Реферат: Про результати моніторингових досліджень ікт-компетентності вчителів м. Енергодара На виконання наказу міськуо від 24. 11. 2010р


Аналітичний звіт

про результати моніторингових досліджень ІКТ-компетентності вчителів м. Енергодара


На виконання наказу міськуо від 24.11.2010р. № 673 «Про підвищення ефективності впровадження ІКТ у навчально-виховний процес» у січні-лютому 2011р. НМЦ управління освіти було організовано і проведено моніторинг ІКТ-компетентності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Враховуючи високий навчальний потенціал сучасних ІТ-технологій та темпи їх розвитку, що обумовлені безперервною розробкою і вдосконаленням апаратних та програмних засобів, освіта вчителя потребує сьогодні постійного вдосконалення, випередженого формування та розвитку його ІКТ-компетентності, інформаційної культури в цілому. Дана задача обумовлює необхідність у появі нових форм, методів та засобів методичної підготовки різних категорій педагогічних працівників.

За таких умов дуже важливо для вчителя визначити рівень своїх знань, умінь та досвіду, які необхідні вчителю-предметнику для розв’язання освітніх завдань, перш за все, засобами технологій загального призначення, що дозволить, у свою чергу, кожному вчителю окреслити індивідуальну освітню траєкторію щодо підвищення ІКТ- компетентності.

Здійснення моніторингу ІКТ-компетентності педагогів, як суб’єктів інформаційного освітнього простору навчального закладу, дозволить ефективніше впливати на зміст, форми, методи та засоби методичної підготовки різних категорій педагогічних працівників, що дозволить оптимізувати використання ресурсів навчального середовища для підвищення якості освіти та самореалізації педагогів і учнів.

НМЦ управління освіти було розроблено Програму моніторингу ІКТ-компетентності педагогічних працівників міста Енергодара та інструментарій до його здійснення, проведено індивідуальні методичні консультації для заступників директорів з НВР щодо організації і проведення моніторингу в навчальному закладі.

За результатами моніторингових досліджень ІКТ-компетентності було проведено інструктивно-методичні наради:

Узагальнення результатів моніторингових досліджень ІКТ-компетентності вчителів в ЗНЗ (для заступників директорів з НВР, 04.02.2011р.).

Планування науково-методичної роботи в ЗНЗ на основі моніторингових досліджень ІКТ-компетентності вчителів (для заступників директорів з НМР, 11.02.2011р.).

Для забезпечення зворотного зв’язку з учасниками моніторингу на сайті НМЦ (http://nmc.at.ua ) відкрито тему форуму «Моніторинг ІКТ-компетентності вчителів»( http://nmc.at.ua/forum/2-6-1 ).

У моніторингових дослідженнях взяло участь 476 педагогів, що становить 81% від загалу.


Таблиця 1


С
татистика участі педагогів ЗНЗ міста Енергодара у моніторингових дослідженнях ІКТ-компетентності у лютому 2011року


З об’єктивних чи суб’єктивних причин 111 педагогів не взяли участь у дослідженнях. Якщо давати оцінку даній ситуації з позицій мети та завдань моніторингу, то 111 осіб можна рахувати як тих, хто ще не приступив до визначення власної траєкторії саморозвитку, самоосвіти в галузі ІКТ.

Оцінювання ІКТ-компетнтності вчителів здійснювалося за такими параметрами:

наявність загальних уявлень з ІКТ;

наяність уявлень про електронні та цифрові освітні ресурси (ЕОР, ЦОР);

володіння інтерфейсом операційної системи;

технології у сфері мультимедіа;

технології використання обладнання;

володіння навичками користувача офісних технологій у контексті підготовки дидактичних засобів у предметній галузі та робочих документів;

володіння технологією підготовки графічних зображень;

володіння базовими Інтернет-сервісами та технологіями;

володіння основами технології побудови WEB-сайтів.

ІКТ-компетентність вчителів визначалась за рівнями: початковий, середній, достатній, високий.


Таблиця 2


Р
івень ІКТ-компетентності педагогів ЗНЗ м. Енергодара

станом на лютий 2011р.


Діагносностика показала, що навчання вчителів на тренінгах з комп’ютерної грамотності не завжди призводить до бажаного рівня ІТ-компетентності . Причиною, в більшій мірі, є той факт, що у школах сьогодні продовжують панувати застарілі підходи щодо організації навчально-виховного процесу, а відсутність запиту на набуті навички на тренінгах не сприяє їх розвитку.

Методом ранжування параметрів ІКТ-компетентності було визначено пріоритетні напрямки діяльності вчителів міста щодо підвищення ІКТ- компетентності:

1.Технології у сфері мультимедіа:

- технології створення озвучених слайд-шоу в спеціалізованих програмах;

- технології редагування відео та аудіо файлів.

2. Володіння технологією підготовки графічних зображень.

3. Володіння базовими Інтернет-сервісами та технологіями.

4. Уявлення про електронні та цифрові освітні ресурси (ЕОР, ЦОР).

Моніторингові дослідження показали, що у кожного навчального закладу окреслилися свої напрямки діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогів в галузі ІКТ, в залежності від ІТ-рівня працівників.

Узагальнення матеріалів досліджень дозволило зробити висновки щодо ІКТ-компетентності вчителів предметних міських методичних об’єднань.


Таблиця 3


Рівень ІКТ-компетентності вчителів початкових класів

станом на лютий 2011р.


Таблиця 4


Рівень ІКТ-компетентності вихователів ГПД

станом на лютий 2011р.

Таблиця 5


Рівень ІКТ-компетентності вчителів російської мови та літератури

станом на лютий 2011р.

Таблиця 6


Рівень ІКТ-компетентності вчителів української мови та літератури

с
таном на лютий 2011р.


Таблиця 7


Рівень ІКТ-компетентності вчителів англійської мови станом

н
а лютий 2011р.


Таблиця 8


Рівень ІКТ-компетентності вчителів німецької та французької мови

станом на лютий 2011р.


Таблиця 9


Рівень ІКТ-компетентності вчителів математики станом на лютий 2011р.

Таблиця 10


Рівень ІКТ-компетентності вчителів фізики станом на лютий 2011р.

Таблиця 11


Рівень ІКТ-компетентності вчителів біології станом на лютий 2011р.

Таблиця 12


Рівень ІКТ-компетентності вчителів хімії станом на лютий 2011р.

Таблиця 13


Рівень ІКТ-компетентності вчителів географії станом на лютий 2011р.

Таблиця 14


Рівень ІКТ-компетентності вчителів історії станом на лютий 2011р.

Таблиця 15


Р
івень ІКТ-компетентності вчителів образотворчого мистецтва станом

на лютий 2011р.


Таблиця 16


Рівень ІКТ-компетентності вчителів музичного мистецтва станом

на лютий 2011р.


Таблиця 17


Рівень ІКТ-компетентності вчителів фізкультури станом на лютий 2011р.

Таблиця 18


Рівень ІКТ-компетентності вчителів «Захист Вітчизни» станом

на лютий 2011р.

Таблиця 19


Рівень ІКТ-компетентності вчителів обслуговуючої праці станом

на лютий 2011р.

Таблиця 20


Рівень ІКТ-компетентності вчителів трудового навчання станом

на лютий 2011р.

З метою подальшої роботи з отриманими результатами досліджень для керівників міських методичних об’єднань вчителів-предметників було сформовано електронне портфоліо, до складу якого увійшли:

- стаття «Сутність поняття ІКТ- компетентності педагога»;

- таблиця «Складові ІКТ-компетентності у професійній діяльності вчителя»;

- Программа моніторингу ІКТ- компетентності педагогічних працівників міста Енергодара;

- інструментарій для визначення рівня ІКТ-компетентності: ^ Файл Excel _ вчитель (Анкета для педпрацівників в електронній таблиці Excel (лист 1).

Таблиця «Визначення потреб вчителів у підвищенні умінь та навичок в галузі ІКТ » в електронній таблиці Excel (лист 2);

таблиця «Рівень ІКТ-компетентності ММО»;

презентації: «Електронне навчальне середовище - реалії сьогодення. Пріоритетні напрямки діяльності ММО вчителів-предметників на 2010-2011н.р.»; «Підсумки конкурсів з ІКТ у 2009 – 2010 н.р.»).

Зворотний зв’язок з учасниками моніторингу здійснювався через форум сайту НМЦ управління освіти. Узагальнення матеріалів форуму щодо оцінювання потрібності моніторингу, його результатів та прогнозів про наслідки показало, що:

13% респондентів переконані, що результати не відповідають дійсності;

47% вважають моніторинг потрібним, бо зацікавлені у власному ІТ-рівні;

20% респондентів говорять про те, що час змусить вчителів змінюватися і важливо встигнути;

7% боялись писати правду;

13% респондентів вважають моніторинг не потрібним, бо реальної допомоги не буде.


Інформаційне суспільство вимагає від особистості інформаційної культури – це новий світогляд, нове мислення, а також спілкування у різних інформаційних потоках, орієнтованих на саморозвиток і самоосвіту. Сучасний школяр має усвідомлювати, наскільки важливо володіти інформацією, зберігати її, систематизувати, аналізувати, оцінювати, передавати сьогодні у навчанні, а потім у майбутній професіональній діяльності. У зв’язку з цим невід’ємною частиною загальної освіти особистості стає інформаційна культура, яка набуває актуальності в умовах інформатизації суспільства. Так, одним із головних завдань сучасної школи є підготовка учнів до швидкого сприйняття й опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами та технологіями роботи, формування в них інформаційної культури. А це можливо зробити лише у сприятливому інформаційному освітньому середовищі, де вчитель сам має володіти такою культурою, розуміти ту роль, яку він може відігравати у вихованні особистості учня, особистості інформаційної цивілізації.

24.02.2011р.


Ласкова Н.О., методист НМЦ управління освіти

еще рефераты
Еще работы по разное