., або 5,5% загального обсягу реалізації по економіці, що більше проти 2004р. на 0,2 відс. пункта.

За 2005 рік у 21 регіоні питома вага обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальних обсягах регіонів перевищила середнє
значення по економіці. Так, у Чернівецькій, Тернопільській, Житомирській,
Кіровоградській, Закарпатській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Вінницькій областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі цей показник становив 10,1%-13,3%.

Більше половини обсягу реалізованої у звітному році продукції,
виконаних робіт та наданих послуг належить малим підприємствам семи регіонів: міста Києва (24,6%), Донецької (8,7%), Дніпропетровської (7,8%), Харківської (6,4%), Одеської (5,0%), Львівської (4,8%) та Запорізької (4,2%) областей.

У звітному році малими підприємствами було здійснено валових
капітальних інвестицій на суму 12,2 млрд. грн. На поповнення та вдосконалення матеріальних активів спрямовано 98,3% загальної суми валових капітальних
інвестицій; з неї на будівництво (включаючи поліпшення будівель та
споруд, капітальні витрати на поліпшення земель, багаторічні насадження)
витрачено 47,1%; на придбання нових основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів – 34,8%.

Найбільша частка від загального обсягу валових капітальних інвестицій,
здійснених малими підприємствами у 2005 році, відзначалась у місті Києві (22,9%), Одеській (7,8%), Луганській (7,1%), Київській (6,1%), Донецькій та
Харківській (по 5,8%), Львівській (5,6%), Дніпропетровській (5,1%) областях та Автономній Республіці Крим (4,6%).


Голова комітету О.Г. Осауленко


Додаток 1

^ Кількість малих підприємств

за регіонами України у 2000-2005 роках1)


Кількість малих підприємств, одиниць

У відсотках до підсумку
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

Україна

217930

233607

253791

272741

283398

295109

100

100

100

100

Автономна Республіка Крим

9183

10984

12437

13909

14197

14566

4,9

5,1

5,0

4,9
Вінницька
5221

5303

6460

7277

7540

7811

2,5

2,7

2,6

2,7

Волинська

3468

3731

4148

4524

4739

4723

1,6

1,7

1,7

1,6

Дніпропетровська

13494

15331

17001

18566

18960

19424

6,7

6,8

6,7

6,6

Донецька

24807

24833

25354

26011

26020

26004

10,0

9,5

9,2

8,8

Житомирська

5181

5704

5848

5964

6019

6079

2,3

2,2

2,1

2,1

Закарпатська

5843

6396

6507

6574

7554

7802

2,6

2,4

2,7

2,6

Запорізька

7972

8687

9781

10730

10839

11577

3,9

3,9

3,8

3,9

Івано-Франківська

6146

6464

6737

7287

7259

7445

2,7

2,7

2,6

2,5

Київська

5978

6575

7738

8679

8994

10052

3,1

3,2

3,2

3,4

Кіровоградська

4369

5042

5071

5433

5450

5518

2,0

2,0

1,9

1,9

Луганська

8764

9347

9837

10167

10267

10332

3,9

3,7

3,6

3,5

Львівська

13612

13996

14759

15451

16191

16355

5,8

5,7

5,7

5,5

Миколаївська

6843

7216

7581

7663

7723

7897

3,0

2,8

2,7

2,7

Одеська

9591

10660

11735

13121

14126

14979

4,6

4,8

5,0

5,1

Полтавська

6128

6538

7055

7444

7559

7667

2,8

2,7

2,7

2,6

Рівненська

3650

3972

4233

4647

4743

4958

1,7

1,7

1,7

1,7

Сумська

4944

5319

5612

5761

5846

5921

2,2

2,1

2,1

2,0

Тернопільська

3030

3468

3645

4147

4292

4403

1,4

1,5

1,5

1,5

Харківська

13392

15127

16119

17002

18124

18814

6,4

6,2

6,4

6,4

Херсонська

7615

5818

6021

6131

6182

6228

2,4

2,2

2,2

2,1

Хмельницька

4519

4841

5178

5607

5833

6106

2,0

2,1

2,0

2,1

Черкаська

5058

5065

5353

5743

5851

5914

2,1

2,1

2,1

2,0

Чернівецька

2975

3569

3668

3737

3881

4120

1,4

1,4

1,4

1,4

Чернігівська

3388

3567

4325

4826

4961

5068

1,7

1,8

1,7

1,7

м.Київ

30691

33940

39448

43909

47711

52621

15,5

16,1

16,8

17,8

м.Севастополь

2068

2114

2140

2431

2537

2725

0,8

0,9

0,9

0,9___________________________________

1) Без фермерських господарств; з 2001р. – крім того, без банків.

Додаток 2

^ Кількість малих підприємств

на 10 тис. осіб наявного населення

за регіонами України у 2000-2005 роках1)


Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за 2005р. у відсотках до середнього показника
2000

2001

2002

2003

2004

2005

по Україні

Україна

44

48

53

57

60

63

100

Автономна Республіка Крим

44

54

61

69

71

73

115,9

Вінницька

29

30

37

42

44

46

73,0

Волинська

33

35

39

43

45

45

71,4

Дніпропетровська

37

43

48

53

54

56

88,9

Донецька

50

51

53

55

55

56

88,9

Житомирська

37

41

42

44

45

45

71,4

Закарпатська

46

51

52

52

60

63

100,0

Запорізька

41

45

51

56

58

62

98,4

Івано-Франківська

43

46

48

52

52

54

85,7

Київська

32

36

43

48

50

57

90,5

Кіровоградська

38

44

45

49

50

51

81,0

Луганська

34

36

39

41

42

43

68,3

Львівська

51

53

56

59

62

63

100,0

Миколаївська

53

57

60

62

63

64

101,6

Одеська

38

43

48

54

58

62

98,4

Полтавська

37

40

44

47

48

49

77,8

Рівненська

31

34

36

40

41

43

68,3

Сумська

37

41

44

45

47

48

76,2

Тернопільська

26

30

32

37

38

39

61,9

Харківська

45

52

56

59

63

66

104,8

Херсонська

64

49

52

53

54

55

87,3

Хмельницька

31

34

36

40

42

44

69,8

Черкаська

35

36

38

42

43

44

69,8

Чернівецька

32

39

40

41

43

45

71,4

Чернігівська

27

28

35

40

41

43

68,3

м.Київ

117

130

151

167

180

196

311,1

м.Севастополь

54

55

56

64

67

72

114,3______________________________________

1) Без фермерських господарств; з 2001р. – крім того, без банків.
Додаток 3


^ Середньорічна кількість найманих працівників малих підприємств

за регіонами України у 2000-2005 роках1)


Середньорічна кількість найманих2 працівників, тис. осіб


2005р.

у відсотках до
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2004р.

Україна

1709,8

1807,6

1918,5

2034,2

1928,0

1834,2

95,1

Автономна Республіка Крим

65,5

75,6

81,0

85,1

82,3

79,2

96,2

Вінницька

52,0

54,0

57,2

59,8

57,3

54,3

94,8

Волинська

32,7

33,8

35,2

38,1

35,8

32,8

91,5

Дніпропетровська

107,9

112,5

122,5

130,9

122,8

115,9

94,4

Донецька

149,9

151,2

159,4

170,1

162,0

149,6

92,4

Житомирська

43,6

46,1

48,3

52,9

53,1

49,0

92,3

Закарпатська

41,7

43,9

42,9

45,1

39,9

36,7

92,0

Запорізька

65,5

67,9

72,1

76,6

71,6

69,7

97,3

Івано-Франківська

47,7

48,6

50,6

51,2

46,5

42,2

90,8

Київська

60,7

67,0

70,3

74,2

71,5

70,5

98,6

Кіровоградська

34,5

37,1

38,1

39,9

35,0

33,7

96,1

Луганська

68,9

69,9

73,9

75,5

72,0

66,9

92,9

Львівська

124,3

126,2

128,9

134,4

126,6

119,2

94,2

Миколаївська

47,7

51,8

52,7

54,8

49,3

45,4

92,2

Одеська

86,9

91,9

98,1

103,9

100,4

98,1

97,7

Полтавська

55,8

61,5

65,4

69,1

60,9

55,1

90,4

Рівненська

37,2

39,3

41,2

42,8

40,3

38,9

96,6

Сумська

44,5

46,2

48,8

50,7

45,8

42,2

92,1

Тернопільська

31,1

35,0

36,9

39,6

37,7

35,2

93,4

Харківська

111,3

125,3

134,5

139,4

133,0

126,7

95,3

Херсонська

35,1

36,2

38,3

40,7

38,3

36,9

96,1

Хмельницька

41,8

45,0

46,8

53,1

49,0

47,0

96,0

Черкаська

37,6

41,4

45,5

50,8

45,0

42,4

94,4

Чернівецька

29,6

29,7

30,7

31,3

29,0

28,0

96,4

Чернігівська

37,9

39,1

42,2

47,0

44,0

40,4

91,8

м.Київ

202,6

214,2

239,0

256,3

259,7

259,9

100,1

м.Севастополь

15,8

17,2

18,0

20,9

19,2

18,3

95,2


____________________________________________

1 Середньорічна кількість зайнятих (штатних, позаштатних та неоплачуваних) працівників у 2000р. становила

1730,4 тис. осіб, 2001р. – 1818,7 тис. осіб, 2002р. – 1932,1 тис. осіб, 2003р. – 2052,2 тис. осіб, 2004р. –

1978,8 тис. осіб, 2005р. – 1890,4 тис. осіб.

2 Включаючи штатних та позаштатних працівників.

еще рефераты
Еще работы по разное